РЕЦЕНЗИЯ. от проф. д-р Васил Рокоманов,

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. от проф. д-р Васил Рокоманов,"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Васил Рокоманов, по конкурс, обявен от Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов София в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство, за професор (сценография). Обявата за конкурса е публикувана в Държавен вестник, брой 98 от г. Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Мира Енчева Каланова, преподавател и ръководител на специалност Сценография, катедра "Драматичен театър", факултет "Сценични изкуства" на НАТФИЗ. Тя представя пълен комплект документи, изисквани от ЗРАСРБ, правилниците на НАТФИЗ и коректно попълнена Наукометрична карта. Интегрална част от комплекта е теоретичен текст, озаглавен Сцената карта и територия, илюстриран с фотоси от коментираните в труда спектакли. Документите съдържат отлично организирана информация за дейноста и постиженията на кандидата в четири направления. Образование и квалификация Мира Каланова завършва НХГ "Илия Петров"- София, 1994 и специалност Сценография в НХА при проф. Красимир Вълканов, Защитава успешно дисертация на тема Функции на цвета във филмовия разказ в НАТФИЗ Кръстьо Сарафов през 2011 г. и получава образователната и научна степен Доктор по кинознание и киноизкуство. Още като студент тя поема отговорни постановъчни 1

2 задачи в учебния театър на НАТФИЗ и в професионални театри, които реализира успешно. Творческа биография Този старт отваря пред нея пътя към творческа кариера в сценографията. До момента е проектирала и реализирала пространствени и костюмографски решения за 50 театрални спектакъла и за 5 филма, а само костюми за още 4 филмови продукции. Произведенията, описани в приложените документи, са постановки на драматургия в много широк жанров и стилистичен диапазон, дефиниран от имената на Уйлям Шекспир, Николай Гогол, Фернан Кромелинк, Харолд Пинтър, Славомир Мрожек, Федерико Гарсия Лорка, Артур Шницлер, Оскар Уайлд, Труман Капоти, Ерик. Е. Шмит, Ал. Володин, Антон П. Чехов, Самюел Бекет, Йожен Йонеско, Мартин Макдона, Фердинанд Брукнер, Ясмин Реза, Рачо Стоянов, Антон Страшимиров, Боян Папазов, Теодора Димова и др. Повечето спектакли са реализирани на най-престижните ни сцени в сътрудничество с изявени режисьори от различни поколения: в театъра Гриша Островски, Пламен Марков, Диана Добрева, Владимир Пенев, Стоян Радев, Владимир Люцканов, Николай Ламбрев, в киното Ивайло Христов, Светла Цоцоркова, Мария Веселинова, Светослав Овчаров, Александър Морфов и Стефан Командарев. С особено престижна стойност е съучастието на Мира Каланова в найобсъжданата завера в българския театър от последните години. Амбициозното ръководство на ДТ Пловдив предоставя уникални за страната условия за изява на знаковия триумвират режисьора Диана Добрева, драматурга Александър Секулов и самата Каланова. 2

3 Творческата стратегия на екипа, който създава едни от най-ярките спектакли на българска сцена, търси полярни стойности в жанрово, времево и пространствено отношение от космогоничните мащаби на омировия епос ( Одисей ) през прецизно подбрани съвременни текстове като Коприна и Закуска в Тифани до най-трудното за постигане днес съвременна интерпретация на родното, българското, националното в Дебелянов и ангелите и Народът на Вазов. В тази високоенергийна среда Каланова създава пространствено-времеви структури, хармонични със специфичните сценични текстове на Секулов и рафиниранираната театралност в режисурата на Добрева. И тя ги постига със съвременни средства, базирани върху отлично овладяни похвати за структуриране на пространството, цвета и формата. Нещо повече, в Одисей и Коприна езикът на образите доминира цялостното въздействие на представленията в такава степен, че те основателно са сравнявани с най-известните примери за визуален театър. Постигането на това естетическо ниво е възможно единствено с майсторски овладяни средства във всички измерения на сценографията като артистично поприще и професия талант, богати изобразителни възможности, концептуална зрялост в анализа на изходния литературен материал и формирането на авторско решение, дълбоки познания за сценичните качествата на широка палитра материали, инструменти и приспособления, за техниката и технологията на сцената, осветлението и театралната продукция и не на последно място железен характер в преследване на творческите цели по време на целия процес на реализация на художествения замисъл. При цитираните по-горе задачи Каланова има привилегията да има водеща позиция в творчески екипи, в които си сътрудничи с утвърдени имена костюмографа доц. Марина 3

4 Райчинова и Петко Танчев магьосник в света на инструментите за визуално програмиране и технологии. Общото за всички артистични изяви на Мира Каланова е нейната категорична непримиримост към сиромахомилския уклон в българския театър и нейната способност да изисква и постига оптимални бюджети за безкомпромисна реализацията на своите идеи. Ключ към тези успехи е перфектната проектна комплектност на всяка творческа задача, в упоритата работа с ателиетата и техническите служби, и най-вече в непрестанното усъвшенстване в артистично и интелектуално отношение на авторския инструментариум. Безапелационното доказателство за високото качество на нейните постижения е обичта на публиката и дългия сценичен живот на представленията, в който тя е вградила своя талант на театрален художник. Творческите постижения на Каланова са награждавани многократно, като най-престижните призове са наградите Икар (2009, 2012, 2014 и 2021), Аскеер ( и2018) и Златна маска, Варна Като активен съвременен артист Мира Каланова, която е член на СБХ и САБ, участва в редица изложби и други представителни прояви у нас и в чужбина, най-важните от които са: Пражко квадриенале на сценографията, национална експозиция, 2003, 2007, 2011, 2015, Costume Working Group /OISTAT/, Copenhagen, 2008; експозиции на финалните селекции на World Stage Design, Cardiff, Wales, 2013; Costume at the turn of the century , Москва, 2015 Благодарение на своя авторитет сред колегите тя е натоварена да проектира и курира националните експозиции на България на Пражко квадриенале през 2003 и Други нейни кураторски проекти са: 4

5 Интерактивни пространства 1, 2 и 3 през 2009, 2011, 2012 (последното прераства в LUX-LUMINA PROJECT и визуалния спектакъл Antithesis, /Lux Lumina Group/; Фестивал на Визуалния Театър, 2012; Театралният костюм извън театъра фотоизложба, 2010 и Театралният костюм близък план, фотоизложба, Преподавателска и общоакадемична дейност Мира Каланова е поканена за преподавател по визуални изкуства, НАТФИЗ Кр. Сарафов, катедра Актьорство и Режисура за Драматичен Театър специалност Сценичен и Екранен Дизайн (СЕД). От 2009 до 2013 тя е Гост преподавател по костюмография в театралните изкуства и факултативната дисциплина Функции на цвета, През 2013 е назначена за Главен асистент в същата специалност, а през 2015 г., след спечелен конкурс е хабилитирана като Доцент по екранен дизайн в НАТФИЗ Кръстьо Сарафов. От 2016 е Ръководител на клас в СЕД, а от 2017 е Ръководител на самата специалност. Между 2010 и 2011 е Гост преподавател по сценография в НБУ. Теоретични, научни и научно-практически приноси Безусловата поанта в представянето на доц. д-р Каланова е текстът, озаглавен Сцената карта и територия и придружаващите го фотоси и видеозаписи от спектакли един успешен теоретичен опит да обобщи досегашния си творчески опит и изложи свои възгледи за сценографията като самостоен вид изкуство, част от синтетичната природа на спектакъла. В първата част от текста сцената е разгледана като особен вид пространство, в което се пресичат архитектурното, социалното, 5

6 виртуалното и личното. Теоретичният модел, конструиран от доц. д-р Каланова, се отличава от повечето създадени по подобни поводи с това, че не остава във вътрешно театралната проблематика, а е обърнат към корените на сценографията в архитектурата, в нейната история, теория и актуална практика; през линейната перспектива борави с базови понятия в геометрията и геодезията. Тук и нататък в текста си доц. д-р Каланова демострира отлична информираност, академична задълбоченост в историческите и теоретичните измерения на подложената на анализ материя през критично мислене, което убедително свързва сценографията с изброените закономерности, теоретични и критически аргументи, за да тълкува в контекста на театралната комуникация и формулира термините сценична територия и сценична карта като работни понятия на своя модел. Доказателство за нивото на такова мислене е бистрият образ, обобщаващ най-важното в театралната комуникация, погледната от специфичния ъгъл на сценографа. В театъра публиката вижда картината, не вижда територията. Актьорите виждат територията, не виждат картината. Сценографът, ако това е важно за него, мисли за територията, предначертавайки картината. Да подхождаш по подобен начин към сценичното решение е като да чертаеш проекция на обект докато все още не си измислил обекта. Доц. д-р Каланова дефинира сценичното пространство като концепт, организиращ по специфични признаци бинома позитивно негативно пространство, ползван от изследователи на архитектурата, пластичните изкуства и театъра, разположени по граници в театралната мисъл от празното пространство на Питър Брук до театър на отсъствието на 6

7 Хайнер Гьобелс и др. По-долу са представени и други елементи от аналитичния инструментариум на модела, чрез които се формират основните образни и функционални характеристики на сценографията във всяко конкретно театрално представление. Същите се явяват ключови и в серията авторефлексии, които Мира Каланова използва за да представи авторските си решения към спектаклите Синът от Франсис Зелер, реж. Диана Добрева, Народен театър И. Вазов ; Бащата от Франсис Зелер, НТ И. Вазов, реж. Диана Добрева; Вечерята по романа на Херман Кох, театър София, реж. Пламен Марков; Закуска в Тифани по романа на Труман Капоти, ДТ Пловдив, реж. Диана Добрева; Одисей от Александър Секулов, ДТ Пловдив, реж. Диана Добрева, Домът на Бернарда Алба от Ф. Г. Лорка, Театр Тетр, Перм, Русия, реж. Диана Добрева; Коприна, по романа на Алесандро Барико, драматизация: Александър Секулов, реж. Диана Добрева, ДТ Пловдив; Народът на Вазов от Александър Секулов, реж. Диана Добрева, НТ Иван Вазов, 2021; Влюбеният Шекспир, по сценария на Марк Норман, реж. Пламен Марков, ТМПЦ Варна; Дебелянов и ангелите, от Ал. Секулов, реж. Диана Добрева, ДТ Пловдив, Няма да коментирам отделните произведения от тази впечатляваща поредица, а ще се огранича върху няколко важни (според мен) момента, като преди всичко подчертавам голямото разнообразие на творчески задачи, реализирани за по-малко от 10 театрални сезона на найавторитетните сцени в страната. Сценографията на Мира Каланова е автентично спектакуларна, богата е на форми, цвят, текстури и движение; тя е интелектуално отговорна, обоснована в концептуално задълбочени тълкувания на драматургията 7

8 и нейната визуална интерпретация. Анализираните в теоретичния труд и посочените в творческата автобиография спектакли притежават професионално и естетически организирани сценографски решения, обединени с режисурата и драматургията в пълноценни сценични и екранни синтези, чиято проницателна вариативност не оставя съмнение във всяка една от постановките за академична задълбоченост и осъзната авторска позиция към сценографията като изкуство, артистична практика и учебна дисциплина. Такива синтези са ерудитските интерпретации на известни примери от ренесансовата архитектура, които вдъхновяват Каланова да пропорционира създаваните от нея игрови и визуални структури: вариации върху пространствения модел на елизабетински театър за Влюбеният Шекспир ; идеи на Виченцо Скамоци, реализирани в театър Олимпико, Виченца и на Франческо Боромини в двореца Спада, Рим, формирали сценографското решение за Одисей и др. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вероятно тук е мястото да спомена единствения ми упрек към представянето на Мира Каланова сред материалите за конкурса са малко изображенията, представящи я като рисувач и живописец. Една по-богата колекция от проекти и свободни работи живопис, рисунки, колажи, пластики биха изявили наистина впечатляващите й способности не само да изобразява своите идеи, но и да внушава директно сложна гама от естетически внушения и емоции с изконните художнически средства. Примери от това естество биха били доказателството, че доц. д-р Каланова е роден художник с перфектна академична подготовка. Тя владее занаята в толкова висока степен, че е в състояние да преподава практически всички основни и 8

9 специализиращи учебни дисциплини живопис, рисуване, костюм, техника и технология, както и основния курс на специалност Сценография. В този смисъл тя напълно покрива изискванията за найвисоката академична степен. В заключение убедено препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да гласуват положително за присъждането на доц. д-р Мира Каланова академичната длъжност ПРОФЕСОР по 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство (сценография). С уважение: Проф. д-р Васил Рокоманов 9

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и т

Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и т Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, специалност Хореографска композиция

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. н. Иван Димов Кабаков преподавател в Катедра История и теория на културата във Философски факултет на СУ Св. Климент Охрид

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. н. Иван Димов Кабаков преподавател в Катедра История и теория на културата във Философски факултет на СУ Св. Климент Охрид Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. н. Иван Димов Кабаков преподавател в Катедра История и теория на културата във Философски факултет на СУ Св. Климент Охридски за конкурса за заемане на академичната длъжност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научна специалност Хореографска

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. Цветан Цветанов Илиев научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство (графичен дизайн) Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ,,ДОЦЕНТ в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Маргарита Баснарова-Атанасова започва още по времето,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг върху научни трудове за участие в конкурс

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - za sait.doc

Microsoft Word - za sait.doc ПЛЕНЕР ЗВУК И ЦВЯТ В ЗИМНИЯ СОЗОПОЛ февруари 2007 г. Проект за развитие на творческа дейност, реализиран със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Фонд Учебни програми на Бакалавърския

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.н. Марияна Николаева Булева-Петрова Катедра Музика на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, относно конкурс за академичата длъжност профес

СТАНОВИЩЕ от проф. д.н. Марияна Николаева Булева-Петрова Катедра Музика на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, относно конкурс за академичата длъжност профес СТАНОВИЩЕ от проф. д.н. Марияна Николаева Булева-Петрова Катедра Музика на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, относно конкурс за академичата длъжност професор по професионално направление 8.3 Музикално и танцово

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на доц. д-р. Емилия Константинова по обявения от АМТИИ конкурс за профес

РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на доц. д-р. Емилия Константинова по обявения от АМТИИ конкурс за профес РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на доц. д-р. Емилия Константинова по обявения от АМТИИ конкурс за професор по Артмениджмънт и арторганизации 8.1. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството Съживено наследство

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за материалите, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по Музикалносценична режисура към катед

Р Е Ц Е Н З И Я за материалите, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по Музикалносценична режисура към катед Р Е Ц Е Н З И Я за материалите, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност професор по Музикалносценична режисура към катедра Музикалносценична режисура във Вокалния факултет

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно