РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ЪНДЪРГРАУНДЪТ В ЧЕШКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ ОТ 60-ТЕ ДО КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ЪНДЪРГРАУНДЪТ В ЧЕШКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ ОТ 60-ТЕ ДО КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД на АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ЪНДЪРГРАУНДЪТ В ЧЕШКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ ОТ 60-ТЕ ДО КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА И АВСТРАЛИЯ ИСТОРИЯ НА ЧЕШКАТА ЛИТЕРАТУРА от доц. д-р Анжелина Пенчева, преподавател по чешка литература и славянски литератури в Катедра Славистика на Филологически факултет в ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград (до 31 януари 2019 г., понастоящем пенсионер) Автобиографията и досегашните публикации на авторката на представения дисертационен текст Александра Александрова показват завидна изследователска активност, последователност, но и разностранност на научните интереси, креативност и умение за литературоведско писане. Очевидно е, че няколкото специализации в Чехия (Оломоуц, Бърно, Прага) са оползотворени пълноценно, както и участието в Докторантското училище в Софийския университет. Освен участия в множество конференции и други форуми, организирани от филологическите факултети на различни български университети, и публикации на доклади в съответните сборници, дисертантката има и публикации в представителни издания като Литературен вестник. В рамките на докторантурата си тя е набрала и преподавателски стаж и опит като хоноруван асистент по славянски литератури. Тоест, въпреки сериозната си ангажираност в кариерно отношение и в сферата на изкуствата, Александра Александрова е покрила в максимална степен, всъщност дори повече изискванията към подготовката и активността на един докторант, като определено не става въпрос за формално трупане на точки, а за явен афинитет към литературната история и за една наистина сериозна подготовка

2 и растеж като научен кадър, за изследователска вещина и увереност, които намират убедително изражение и в представения дисертационен текст. Дисертацията е с внушителния обем от 317 страници. Избраният съпоставителен дискурс, освен че е следствие от бохемистичната специализация на докторантката, се оказва уместен и функционален в няколко отношения, главното сред които е очевидното разминаване/несъразмерност и в генезисно, и в хронологично, и в мащабно, и в социално действено отношение на разглеждания феномен в две държави в сравнително еднаква политико-обществена ситуация, при които биха се очаквали доста по-големи и убедителни типологични сходства и по-съизмерими в количествено и качествено отношение процеси. В един свой текст от далечната 2001 г. Неофициалната литература. Структура и измерения на явлението в Чехия и в България, публикуван в академичния сборник Другаде ли е животът? (Život je jinde?), разглеждащ чешката литература, култура и общество през седемдесетте и осемдесетте години на ХХ век, отбелязвам вече позабравения и вероятно непознат на по-младите колеги факт, че мащабът както на дисидентството, така и на неофициалната литература до 1989 г. е несравнимо, та чак срамно по-дребен. Нещо повече съответните два припокриващи се и неразривно обвързани феномена в Чехия бяха станали огледало, пробен камък, морален лакмус на същите в България. Съзнанието за наистина фрапантната диспропорция време след събитията от 1989 г. беше непресъхващ източник на вина и търсене на оправдание в текстове на интелектуалци и политически фигури от всякакъв калибър. Макар и не с така драматични измерения, същото се отнася и до съпоставянето между българския и чешкия ъндърграунд нещо, което многократно подчертава, обосновава и обяснява и самата докторантка. Извън приносния момент на първо синтетично запознаване на българския реципиент с генезиса, историята и естеството на чешкия ъндърграунд (споменава се, че системно той е представен засега у нас само с работи на чешкия славист Якуб Микулецки, но е спорно доколко те са известни по-масово заради стриктно академичния подход и ситуиране на текстовете) избраният компаративен подход, сравнението със сходното явление в съществувала в същия исторически контекст/капан държава допринася ефективно и за по-прецизното дефиниране и описване на българския ъндърграунд.

3 УВОДЪТ на дисертационния труд залага ясно задачите на изследването, фиксира терминологичния апарат, с който ще се оперира, и набелязва основните интерпретационни оси (на първо място описанието на автомитологизиращите стратегии в песенното творчество на чешкия и българския ъндърграунд, стр. 4). Подчертава се, че ъндърграундът в двете държави се отлива в два твърде различни модела. Изтъква се застъпеността на чешкия ъндърграунд в различни творчески области, в различни изкуства, както и значително по-осезаемият му социален аспект (стр. 5), докато българският ъндърграунд, ако оставим настрана академичния, чието съществуване може да се твърди само с известни уговорки, е разположен почти изцяло в музикалната сфера. Оттам и изборът обект на изследването да са песенните текстове на двата ъндърграунда единствената художествена материя, която дава поле за съпоставка. По-нататък се споменава важният факт, че чешкият ъндърграунд е отдавна и изобилно предмет на литературноисторически и теоретични трудове, така че познанието за него е вече доста изчерпателно, а терминологичният апарат малко или много утвърден, докато за българския ъндърграунд може да се каже точно обратното; още едно предизвикателство пред изследователя. ГЛАВА ВТОРА, ГРАНИЦИ НА ПОНЯТИЕТО ЪНДЪРГРАУНД, е важна, а в конкретния случай и задължителна, за структуриране на изследването, тъй като прецизира терминологичния и отчасти методологичния му апарат. Частта 2.1., в която се дефинират оперативно, за нуждите на работата, термини като алтернативна култура, субкултура, контракултура, масова култура (с кратък преглед на историята и основните концепции за съдържанието на тези термини), е важна за локализирането на ъндърграунда като малка част от субкултурното пространство, която може да е както вид алтернативна култура, така и контракултурен модел (стр. 11). Тук имам известни резерви към включването на термина масова култура, тъй като той към днешна дата е вече доста разслоен, разклонен и пораждащ доста противоречиви конотации. В раздела 2.1 се преминава към описването на термина ъндърграунд в англоамерикански контекст. Независимо че първостепенно и иманентно определящо за генезиса на явлението у нас и в Чехия е наличието на безусловен тоталитарен режим (макар и със синусоиди на творческата свобода и несвобода във времето), отсъстващ в англоезичните държави, се откриват немалко сходства между ъндърграунд проявите там и в Чехословакия (свобода, съпротива, лява политическа ориентация). Въпреки че историята както на бийт поколението, на хипи движението, така и на ъндърграунда на

4 Запад са сравнително познати у нас, тази част от изложението е необходима и от логични съображения, и за изясняване на генеалогията по-специално на чешкия ъндърграунд и като привнесеност, и заради факта, че те са базисен контракултурен модел (стр. 22). Следва част 2.3. с очертаване на границите на понятието в чешки контекст. Правилно ъндърграундът е категоризиран като движение или течение, но не и отделно направление в изкуството. Уточнени са корелациите му с понятията алтернативност, периферност, маргиналност. Тук се обговаря и важният момент за съотношението между дисидентство и ъндърграунд, като авторката прави заключението, че тези две явления са две крайности на извънконюнктурните неконформистки модели ( ). Ако дисидентите са ядрото и центърът на неофициалността, то ъндърграундът е в периферията ѝ. Откроени са и редица други принципни разлики между дисидентството и ъндърграунда нещо твърде съществено, защото, струва ми се, а и авторката го отбелязва, в масовото съзнание тези две понятия се възприемат като тъждествени, или по-точно ъндърграундът се възприема като вид дисидентство (стр ). Тук и по-нататък в текста се обговарят и неминуемите взаимоотношения и взаимопрониквания между тези два важни за чехословашкото общество феномена, с положителните и отрицателните им последици в двете посоки. В част 2.4. се разглежда обстойно въпросът за съществуването на български ъндърграунд. Проследена е появата (респ. отсъствието) на термина в множество изследователи на културната среда през годините на социализма. Прави се обоснованият извод, че терминът ъндърграунд се употребява непоследователно, размито, хаотично, неясно и ретроспективно, бих добавила и в значително произволен и действително свръхширок, вкл. преносен и метафоричен, смисъл. Забелязани са ъндърграунд импулси/протоъндърграунд при двете рок поколения през 60-те и 80-те години. Интерес представлява анализът на парадоксалната роля на Комсомола, спомогнал за минимизиране на нелегалния сегмент на рок-дейността, с други думи за обезсмисляне на въпросните ъндърграунд импулси. Интерес за мнозина би представлявала и частта за т. нар. академичен ъндърграунд, с цялата условност на това назоваване. Независимо от мемоаризирането и автолефлектирането на въпросните процеси и изяви, както и на аналитичните разработки върху него, то е малко познато за широката общественост, а и вероятно такова ще си и остане, заради предимно устния и спонтанния си характер. Тук бих добавила, че подобен тип неформално и контравластово общуване, неофициален културен свят (стр. 46), имаше в онези години и в някои издателства и

5 редакции, но то едва ли вече може да бъде описано и коментирано, а и нямаше целенасочен характер, беше стихийно, без организирани форми и печатни реализации, както и без претенция за създаване на теоретични постулати и платформи, така че днес би звучало вече твърде анахронично. Убедително е защитена тезата, че българската литература така и не създава собствен модел на ъндърграунда, а по-скоро прояви на неконформизъм и произведения от вида алтернативен канон, които обаче често дори не заемат цялата продукция на даден автор (стр.47). Не възникват и специфични литературни форми като тоталния реализъм или мъчителната поезия (конкретно за последния атрибут по-скоро бих предложила конфузна или неудобна, неловка поезия може би, тъй като характерът на въпросната поезия е по-скоро пародийно-хумористичен, според някои дадаистичен, характер, а и за мъчителен има доста по-силни и еднозначни думи в чешки mučivý, trýznivý). Разбира се, потърсени са и първопричините за тази липса, основно перфидността на българските властови структури и отсъствието на силен политически натиск. Бих добавила, че властта, вкл. през 80-те години, съумяваше действително да ухажва и подкупва интелигенцията, особено младата т. нар. художественотворческа интелигенция и с малки изключения да упражнява нежен, кадифен натиск върху нея. Третата глава от дисертацията се занимава с историята на разглежданото явление, като се почне от появата на предобразите му през 50-те години на ХХ век. Като цяло тази глава има обзорен характер, така че няма да се спирам на нея подробно, само ще изтъкна умението на докторантката да обгледа и систематизира умело и с мяра един наистина безбрежен материал. Направеният преглед може би е прекалено разточителен (пак казвам поради относителното доброто знание за описваните явления у нас, отдавна са преведени и литературните библии на въпросното поколение), но в никакъв случай не и излишен, тъй като англоамериканският ъндърграунд (и предшестващите го течения), бил той и с различни корени, мотивации, носители, мащаб и развой, има същностна роля за аналогичните процеси в двете разглеждани държави от социалистическия лагер. Не споделям изцяло мнението, че бийт и хипи теченията не са повлияли съществено върху българските политически и естетически настроения разбира се, закъсняло, най-вече през 70-те и 80-те, но все пак и през 60-те години у нас, въпреки мощната цензура и крайно оскъдното им и силно пейоративизирано от тогавашната власт проникване в България. Спомням си едно сполучливо название на статия в тогавашния български печат Ленън победи Ленин.

6 По-нататък дисертантката представя накратко основните известни периодизации на ъндърграунда в Чехия (тези на Пиларж и Маховец, но и със споменаване на различни назовавания на определени периоди от други историци, а и участници в явлението). Тя не поднася просто техен информативен преглед, а ги подлага и на собствен анализ, като в края на тази част от текста си дава и своя, добре премислена периодизация, в която въвежда и собствено конструирани уместни термини като постъндърграунд. Следват няколко подглави, посветени на символни за съответните етапи (в някои случаи дори етапоформиращи), основополагащи и малко или много култови културогеми явления, личности и творби на чешкия ъндърграунд. Фактите са представени атрактивно, със сполучливи акценти, и не се съмнявам, че тази част от дисертацията ще намери своите благодарни читатели и почитатели в българска среда. Освен информативната страна ценно тук е и обосноваването, че генезисът на чешкия ъндърграунд не е битничеството на Запад, а вътрешни естетически импулси, произтичащи от художествената традиция на самата Чехия (преосмисляне и ново усвояване на предвоенния авангард например, в частност на сюрреализма). Важна и за терминологизирането, и за разбирането на чешкия ъндърграунд е и подглавата Срещата на ъндърграунда с дисидентството настоявам на мнението си, че е било нужно отделяне на по-голямо внимание на този аспект заради неразривната връзка и взаимно повлияване, както и преливане на личности и естетически похвати и импулси, между двете явления, въпреки нежеланието на ъндърграунда да е политизиран и да бъде предмет на политизиране. В глави 3.7. и 3.8. авторката защитава последователно, убедено и убедително изказаната още в предходните части теза за знаковото отсъствие на концентриран, ясен, пълнокръвен и категоричен български ъндърграунд по времето на социализма. Търсят се причините за несъстоятелността и несъстояването му, като се привличат наблюдения и мнения относно облика на обществения строй конкретно в България, историята на някои музикални жанрове като джаза през 40-те и през 50-те години, на българската естрада като пробив към по-свободно светоусещане и творческа изява и на държавно контролираната професионализация на музикалните формации (стр. 109), сливането между официалното и неофициалното (стр. 112) подрязване и обезоръжаване още в зародиш на ъндърграундовия потенциал. (Показателна е, мисля си, масовата остра негативна реакция в последно време срещу изказвания на музиканти като Кирил Маричков някога наистина възприемани като алтернативни бунтари, имащи проблеми с властта, за това, колко са били преследвани и репресирани в годините на социализма. Тези изказвания, вярно, попресилени, но съвсем не неверни, са очевидно трудно съвместими в масовото съзнание с бързо придобития статут на неоспорими

7 звезди.) Отново се разглежда, вече в диахронен план, въпросът за академичния ъндърграунд и за авторефлексиите му. Явлението безспорно е твърде интересно и поражда забележителни текстове и хипертекст, става платформа за бъдещи впечатляващи професионални реализации и идеологическо и духовно публично присъствие на представителите му, но обществената му значимост във времето на съществуването му далеч не е толкова убедителна. Освен изброените от дисертантката причини бих добавила и (търсената или не) елитарност, дори конспиративност, на въпросните кръгове интелектуалци посланията им например не достигаха чисто информативно дори до голяма част от колегите им от ФСлФ в Софийския университет. Процесът е проследен до края на 80-те години, когато младите творци правят първите си плахи крачки в посока на реалното опозиционно мислене. Българските неофициални среди си поставят цел да създават истинска култура, противоположна на официалната ( ), а културната ситуация е парадоксално междинна: оформят се неформални, полуинституционализирани или квазиинституционализирани културни формации. Тук, мисля, трябва да се отчете и неоспоримото влияние и от Изток това на руската перестройка, което мога категорично да потвърдя като тогавашен редактор за чехословашката литература в най-голямото българско издателство Народна култура точно в онези години бяха издадени например дисиденти като Сайферт и Храбал, както и култовото Мементо на Радек Йон, третиращо с журналистическа безпристрастност проблема с наркотичните зависимости сред чешката младеж. Мисля, че именно перестроечният климат направи възможна и появата на първите самиздатски списания у нас, на които в дисертацията също е отредено подобаващото внимание. Следва връщане към рок-проявите на ъндърграунд тенденции от второто рок поколение, пак с дисекция на обезоръжаващата и ловко манипулативна държавна политика, извадила момчетата от мазетата и канализирала бунтарските настроения (стр. 123). Глава 4 Автомитологизации в чешкия и българския ъндърграунд е построена много оригинално и дръзко. Тук аз няма да я анализирам, нито да я резюмирам. Общото ми мнение в контекста на целия труд обаче е, че: 1) макар и конспективно, излагането на тезите на класическите теоретици на мита е повече или по-малко излишно, независимо от ефектното им съотнасяне с избраната проблематика в края на всеки такъв пасаж; 2) термините митологизация и автомитологизация са достатъчно ясни и утвърдени, в този смисъл е могло да се премине директно към аплицирането им в конкретните анализи, 3) макар автомитологизациите в двата модела ъндърграунд да са избрани и заявени като приоритетна ос на изследването (въпреки че по мое

8 мнение този механизъм далеч не е най-представителният, нито найдефиниращият, за разглеждания феномен), оставам с впечатление, че авторката в по-нататъшното изложение не се придържа към нея в съответната степен плътно и последователно. Възниква и въпросът доколко е уместно, особено при чешкия ъндърграунд, да се говори за автомитологизация и доколко за автостилизация (напр. в ролята на идиота, анархиста и т. н.); вторият термин се промъква и в някои от анализите на авторката. Понятието митологизиране по мое мнение съдържа ако не само, то поне предимно положителни конотации, докато в нашия случай те съвсем не са само, нито преобладаващо, такива. Естествено, в артефактите на ъндърграунда присъстват голям брой митологеми, начесто се срещаме и с вторично митологизиране (стр. 141), но този факт не е тъждествен с процедурата на автомитологизиране. Тук, струва ми се, би било уместно и полезно едно прецизиране на нещата. Иска ми се да споделя и едно хрумване, допълващо мнението на авторката, че върху дихотомията космос-хаос се гради цялата митологична представа за ъндърграунда дали не може да се помисли в тази връзка върху също толкова митичната и архетипална дихотомия горен долен свят? Естествено, като преподавател и историк на чешката литература бях заинтригувана от анализа на романа Брат и сестра инвалиди на Егон Бонди, който допълва твърде успешно съществуващите вече аналитични полагания на този текст в контекста на ъндърграунда и същевременно го вкарва в интерпретационната рамка на митичното, митологизиращото и автомитологизиращото. Бих предложила, след като се разглеждат и литературни митологизации на ъндърграунда, да се споменат и текстове на Бохумил Храбал, например някои от прочутите му Моритати и легенди (предстои да излязат всеки момент на български), където присъстват като персонажи и някои от легендарните фигури на пражкия ъндърграунд струва ми се, че също биха били благодатен предмет на анализ в заявения дискурс. Втората половина на дисертационния труд съставляват вече конкретните анализи на песенни текстове на чешки и български ъндърграунд групи, плюс обща характеристика на творчеството на групите, изтъкване на тяхната специфика и социалното-културното им битуване и влияние. Анализът е вдълбочен и вдъхновен, освен това следва зададената изследователска доминанта. Лично аз като пълен лаик в областта на теорията на музиката съм впечатлена от анализа на музикалната и музикалноинструменталната страна на някои от творбите, който не е самоцелен, а показва изумителната симбиоза между саунд и текст.

9 Ще завърша коментара си върху дисертацията на докторант Александра Александрова с мнението, че дефинираните от авторката в автореферата приноси са реални и неоспорими. Това, наред с отличния стил, очевидната богата запознатост с изследваната материя и метатекстове по нея от найразличен характер и интерпретаторската увереност и смелост, утвърждава високо положителното цялостно мнение за рецензирания труд. Най-ценното е успешният опит за дефиниране на български модел на ъндърграунда, въпреки цялата спорност на явлението и назоваващото го понятие (може да се каже, със закачлива препратка към Вл. Ванчура описан е bulharský způsob undergroundu ). Покрай работата над рецензията изчетох и някои от докладите и статиите на Александра Александрова по и извън темата на дисертацията те също потвърждават качествата ѝ на завършен учен. Надявам се сегашната ѝ впечатляваща кариерна позиция, както и бъдещите такива, да не изтласкат изцяло в периферията литературоведските ѝ занимания. Извън нахвърляните по-горе бележки и въпроси по конкретни части от текста и конкретни тези на авторката бих споменала още няколко, сравнително несъществени. Като цяло намирам преводите и на заглавия на песни, и на части от песенни текстове за верни и сполучливи, но ме смущава например преводът на Národní třída като Народническа класа (поне не успях да открия доказателство, че името на групата действително означава това, а не едноименния култов за културна Прага булевард, спорно е и прилагателното), или преводът на Podivuhodný mandarin като Странният чиновник. Ненужна е според мен употребата на чуждици като актант на няколко места в текста. С оглед на всичко казано дотук препоръчвам с пълна убеденост на уважаемото жури да присъди на докторант Александра Ангелова Александрова образователната и научна степен "доктор". *Потвърждавам, че Авторефератът адекватно отразява пълния текст на дисертацията. София, 4 октомври 2020 г. Подпис: /доц. д-р А. Пенчева

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. доктор от доц. д-р Бойка Доневска, катедра Изкуствознание,

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ С Т А Н О В И Щ Е От професор д.икн.н Атанас ДАМЯНОВ За дисертационния труд на тема: Управление на проектни екипи в мул

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ С Т А Н О В И Щ Е От професор д.икн.н Атанас ДАМЯНОВ За дисертационния труд на тема: Управление на проектни екипи в мул ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ С Т А Н О В И Щ Е От професор д.икн.н Атанас ДАМЯНОВ За дисертационния труд на тема: Управление на проектни екипи в мултипроектна среда Разработен от професор д-р Вяра Красимирова

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно