СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор от доц. д-р Петя Йорданова Караиванова Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2. Педагогика Научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) Университет: СУ Св. Климент Охридски Факултет по начална и предучилищна педагогика Катедра: Предучилищна педагогика Заглавие на дисертацията: Възпитаване на социално-ориентирано поведение в мултикултурна среда Име на дисертанта: Вероника Христова Козарева Научен ръководител: проф. д-р Димитър Гюров ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА. Вероника Козарева е родена на г. Завършва средното си образование в Първа езикова гимназия, гр. Варна с профил Английски език през 2000 г. Средно специално образование придобива в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София. През 2004 г. получава ОКС бакалавър във ФНПП на СУ Св. Климент Охридски по специалността Начална училищна педагогика и чужд език. Две години по-късно завършва семестриално специалността Културология във Философския факултет на СУ. Магистърска степен по специалност Ранно чуждоезиково обучение в предучилищните заведения получава през 2006 г. във ФНПП на СУ. През 2009 г. завършва втора магистратура във Факултета по изящни изкуства на Националната художествена академия със специалност Изкуствознание. Година по-късно продължава образованието си във ФНПП като редовен докторант по Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика). В рамките на обучението си през 2013 г. реализира тримесечна специализация в Докторантското училище към Институт по образование, Лондонски университет (Institute of Education, University of London). Професионалната биография на Вероника Козарева започва в Образователен център Магистра през 2004 г. като учител по английски език и главен методик. За кратко работи в чужбина. В периода г. е офис мениджър и личен асистент на управителя в ПР агенция. От г. до г. е мениджър проекти във Фондация Партньори-България. През учебната 2012/2013 г. е хоноруван асистент във ФНПП на СУ. От г. до г. отново е

2 мениджър проекти във фондация Партньори-България. Понастоящем е ръководител на учебно-методически център. Данните от автобиографията на Вероника Козарева свидетелстват за амбициите ѝ за реализиране и доказване в професионален план. Те илюстрират многопосочността на нейните интереси в сферата на образованието и квалификацията и по категоричен начин доказват възможностите ѝ да ги защити. Това е видно и от посочените специализации и допълнителни квалификации, както и от реализираните участия в девет проекта на различни позиции. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА. Вероника Козарева е зачислена за докторант редовна форма на обучение в катедра Предучилищна педагогика на ФНПП, Софийски университет Св. Климент Охридски с научен ръководител проф. д-р Димитър Гюров през 2010 г. Темата на дисертацията ѝ е: Възпитаване на социално-ориентирано поведение в мултикултурна среда. Докторантката е изпълнила всички задължения, включително учебните задължения, предвидени в индивидуалния план и всички други, които произтичат от докторантската програма. Отчислена е с право на защита със Заповед РД , считано от г. Дисертационният ѝ труд е обсъден в Катедра Предучилищна педагогика на ФНПП на СУ и насрочен за официална защита на г. От предоставената документация е видно, че не са допуснати нарушения при реализирането на дисертацията. Прецизно са изпълнени формалните изисквания на действащите закони и правилници в РБ и СУ. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА. Дисертационният труд е разработен в обем от 228 стр., от които 214 стр. са текст, а останалите страници са посветени на използваната литература общо 202 източника (в т. ч. 9 интернет ресурси): 110 на български език; 92 на латиница. Трудът е структуриран в УВОД, ТРИ ГЛАВИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ. ПРИЛОЖЕНИЯТА в обем от 83 стр. са представени в отделно тяло към дисертацията. В съдържанието на труда са включени общо 24 таблици, 51 диаграми и 12 фигури. Авторката е избрала и разработила тема, която има ключово значение за настоящето и бъдещето на предучилищното образование у нас в светлината на европейските образователни приоритети, и която в момента по актуалност и значимост, е на равнище национални и политически, правно-нормативни и професионални решения. В първа глава Вероника Козарева убедително представя теоретичната постановка на проблема. Компетентно извежда основните характеристики на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст, разглеждайки ги в контекста на европейските образователни приоритети. С

3 вещина интерпретира идеи и становища, уточнявайки теоретичните предпоставки за възпитаване на социално-ориентирано поведение в предучилищното детство. Сполучливо определя същността на социалноориентираното поведение в предучилищна възраст, дефинирайки понятието за нуждите на своето изследване. Детайлно и логически последователно конкретизира възможностите на педагогическото взаимодействие за възпитаване на социално-ориентирно поведение в детска мултикултурна среда, като уточнява целесъобразни ситуационни форми за осъществяването му. Докторантката показва добро познаване на значими публикации и документи на национално и европейско равнище и задълбочено разбиране на спецификата на функциониране на институциите за предучилищно образование и подготовка. Тя интегрира успешно познавателни и изследователски ресурси за нуждите на собственото си изследване. Коректно изяснява основни понятия и внася систематичност, която е особено полезна при следващите стъпки на осъществяване на емпиричната част от изследването. Използваните методи и процедури позволяват на г- жа Козарева да осмисли многоаспектността и взаимната обвързаност на идентифицираните на теоретично равнище проблеми, и да открои сходствата и различията в изследователските позиции и мнения. Във втора глава Вероника Козарева представя теоретикоексперименталните и организационни параметри на изследването. Дисертационният труд има ясно формулирана цел. Коректно са уточнени елементите на изследователския процес. Целта, хипотезите и задачите са подредени в логическа последователност. Изследването е проведено чрез умело подбрани валидни методи за събиране на информация: теоретично проучване, психолого-педагогически експеримент, наблюдение, социалнопедагогически профили, експертна оценка, анкетно проучване. Количествените данни от психолого-педагогическия експеримент са анализирани статистически с помощта на софтуер SPSS. Методите, които са използвани, са Repeated Measure ANOVA и Т-тест на Стюдент. В следствие на статистическата обработка на данните е изведен сравнителен анализ между резултатите на контролната и експериментална група. Допълнително е изведен и сравнителен анализ между резултатите на монои мултикултурните детски групи във връзка с възпитаването на социалноориентираното поведение за проследяване на значимите разлики вътре в експерименталната група. Методическият ход на изследването и неговите етапи са подробно представени. Съдържателните параметри на изследователския процес са отчетливо диференцирани. Детайлно са описани използваните диагностични процедури.

4 В трета глава Вероника Козарева представя анализ на резултатите от изследването. Същността на експерименталния модел, използван за провеждане на формиращия експеримент, е компетентно конкретизирана. Получените резултати са изразени нагледно чрез подходящи графични методи. Интерпретацията на статистическите зависимости е коректна. Статистическият анализ на данните е релевантен и достатъчен. Вероника Козарева демонстрира отлични умения за представяне и анализиране на различни статистически данни и извеждане на тенденции за доказване на изследователската теза. Дисертационният труд е оригинално дело на автора. Езикът на дисертационния труд е академичен, стилът подобаващ за този тип разработки, а структурата на текста е много добре организирана. Авторефератът е структуриран според изискванията, в обем от 42 страници и представя ясно съдържателните характеристики и структурните параметри за дисертационния труд. НАУЧНИ ПРИНОСИ. Основните постижения в дисертационния труд и приносните моменти в него могат да се систематизират по следния начин: избрана е изключително актуална и значима за теорията и практиката на предучилищното образование изследователска проблематика; успешно са анализирани перспективи в европейското образование и са очертани връзките със стратегиите за развитие на предучилищното възпитание и подготовка у нас; подходящо са формулирани целта, обекта и предмета на изследването; обоснован е силно необходим за практиката на предучилищното образование у нас модел на педагогическо взаимодействие за възпитаване на социално-ориентирано поведение, чрез формиране на специфични прагматични компетентности и личностни отношения у 5-7-годишните деца в мултикултурна среда; интегрирани са различни изследователски методи и процедури; отделено е необходимото внимание на интерактивните форми на педагогическо взаимодействие като инструмент за подготвяне и изявяване на компетентности за проява на социално-ориентирано поведение в мултикултурна среда; обоснована е значимостта на социално-ориентираното поведение на детето от подготвителна група/клас на основата на теоретичен сравнителен анализ на изследователски концепции у нас и в чужбина. Проявена е аналитичност при дефиниране на конструкта социалноориентирано поведение чрез систематизирани критерии и показатели за

5 проучване и установяване на спецификата и динамиката му в подготвителна група/клас; разработен е и е приложен диагностичен инструментариум за наблюдаване и оценяване на прояви на социално-ориентирано поведение на децата от подготвителна група/клас, подкрепен с матрици за количествени и качествени степени за установяване на детските постижения; представен е технологически алгоритъм на реализиране на авторски експериментален модел за възпитаване на социално-ориентирано поведение в подготвителна група/клас. Систематизирани са неговите характеристики, изяснена е същността му и са изведени принципите и изискванията за успешно проектиране на педагогическото взаимодействие по образователно направление Социален свят в подготвителна група/клас; доказано е статистически положителното влияние на експерименталния модел върху: възпитаването на социално-ориентирано поведение на децата от подготвителна група/клас; динамиката на социално-ориентираното поведение на деца, както в мултикултурни, така и в монокултурни детски групи; взаимодействието с околните в експерименталните мултикултурни групи; реализирано е проучване на мнението и нагласите на студентибъдещи предучилищни педагози по посока готовността им за реализиране на педагогическо взаимодействие в детската градина, насочено към изграждане на толерантност и уважение към различни култури. Ценното в него е модерирането на нагласи у бъдещите учители за реализирането на професионалните им компетентности, свързани с проблематиката на изследването; защитен е пример за добра практика чрез апробиране на авторския модел в реална образователна среда като надграждаща част от програмата по образователно направление Социален свят. Приносите съответстват на съдържанието на разработката и отразяват обективно постигнатото от докторантката. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ. Вероника Козарева представя 9 статии по темата на дисертационния труд, от които 3 са публикувани в чужбина. Публикационната дейност на докторантката е подкрепена и чрез други 5 заглавия, реализирани в съавторство. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дисертационният труд отговаря на изискванията за дизайн на педагогическо изследване, постигнатите резултати имат научна и приложна стойност, направените изводи са логически и съдържателни,

6 насочени към оптимизиране на педагогическото взаимодействие в аспект възпитаване на социално-ориентирано поведение в мултикултурна среда. Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации и научните приноси е изцяло положителна. Постигнатите резултати ми дават основание убедено да предложа на уважаемото Научно жури своя положителен вот за присъждане на образователната и научна степен Доктор на Вероника Христова Козарева, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) г. Изготвил становището:... гр. Велико Търново (доц. д-р Петя Караиванова)

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на о

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на о Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Маргарита Генова Върбанова, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор Област на висшето

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика ( Специална педагогика-логопедия)

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно