Продажби на течни горива (бензини, дизел и пропан-бутан)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Продажби на течни горива (бензини, дизел и пропан-бутан)"

Препис

1 Продажби на течни горива (бензини, дизел и пропан-бутан) Контакт Организация Национална агенция за приходите Дирекция Анализи и прогнози Лице за контакт Трифон Павков Длъжност Директор на дирекция Анализи и прогнози Адрес Бул. Цариградско шосе 111, София 1784 Електронна поща Телефон Факс Актуализиране на метаданните Дата на потвърждаване г. Дата на публикуване г. Дата на последно актуализиране Статистическо представяне Описание на данните г. Изследването осигурява информация за броя търговски обекти с данни за реализираните продажби на следните видове течни горива - бензини, дизел и пропан-бутан, броя търговски обекти, които продават единствено гориво тип дизел, стойността на продажбите и продадените количества течни горива, общо и според големината на търговеца, чрез регистрирана Електронна система с фискална памет (ЕСФП) в търговски обекти - крайни

2 разпространители. Информацията се извлича от подаваните в НАП чрез ЕСФП дневни финансови отчети и се отнася за календарен месец. Данните са групирани по административна област на търговските обекти и вид на горивото или според лицето, на което е регистрирано ЕСФП в НАП. Представена е и агрегация на търговците според броя на обектите на национално ниво, съответно с от 1 до 4 обекта (включително) и с 5 и повече обекти, групирани по административна област на търговските обекти и вид на горивото. Детайлната информация се събира съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, и се представя по тип гориво: бензини, дизел и пропан-бутан. Електронна система с фискална памет (ЕСФП) - фискално устройство за отчитане на оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход. Фискално устройство - устройство за регистриране и отчитане на продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет. Търговски обект - всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, в или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби. Краен разпространител - бензиностанция, газстанция, метанстанция и други подобни, които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от резервоари за съхранение на тези горива (съгласно т. 70, 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност). Използвани класификации Обхват Понятия и дефиниции Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (ЕКАТТЕ). Наблюдението е изчерпателно и обхваща всички активно регистрирани в НАП ЕСФП, с изключение на тези, които не са подали генериран за периода дневен финансов отчет с данни за реализирани продажби на горива. Брой обекти - броят на търговските обекти за съответния период и административна област, чрез които са извършвани продажби на следните видове течни горива - бензини, дизел и пропан-бутан - чрез ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители. Получава се като сума на регистрираните в НАП ЕСФП с подадени дневни финансови отчети, генерирани за наблюдавания период, и съдържащи информация за реализираните

3 продажби на течни горива. Брой обекти с продажби единствено на дизел - броят на търговските обекти за съответния период и административна област, чрез които са извършвани продажби единствено на дизел чрез ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители. Получава се като сума на регистрираните в НАП ЕСФП с подадени дневни финансови отчети, генерирани за наблюдавания период, и съдържащи информация за реализирани продажби единствено на дизел. Обща стойност на продажбите - обща стойност на продажбите на съответния вид гориво в левове, включително начислените данъци и акцизи и приспаднатата отстъпка, реализирана чрез регистрирани ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители в съответната административна област. В отделни случаи е възможно предоставената отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Стойността на продажбите за собствени нужди е включена в общата стойност на продажбите. Общата стойност на продажбите е получена като сума от стойността на реализираните продажби на съответния вид гориво, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Стойност на продажбите според големината на търговеца (с от 1 до 4 обекта включително) - обща стойност на продажбите на съответния вид гориво в левове, включително начислените данъци и акцизи и приспаднатата отстъпка, реализирана от търговци, които на национално ниво притежават от 1 до 4 обекта крайни разпространители. Данните са групирани по вид гориво и административна област на обектите. В отделни случаи е възможно предоставената отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Стойността на продажбите за собствени нужди е включена в общата стойност на продажбите. Общата стойност на продажбите на търговците с от 1 до 4 обекта е получена като сума от стойността на реализираните продажби на съответния вид гориво, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Стойност на продажбите според големината на търговеца (с 5 и повече обекти) - обща стойност на продажбите на съответния вид гориво в левове, включително начислените данъци и акцизи и приспаднатата отстъпка, реализирана от търговци, които на национално ниво притежават 5 и повече обекти крайни разпространители. Данните са групирани по вид гориво и административна област на обектите. В отделни случаи е възможно предоставената отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Стойността на продажбите за собствени нужди е включена в общата стойност на продажбите. Общата стойност на продажбите на търговците с 5 и повече обекти е получена като сума от стойността на реализираните продажби на съответния вид гориво, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Общо количество на продажбите - общо количество на продажбите на съответния вид гориво в литри, реализирано чрез регистрирани ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители, и получено като сума от количествата реализирани продажби на съответния вид гориво в съответната административна област, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Продадените количества горива за собствени нужди са включени в общия обем на продажбите. Количество на продажбите според големината на търговеца (с от 1 до 4 обекта включително) - общо

4 Статистическа единица Статистическа съвкупност Географски обхват (територия) Времеви обхват Базисен период Мерна единица Търговски обекти - брой Стойност на продажбите - левове Количество на продажбите литри Отчетен период Календарен месец Нормативна база Нормативни документи и други споразумения количество на продажбите на съответния вид гориво в литри, реализирано от търговци, които на национално ниво притежават от 1 до 4 обекта крайни разпространители. Количеството на продажбите на търговците с от 1 до 4 обекта е получено като сума от реализираните количествата продажби на съответния вид гориво в съответната административна област, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Продадените количества горива за собствени нужди са включени в общия обем на продажбите. Количество на продажбите според големината на търговеца (с 5 и повече обекти) - общо количество на продажбите на съответния вид гориво в литри, реализирано от търговци, които на национално ниво притежават 5 и повече обекти крайни разпространители. Количеството на продажбите на търговците с 5 и повече обекти е получено като сума от реализираните количества продажби на съответния вид гориво в съответната административна област, подадени в НАП чрез генерираните за наблюдавания период дневни финансови отчети от ЕСФП. Продадените количества горива за собствени нужди са включени в общия обем на продажбите. Основната единица на наблюдението е всяка активно регистрирана в НАП ЕСФП през наблюдавания период. Наблюдението е изчерпателно и обхваща всички активно регистрирани в НАП ЕСФП, с изключение на тези, чрез които не са регистрирани продажби на горива през периода на наблюдение. Данните се отнасят за продажбата на течни горива, извършвана на територията на страната. Българска нормативна уредба:

5 Споделяне на данни Конфиденциалност Конфиденциалност - политика Конфиденциалност - защита на данните Политика по разпространение Календар за разпространение Достъп до Календара за разпространение Достъп на потребителите Честота на разпространение Ежемесечно Закон за статистиката; Закон за данък върху добавената стойност; Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин; Национална статистическа програма. Индивидуални данни не се публикуват. Данните се публикуват съгласно срока, посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за продажбите на горива се оповестява до 15-о число от календарния месец, следващ месеца, за който се отнасят данните. Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ - Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация. Достъпност и яснота Прессъобщения Публикации

6 Онлайн база данни Достъп до микроданни Други формати на разпространение Методологични документи Документация за качеството Управление на качеството Осигуряване на качеството Оценка на качеството Приложимост Потребности на потребителите Резултати от наблюдението са достъпни в информационната система за онлайн заявки за статистическа информация ИНФОСТАТ, рубрика Данъчна статистика. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност. При изготвянето на информацията се извършва логически контрол на входните данни чрез съпоставка с вече налична в НАП информация. Изходните данни се съпоставят с резултатите от предходни отчетни периоди. Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност. Основни потребители на данните: Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии, търговски дружества и други; Държавни институции; Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти. Удовлетвореност на потребителите Пълнота Точност и надеждност Обща точност Няма информация.

7 Извадкови грешки Неизвадкови грешки Навременност и точност на представяне Навременност Точност на представяне Съгласуваност и сравнимост Географска сравнимост Сравнимост във времето Съгласуваност между предметни области Вътрешна съгласуваност Разходи и натовареност Данните в динамичните редове са сравними. Ревизия на данните Ревизия на данните - политика Ревизия на данните - практика Статистическа обработка Източници на данни Честота на събиране на данни Процесът на ревизиране се изразява в представяне на различни количествени оценки за един и същ показател. Основната цел на ревизирането на текущите данни за всеки период е да бъдат публикувани най-добрите оценки към даден момент чрез използването на по-късна информация и/или прецизиране на обектите крайни разпространители, което да доведе до подобрение в качеството на данните. Източник за агрегиране на данните за брой обекти, които продават следните видове течни горива бензини, дизел и пропан-бутан, брой обекти с продажби единствено на дизел, стойност на продажбите и количества продадени горива по вид гориво, общо и според големината на търговеца, са данните от регистрираните в НАП ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители и от подадените в НАП дневни финансови отчети, генерирани от ЕСФП в търговски обекти - крайни разпространители, съдържащи информация за реализирани продажби на течни горива за наблюдавания период. Ежедневно.

8 Събиране на данни Валидиране на данни ЕСФП подава ежедневно в НАП данни за генерирания от системата дневен финансов отчет през установена дистанционна връзка със сървър на НАП. Валидирането на входните данни се извършва както чрез заложени контроли в информационните системи на НАП, обработващи подаваните от ЕСФП данни, така и чрез допълнителен логически контрол и съпоставка с вече налична в НАП информация от предходни периоди на наблюдение. Изходните данни се съпоставят с резултатите от предходните периоди на наблюдение. Обработка на данни Изглаждане

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МАРТ 2012 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2,4 данни на НСИ през март 2012 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни, през четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.8% в сравнение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 208 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 208 г. БВП на един зает се увеличава с 3.0% в сравнение със

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 204 ГОДИНА По предварителни данни през третото тримесечие на 204 г. БВП на един зает се увеличава с.2% в сравнение със

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната

Подробно

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2019 година

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година,

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година, ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. БВП на един зает намалява с 0.9% в сравнение със

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 203 ГОДИНА По предварителни данни през първото тримесечие на 203 г. БВП на един зает се увеличава с 0.7% в сравнение със

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.7% в сравнение

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА 1, 2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ, Второ тримесечие на 2011 година

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ, Второ тримесечие на 2011 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ По предварителни данни през второ тримесечие на 2011 година БВП на един зает се увеличава с 6.0 % в сравнение със същото тримесечие на предходната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно