Обединено училище Св. Св. Кирил и Методий с. Априлово, общ. Г. Малина, ул. Първа 32А GSM: , ou_

Размер: px
Започни от страница:

Download "Обединено училище Св. Св. Кирил и Методий с. Априлово, общ. Г. Малина, ул. Първа 32А GSM: , ou_"

Препис

1 Обединено училище Св. Св. Кирил и Методий с. Априлово, общ. Г. Мали, ул. Първа 32А GSM: , ou_ Утвърждавам:... Директор: Венета Таскова ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ за учебта 2021/2022 годи Годишният план за квалификация те е част/приложение към Годишния план за учебта 2021/2022 годи. Приет Педагогически съвет с Протокол 10/ г. и е утвърден със Заповед 5/ г. директора. стр. 1

2 I. Ализ квалификационта дейност през предходта учеб годи През учебта 2020/2021 годи в Обединено училище Свети Свети Кирил и Методий, с. Априлово те са 20. Носители професиолно-квалификацион степен са 4 от тях. Всички са участвали вьв форми квалификация различни нива, които сьс своята ефективност мериха приложение в практиката, прилагайки усвоените компетентности. Училищното ръководство сърчава квалификационта дейност педагозите и координира връзката с институциитехза квалификация учители, с експерти РУО София област, с неправителстени организациии и други с цел повишаване квалификацията и развитието педагозите в техните специалности и според техните потребности. Оказа бе методическа и педагогическа помощ и подкрепа новозчините учители. Беше създаде за популяризиране добрите практики. Средствата за квалификация се изразходваха частично, но рациолно. Бяха идентифицирани дефицити и потребности от квалификация за работа с деца сьс СОП. На те училищното ръководство предостави възможността всеки да прави самостоятелно своя избор за професиол квалификация според потребностите им за развитие и интереса им към различни те правления, свързани с училищта дейност. Силните страни: Обогатяване и преосмисляне методиката обучение, възпитание и социализация; Усъвършенстване преподавателската дейност в електрон ; Изготвяне електронни уроци; Обрат вързка в електрон и оценяване резултатите от обучението учениците в електрон от разстояние; Споделяне добри практики и осъвременяването им чрез нови идеи и форми реализация; Създаване екипи, мислещи и действащи иновативно и позитивно в посока повишаване качеството образованието чрез квалификации и нови зния, умениия и практики; Експериментиране нови идеи в образователния и възпитателния процес; Създаване нови и ползотворни контакти. Слаби страни: Несъобразени предложения образователните институции и организации за извънинституциол квалификация с учебта заетост те. Проблеми при планирането и усвояването планираните финсови средства, поради развиване бюджетта и учебта годи. Различ степен активност от стра те за продължаваща професиол квалификация. Резултати от проведените квалификации: Усъвършенстване компютърните и дигиталните умения те за работа в електрон и електронни образователни платформи; Развитие учмения за изготвяне електронни уроци; Осъвременяване зния по предмет област; Иноватив преподавателска и управленска дейност. стр. 2

3 Затруднения при осъществяването квалификационта дейност: Затрудненията бяха свързани с епидемиологичта обстановка в страта, която лагаше обучение от разстояние. За много от те подоб форма обучение за развитие тяхта квалификация не бе достаъчно ефектив и поради тази причи не бе прадпочита от тях. Формата, която по-голяма част от я колектив предпочиташе бе присъстве и в стградата, без да се лага да пътуват до други образователни центрове, съобразявайки се със семейното или здравословното си състояние. Това ложи провеждането само ед външ квалификация, свърза с развитие уменията педагозите за работа в образователта платформа Тeams и вътрешноинституциолни квалификации. II. Цели 1. Усъвършенстване и обогатяване придобити и/или придобиване нови професиолни компетентности по отношение учта, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. 2. Подкрепа за професиолно развитие и усъвършенстване уменията те с цел повишаване качеството образование. III. Задачи 1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите те за ефективно изпьлнение изискванията изпьлнявата работа и за кариерното им развитие. 2. Актуализиране или усъвършенстване придобити компетентности в съответствие с професиолния профил изпълнявата дльжност. 3. Подобряване образователните резултати учениците. 4. Удовлетворяване професиолните интереси я специалист в съответствие с професиолния профил заемата длъжност и осигуряване възможност за планиране личностното и професиолното и кариерно израстване. 5. Създаване условия за превръщане в за изява чрез разгръщане творчеството и иновациите и за обмя добри практики. 6. Ефективно използване съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството образованието и въвеждане иновации в образователния процес. 7. Подобряване ефективността учебния час, успешно усвояване учебното съдьржание, повишаване мотивацията учениците и стимулиране личността им изява, овладяване в учебния процес ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи. 8. Разнообразяване формите за проверка и оценка знията, уменията и компетенциите учениците за интерпретиране и прилагане учебното съдържание чрез практическа дейност. 9. Формиране професиолни умения у младите учители и успеш адаптация в училищта новозчените. 10. Екип работа я колектив. 11. Подобряване обратта връзка, ализа и оценката постигтите резултати и неуспехите и съвместни решения за преодоляване затрудненията в процеса обучение, възпитание и управление училищта общност. стр. 3

4 IV. Очаквани резултати 1. Ефектив препадавателска дейност в елктрон. 2. Ефективно използване съвременни информационни източници и технологии за повишавени качествотоо образованеието. 3. Ефектив система за квалификацион дейност я персол. 4. Повишаване ефективността учебния час, успешно усвояване учебното съдържание, повишавене мативацията за учене учениците и стимулиране личността им изява. 5. Оладяване ключови кампетентности и прилагането им в канкретни практически задачи. 6. Формиране професиолни умения у младите учители и успеш адаптация в училищта новозчените. 7. Разнообразяване формите за проверка и оценка знията, уменията и компетенциите учениците за интерпретиране и прелагане учебното съдържание чрез практическа дейност. 8. Високо мотивирани за усъвършенстване придобити и/или придобиване нови компетенции в контекста ученето през целия живот. IV. Квалификационни дейности за учебта 2021/2022годи Вътрешноинституциол квалификация Тема Продължи телност в академични часове Основни соки за организиране и провеждане образователния процес през учебта годи, планиране дейността Работа с електронен дневник Наставничество новозчени учители Обаазовател платформа за обучение от разстояние в електрон Мicrosoft Teams 4 Работ среща Форма Участици Отговорник Срок/място провеждане Всички 4 практикум Всички постоянно практикум Новозчени 12 Тренинг Всички директор Директор Администратор Електронен дневник Нели Свилленова Надя Цончева Румя Торосян Виктория Дякова Цветели Милева Анелия Дудинова Септември/ Септември/ Септеври- Септември/ Подготовка за 12 Работ Всички Директор Септември/ стр. 4

5 атестиране, самооценяване и професиолно порфолио ЦОУД стратегии за успешно усвояване учебното съдържания и дейности за развитие организирания отдих и спорт и заниманията по интереси учениците Електронни образователни ресурси и работа в дигитал Споделяне добри практики Подготовка за реакция при воднения и последващи кризи Работа с деца в уязвими групи и деца в риск, приобщаващо образование Прилагане разнообразни форми оценяване, компетентностен подход в обучението Прилагане Механизма за противодействие училищния тормоз БДП, противопожар безопасност. Безопасност при бедствия и аварии среща 6 практикум Педагогически 4 Семир/ Практикум Педагогически 4 Семир Всички 12 семир Всички 16 практикум Всички 4 семир Всички 16 Семир/ практикум Всички Румя Торосян Ваня Димитрова Председатели ЕКК Председатели ЕКК Неве Ненова Христи Минчева Бонка Янкова Нора Тодорова Неве Ненова Цветели Милева Румя Торосян Виктория Дякова Стефан Калчев Вектория Дякова Нели Училището Септември- Септември- Ноември/ Октомври/ Януари- Декември/ Октомври- стр. 5

6 Споделяне добри практики. Провеждане открити уроци по учебни предмети. Работа по проекти и Нациолни програми 32 практикум Педагогически Работ среща Педагогически Свиленова Председатели ЕКК Директор Ваня Димитрова Февруари- Училището Май/ Извънинституциол квалификацион дейност Период Форма провеждане провеждане Септември Септември- Октомври Септември Септември Октомври Ноември Юни Тема квалификационта дейност Дейности за откриване учебта годи Методика обучението по учеб дисципли Мотивация. Екипност. Лидерство Атестиране и самооценяване педагогичес ките Дизайн иновативта Работ среща Работни съвещания Курс/ Тренинг Целева група/ Брой участници директор Курс 21 Курс. Практикум 5 Обучител или обучител, ръководител квалификац ионта форма от те РУО София област Експерти по редметни области към РУО София област Обучител Обучител Обучител Място провеждане Електрон / присътвено Електрон / присъствено Училищ и извънучилищ Училищ/ извънучилищ Училищ/ Извънучилищ стр. 6

7 Януари Юни Съобразно график Октомври- Юни образовател Родителската общност основен фактор за повишаване качеството образование. Общуване. Форми общуване в мултикултур Нациолно външно оценяване в 4, 7 и 10 клас. ДИ по част от професия. Работа с ученици със СОП Тема по избор те Курс 5 Работни съвещания Курс 3 Курс Практикум Тренинг 21 Обучител Експерти РУО София област Обучител Обучител Извънучилищ Училищ/ Извънучилищ Педагогически по БЕЛ и математика. Преподаватели в професиолните правления Извънучилищ Извънучилищ IV. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общини По предложени графици от РУО, МОН, общини и други институции за учебта 2021/2022 годи провеждане семири, курсове, работни срещи, споделяне добри практики и кръгли маси. V. Финсиране квалификационта дейност Финсирането квалификационта дейност те е за сметка училищния бюджет. Средствата се определят в чалота всяка календар годи в съответствие с КТД и с бюджета и са в размер 1,2% от ФРЗ. При изчерпване предвидените средства от училищния бюджет за квалификацион дейност финсирането маже да се осъществи и от спомоществователи. Допустими са и лични финсови средства за квалификация. Финсирането квалификационта дейност се контролира от счетоводител и директор. стр. 7

8 VI. Контрол и мониторинг квалификационта дейност Директорът утвърждава със заповед комисия за квалификацион дейност, в която се включват председателите МО. Решенията комисията се съгласуват с директора. Провеждане мониторинг чрез анкета за проучване/изследване мнението те за дефицитите и потребностите от квалификация. Изпьлнението пла и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в състав: - Директор; - Комися за квалификацион дейност В частта вътрешноинституциол квалификацион дейност участие вземат членовете комисията по квалификационта дейност. Извънинституциолта квалификацион дейност се контролира от директора. Документите, удостоверяващи участието лицата във форма квалификация /удостоверения, сертификати и други/ се представят своевременно в и съставляват част от портфолиото всеки от те. VII. Отчет проведените квалификационни форми Документацията всяка проведе вътреш квалификацион форма включва: 1. Пакет проведе вътреш квалификацион форма: - Пока/сьобщение/уведомление до те за участие в организирата квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове провеждане; - Присъствен списък с трите име, длъжност и личен подпис всеки участник в квалификацията; - Ксерокопие работните материали, които се предостсвят хартиен носител, а при желание и електронен носител; - Финсова справка в свободен формат при изразходени средства за проведета форма за размножаване обучителни материали, химикали, маркери, папки и други административни разходи; - Брой участници 2. Карта за отчитане вътрешноинституциол квалификация за учебта 2021/2022 г., в която се описва: - Тема квалификационта форма/именование програмата за обучение; - Дата провеждане; - Място провеждане; - Време провеждане в астрономически часове и минути; - Организацион форма квалификацията; - Място съхранение пакета документацията от проведета квалификация; - Ръководител/ отговорник за провеждане квалификационта форма Участниците в извънинституциолни квалификационни дейности са длъжни да запозят педагогическата колегия с новостите семири, работни срещи, лектории или работни срещи МО. Документацията се съхранява в класьор за вътреш квалификация за всяка учеб годи. стр. 8

9 Планът е отворен и подлежи актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. стр. 9

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624408, канцелария: 042/627688, факс: 042/605062; e-mail:

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

План квалификация

План квалификация ПЛАН УТВЪРЖДАВАМ: ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОР:.. /име, фамилия, подпис и печат/ Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба 15/22.07.2019 г.

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС 8011 гр. Бургас Тел./факс: ; к-с Меден рудник УТВЪРЖДАВАМ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС 8011 гр. Бургас Тел./факс: ; к-с Меден рудник   УТВЪРЖДАВАМ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС 8011 гр. Бургас Тел./факс: 852 270; 852-426 к-с Меден рудник E-mail: elinpelin@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

AНАЛИЗ………

AНАЛИЗ……… УТВЪРЖДАВАМ: Албена Иванова-Неделчева Директор на СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ УЧЕБНА 2017 2018 г. 1 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 1. СУ

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно