Изпитни конспекти по общообразователни предмети за 5 клас

Размер: px
Започни от страница:

Download "Изпитни конспекти по общообразователни предмети за 5 клас"

Препис

1 Изпитни конспекти по общообразователни предмети за 5 клас Предмет: Български език и литература КОНСПЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА V КЛАС 1. Древногръцки митове за произхода на боговете 2. Библейски разказ за Началото на света 3. Господ и дяволът правят света 4. Тримата братя и златната ябълка 5. Златното момиче 6. Троица братя града градяха 7. Фолклорен (традиционен) календар 8. Хайдути (Христо Ботев) 9. Легенда за рома 10. Главатарят, който искал да плени месечината 11. Котаракът наставник, или Котаракът в чизми (Шарл Перо) 12. Грозното патенце (Х. Кр. Андерсен) 13. Похитителят на мълнии (Рик Риърдън) КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС 1. Езикът средство за общуване 2. Официално и неофициално общуване 3. Текстът в общуването. Строеж на текста 4. Повествованието, описанието и разсъждението в текста 5. Диалог. Представяне и самопредставяне 6. Отговор на житейски въпрос 7. План на текста 8. Речниково и граматично значение на думата 9. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав 10. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж 11. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ 12. Изменяеми части на речта. Местоимение 13. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение 14. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение 15. Време на глагола 16. Минало свършено време. Минало несвършено време 17. Причастия. Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие 18. Неизменяеми части на речта. Наречие 19. Неизменяеми части на речта. Предлог 20. Главни части в простото изречение 21. Второстепенни части в простото изречение. Допълнение 22. Второстепенни части в простото изречение. Обстоятелствено пояснение 23. Второстепенни части в простото изречение. Определение

2 Предмет: Английски език Учебна система LiveBeatforBulgaria 5 th grade, Издателство ПиърсънЕдюкейшънЛимитид 1.The verb To be-(singular) 2 Лични ипритежателни местоимения 3. Дните от седмицата 4.The verb To be (plural) 5.Членуване неопределеителен член 6. Показателни местоимения-this, that, these, those 7.Can (request) 8. Thereis / Thereare 9.Prepositions of place (1): in, on, under, behind, infront of, next to 10.Countableanduncountablenounswithsome/any/no; many/much/a lot of/lots of 11.Numbers ( andmillion) 12.Havegot: I, you, we, they 13.Irregularnounplurals 14Monthsandseasons 15.Сегашно просто време 16.Adverbs of frequency: always, usually, etc. 17.Adverbialphrases of frequency:everyday, once a week, etc. 18.Likeanddislike + verb 19.Presentcontinuous 20.Can-ability 21.Must/Mustn tforrules 22.Pastsimple of verbtobe; 23.Pastsimple of irregularverbs 24.Indefinitepronouns: some-, any-, no- + thing, where, one, body 25.Comparativeandsuperlativeshort and longadjectives)

3 Предмет: Математика КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5 КЛАС 1. Деление с остатък. Кратно и делител на естествено число. 2. Делимост на сбор и произведение. 3. Признаци за делимост на 2, 5, 10, 3 и Прости и съставни числа. 5. Представяне на естествените числа като произведение от прости множители. 6. НОД и НОК на естествени числа. 7. Обикновени дроби. Правилна и неправилна дроб. 8. Основно свойство на дробите. Разширяване и съкращаване на дроби. 9. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. 10. Сравяване на обикновени дроби и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч. 11. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. 12. Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно. 13. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели. 14. Умножение и деление на обикновени дроби. 15. Част от число. Основни задачи. 16. Десетични дроби. Четене и писане на десетични дроби. 17. Сравняване и изобразяване на десетични дроби. 18. Закръгляване. 19. Събиране и изваждане на десетични дроби. 20. Умножение и деление на десетични дроби. 21. Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. 22. Преминаване от една мерна единица в друга. 23. Превръщане на десетични дроби в обикновени и обратно. 24. Процент. Основни задачи. 25. Основни геометрични фигури. 26. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права. 27. Триъгълник. Елементи. Видове триъгълници. 28. Лице на правоъгълен и произволен триъгълник. 29. Успоредни прави, успоредник, ромб. 30. Лице на успоредник и ромб. 31. Трапец. Видове. Обиколка на трапец. 32. Лице на трапец. 33. Куб. Елементи и развивка. 34. Лице на повърхнина и обем на куб. Мерни единици за обем. 35. Правоъгълен паралелепипед. Елементи и развивка. 36. Лице на околна повърхнина, лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед.

4 Предмет: Информационни технологии ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5 клас І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 1. Въведение в ИТ и КС. Диалог на потребителите с компютърни приложения 2. Организация на данните. 3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация 4. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение 5. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение 6. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка 7. Вмъкване на текст в графично изображение.вмъкване на текст в картинка 8. Преобразуване на графично изображение и на части от него. 9. Отпечатване на графично изображение 10. Работа със звукова и видео информация 11. Използване на интернет в ежедневието.правила за безопасна работа в интернет Търсене на информация по зададена тема 12. Електронна поща Изпращане и получаване на електронно писмо.прикачени файлове 13. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. 14. Зареждане и съхраняване на текстов документ.редактиране на текст 15. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац 16. Електронни таблици предназначение, основни елементи, експериментиране с данни 17. Диаграми 18. Основни елементи в компютърната презентация. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображение ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ Комплексност и пълнота на изложението Дефинира понятията Изяснява изцяло поставения въпрос Не допуска правописни грешки Логичност и последователност Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята IІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА Самостоятелна работа на ученика с предварително зададени условия и срок за изпълнение на практическа задача Изготвяне на компютърен документ чрез подходящ софтуер Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част. IV. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА Учебник по Информационни технологии 5 клас, Ангел Ангелов и колектив, издателство Просвета плюс, може и всеки друг учебник по ИТ за 5 клас; Интернет

5 Предмет: История и цивилизация Kонспект по История и цивилизация за 5-ти клас 1. Праисторията.Обобщение 2. Древен Египет 3. Държавите в Месопотамия 4. Обществата в Древен Египет и Месопотамия 5. Културата на Древен Египет и Месопотамия 6. История и религия на древните евреи 7. Древна Елада 8. Великата гръцка колонизация 9. Атина и Спарта 10. Империята на Александър Велики 11. Богове и герои на Древна Елада 12. Културата на Древна Елада 13. Древна Тракия 14. Културно наследство на Древна Тракия 15. Началото на Рим 16. Римската република 17. Рим господар на Средиземноморието 18. Римската империя 19. Общество и религия на Древен Рим 20. Културата на Древен Рим 21. Раждането на християнството 22. Културното наследство на Римска Тракия 23. Късната Римска империя

6 Предмет: География и икономика V клас 1. Географията: древна и съвременна наука. 2. Ориентиране по земната повърхност. 3. Географски глобус и географска карта. 4. Градусна мрежа- паралели и меридиани. 5. Планетата Земя- форма и движения. 6. Вътрешен строеж и външни обвивки на Земята. 7. Сушата и водата на Земята континенти и океани. 8. Релеф на Земята. Релефни форми. 9. Полезни изкопаеми. 10. Климат- същност, фактори и елементи. 11. Климатични пояси и климатични области. 12. Световен океан. 13. Водите на сушата. 14. Почви, растителност и животински свят: видове и разпределение. 15. Природни зони. 16. Населението на Земята. 17. Човешките раси. Религиите в света. 18. Селищата на Земята. 19. Държавно и политическо устройство на света. 20. Политическа карта на света. 21. Икономика на света: същност, фактори, елементи. 22. Групиране на икономическите дейности. 23. Африка. Географско положение, брегове, опознаване на континента. 24. Релеф и полезни изкопаеми на Африка. 25. Африка- климат, климатични пояси и области. 26. Водите на Африка. 27. Природни зони в Африка. 28. Население и политическа карта на Африка. 29. Икономика на Африка. 30. Страни в Африка: Египет, Република Южна Африка ( РЮА). 31. Антарктида- леденият континент. Оценката се поставя на база степента на владеене на учебния материал и неговото излагане в съответствие с конкретните дидактически задачи, като се имат предвид следните критерии: Фактологическо познаване на заложения във въпроса учебен материал и неговото целенасочено, изчерпателно и задълбочено излагане. Умение за създаване на изложение с нужната логическа последователност и структурно изграждане. Умение за анализиране, за формулиране на изводи и за осъществяване на междупредметни връзки. Демонстриране на познание на основни понятия, термини, теории, автори, текстове, касаещи изпитния материал. Адекватно излагане на теза, аргументация, интерпретация, коментар, оценка, когато темата го предполага. Степен на владеене на стилно-езиковите норми на българския книжовен език.

7 Предмет: Човекът и природата Изпитен конспект по Човекът и природата за 5 клас 1.Тела и вещества 2. Строеж на веществата 3. Дифузия 4. Температура и енергия 5. Температурно разширение и свиване 6. Топлопроводност 7. Конвекция 8. Топене и втвърдяване 9. Изпарение и кондензация 10. Светлина 11. Земната ос. Движение на небесните тела 12. Земята и Луната 13. Гравитация и Космос 14. Космически изследвания 15. Слънчевата система 16. Светът на звездите 17. Свойства на веществата 18. Вещества и смеси 19. Видове смеси 20. Еднородни и нееднородни смеси 21. Разделяне на нееднородни смеси 22. Други методи за разделяне на смеси 23. Свойства и състав на въздуха 24. Свойства и употреба на кислорода 25. Свойства и значение на въглеродния диоксид 26. Замърсители на въздуха 27. Опазване на чистотата на въздуха 28. Свойства на водата 29. Водни разтвори 30. Разтворимост на веществата във вода 31. Замърсяване на водата 32. Методи за пречистване на водата 33. Клетката - основна единица на живота 34. Едноклетъчни организми 35. Многоклетъчни организми 36. Хранене при растенията 37. Хранене при животните 38. Дишане при растенията 39. Дишане при животните 40. Отделяне при организмите 41. Състав на храната 42. Храносмилателна система и храносмилане при човека 43. Хранене и здраве 44. Дишане 45. Газова обмяна 46. Дишане и здраве 47. Отделяне при човека 48. Отделяне и здраве

8 Предмет: Музика (за специалност Балет ) Конспект по музика за V клас ПИСМЕН ИЗПИТ 1. Музикална форма: едноделна и двуделна музикална форма. Рондо. 2. Равноделни и неравноделни размери. 3. Музикално - изразни средства: Мелодия, Ритъм, Метрум, Темпо, Тембър, Динамика. 4. Струнни, Духови и Ударни инструменти в състава на Симфоничния оркестър. 5. Пиринска фолклорна област. 6. Тракийска фолклорна област. 7. Родопска фолклорна област. 8. Първо поколение български композитори. 9. Народни зимни и пролетни обичаи: Коледуване, Лазаруване, Великден. 10. Български народни хора: Право хоро, Пайдушко хоро, Дайчово хоро, Ръченица. ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 1. Определяне размера и метроритъма на слушано произведение от българския фолклор. 2. Показване с ръце метрума на: Право хоро, Пайдушко хоро, Ръченица, Дайчово хоро 3. Разпознаване на фолклорни и класически инструменти в звучащо произведение. 4. Разпознаване песни и хора от всички фолклорни области в България. Определяне характерни и стилови белези и особености. 5.Определяне празнично-обредната принадлежност на слушана в момента българска народна песен. 6. Разпознаване на рондо, едноделна и двуделна музикална форма. 7. Изпълнение на училищна песен от учебника. 8. Солфежиране на кратък нотен текст.

9 Предмет: Технологии и предприемачество ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО -_5 клас І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 1. Изобразяване на изгледи 2. Конструкции и конструктивен анализ 3. Инструменти за измерване и ръчна обработка 4. Битова техника 5. Съединяване на детайли 6. Изработване на изделие от дървесни материали 7. Изработване на изделие от текстил и кожи 8. Храна и здравословно хранене 9. Приготвяне на ястия чрез варене и печене 10. Средства за визуална и гласова комуникация 11. Средства за контрол 12. Ресурси 13. Производство, търговия и услуги 14. Бюджет 15. Отглеждане на декоративни растения и билки 16. Отглеждане на домашни любимци ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Налице е задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. Фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. Разгледано е основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. Не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки. Не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. ІІІ. УЧЕБНИК: Технологии и предприемачество, изд.бит и техника Варна, 2016

10 Предмет: Изобразително изкуство І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: Писмена част 1. Първобитно изкуство 2. Изкуство на Двуречието 3. Изкуството на Древен Египет 4. Изкуство на Древна Гърция 5. Изкуство на Древен Рим Практическа част 1. Рисуване на натюрморт по натура 2. Рисуване на природен пейзаж 3. Рисуване на декоративно пано 4. Фигурална композиция 5. Илюстрация по литературен текст 6. Рисуване на фантазен образ 7. Рисуване на интериор КОНСПЕКТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО V КЛАС Литература: Изобразително изкуство за 5 клас/учебник, изд. Анубис ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебнопрактически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство, които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. - Фактологическо познаване на заложения във въпроса учебен материал и неговото целенасочено, изчерпателно и задълбочено излагане. - Умение за създаване на изложение с нужната логическа последователност и структурно изграждане. - Умение за анализиране, за формулиране на изводи и за осъществяване на междупредметни връзки. - Демонстриране на познание на основни понятия, термини, теории, автори, текстове, касаещи изпитния материал. Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).

11 Предмет: Физическо възпитание и спорт Изпитен конспект по физическо възпитание и спорт за 5 клас 1.Тест за измерване на физическа дееспособност скок от място. 2.Тест за измерване на физическа дееспособност хвърляне на плътна топка (момчета), изправяне от лег (момичета). 3.Тест за измерване на физическа дееспособност бягане на 50метра. 4.Баскетбол.Водене на топката с една ръка. 5.Баскетбол.Стрелба в коша след водене. 6.Гимнастика кълбо напред. 7.Гимнастика стояща везна. Критериите за оценяване по физическо възпитание и спорт Оценката по физическо възпитание и спорт се сформира от броя точки при покриване тестовете по физическа дееспособност (по таблица одобрена от МОН) и владеене на вид спорт от задължителната подготовка. Максималния брой точки от тестовете за физическа дееспособност 30т. Максималния брой точки за технико-тактически умения (степен на овладяване на вид спорт) 15т.

СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас

СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ Утвърдил : Директор :Анна Пенева ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ V клас Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение завършват

Подробно

СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр. РАДОМИР УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР МАРГАРИТА АНАНИЕВА КОНСПЕКТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗУЧ И ИУЧ V КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр. РАДОМИР УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР МАРГАРИТА АНАНИЕВА КОНСПЕКТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗУЧ И ИУЧ V КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА КОНСПЕКТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗУЧ И ИУЧ V КЛАС ИЗПИТНИ ТЕМИ Български език 1. Текст. Изречение. Дума 2. Езикът средство за общуване 3. Диалог 4. Видове изречения по състав 5. Езикът средство за

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр. РАДОМИР УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР МАРГАРИТА АНАНИЕВА КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗУЧ И ИУЧ VI КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФО

СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр. РАДОМИР УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР МАРГАРИТА АНАНИЕВА КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗУЧ И ИУЧ VI КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФО КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗУЧ И ИУЧ VI КЛАС ИЗПИТНИ ТЕМИ Български език 1. Текстът в научното общуване 2. Отговор на научен въпрос 3. Текстът в научното общуване 4. Извличане и обработване

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение на географското положение - астрономическо, природогеографско,

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с голе

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с голе ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с големи квадратчета. 2. Малка тетрадка с бели листи. 3. Сметало. 4. Тефтерче. 5. Цветни моливи, флумастери, маслени пастели.

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно