Автор на дисертационния труд: Доц. д-р Милена Стефанова

Размер: px
Започни от страница:

Download "Автор на дисертационния труд: Доц. д-р Милена Стефанова"

Препис

1 Становище за дисертационен труд за получаване на научната степен Доктор на науките по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) Автор на дисертационния труд: Доц. д-р Милена Стефанова СУ Св. Климент Охридски, Катедра Публична администрация Тема на дисертационния труд: Публичният интерес в управлението на местно ниво Автор на становището: Доц. д-р Татяна Томова, СУ Св. Климент Охридски, катедра Публична администрация 1. Общо представяне на докторската дисертация. Представеният за обсъждане дисертационен труд е част от един много важен научен и практически дебат този за качеството и съдържанието на публичното управление. Авторката - доц. Милена Стефанова, поставя въпроса за съответствието между управлението и публичния интерес и по този начин формулира съществен изследователски въпрос, чиито отговор в съществуващата литература по-скоро се предпоставя, отколкото емпирично се доказва. Резултатите от дисертацията са основно в полето на науката за публичното управление. Те са постигнати чрез мултидисциплинарен подход, който е комбинация от политология и социология. Дисертацията се основава и е подкрепена от актуална научна литература на български и английски език. Поради горните обстоятелства представената за обсъждане дисертация има формалните качества на научен труд, който е основание за присъждане на научната степен доктор на науките. 2. Актуалност: Дисертацията на доц. Милена Стефанова е актуална от няколко гледни точки. От една страна тя поставя на теоретично равнище въпроса за публичния интерес, разглеждайки го като мерило за качеството на публичното управление на местно равнище. 1

2 Успешният опит за превръщането на една абстрактна категория в измерител на конкретни практики отговоря на съвременните търсения в областта на социалните науки и поспециално на теорията на публичното управление. Теоретичното изясняване на категорията публичен интерес е актуално само по себе си, заради нейната сложност и съществуването на множество подходи при дефинирането й. В същото време разпространените през последните десетилетия парадигми на публичното управление в голяма степен премахнаха разликата между публичния и частния сектор и по този начин (неправилно) превърнаха публичния интерес в почти ненужна концепция. Дисертацията на доц. Милена Стефанова не само че възражда интереса към една толкова важна категория, но и създава научни предпоставки за използването й в емпиричните изследвания. Обсъжданата дисертация е актуална и от гледна точка на социалните практики, защото отговаря на потребностите на един незавършен дебат за публичното управление на местно равнище в България. Поради особеностите на процеса на политиките в страната, местното равнище на управление често се подценява и се разглежда като (политическо) продължение на централната власт. В много случаи неговата роля остава скрита за обществото и обществените нагласи. То се тълкува в рамките на две крайни оценки от изпълнител на политически поръчки и очаквания до корупционен усвоител на публични средства. Дисертацията на доц. Милена Стефанова едновременно извежда на преден план формалните основания за активната роля на местното равнище на управление и идентифицира обществените очаквания към него. По този начин тя изважда на светло местната власт. Тъй като отговаря на съществени теоретични и практически потребности, обсъжданата дисертация се характеризира с висока степен на актуалност. 3. Познаване на проблема и на литературния материал. Авторката познава изключително добре изследователския проблем на дисертацията. Той е анализиран многоаспектно. Формулирани и анализирани са основните понятия, необходими за изясняването му. Това е направено с научна дълбочина и добросъвестност. Изключително предимство на дисертационния текст е преходът от абстрактни категории към понятия, свързани с емпиричните социални практики. 2

3 Дисертацията е изградена върху представителна литература. Авторката познава много добре литературата в областта на обекта и предмета на дисертацията и правомерно я използва в подкрепа и като доказателство на собствените си твърдения и анализи. Дисертацията по съдържание и метод е теоретико-практическо изследване. Основният метод, използван от авторката е дедукцията, която правомерно е приложена при прехода от общотеоретичното знание за публичния интерес, през концепцията на средно равнище за доброто управление, към измерителите на практиките на местното управление. 4. Научни и научно-приложни приноси. Основният принос на дисертацията на доц. Милена Стефанова е създаването на индикатор за съответствието на местното управление на публичния интерес. Това е научнотеоретичен принос, тъй като индикаторът може да бъде използван в сравнителните изследвания на местното равнище на управление и да допринесе за развитието на тази област от знанието. В този смисъл приносът може да бъде определен като създаване на нов научен факт. Освен това индикаторът може да бъде използван в практическите оценки на местното публично управление и по този начин да допринесе за подобряване на социалните практики. В този смисъл приносът на дисертацията може да бъде определен като научноприложен и по съдържание представлява разработване на конкретни механизми за развитие на практиките в областта на публичното управление. 5. Личният принос Дисертацията е оригинално дело на своята авторка, развито на основата на достиженията на съвременната социална наука. Тя обвързва две важни категории на съвременната наука за публичното управление и на тази основа изгражда собствените си научни и научно-приложни приноси. В съдържателен план обвързването на публичния интерес и доброто управление е интересна находка, която според мен не е правена в научната литература. Двете категории обикновено се разглеждат и прилагат за разрешаване на изследователски проблеми отделно. Още повече, че става дума за категории с различна степен на абстрактност. Поради нормативния характер на категорията добро управление, връзката й с абстрактната категория публичен интерес се предпоставя по-скоро имплицитно, отколкото 3

4 експлицитно. Новото при доц. Милена Стефанова е доказването на връзката между двете и последващото изграждане на индикатор, който мери не едното от двете, а двете едновременно. Самият индикатор е изграден на основата на две теоретични предпоставки първата от тях е доказана и в това е личният принос на авторката, втората се съдържа експлицитно в текста. Индикаторът на доц. Милена Стефанова ляга върху тезата, според която спазването на принципите на доброто управление водят до реализация на публичния интерес на местно равнище. Разработени са аргументи за това, че доброто управление концепция, която често се разпространява като догма, отговаря на публичния интерес на местно равнище. Горната теза е пряко приложение на съществуващото в теорията на публичните политики разбиране, според което не съдържанието, а процесът на формулиране на целите и инструментите е предпоставка за качеството на публичното управление. Това означава, че какво публичното управление прави е производна на това как протича процесът на неговото формулиране и прилагане. В съдържателно отношение дисертацията на доц. Милена Стефанова тръгва от доказано като научен факт твърдение, за да направи следващата крачка чрез обвързването на добро управление и публичен интерес. Разработеният индикатор е тестван чрез сравнението на резултатите, получени от приложението му с резултатите от вече съществуващи и многократно използвани в практиките индикатори. Става дума за Етикет за иновации и добро управление ва местно ниво на Съвета на Европа и за Индекса на местна почтеност. Приведените в дисертацията доказателства са достатъчни, за да потвърдят качествата и приложимостта на разработената методика. На основата на индикатора доц. Милена Стефанова е направила сравнително изследване, чиято основна цел е да тества разработената методика. В същото време обаче тя е извела и защитила тези, които обогатяват съществуващото знание за функционирането на местното равнище на управление в България. Сред тях има няколко, които заслужават да бъдат отбелязани, тъй като противоречат в известна степен на считани за научни факти твърдения. Според направеното в дисертацията изследване наличието на мнозинство в представителните органи на местната власт не е предпоставка за реализация на публичния интерес. Защитената теза е пряка стъпка към разбирането, че доброто управление не зависи (или поне не зависи само) от политическите променливи. Втората теза, защитена чрез 4

5 изследването, която заслужава да бъде отбелязана е че, когато нещо не е нормативно задължение, то не се прилага. Тя от своя страна води към твърдението, че въвеждането на принципите на доброто управление зависят и от формалната институционална промяна. На основата на горните разсъждения твърдя, че личният принос на доц. Милена Стефанова е значителен и представлява крачка в развитието на изследванията на местното равнище на публично управление. Независимо, че това излиза извън непосредствените критерии за присъждане на научна степен, бих искала да подчертая приноса на доц. Милена Стефанова за развитието на практиките на местното публично управление. Този принос се реализира от една страна чрез прякото й включване в представителните местни институции, а от друга чрез активната й експертна дейност. Това разширява въздействията на обсъжданата дисертация поради възможността на новоформулираните знания да повлияят пряко върху практиките в България. 6. Оценка на публикациите. Освен с дисертацията, доц. Милена Стефанова участва в настоящата процедура с още 7 публикации на български език. Всички представени публикации отговарят на критериите за високо научно качество и са непосредствено свързани с основния изследователски обект местното публично управление. 7. Авторефератът Авторефератът ясно представя основните тези и достижения на дисертацията. Самоидентификацията на приносите е приемлива и като цяло правилно отразява основните достойнства на дисертацията. 8. Съображения и въпроси: Като всяка сложна научна разработка дисертацията на доц. Милена Стефанова предизвиква въпроси. Те касаят основният принос на работата индикаторът за публичния интерес в местното управление. Разработеният индикатор е свързан с една концепция, която има дълбоко нормативен, предписващ характер. Тя индикативно формулира принципите, които трябва да бъдат въведени в работата на органите за местно самоуправление. Като всяка нормативна концепция обаче тя има времеви измерения появява се изведнъж (в нашия 5

6 случай през 90-те години на миналия век) и също така в един момент изчезва, заменена от нещо друго. В тази връзка е и въпросът ми: 1. Какво трябва да се промени в публичната среда, за да се наложи промяната на концепцията за доброто управление? В този смисъл има ли времеви или пространствени ограничения приложението й? Въпреки че това излиза извън пределите на обекта и предмета на настоящата работа, все пак: 2. Приложим ли е разработеният индикатор на държавно равнище на управление? Надявам се, че с тези въпроси бих могла да бъда полезна в бъдещите научни търсения на авторката. 9. Заключение. Представената за обсъждане дисертация притежава необходимите научни и изследователски достойнства. Поради това давам гласа си за присъждане на авторката й доц. д-р Милена Стефанова, на научната степен доктор на науките по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) г. Рецензент: Доц. д-р Татяна Томова 6

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3.

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно