У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

Размер: px
Започни от страница:

Download "У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на ФС Протокол 7/ г. Утвърдил Декан: /проф. д-р З.Ненова/ У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А По дисциплината: ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА включена в учебния план за специалността: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА /шифър 5.3/ Професионална квалификация: КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР Форма на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ГАБРОВО 2017 г.

2 I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН Учебна дисциплина Семестър Хорариум Л+СУ+ЛУ Цифрова схемотехника РО Цифрова схемотехника ЗО РО редовна форма на обучение ЗО задочна форма на обучение V V II. АНОТАЦИЯ Курсова работа (проект) - - Форма на контрол И И Дисциплината Цифрова схемотехника има за цел да даде основни теоретични знания и да създаде практически навици на студентите от специалност Компютърни системи и технологии свързани с основите на схемотехниката, функционалните възможности на цифровите елементи и приложението им при изграждане на импулсни и цифрови устройства. Лекционният материал по дисциплината Цифрова схемотехника обхваща теми за стандартни цифрови схеми. Представени са основните понятия от областта на цифровата схемотехника. Разгледани са логическите елементи и фамилии, схемите за буфериране и съгласуване, като съществени елементи в комуникацията между функционалните възли на цифровите устройства, както и между устройствата в цифровите системи, формирователните и релаксационните схеми. Внимание е обърнато на методите на изграждането и приложението на устройства с комбинирано цифрово и аналогово действие цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели. На семинарните занятия се решават практически задачи по тематиката от учебната програма. Лабораторните упражнения осигуряват приложната страна на придобитите по време на лекции теоретични знания. Имат практическа насоченост заключаваща се в експериментално изследване на цифрови схеми. Входни връзки: Теоретична електротехника I, Теоретична електротехника II, Полупроводникови елементи и интегрални схеми, Анализ и синтез на логически схеми. Изходни връзки: Микропроцесорна техника, Компютърни архитектури, Компютърна периферия, Автоматизация на инженерния труд, Дипломно проектиране.

3 III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Теми на лекциите и упражненията Часа РО ЗО ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА - 75 ч. ( ) Лекции 30(15) часа, Семинарни упражнения 15(8), Лабораторни упражнения 30 (15) часа А. Лекции Общи сведения за цифровата схемотехника. Видове импулсни сигнали. Параметри. 1 0,5 Основни схеми за линейно преобразуване формата на импулсите. 2. Диференцираща верига. Интегрираща верига. Диференциране и интегриране с операционен усилвател. 3 1,5 3. Последователни диодни ограничители. Двустранни последователни диодни ограничители. 1 0,5 4. Паралелни диодни ограничители. Двустранни диодни ограничители. Преходни процеси в диодните ограничители. Работа на биполярния транзистор в ключов режим. Преходни процеси в 5. транзисторните ключове. Повишаване бързодействието на транзисторните 3 1,5 ключове. 6. Логически елементи. Видове. Основни параметри и характеристики. Диодни логически елементи. Резисторно-транзисторна логика (RTL) и диоднотранзисторна логика (DTL). 7. Транзисторно-транзисторна логика (TTL). TTL логически елементи. TTL със сложен инвертор. Предавателна характеристика. Входна характеристика на TTL елементите. Видове TTL елементи. TTL елементи с отворен колектор. TTL елемент с възможност за високоимпедансно състояние на изхода. Емитерно свързана логика (ECL). 3 1,5 8. Тригери. Тригери в дискретно изпълнение. Тригер на Шмит в дискретно изпълнение. 9. Тригер на Шмит в интегрално изпълнение. Тригер на Шмит с логически елементи. Промяна на праговете на задействане и отпускане. 10. Общи сведения за мултивибратори. Чакащ мултивибратор в дискретно изпълнение. Чакащи мултивибратори с логически елементи. 11. Автоколебателен мултивибратор с дискретни елементи. Автоколебателни мултивибратори с логически елементи. Кварцово- стабилизирани мултивибратори. Мултивибратори в интегрално изпълнение. 12. Интегрален таймер (NE 555). 1 0,5 13. Генератори на линейно изменящо се напрежение (ГЛИН). ГЛИН с токостабилизиращ транзистор. ГЛИН с компенсация. ГЛИН с капацитивна отрицателна обратна връзка (ООВ). 14. Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП). 15. Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). Приложение на ЦАП и АЦП. Б. Семинарни упражнения Характеристики и параметри на цифровите схеми 1.2. Формирователи на импулси 1.3. Биполярни и MOS транзисторни ключове 1.4. Проектиране на генератори на импулсни сигнали 1.5. Съгласуване на интегралните схеми 1.6. Проектиране на цифрови устройства с цифрово-буквена индикация 1.7. АЦП и ЦАП 3 2 В. Лабораторни упражнения Експериментални изследвания на цифрови схеми

4 2. Линейни импулсни схеми 3. Ключови схеми с биполярни транзистори 4. Транзисторно-транзисторни логически схеми (I) 5. Транзисторно-транзисторни логически схеми (I I) 6. Несиметрични тригери 7. Чакащи мултивибратори (Формирователи на импулси) 8. Автогенераторни мултивибратори (Генератори на импулси) 9. Изследване на генератори на линейно изменящо се напрежение 10. Интегрален таймер NE Буферни схеми 12. Преобразувател напрежение-честота 13. Оптронни ключови схеми 14. Цифро-аналогови преобразуватели 15. Аналого-цифрови преобразуватели Общо IV. ФОРМИ НА КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА Подготовката на студентите по съответните теоретико-приложни въпроси се извършва преди и по време на провеждане лабораторни упражнения, както и по време на провеждане на семинарни упражнения. През семестъра се правят две проверки на знанията на студентите, чрез тест. Изпитът по дисциплината е писмен, включва решаване на тест. При оформяне на крайната оценка се отчитат и резултатите от формите на текущия контрол и изявата по време на семинарните и лабораторните упражнения. ЛИТЕРАТУРА А. Основна: 1. Иларионов, Р. Цифрова схемотехника. Габрово, Принт ЕООД, Михов, Г. Цифрова схемотехника. ТУ-София, Михов, Г. Цифрова схемотехника (за бакалавър инженер по електроника). ТУ-София, Димчев, М. Основи на цифровата техника, част 1. Варна, Агада, 1995., 5. Конов, К. Импулсни и цифрови схеми с интегрални ТТЛ елементи. Част 1. София, Техника, Димитрова, М., И. Ванков. Импулсни схеми и устройства. София, Техника, Куцаров, С. Електронни схеми. Том 3. Цифрови интегрални схеми. ИК Св. Климент Охридски, Б. Допълнителна 1. Токхайм, Р. Цифрова електроника. С., Техника, Цветкова, О. В. Хинов. Цифрова техника. С., Техника, Вълков, С. Импулсна техника. С., Техника, Съставили:... /проф. дтн. Р. Иларионов/... /доц. д-р И. Симеонов/ Програмата е приета от КС на катедра Компютърни системи и технологии с Протокол 1 от г. Ръководител катедра: /доц.д-р В.Кукенска/

5 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на ФС Протокол 7/ г. Утвърдил Декан:... /проф. д-р З.Ненова / ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЦИПЛИНАТА ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, форма на обучение - редовна Обучаваща катедра: Основи на електротехниката и електроенергетиката Образователно-квалиф. степен: Вид на дисциплината: по учебен план Година: 3 Бакалавър Задължителна 23 Водещи преподаватели: Семестър: V Брой кредити: 7 Проф. дтн. Райчо Тодоров Иларионов доц. д-р Иван Симеонов Симеонов Цел на курса: Дисциплината има за цел да даде познания върху основните цифрови схеми, устройства и системи, върху методите на проектирането и изчисляването им и върху принципите на изграждането им. Необходими условия: Лекционна зала, семинарна зала, лабораторна зала с лабораторни макети и измервателна апаратура, прожектор, фирмена литература. Съдържание на курса: В курса се разглеждат теми за стандартни цифрови схеми. Представят се основните понятия от областта на цифровата схемотехника. Разгледат се логическите елементи и фамилии, схемите за буфериране и съгласуване, формирователните и релаксационните схеми. Внимание се обръща на методите на изграждане и приложение на устройства с комбинирано цифрово и аналогово действие цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели. Препоръчителна литература: 1. Иларионов, Р. Цифрова схемотехника. Габрово, Принт ЕООД, Михов, Г. Цифрова схемотехника. ТУ-София, Михов, Г. Цифрова схемотехника (за бакалавър инженер по електроника). ТУ-София, Димчев, М. Основи на цифровата техника, част 1. Варна, Агада, 1995., 5. Конов, К. Импулсни и цифрови схеми с интегрални ТТЛ елементи. Част 1. София, Техника, Куцаров, С. Електронни схеми. Том 3. Цифрови интегрални схеми. ИК Св. Климент Охридски, Методи на преподаване: Лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения, протоколи, електронни фирмени каталози, мултимедия. Методи на оценяване: писмен семестриален изпит, семестриални контролни работи. Кредити по видове дейност: Аудиторна заетост: (30 часа л+15 часа су+30 часа лу, общо 75 часа): 3 кредита Извънаудиторна заетост: (100 часа): 4 кредита: Д.1Подготовка за семинарни упражнения 0,3к., Д.2 Посещение на библиотека - 0,3к., Д.4 Подготовка на протоколи - 0,3к., Д.6 Обучение чрез електронни версии на курсове 0,3к., Д.7 Подготовка за изпит 1,3к., Д.14 Работа в интернет - 0,5к., Д.15 Домашни работи от различен тип - 0,5к., Д.23 Консултация с преподавател 0,5к. Език, на който се преподава: български и английски Характеристиката е приета от КС на профилираща катедра КСТ с Протокол 1 от г. Ръководител катедра: ` /доц.д-р В.Кукенска/

6 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на ФС Протокол 6/ г. Утвърдил Декан: /проф. д-р З.Ненова / ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЦИПЛИНАТА ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, форма на обучение - задочна Обучаваща катедра: Основи на електротехниката и електроенергетиката Образователно-квалиф. степен: Бакалавър Семестър: V Брой кредити: 7 Вид на дисциплината: по учебен план Година: 3 Задължителна 23 Водещи преподаватели: Проф. дтн. Райчо Тодоров Иларионов доц. д-р Иван Симеонов Симеонов Цел на курса: Дисциплината има за цел да даде познания върху основните цифрови схеми, устройства и системи, върху методите на проектирането и изчисляването им и върху принципите на изграждането им. Необходими условия: Лекционна зала, семинарна зала, лабораторна зала с лабораторни макети и измервателна апаратура, прожектор, фирмена литература. Съдържание на курса: В курса се разглеждат теми за стандартни цифрови схеми. Представят се основните понятия от областта на цифровата схемотехника. Разгледат се логическите елементи и фамилии, схемите за буфериране и съгласуване, формирователните и релаксационните схеми. Внимание се обръща на методите на изграждане и приложение на устройства с комбинирано цифрово и аналогово действие цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели. Препоръчителна литература: 6. Иларионов, Р. Цифрова схемотехника. Габрово, Принт ЕООД, Михов, Г. Цифрова схемотехника. ТУ-София, Михов, Г. Цифрова схемотехника (за бакалавър инженер по електроника). ТУ-София, Димчев, М. Основи на цифровата техника, част 1. Варна, Агада, 1995., 10. Конов, К. Импулсни и цифрови схеми с интегрални ТТЛ елементи. Част 1. София, Техника, Куцаров, С. Електронни схеми. Том 3. Цифрови интегрални схеми. ИК Св. Климент Охридски, Методи на преподаване: Лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения, протоколи, електронни фирмени каталози, мултимедия. Методи на оценяване: писмен семестриален изпит, семестриални контролни работи. Кредити по видове дейност: Аудиторна заетост: (15 часа л+8 часа су+15 часа лу, общо 38 часа): 1,5 кредита Извънаудиторна заетост: (137,5 часа): 5,5 кредита Д.1 Подготовка за семинарни упражнения 0,3к., Д.2 Посещение на библиотека - 0,3к., Д.3 Задания за извънаудиторно решаване на задачи 0,7к., Д.4 Подготовка на протоколи - 0,3к., Д.6 Обучение чрез електронни версии на курсове 0,3к., Д.7 Подготовка за изпит 1,5к., Д.10 Работа върху курсови задачи 0,6к., Д.14 Работа в интернет - 0,5к., Д.15 Домашни работи от различен тип - 0,5к., Д.23 Консултация с преподавател 0,5к. Език, на който се преподава: български и английски Характеристиката е приета на КС на катедра КСТ с Протокол 1 от г. Ръководител катедра: /доц. д-р В. Кукенска/

7 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪПРОСНИК по ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА за студентите от специалност: "Компютърни системи и технологии"- редовна и задочна форма на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър 1. Общи сведения за цифровата схемотехника. Видове импулсни сигнали. Параметри. 2. Основни схеми за линейно преобразуване формата на импулсите. Диференцираща верига. 3. Интегрираща верига. 4. Диференциране и интегриране с операционен усилвател. 5. Последователни диодни ограничители. Двустранни последователни диодни ограничители. 6. Паралелни диодни ограничители. 7. Двустранни диодни ограничители. 8. Преходни процеси в диодните ограничители. 9. Работа на биполярния транзистор в ключов режим. 10. Преходни процеси в транзисторните ключове. 11. Повишаване бързодействието на транзисторните ключове. 12. Логически елементи. Видове. Основни параметри и характеристики. 13. Диодни логически елементи. 14. Резисторно-транзисторна логика (RTL) и диодно-транзисторна логика (DTL). 15. Транзисторно-транзисторна логика (TTL). TTL логически елементи. 16. TTL със сложен инвертор. Предавателна характеристика. 17. Входна характеристика на TTL елементите. Видове TTL елементи. 18. TTL елементи с отворен колектор. TTL елемент с възможност за високоимпедансно състояние на изхода. 19. Емитерно свързана логика (ECL). 20. Тригери. 21. Тригери в дискретно изпълнение. 22. Тригер на Шмит в дискретно изпълнение. 23. Тригер на Шмит в интегрално изпълнение. 24. Тригер на Шмит с логически елементи. 25. Общи сведения за мултивибратори. Чакащ мултивибратор в дискретно изпълнение. 26. Чакащи мултивибратори с логически елементи. 27. Автоколебателен мултивибратор с дискретни елементи. 28. Автоколебателни мултивибратори с логически елементи. Кварцово-стабилизирани мултивибратори. Мултивибратори в интегрално изпълнение. 29. Интегрален таймер (NE 555). 30. Генератори на линейно изменящо се напрежение (ГЛИН). 31. ГЛИН с токостабилизиращ транзистор. 32. ГЛИН с компенсация. ГЛИН с капацитивна отрицателна обратна връзка (ООВ). 33. Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП). 34. Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). 35. Приложение на ЦАП и АЦП. ЛИТЕРАТУРА 1. Иларионов, Р. Цифрова схемотехника. Габрово, Принт ЕООД, Михов, Г. Цифрова схемотехника. ТУ-София, Михов, Г. Цифрова схемотехника (за бакалавър инженер по електроника). ТУ-София, Димчев, М. Основи на цифровата техника, част 1. Варна, Агада, 1995., 5. Конов, К. Импулсни и цифрови схеми с интегрални ТТЛ елементи. Част 1. София, Техника, Димитрова, М., И. Ванков. Импулсни схеми и устройства. София, Техника, Токхайм, Р. Цифрова електроника. С., Техника, Куцаров, С. Електронни схеми. Том 3. Цифрови интегрални схеми. ИК Св. Климент Охридски, Съставили: /проф. дтн. Р. Иларионов/ / доц. д-р И. Симеонов/

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. инж. Марин Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен : Професионална квалификация: Магистър Магистър-инженер Срок на обучение: Форма на обучение: 1,5 години редовна

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата:... 2006 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Магистър Магистър - инженер Срок на обучение:

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc Учебен план съгласно MEEN No М магистри ЕЕN Eлектроинженерство No реден номер на дисциплината Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично; изпит (И), текуща оценка (ТО);

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

Microsoft Word - UP_Mehatronics_bak_last_korig-1.doc

Microsoft Word - UP_Mehatronics_bak_last_korig-1.doc ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата:... 2009 год. бразователно-квалификационна степен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5 ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5/19.11.2010 Актуализирана: Прот. 16 от 17.06.2016 г.

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - UPlan-MF-M-bak.doc

Microsoft Word - UPlan-MF-M-bak.doc ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата: 16.03.2011 год. бразователно-квалификационна степен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата:... 2009 год. бразовално-квалификационна спен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвър

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвър ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Одобрил:... Директор на ДФМТН /доц. д-р А. Александров/ Утвърдил:... Декан на ФХСИ /доц. д-р П. Джамбов / У Ч Е

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К А

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ИНВЕСТИЦИОННА

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно