E F E F G H 8 M6 50 M6 30. Tisch_478307_tapete.fm Seite 1 Dienstag, 24. Juli : Art.-Nr

Размер: px
Започни от страница:

Download "E F E F G H 8 M6 50 M6 30. Tisch_478307_tapete.fm Seite 1 Dienstag, 24. Juli : Art.-Nr"

Препис

1 Tisch_478307_tapete.fm Seite 1 Dienstag, 24. Juli : D C B A E F A B C D E F G H 4 8 M6 50 M

2 Tisch_478307_tapete.fm Seite 2 Dienstag, 24. Juli :03 07 өe АТМСtТР, ПüЫ ЬpтtОЫО BОгЮРnКСЦО КЮПЛОаКСЫОnμ ЬoЫРПтХtТР ХОЬОn StОМkά uчн SМСraubvОrbТЧНuЧРОЧ rороlmтßтр prüпоч uчн РРПέ ЧaМСгТОСОЧέ TТsМСО, НТО Пür ОТЧО ψоlastuчр mтt ОТЧОm SШЧЧОЧsМСТrm ЧТМСt РООТРЧОt sтчн, sтчн mтt ОТЧОm ОЧtsprОМСОЧНОЧ АarЧСТЧаОТs vоrsосочέ KОТЧОЧ SШЧЧОЧsМСТrm auп НТОsОЧ TТsМСОЧ platгтоά rоч! źтч РОsШЧНОrtОr StтЧНОr muss vоrаочноt аоrночέ өтоsоs PrШНukt Тst Чur гur prтvatоч σutгuчр als ύartочά uчн ψalkшчmöbоl bоstтmmtέ RОТnТРЮnР ЮnН PПХОРО AӨHTUσύ! ύопксы Яon PЫoНЮФtЬМСтНОn! өто δоbочsά НauОr НОs PrШНuktОs kaчч stark vоrkürгt sотч, аочч Оs stтчнтр НОr АТttОruЧР ausроsоtгt Тstέ PrШНukt rороlmтßтр auп ψоsмстнтрuчроч übоrprüпоч uчн РОРОbОЧОЧПalls ОЧtsШrРОЧέ ψоaмсtоч SТО bот НОr VОrаОЧНuЧР vшч RОТЧТРuЧРsά uчн PПlОά РОmТttОlЧ НТО ώтчаотsо НОs ώоrstоllоrsέ RОТЧТРuЧРsmТttОl aч uчauпптllтроr StОllО ausprшbтоrочέ VОrsМСmutгuЧРОЧ ТmmОr sшпшrt ОЧtПОrЧОЧέ PПХОРО Яon εоtкхх εтt SОТПОЧаassОr abатsмсочέ ώartчтмkтро όlомkоч mтt sмсmutгά uчн ПОttlösОЧНОЧ RОТЧТРuЧРsmТttОlЧ ОЧtПОrЧОЧέ źноlstaсlшbоrпlтмсоч sшlltоч rороlmтßтр mтt ОТЧОm СaЧНОlsά üblтмсоч źноlstaсlpпlороmтttоl РОsтubОrt аоrноч, um όluрά rшstbтlнuчр гu vоrmотночέ PПХОРО Яon KЮnЬtЬtoПП εтt SОТПОЧаassОr abатsмсочέ ώartчтмkтро όlомkоч mтt sмсmutгά uчн ПОttlösОЧНОЧ RОТЧТРuЧРsmТttОlЧ ОЧtПОrЧОЧέ KОТЧО lösuчрsmтttоlсaltтроч PrШНuktО vоrаочноч, НТОsО köчά ЧОЧ НТО τbоrпlтмсо sмстнтрочέ VШr starkоr SШЧЧОЧОТЧstraСluЧР sмсütгоч, um όarbvоrтчноά ruчроч гu vоrmотночέ VШr όrшst sмсütгоч, um ОТЧ VОrspröНОЧ НОs εatоrтals гu vоrά mотночέ AӨHTUσύ! ύопксы Яon PЫoНЮФtЬМСтНОn! KОТЧО СОТά ßОЧ ύорочstтчно ато TöpПО uчн PПaЧЧОЧ auп KuЧststШППά möbоlч abstоllочέ PПХОРО Яon ύхкь Zum RОТЧТРОЧ vшч ύlasplattоч ОТЧ ПОuМСtОs TuМС ШНОr δоноr mтt ύоsмстrrspülmтttоl ШНОr SОТПО vоrаочноч, Пalls ОrПШrНОrlТМСέ KОТЧ АasМСpulvОr ШНОr aчноrо SМСОuОrmТttОl ОЧtСaltОЧНО SubstaЧгОЧ vоrаочноч, Нa НТОsО SubstaЧгОЧ ύlas гоrkratά гочέ σтмсt sосr СОТßО ШНОr kaltо ύорочstтчно auп НТО ύlasшbоrпlтά МСО(Ч) stоllочν Оs sот НОЧЧ ОЧtsprОМСОЧН НТМkО TТsМСuЧtОrsОtά гоr аоrноч vоrаочноt um гu vоrстчноrч, Нass НТОsО ύорочά stтчно mтt НОm ύlas ТЧ KШЧtakt kшmmочέ PПХОРО Яon HoХг JО ЧaМС χrt НОs ώшlгоs uчн НОr τbоrпlтмсочbоsмсaппочсотt (uчbосaчноlt, РОölt, laмkтоrt ОtМέ) muss IСr PrШНukt uчtоrsмстонά lтмс РОpПlОРt аоrночέ ύоотрчоtо PПlОРОmТttОl ПТЧНОЧ SТО bот IСrОm ώтчнlоrέ ψтttо mтt СaЧНОlsüblТМСОЧ PПlОРОmТttОlЧ Қ қ mal prш JaСr bосaчноlчέ ώтоrгu bтttо НТО ώтчаотsо НОs ώоrstоllоrs bоaмсά tочέ AЮПЛОаКСЫЮnР ψономkоч SТО Нas PrШНukt гum SМСutг vшr όоuмсtтрkотt mтt ОТЧОr PlaЧОέ өas PrШНukt Тst ПrШstОmpПТЧНlТМСέ оbоrатчtоrч SТО Нas PrШНukt aч ОТЧОm trшмkочоч, Рut bоlüпtоtоч τrtέ IT IЦpoЫtКntО, МonЬОЫЯКЫО pоы ОЯғ МonЬЮХtКгТonТ ПЮtЮЫОμ ХОРРОЫО КttОntКЦОntО ӨШЧtrШllarО rоршlarmочtо ОН ОvОЧtualmОЧtО sоrrarо Т МШЧЧОtά tшrт О Т МШllОРamОЧtТ a vтtоέ PОr tavшlо ЧШЧ aнattо pоr Тl suppшrtш НТ uч parasшlо, uч avvтsш МСО uч parasшlо ЧШЧ НОvО ОssОrvТ pшsтгтшчatш sшpra Ш НОvО ОssОrО usatш МШЧ uчa basо sоparataέ QuОstШ prшншttш ч НОstТЧatШ ОsМlusТvamОЧtО all usш prтvatш МШmО mшbтlо Нa РТarНТЧШ Ш Нa balмшчоέ PЮХТгТК О ЦКnЮtОnгТonО AVVISτ! PОЫТМoХo НТ НКnnТ КХ pыoнotto! δa Нurata НОl prшншttш può ОssОrО ПШrtОmОЧtО rтншtta sо ОssШ ч ОspШstШ МШstaЧtОmОЧtО aрlт aрочtт atmшsпоrтмтέ VОrТПТМarО aн ТЧtОrvallТ rоршlarт МСО Тl prшншttш ЧШЧ sтa НaЧЧОРά РТatШ О, sо ЧОМОssarТШ, smaltтrlшέ τssоrvт lо ТЧНТМaгТШЧТ НОl ПabbrТМaЧtО quaчнш utтlтггa prшншttт НТ pulтгтa О maчutочгтшчоέ VОrТПТМarО l ОППОttШ НОТ prшншttт pоr la pulтгтa ТЧ puчtт ЧШЧ vтsтbтlтέ RТmuШvОrО sоmprо ТmmОНТatamОЧtО la spшrмтгтaέ εкnюtоnгтonо НОХ ЦОtКХХo StrШПТЧarО МШЧ aмqua ТЧsapШЧataέ RТmuШvОrО maммсто ШstТЧatО МШЧ prшншttт НТ pulтгтa sмтшрlтάspшrмш О sмтшрlтάрrassтέ δо supоrптмт ТЧ aммтaтш ТЧШб НШvrОbbОrШ ОssОrО pulтtо rоршlarά mочtо МШЧ uч prшншttш pоr aммтaтш ТЧШssТНabТlО МШmuЧО ТЧ МШmmОrМТШ pоr ОvТtarО la МrОaгТШЧО НТ pоllтмшlо НТ ruрртчоέ εкnюtоnгтonо НОХХК pхкьtтмк StrШПТЧarО МШЧ aмqua ТЧsapШЧataέ RТmuШvОrО maммсто ШstТЧatО МШЧ prшншttт НТ pulтгтa sмтшрlтάspшrмш О sмтшрlтάрrassтέ σшч utтlтггarо prшншttт МШЧtОЧОЧtТ sшlvочtт, pшtrоbbоrш НaЧЧОРά РТarО la supоrптмтоέ PrШtОРРОrО Нa ТrraРРТamОЧtШ sшlarо ПШrtО, pоr ОvТtarО МambТaά mочtт НТ МШlШrОέ PrШtОРРОrО Нal РСТaММТШ, pоr ОvТtarО uч ТЧПraРТlТmОЧtШ НОl matоrтalоέ AVVISτ! PОЫТМoХo НТ НКnnТ КХ pыoнotto! σшч appшрά РТarО ШРРОttТ МalНТ МШmО pочtшlо О paноllо su mшbтlт НТ plaά stтмaέ εкnюtоnгтonо НОХ ЯОtЫo PОr la pulтгтa НТ lastrо НТ vоtrш utтlтггarо, sо ЧОМОssarТШ, uч paччш Ш uчa pоllо umтнa МШЧ НОtОrsТvШ pоr pтattт Ш sapшчоέσшч utтlтггarо НОtОrРОЧtТ ТЧ pшlvоrо Ш altrо sшstaчго МСО МШЧtОЧά РaЧШ abrasтvт, pштмсц pшtrоbbоrш РraППТarО Тl vоtrшέ σшч МШllШМarО ШРРОttТ МalНТssТmТ Ш trшppш ПrОННТ sullо varто supоrптмт ТЧ vоtrш a pattш НТ avоr mоssш sшttш НОТ tappоtтчт НТ spоssшrо ТНШЧОШ, ШЧНО ОvТtarО МСО vочрaчш a МШЧtattШ МШl vоtrшέ ӨЮЫК НОХ ХОРno χ sомшчнa НОl tтpш НТ lорчш О НОllО МarattОrТstТМСО НОlla supоrптмто (ЧШЧ trattatш, ШlТatШ, vоrчтмтatш, ОММέ) Тl prшншttш НОvО ОssОrО sшttшά pшstш a trattamочtт НТvОrsТέ PrШНШttТ pоr la Мura aнорuatт pшssшчш ОssОrО aмquтstatт prоssш Тl vшstrш rтvочнтtшrоέ TrattarО Қ Ш қ vшltо all aччш МШЧ uч prшншttш pоr la Мura МШmuά ЧОmОЧtО rоpоrтbтlо ТЧ МШmmОrМТШέ SОРuТrО lо ТЧНТМaгТШЧТ НОl prшнuttшrоέ ӨonЬОЫЯКгТonО ӨШpra Тl prшншttш, pоr prшtорроrlш Нall umтнтtр, МШЧ uч МШpОrά tшчо ТmpОrmОabТlОέ Il prшншttш tоmо Тl РСТaММТШέ εоtta Тl prшншttш, pоr l ТЧvОrЧШ, ТЧ uч pшstш asмтuttш О bоч arоatшέ όr IЦpoЫtКnt ν р МonЬОЫЯОЫ poюы ЮnО ЫцПцЫОnМО ЮХtцЫТОЮЫО μ р ХТЫО КttОntТЯОЦОnt VцrТПТОг Оt sоrrог au bоsштч lоs ОmbШьtОmОЧts Оt vтssaроsέ PШur lоs tablоs quт ЧО sшчt pas НОstТЧцОs р sшutочтr uч paraά sшl, Тl Пaut plaмоr uчо ЧШtО Н avоrtтssоmочt ТЧНТquaЧt НО ЧО pas plaмоr НО parasшl Шu bточ Н utтlтsоr uчо basо sцparцоέ ӨО prшнuтt Оst ОбМlusТvОmОЧt НОstТЧц р l utтlтsatтшч prтvцо МШmmО mоublо НО УarНТЧ Шu НО balмшчέ σоttoвкро Оt ОntЫОtТОn AVIS! RТЬqЮО НО НцtцЫТoЫКtТon НЮ pыoнютt! δa НurцО НО vто Нu prшнuтt pоut шtrо ПШrtОmОЧt raммшurмто lшrsqu Тl Оst ОЧ pоrmaчочмо ОбpШsц auб ТЧtОmpцrТОsέ ӨШЧtrôlОr rцрulтчrоmочt lо prшнuтt ОЧ vuо Н цvочtuоllоs Нцtцά rтшratтшчs Оt l цlтmтчоr sт ЧцМОssaТrОέ RОspОМtОг lоs ТЧНТМatТШЧs Нu ПabrТМaЧt lшrs НО l uтtтlтsatтшч НО prшнuтts НО ЧОttШвaРО Оt Н ОЧtrОtТОЧέ όaтrо uч ОssaТ avом lо prшнuтt НО ЧОttШвaРО р uч ОmplaМОmОЧt ЧШЧ ОбpШsцέ лlтmтчоr tшuушurs ТmmцНТatОmОЧt lоs ОЧМrassОmОЧtsέ

3 Tisch_478307_tapete.fm Seite 3 Dienstag, 24. Juli :03 07 EntЫОtТОn НОЬ pкыtтоь ЦцtКХХТqЮОЬ όrшttоr р l Оau savшччоusоέ źчlоvоr lоs tсмсоs rоbоllоs avом uч НцtОrРОЧt МШЧtrО lоs salтssurоs Оt lоs РraТssОsέ σоttшвог rцрulтчrоmочt lоs surпaмоs ОЧ ТЧШб avом uч prшнuтt Н ОЧtrОtТОЧ pшur lо mцtal ТЧШб aптч Н цvтtоr tшutо МШrrШsТШЧ цvочtuоllоέ EntЫОtТОn НОЬ ЦКtТчЫОЬ pхкьtтqюоь όrшttоr р l Оau savшччоusоέ źчlоvоr lоs tсмсоs rоbоllоs avом uч НцtОrРОЧt МШЧtrО lоs salтssurоs Оt lоs РraТssОsέ σо pas utтlтsоr НО sшlvaчtsέ Ils pшurraточt ОЧНШmmaРОr la surά ПaМОέ PrШtцРОr НО tшutо ОбpШsТtТШЧ ТЧtОЧsО au sшlотl pшur цvтtоr lоs НцМШlШratТШЧsέ PrШtцРОr Нu ПrШТН pшur цvтtоr tшutо МassurО Нu matцrтauέ EntЫОtТОn НЮ ЯОЫЫО PШur ЧОttШвОr lоs plaquоs НО vоrrо utтlтsоr sт ЧцМОssaТrО uч МСТППШЧ Шu uчо pоau НО МСamШТs СumТНО avом Нu lтquтно vaтsά sоllо Шu Нu savшчέ σо pas utтlтsоr НО pшuнrо р lavоr Шu uч autrо prшнuтt rцмurrочt цtaчt НШЧЧц quо МОs substaчмоs raтllочt lо vоrrоέ σо pas plaмоr Н ШbУОts trчs МСauНs Шu trчs ПrШТНs sur laήlоs surά ПaМОήs ОЧ vоrrо Шu vотllоr р utтlтsоr НОs НОssШusάНОάplat цpaтs pшur цvтtоr quо МОs ШbУОts ОЧtrОЧt ОЧ МШЧtaМt avом lо vоrrоέ EntЫОtТОn НЮ ЛoТЬ SОlШЧ lо tвpо НО bштs Оt la qualтtц НОs surпaмоs (ЧШЧ traтtц, СuТlц, vоrчтs ОtМέ), vшtrо prшнuтt НШТt шtrо sшumтs р НТППцrОЧts ОЧtrОtТОЧsέ VШus trшuvоrог НОs prшнuтts Н ОЧtrОtТОЧ apprшprтцs auprчs НО vшtrо rоvочноurέ VОuТllОг traтtоr Қάқ ПШТs par aч avом lоs prшнuтts Н ОЧtrОtТОЧ МШuά raчtsέ VОuТllОг tочтr МШmptО НОs rоmarquоs Нu ПabrТМaЧtέ EntЫОpoЬКРО ӨШuvrОг l apparотl avом uчо baмсо pшur lо prшtцроr НО l СumТά НТtцέ δо prшнuтt Оst sочsтblо au РОlέ өuraчt l СТvОr, МШЧsОrvОг lо prшά НuТt НaЧs uч lтоu sом Оt bточ aцrцέ ύb AVIS! RТЬqЮО НО НцtцЫТoЫКtТon НЮ pыoнютt! σо pas pшsоr Н ШbУОts brûlaчts tоls quо МassОrШlОs Оt pшшlоs sur lоs mоublоs ОЧ matтчrо sвчtсцtтquоέ IЦpoЫtКnt, ФООp ПoЫ ЫОПОЫОnМО Кt К ХКtОЫ НКtОμ ЫОКН МКЫОПЮХХв ӨСОМk ТЧsОrtОН aчн tсrоaнон МШЧЧОМtТШЧs rорularlв, aчн tтрсtоч ТП ЧОМОssarвέ όшr tablоs астмс arо ЧШt ТЧtОЧНОН tш suppшrt a parasшl, a аarчά ТЧР tсat a parasшl sсall ЧШt bо plaмон ШЧ Тt, Шr sсall bо usон атtс a sоparatо basоέ TСТs prшнuмt Тs ТЧtОЧНОН ПШr prтvatо usо ШЧlв as РarНОЧ aчн balмшчв ПurЧТturОέ ӨХОКnТnР КnН ЦКТntОnКnМО στtiөe! HКгКЫН ЫОЬЮХtТnР ПЫoЦ НКЦКРО to tсо pыoнғ ЮМt! TСО sоrvтмо lтпо ШП tсо prшнuмt maв bо substaчtтallв rонuмон ТП Тt Тs pоrmaчочtlв ОбpШsОН tш tсо аоatсоrέ ӨСОМk tсо prшнuмt rорularlв ПШr НamaРО aчн НТspШsО ШП Тt ТП ЧОМОssarвέ όшllша tсо maчuпaмturоr s ТЧstruМtТШЧs асоч usтчр МlОaЧТЧР aчн МarО prшнuмtsέ Trв Шut МlОaЧТЧР aрочts ТЧ aч ТЧМШЧspТМuШus plaмоέ χlаaвs rоmшvо aчв НТrt ТmmОНТatОlвέ ӨКЫО oп ЦОtКХ АТpО НШаЧ атtс sшapв аatоrέ RОmШvО stubbшrч МШЧtamТЧatТШЧ атtс a МlОaЧТЧР aрочt астмс НТssШlvОs НТrt aчн РrОasОέ StaТЧlОss stооl surпaмоs sсшulн bо МlОaЧОН rорularlв атtс a МШmmОrМТallв avaтlablо staтчlоss stооl МlОaЧТЧР aрочt, tш prоά vочt tсо buтlнάup ШП rust strоaksέ ӨКЫО oп pхкьtтм АТpО НШаЧ атtс sшapв аatоrέ RОmШvО stubbшrч МШЧtamТЧatТШЧ атtс a МlОaЧТЧР aрочt астмс НТssШlvОs НТrt aчн РrОasОέ өш ЧШt usо prшнuмts МШЧtaТЧТЧР sшlvочts, as tсоsо МaЧ НamaРО tсо surпaмоέ PrШtОМt ПrШm strшчр sшlar raнтatтшч tш prоvочt МШlШur МСaЧРОsέ PrШtОМt ПrШm ПrШst tш prоvочt tсо matоrтal ПrШm bомшmтчр brтttlоέ στtiөe! HКгКЫН ЫОЬЮХtТnР ПЫoЦ НКЦКРО to tсо pыoнғ ЮМt! өш ЧШt plaмо СШt ШbУОМts suмс as pшts aчн paчs ШЧ plastтм ПurЧТturОέ ӨКЫО oп РХКЬЬ UsО a Нamp МlШtС Шr lоatсоr атtс аasстчрάup lтquтн Шr sшap tш МlОaЧ Рlass surпaмоs, ТП ЧОМОssarвέ өш ЧШt usо аasстчр pшаά НОr Шr ШtСОr МlОaЧТЧР aрочts МШЧtaТЧТЧР abrasтvоs, as tсоsо substaчмоs атll sмratмс tсо Рlassέ өш ЧШt plaмо vоrв СШt Шr vоrв МШlН ТtОms ШЧ tсо Рlass surпaмо(s) uчlоss aноquatоlв tстмk tablо mats arо usон tш prоvочt suмс ТtОms ПrШm МШmТЧР ТЧtШ МШЧtaМt атtс tсо Рlassέ ӨКЫО oп аooн ВШur prшнuмt must bо РТvОЧ НТППОrОЧt МarО НОpОЧНТЧР ШЧ tсо tвpо ШП ашшн aчн tсо surпaмо qualтtв (uчtrоatон, ШТlОН, paтчtон ОtМέ)έ ВШu атll ПТЧН suтtablо МarО prшнuмts at вшur lшмal vочншrέ PlОasО trоat атtс МШЧvОЧtТШЧal МarО prшнuмts ШЧМО Шr tатмо a воarέ PlОasО ШbsОrvО tсо maчuпaмturоr s ТЧstruМtТШЧsέ StoЫТnР PlaМО a МШvОr ШvОr tсо prшнuмt tш prшtомt ПrШm mштsturоέ TСО prшнuмt Тs sочsтtтvо tш ПrШstέ StШrО tсо prшнuмt ПШr tсо атчά tоr асоrо Тt Тs Нrв aчн аоll vочtтlatонέ ӨZ өůхоžтtц ЮpoгoЫnění, ЮЬМСoЯОУtО pыo poюžтtí Я ЛЮНoЮМnЮμ НůФХКНně ЬТ přоčtětо PravТНОlЧě kшчtrшluуtо гпstrčчп a šrшubшvп spшуочí, pшpįέ УО НШtпСЧětОέ StШlв, ktоrц ЧОУsШu vсшнчц УakШ Нržпk prш sluчоčчíkв, УО tįоba ШгЧačТt pįíslušчým výstražчým upшгшrчěчímμ σоstavět Чa stůl žпнчý sluчоčчík pįípέ pшužít гvlпštчí stшуaчέ TОЧtШ výrшbоk УО určочý pшuго k prтvпtчímu pшužívпчí УakШ гaсraнчí a balkячшvý ЧпbвtОkέ ČТštění К pцčо τzσáεeσí! σологpоčí pošфoгоní ЯýЫoЛФЮ! PШkuН УО výrшbоk ЧОustпlО vвstavоч pшvětrчшstчím vlтvům, můžо sо УОСШ žтvшtчшst výraгчě гkrпtтtέ VýrШbОk kшчtrшluуtо pravтноlчě Чa pшškшгочí a pįípaнчě УОУ гlтkvтнuуtоέ PĮТ pшužтtí čтstтмíмс a ШšОtĮШvaМíМС prшstįонků НbОУtО Чa pшkвчв výrшbмоέ ČТstТМí prшstįонkв vвгkшušоуtо Чa skrвtцm místěέ σоčтstшtв vžнв ШkamžТtě ШНstraňtОέ PцčО o ФoЯ τmývоуtо УОУ mýнlшvшu vшншuέ ÚpШrЧц skvrчв ШНstraňtО čтstтά МímТ prшstįонkв rшгpшuštěуíмímт ЧОčТstШtв a mastчшtuέ σоrогшvц pшvrмсв bв sо mělв pravтноlчě čтstтt běžчým ШšОtĮШά vaмím prшstįонkоm Чa ЧОrОг, abв sо pįоноšlш tvшrbě ЧпlОtШvц rгтέ PцčО o pхкьt τmývоуtо УОУ mýнlшvшu vшншuέ ÚpШrЧц skvrчв ШНstraňtО čтstтά МímТ prшstįонkв rшгpшuštěуíмímт ЧОčТstШtв a mastчшtuέ σоpшužívоуtо prшstįонkв ШbsaСuУíМí rшгpшuštěнla, prшtшžо bв mшсlв pшškшнтt pшvrмсέ ӨСraňtО УОУ pįон sтlчým sluчоčчím гпįочím, abвstо pįоноšlт barоvчým гměчпmέ ӨСraňtО УОУ pįон mraгоm, abвstо pįоноšlт гkįосчutí matоrтпluέ τzσáεeσí! σологpоčí pošфoгоní ЯýЫoЛФЮ! σa plasά tшvý ЧпbвtОk ЧОstavtО žпнчц СШrkц pįонmětв УakШ СrЧМО a pпчvоέ PцčО o ЬФХo K čтštěчí sklочěчýмс НОsОk pшužтуtо v pįípaнě pшtįоbв vlсký СaНĮík ЧОbШ kůžт s prшstįонkоm Чa mвtí ЧпНШbí ЧОbШ mýнlоmέ σоpшužívоуtо praмí prпšоk ЧОbШ УТЧц prшstįонkв s abraгтvчí slшžkшu, ЧОbШť bв mшсlв sklш pшškrпbatέ σa sklочěчý pшvrмс(в) ЧОpШklпНОУtО vоlmт СШrkц ЧОbШ vоlmт stuночц věмт aчтž bвstо pшužтlт НШstatОčЧě tlustц stшlчí pшнά lшžkв гa účоlоm гabrпчěчí kшчtaktu takшvýмс pшlшžоk sо sklоmέ τšоtřoяпní НřОЯК PШНlО НruСu НĮОva a pшvaсв pшvrмсu (ЧОШšОtĮОЧý, ЧaШlОУШvaЧý, lakшvaчý atнέ) sо musí výrшbоk ШšОtĮШvat rшгнílчým гpůsшbоmέ VСШНЧц ШšОtĮШvaМí prшstįонkв ЧaУНОtО u vašосш prшноумоέ

4 Tisch_478307_tapete.fm Seite 4 Dienstag, 24. Juli :03 07 τšоtįоtо prшsím běžчýmт ШšОtĮШvaМímТ prшstįонkв Қ қб rшčчěέ ĭтďtо sо pįтtшm pшkвчв výrшbмоέ UХožОní PrШ ШМСraЧu pįон vlсkоm pįтkrвуtо výrшbоk plaмсtшuέ VýrШbОk УО МТtlТvý Чa mrпгέ σa гтmu УОУ uklпноуtо Чa suмсц, НШbĮО větraчц místшέ SK өôхоžтtц, ЮМСoЯКУtО pыо ЛЮНúМО poюžтtтоμ НôФХКНnО ЬТ pыоčítкуtо PravТНОlЧО kшчtrшluуtо a prípέ НШťaСuУtО гпstrčkшvц a skrutkшvц spшуочтaέ StШlв, ktшrц ЧТО sú vсшнчц Чa гaťažочто slчоčчíkшm, maуú príά slušчц výstražчц ШгЧačОЧТОέ σоumтоstňuуtо slчоčчíkв Чa tтоtш stшlв! TrОba pшužтť špомтпlчо stшуaчвέ TОЧtШ výrшbшk УО určочý lоч k ШsШbЧцmu pшužтtтu akш гпсά raнчý a balkячшvý ЧпbвtШkέ ČТЬtОnТО К ЬtКЫoЬtХТЯoЬť PτZτR! σологpоčоnьtяo pošфoноnтк ЯýЫoЛФЮ! ŽТvШtά ЧШsť výrшbku môžо bвť гчačчо гчížочп, ak УО výrшbшk stпlо vвstavшvaчý pôsшbочтu pшvоtоrчшstчýмс pшнmтоά ЧШkέ PravТНОlЧО kшчtrшluуtо výrшbшk Чa pшškшночтa a v prípaно pшtrоbв гlтkvтнuуtоέ PrТ pшužívaчí čтstтaмтмс prшstrтонkшv a prшstrтонkшv Чa úнržbu sa rтaďtо pшkвчmт výrшbмuέ VвskúšaУtО čтstтaмт prшstrтоншk Чa ЧОЧпpaНЧШm mтоstоέ ZЧОčТstОЧТa ШkamžТtО ШНstrпňtОέ ÚНЫžЛК ФoЯЮ UmвtО mвнlшvшu vшншuέ σоpшннaучц škvrчв ШНstrпňtО pшmшά МШu čтstтaмтмс prшstrтонkшv Чa ШНstraňШvaЧТО ЧОčТstôt a mastά ЧШtвέ PШvrМСв г ušľaмсtтlоу ШМОlО bв sa malт pravтноlчо čтstтť bоžчým prшstrтонkшm Чa úнržbu ušľaмсtтlоу ШМОlО, abв sa гabrпчтlш tvшrbо ЧпlОtШvОУ СrНгОέ ÚНЫžЛК ЮЦОХОУ СЦotв UmвtО mвнlшvшu vшншuέ σоpшннaучц škvrчв ШНstrпňtО pшmшά МШu čтstтaмтмс prшstrтонkшv Чa ШНstraňШvaЧТО ЧОčТstôt a mastά ЧШtвέ σоpшužívaуtо prшstrтонkв s ШbsaСШm rшгpúšťaнтоl, ktшrц môžu pшškшнтť pшvrмсέ ӨСrпňtО prон sтlчýmт slчоčчýmт lúčmт, abв sa гabrпчтlш гmоά Чпm Пarbвέ ӨСrпňtО prон mraгшm, abв sa гabrпчтlш krосчutтu matоrтпluέ PτZτR! σологpоčоnьtяo pošфoноnтк ЯýЫoЛФЮ! σоuά klaнaуtо Чa umоlшсmшtчý ЧпbвtШk СШrúМО prонmоtв, akш Чaprέ СrЧМО a paчvтмоέ ÚНЫžЛК ЬФХК σa čтstочто sklочýмс platчí pшužтtо vlсkú utтоrku alоbш kшžu s prшstrтонkшm Чa umývaчто rтaнu alоbш mвнlшm, ak УО pшtrоbчцέ σоpшužívaуtо mвмто prпškв alоbш ТЧц lпtkв ШbsaСuά УúМО abraгívчо prшstrтонkв, prоtшžо tтоtш lпtkв pшškrтabu sklшέ σоuklaнaуtо vоľmт СШrúМО alоbш stuночц prонmоtв Чa sklочý pшvrмс (sklочц pшvrмсв), pшužívaуtо k tшmu pшнlшžku гшнpшά vонaуúмоу Сrúbkв, ktшrп гabrпчт kшчtaktu týмсtш prонmоtшv sш sklшmέ ÚНЫžЛК НЫОЯК τšоtruуtо Vпš výrшbшk v гпvтslшstт ШН НruСu НrОva a vlastчшstí pшvrмсu (ЧОspraМШvaЧц, ЧaШlОУШvaЧц, lakшvaчц atďέ)έ VСШНЧц ШšОtrШvaМТО prшstrтонkв ЧпУНОtО u VпšСШ prонaумuέ VвkШЧaУtО ШšОtrШvaЧТО Қάқ krпt rшčчо pшmшмшu bоžчо НШstupά ЧýМС ШšОtrШvaМíМС prшstrтонkшvέ өbaуtо prтtшm Чa pшkвчв výrшbмuέ UЬМСoЯКnТО VýrШbШk kvôlт ШМСraЧО prон vlсkшsťшu гakrвtо plaмсtшuέ VýrШbШk УО МТtlТvý Чa mrпгέ VýrШbШk prогтmuуtо Чa suмсшm, НШbrО vоtraчшm mтоstоέ Pδ АКżnО, гкмсoакć nк potыголв późnтоуьгвмс гкьtoьoакńμ НoФłКНnТО pыгомгвtкć PШłąМгОЧТa аsuаaчо Т İrubШаО rорularчто spraангaε Т а raгто pшtrгоbв НШkręМaΕέ τstrгоļочтоμ ЧТО ЧalОļв umтоsгмгaε parasшla Чa stшłaмс, ktяrо ЧТО są tш tорш prгогчaмгшчоέ А takтm prгвpaнku parasшl pшатά ЧТОЧ bвε гamшмшаaчв НШ ШННгТОlЧОУ pшнstaавέ TОЧ prшнukt УОst prгогчaмгшчв tвlkш НШ uļвtku prваatчорш УakШ mоbоl ШРrШНШав Т balkшчшавέ ӨгвЬгМгОnТО Т ФonЬОЫаКМУК UАAύA! σтологpтомгоńьtаo ЮЬгФoНгОnТК pыoнюфtю! ĻваШtЧШİΕ prшнuktu mшļо sтę гчaмгчто skrямтε, УОİlТ bęнгто ШЧ ЧaraļШЧв Чa МТąРłО НгТałaЧТО аaruчkяа atmшά sпоrвмгчвмсέ RОРularЧТО spraангaε prшнukt pшн kątоm usгkшнгоń Т а raгто pшtrгоbв авrгuмтεέ Prгв uļваaчтu İrШНkяа МгвsгМгąМвМС Т pтоlęрчaмвучвмс ЧalОļв prгоstrгорaε аskaгяаоk prшнuмочtaέ įrшнkт МгвsгМгąМО авprяbшаaε Чa mтоуsмu ЧТОаТНШМгЧвmέ ZaаsгО ЧatвМСmТast usuаaε гabruнгочтaέ PТОХęРnКМУК ЦОtКХТ PrгОtrгОΕ ашнą г mвнłоmέ UpШrМгваО plamв usuаaε İrШНά kamт МгвsгМгąМвmТ Т rшгpusгмгaуąмвmт tłusгмгέ PШаТОrгМСЧТО го stalт ЧТОrНгОаЧОУ ЧalОļв rорularчто МгвİМТΕ НШstępЧвmТ а СaЧНlu İrШНkamТ НШ pтоlęрчaмут stalт ЧТОrНгОаά ЧОУ, abв uчтkчąε tашrгочтa sтę ЧalШtяа rнгвέ PТОХęРnКМУК tаoыгва ЬгtЮМгnвМС PrгОtrгОΕ ашнą г mвнłоmέ UpШrМгваО plamв usuаaε İrШНά kamт МгвsгМгąМвmТ Т rшгpusгмгaуąмвmт tłusгмгέ σто uļваaε ļaнчвмс prшнuktяа гaатоraуąмвмс rшгpusгмгalά ЧТkТ, РНвļ mшрą usгkшнгтε pшатоrгмсчтоέ ӨСrШЧТΕ prгон sтlчвm prшmточтшаaчтоm słшчомгчвm, abв uчтkчąε prгоbarаточтaέ ӨСrШЧТΕ prгон mrшгоm, abв uчтkчąε pękaчтa matоrтałuέ PТОХęРnКМУК ЬгФłК өш МгвsгМгОЧТa płвt sгklaчвмс uļваaε атlршtчоу İМТОrОМгkТ lub skяrв го İrШНkТОm НШ mвмтa ЧaМгвń bąнĺ mвнłоm, а raгто pшtrгоbвέ σто stшsшаaε prшsгkяа НШ mвмтa aчт ТЧЧвМС subά staчмут гaатоraуąмвмс İrШНkТ sгшruуąмо, pшчтоаaļ rвsuуą ШЧО sгkłшέ σто staатaε barнгш РШrąМвМС lub гтmчвмс prгонmтшtяа Чa sгklaчоу pшатоrгмсчт bог pшнkłaноk ШНpШаТОНЧТОУ РrubШİМТ гapшbторaуąмвмс stвkaчтu sтę takтмс prгонmтшtяа го sгkłоmέ PТОХęРnКМУК НЫОаnК А гalоļчшiмт ШН rшнгaуu НrОаЧa Т аłaiмташiмт pшатоrгмсчт (ЧТОά ШbrabТaЧa, ЧaШlТаТШЧa, lakтоrшаaчa, ТtНέ), prшнukt ЧalОļв pтоlęрά ЧШаaΕ Чa rяļчо spшsшbвέ АłaİМТаО İrШНkТ НШ pтоlęрчaмут mшļчa НШstaΕ u sprгонaамвέ Raг lub Наa raгв rшмгчто ЧalОļв гastшsшаaε НШstępЧО а СaЧά Нlu İrШНkТ НШ pтоlęрчaмутέ σalоļв prгоstrгорaε аskaгяаоk prшнuмочtaέ εкркгвnoакnто А МОlu ШМСrШЧв prшнuktu prгон атlршмтą prгвkrвε РШ plaчноkąέ PrШНukt УОst аraļlтав Чa mrягέ PrШНukt prгомсшаваaε гтmą а suмсвm, НШbrгО prгоатоtrгaчвm mтоуsмuέ SI UАAύA! σтологpтомгоńьtаo ЮЬгФoНгОnТК pыoнюфtю! σa mоblaмс г tашrгваa sгtuмгчорш ЧТО ustaатaε ļaнчвмс РШrąМвМС prгонmтшtяа, Уak РarЧkТ Т patоlчтоέ SСЫКnТtО гк ФКЬnОУšТ ЯpoРХОНμ ЬФЫЛno pыолоытtо VtТčЧО ТЧ vтуačчо pшvогavо rончш prоvоrтtо ТЧ УТС pш pшtrоbт prтά vтуtоέ εтго, kт ЧТsШ ЧamОЧУОЧО pшнpтraчуu sшчčчтka ТmaУШ ШpШгШrТlШ, Нa sшчčчтka ЧО pшstavlуaуtо Чa mтгш tоr, Нa Рa upшrablуaуtо г lшčочтm pшнstavkшmέ Ta ТгНОlОk УО prонvтноч samш гa гasоbчш upшrabш kшt vrtчш alт balkшчskш pшстštvшέ ČТščОnУО Тn ЯгНЫžОЯКnУО τbvestiδτ! σоякыnoьt pošфoнл pыoтгяoнк! ŽТvlУОЧУά ska НШba ТгНОlka sо laсkш гоlш skraуša, čо УО ЧОЧОСЧШ ТгpШstavlУОЧ vrоmочskтm vplтvшmέ IгНОlОk rончш prорlонuуtо, čо УО pшškшншvaч ТЧ Рa pш pшtrоbт ШНstraЧТtОέ

5 Tisch_478307_tapete.fm Seite 5 Dienstag, 24. Juli :03 07 PrТ upшrabт čтstтl ТЧ srонstоv гa vгнržоvaчуо upшštоvaуtо ЧapШtkО prштгvaуalмaέ ČТstТlШ prотгkusтtо Чa ЧОvТНЧОm mоstuέ UmaгaЧТУШ vончш takшу ШНstraЧТtОέ VгНЫžОЯКnУО ФoЯТnО τbrтšтtо г mтlчтмшέ TrНШvratЧО maноžо ШčТstТtО s čтstтlт, kт ЧО vsоbuуоуш maščшbέ PШvršТЧО Тг lортraчорa УОkla ШčТstТtО rончш г ШbТčaУЧТm čтstтlшm гa lортraчш УОklШ, Нa bт prоprоčтlт ЧastaЧОk ШbТčaУЧО rуоέ VгНЫžОЯКnУО ЮЦОtnО ЦКЬО τbrтšтtо г mтlчтмшέ TrНШvratЧО maноžо ШčТstТtО s čтstтlт, kт ЧО vsоbuуоуш maščшbέ σо upшrablуaуtо prштгvшншv, kт vsоbuуоуш raгrонčтlш, saу laсkш pшškшнuуоуш pшvršтчшέ өa bт prоprоčтlт sprоmоmbо barvо, pavтlушч гavaruуtо prон mшčчтm sшчčчтm sоvaчуоmέ өa bт prоprоčтlт krсkшst matоrтala, pavтlушч гavaruуtо prон mraά гшmέ VгНЫžОЯКnУО ЬtОФХК Za čтščочуо stоklочтс plшšč upшrabтtо vlažчш krpш ТЧ usчуо s srонstvшm гa pшmтvaчуо pшsшно alт mтlшmέ σо upшrablуaуtо pralчорa srонstva alт НruРТС sчшvт, kт vsоbuуоуш srонstvш гa lшščочуо, kоr tо sчшvт pшpraskaуш stоklшέ σо pшlaрaуtо гоlш vrшčтс alт гоlш mrгlтс prонmоtшv Чa stоklочш pшvršтчш brог upшrabо НОbОlОУšОРa ЧamТгЧОРa pшнstavka, kт ШЧОmШРШča stтk tос prонmоtшv s stоklшmέ σорк ХОЬК ύlоно Чa vrstш lоsa ТЧ ШbНОlavШ pшvršтчо (ЧОШbНОlaЧa, ШlУОЧa, lakтraчa ТtНέ) УО trоba ТгНОlОk raгlтčчш ЧОРШvatТέ PrТmОrЧa ЧОРШvalЧa srонstva ЧaУНОtО prт vašоm prшнaуalмuέ Қάқάkrat lоtчш ШbНОlaУtО г ШbТčaУЧТmТ ЧОРШvalЧТmТ srонstvтέ PrТ tоm upшštоvaуtо ЧavШНТla prштгvaуalмaέ SСЫКnУОЯКnУО Za гaščтtш prон vlaрш prштгvшн pшkrтуtо s pшчуavшέ PrШТгvШН УО ШbčutlУТv Чa mraгέ PШгТmТ prштгvшн sсraчтtо Чa suсоm, НШbrШ prогračочоm mоstuέ HU τbvestiδτ! σоякыnoьt pošфoнл pыoтгяoнк! σa pшстά štvш Тг umоtчо masо ЧО ШНlaРaУtО vrшčтс prонmоtшv, kшt sш lшчмт ТЧ pшчvоέ όontoь! ФцЫУüФ, őытгго ЦОР ФцЬőЛЛТ СТЯКtФoгпЬЮХμ oхякььк ОХ ПТРвОХЦОЬОnғ RОЧНsгОrОsОЧ ОllОЧőrТггО a МsavarkötцsОkОt цs sгüksцр ОsОά tцч Сúггa utпчaέ χгшч asгtalшkat ОsОtцbОЧ, amоlвоkоt ЧОm tоrvогtоk ЧapОrЧвő mорtartпsпra, ЧО СasгЧпlУa ЧapОrЧвő mорtartпsпra, vaрв a ЧapОrЧвőСШг СasгЧпlУШЧ ОРв külöч talpatέ źгt a tоrmцkоt Мsak maрпчмцlú, a balkшчшч vaрв a kоrtbоч törtцчő СasгЧпlatra tоrvогtükέ TТЬгtítпЬ ць пpoхпь όiύвeδeε! A tоыццф ФпЫoЬoНпЬпnКФ ЯОЬгцХвО! χ tоrά mцk цlоttartamпt ОrősОЧ mорrövтнítсоtт, Сa ПШlвamatШsaЧ kт vaч tцvо aг ТНőУпrпsЧakέ χ tоrmцk цpsцрцt, sцrülцsотt rочнsгоrоsоч ОllОЧőrТггО, цs aншtt ОsОtbОЧ tорво a СullaНцkbaέ χ tтsгtítяά цs пpшlяsгоrоk alkalmaгпsa sшrпч vорво ПТРвОά lоmbо a Рвпrtяk ОlőírпsaТtέ χ tтsгtítяsгоrt ОРв ЧОm ПОltűЧő СОlвОЧ prяbпlуa kтέ χ sгоччвогцsоkоt mтчнтр aгшччal tпvшlítsa Оlέ A ПцЦ ЫцЬгОФ пpoхпьк SгappaЧШlНattal törölуо lоέ χ makaмs sгоччвогőнцsоkоt гsírά ШlНяsгОrrОl tпvшlítsa Оlέ χ ЧОmОsaМцl ПОlülОtОkОt rочнsгоrоsоч tтsгtítsa mор a kоrоsά kоноlоmbоч bоsгоrогсоtő ЧОmОsaМцlάпpШlяsгОrrОl, СШРв mороlőгго a vakrшгsнa kцpгőнцsцtέ A ЦűКnвКР ЫцЬгОФ пpoхпьк SгappaЧШlНattal törölуо lоέ χ makaмs sгоччвогőнцsоkоt гsírά ШlНяsгОrrОl tпvшlítsa Оlέ σо СasгЧпlУШЧ ШlНяsгОrОs tоrmцkоt, mоrt aг kпrшsítсatуa a ПОlülОtОtέ VцНУО aг Оrős ЧapsuРпrгпstяl, СШРв ЧО ПakulУШЧ kтέ VцНУО a ПaРвtяl, mоrt aг aчвaр rтноррц vпlтkέ όiύвeδeε! A tоыццф ФпЫoЬoНпЬпnКФ ЯОЬгцХвО! σо пllítsшч ПШrrя tпrрвakat, plέ ОНцЧвОkОt, sоrpочвőkоt, a műaчвaр bútшrшkraέ Aг üяор пpoхпьк χг üvорlapшk tтsгtítпsпсшг ЧОНvОs ruспt vaрв bőrt, mшsшрatяά sгоrt vaрв sгappaчt СasгЧпlУШЧ, НО Мsak Сa sгüksцроsέ σо СasгЧпlУШЧ mшsяpшrt vaрв mпs súrшlяsгоrt tartalmaгя aчвaά РШt, mтvоl ОгОk aг aчвaршk össгоkarмшlупk aг üvороtέ σо tорвоч ЧaРвШЧ mоlор vaрв ЧaРвШЧ СТНОР tпrрвakat aг üvорпоlülоt(оk)rо mорпоlоlőоч vastaр tпчвцralпtцtоkоt Сasгά Чпlata Чцlkül, СШРв mорakaнпlвшггa aг üvорроl valя köгvоtά lоч цrтчtkогцsükоtέ A ПК РonНoгпЬК χ Пa ПaУtпУa цs a ПОlülОt mтчősцро (kогоlоtlоч, ШlaУШгШtt, lakkшгшtt, stbέ) sгоrтчt aг нч tоrmцkцt külöчböгő mяншkшч kоll РШЧНШгЧТέ χlkalmas РШЧНШгя sгоrоkоt talпl a СОlвТ mпrkakоrоskонőчцlέ KцrУük, kогоlуо a kоrоskоноlоmbоч kapсatя РШЧНШгя sгоrоkά kоl цvочtо Қάқ alkalшmmalέ KцrУük, vорво ПТРвОlОmbО a Рвпrtя útmutatпsпt Тsέ TпЫoХпЬ χ ЧОНvОssцР ОllОЧТ vцноlоmül takarуa lо a tоrmцkоt ОРв pшчвά vпvalέ χ tоrmцk ПaРвцrгцkОЧвέ χ tоrmцkоt sгпraг, Уяl sгоllőгött СОlвОЧ tоlоltоssо пtέ BAήHR VКžno, poсыкnтtо гк ФКЬnТУТ ЮЯТНμ pкžхутяo pыočтtкуtо RОНШvЧШ prшvуоravaуtо Т akш УО pшtrоbчш, prтtоžтtо vтуkо Т prтά klуučkоέ σa stшlшvтma, kшут ЧТsu prтklaнчт гa НržaЧУО suчмшbraчa, sо mшra pшstavтtт uputa upшгшrочуa Нa sо Чa ЧУТС ЧО smтуо stavтtт suчмшbraч ТlТ Нa sо trоba kшrтstтtт prтklaнaч ЧШsačέ τvaу prштгvшн ЧamТУОЧУОЧ УО samш prтvatчшу upшrabu kaш ЧamУОštaУ гa vrt Т balkшчέ ČТšćОnУО Т nуорк PAŽσJA! τpкьnoьt oн oštоćоnук pыoтгяoнк! VТУОk traά УaЧУa prштгvшнa mшžо sо гчatчш skratтtт, akш УО stalчш ТгlШά žочш vrоmочskтm utуомaутmaέ PrШТгvШН rоншvчш prорlонaуtо Чa ШštОΕОЧУa Т pш pшtrоbт гbrтά ЧТtОέ PrТ upшrabт srонstava гa čтšεочуо Т ЧУОРu, ШbratТtО pažчуu Чa ЧavШНО prштгvшđačaέ SrОНstvШ гa čтšεочуо tоstтraуtо Чa ЧОupaНЧШm mуоstuέ τчоčтšεочуa uvтуоk ШНmaС uklшчтtоέ σуорк ЦОtКХК τbrтsatт kшrтstоεт vшнu sa sapuчшmέ UklШЧТtО tvrншkшrчо mrlуо srонstvтma гa čтšεочуо kшут rastvaraуu prlуavštтчu Т masчшεоέ PШvršТЧО ШН ЧОСrđaУuΕОР čоlтka bт sо rоншvчш trоbalо čтstтtт uшbтčaуочтm srонstvтma гa ЧУОРu ЧОСrđaУuΕОР čоlтka, kakш bт sо ТгbУОРaШ ЧastaЧak СrđОέ σуорк pхкьtтфо τbrтsatт kшrтstоεт vшнu sa sapuчшmέ UklШЧТtО tvrншkшrчо mrlуо srонstvтma гa čтšεочуо kшут rastvaraуu prlуavštтчu Т masчшεоέ σо kшrтstтtо prштгvшно kшут saнržо rastvaračоν ШЧТ mшрu ШštОtТtТ pшvršтчuέ ZaštТtТtТ ШН УakШР suчмa, kakш bт sо ТгbУОРla prшmуочa bшуоέ ZaštТtТtТ ШН mraгa, kakш bт sо ТгbУОРlШ puмaчуо matоrтуalaέ PAŽσJA! τpкьnoьt oн oštоćоnук pыoтгяoнк! σо ШНlaά žтtо vruεо ШbУОktО kaш štш su lшчмт Т tavо Чa plastтčчт ЧamУОštaУέ σуорк ЬtКФХК Za čтšεочуо staklочтс plшča kшrтstтtо vlažчu krpu ТlТ kшžчu krpu sa НОtОrНžОЧtШm ТlТ srонstvшm гa praчуо pшsuđa, ukшlтkш УО pшtrоbчшέ σоmшуtо kшrтstтtт srонstvш гa praчуо rublуa ТlТ НruРО supstaчмо kшуо saнržо srонstvш гa rтbaчуоέ σоmшуtо stavlуatт vrlш tшplо ТlТ vrlш СlaНЧО prонmоtо Чa staά klочu(о) pшvršтчu(о) ШsТm akш ЧТstО pшstavтlт НШvШlУЧШ НОbОlО pшнlшро kakш bтstо sprтуоčтlт НШНТrТvaЧУО tтс prонmоta sa staά klшmέ σуорк НЫЯК τvтsчш Ш vrstт Нrva Т svшуstvu pшvršтчо (ЧОШbrađОЧa, prоmaгaчa ulуоm, lakтraчa ТtНέ), prштгvшн sо mшra ЧУОРШvatТ Чa raгlтčтtо ЧačТЧОέ PrТklaНЧa srонstva гa ЧУОРШvaЧУО ЧaΕТ ΕОtО u prшнavačuέ

6 Tisch_478307_tapete.fm Seite 6 Dienstag, 24. Juli :03 07 εшlтmш Қάқ РШНТšЧУО ШbraНТtО sa uчтvоrгalчтm srонstvтma гa ЧУОРuέ Za ШvШ mшlтmш Vas ШbratТtО pшгшr Чa uputо prштгvшά đačaέ τнхкркnуо PrШТгvШН pшkrтуtо prоkrтvačоm kakш bтstо Рa гaštтtтlт ШН vlaроέ PrШТгvШН УО ШsУОtlУТv Чa mraгέ PrШТгvШН prоkш гтmо ШНlШžТtО Чa suсшm Т НШbrШ prшгračочшm mуоstuέ RU, я μ ά, έ ά, έ έ! я! ά, ά έ,, έ ά έ έ έ έ έ ё, ά έ έ έ,, έ, έ З, ά έ! я! έ ά, έ,, ά έ ά ( ), ά έ я (,, έ έ) ά έ ά έ Қ қ έ έ έ έ Х, έ я я ғ Ө ғ я я μ я я ғ ύr Σ α, φυ α α αφ μ α π Ȏ łńł ńα ń ń Ńυ Ł Ńł Ń αń α ń Ł ń Ńυ ά Ł Ńł α, α ł łńα, Ńφ ńł ń Ńυ Ł Ńł α έ α ń απ α π υ Łł ł α αń α α αńαπ Ń ł π α υ φ υ α ń Ńń π ł Ł π ń υπ Łł έ ń π łńł ńł π α υ Ńł αυń ńα ń απ α! πł α Ń π ł ńα ł Ńń Ńń αέ π αυń π łńα α ń Ł ń Ń π π α ń π α ń πα έ Κα α α π π Σ ΧΗ! Κ υ απ π ϊ! Η Ł ά ł α ń υ π ń π ł α ł ł α Ń ń, α ł ń łńα Ńυ ł Ńł ŁυŃ ł ł α Ńυ ł έ Ȏ łńł ń π ńα ń α ńυ α, α ł αńńł, Ł α Ńńł ń έ αń ń Ń Ń α α Ń α πł π Ń α łńł υπ ń υπ Łł ł ń υ αńαń łυαńń έ ȍ łńł ńα Ńα α α Ń Ńł α Ł α ń Ń ł έ Αφα ł ńł π ńα α Ń ń υ π υ έ π υ υπ łńł ł Ńαπ υ ł έ Απ α łńł ń υ ł Łł ł α α Ńń Ńα π υ Ł α υ π υ α π έ α ł Ł ńł łπ φ ł ł π πł α α α ńα ńα ń ł α π πł π Ń α α ł Ł ń υ α, α α απ ά φ łńł ń ł Ł Ń έ π π α υπ łńł ł Ńαπ υ ł έ Απ α łńł ń υ ł Łł ł α α Ńń Ńα π υ Ł α υ π υ α π έ Ń π ł ńł π ńα π υ Ł α ń υ Ł α υń Ńα, αń π ł α π α Ń υ Ńń łπ φ ł αέ Ńńαńł łńł απ ń ń α α ń α, α α απ ά φ łńł α α αń έ Ńńαńł łńł απ ń πα łń, α α απ φ łńł ń αń α α ń Ńπ Ń ń υ υ έ π υα Γ α ń α α Ń υ π α Ń π Ńńł α ł πα Ł α ł απ υπα ń π ń Ńαπ, ł απα ńł ńα έ Ń π ł ńł Ń α α Ń ł υń ł π υ πł υ α α Ńń πα αń łυ Ń αńα, α αυń υń ł π α αńń υ Ńń υα έ ń π łńł ńł π αυń α α ń ł ł α π Ńń υ ł łπ φ ł ł, ł ń ł Ń π α ń Ńń α πα Ń υπ α α απ φ łńł α υ αυń ńα α ń ł ά ł α Ńł łπαφ ł ń υα έ π υ Α α ł ń ł Ł ń υ υ α ń υφ ń łπ φ ł α ( łπł ł αń α, αł, α έ πέ) ń π Ńα π πł α υπ Ńńł Ł αφ łń πł π Ń έ αń α Ńα πł π Ń α ł ńł Ńń ń π Ńα π έ Ȏφα łńł Ńα πł π Ń ń υ ł π υ Қ қ φ ń έ α łńł υπ ń υπ Łł ł ń υ αńαń łυαńń έ Απ υ Γ α π ŃńαŃ α απ ń υ αń α α πńłńł ń π ł α αł Ń παń αέ π ł α łυα Ń ń Ńń πα łń έ Απ ł łńł ń π ά αń ń ł α Ńł α, α αł ł έ σδ Σ ΧΗ! Κ υ απ π ϊ! ł απ ńłńł αυń α ń ł ł α, π αńńα ł α ń α, łπ Ńł π αńń π π αέ BОХКnРЫijФ, ЛОаКЫОn ЯooЫ ХКtОЫО ЫККНpХОРТnРμ гoыряюхнтр ХОгОn өо stооkά ОЧ sмсrшопvоrbтчнтчроч rороlmatтр МШЧtrШlОrОЧ ОЧ ТЧНТОЧ ЧШНТР vastоr aaчнraaточέ өо taпоls, НТО ЧТОt РОsМСТkt гijч vшшr ООЧ bоlastтчр mоt ООЧ parasшl, гijч vшшrгточ vaч ООЧ ШvОrООЧkШmstТРО аaarsмсuά атчрέ ύооч parasшl Шp НОгО taпоl plaatsоч! źr mшоt ООЧ aпгшчά НОrlijkО vшоt ашrноч РОbruТktέ

7 Tisch_478307_tapete.fm Seite 7 Dienstag, 24. Juli :03 07 өтt prшнuмt Тs ОЧkОl vшшr prтvaat РОbruТk als tuтчά ОЧ balkшчά mоubоl bоstоmнέ RОТnТРТnР Оn onноысoюн δet τp! RТЬТМo op pыoнюмtьмскно! өо lоvочsнuur vaч СОt prшнuмt kaч stоrk ашrноч ТЧРОkШrt als СОt vшшrtнurочн ашrнt blшшtроstоlн aaч НО аооrsшmstaчнтрсоночέ ώоt prшнuмt rороlmatтр Шp bоsмсaнтртчроч МШЧtrШlОrОЧ ОЧ ТЧНТОЧ ЧШНТР vоrаijноrочέ ώшuн bij СОt РОbruТk vaч НО rотчтртчрsά ОЧ ШЧНОrСШuНsmТННОά lоч rоkочтчр mоt НО ТЧstruМtТОs vaч НО ПabrТkaЧtέ өо rотчтртчрsmтнноlоч Шp ООЧ ШЧШpvallОЧНО plaats uтtprшbоά rочέ VОrvuТlТЧРОЧ stоонs ШЧmТННОllijk vоrаijноrочέ τnноысoюн ЯКn ЦОtККХ εоt гооpsшp aпvорочέ ώarнчоkkтро vlоkkоч mоt vuтlά ОЧ vоtшplшssочно rотчтртчрsmтнноlоч vоrаijноrочέ źноlstalоч ШppОrvlakkОЧ mшоtоч rороlmatтр mоt ООЧ РОsМСТkt ШЧНОrСШuНsmТННОl vшшr ОНОlstaal ашrноч РОrОТЧТРН Шm rшоsά tоч tо vоrmijночέ τnноысoюн ЯКn ФЮnЬtЬtoП εоt гооpsшp aпvорочέ ώarнчоkkтро vlоkkоч mоt vuтlά ОЧ vоtшplшssочно rотчтртчрsmтнноlоч vоrаijноrочέ ύооч prшнuмtоч РОbruТkОЧ НТО ШplШsmТННОlОЧ bоvattоч, НОгО kuччоч СОt ШppОrvlak bоsмсaнтрочέ ψоsмсоrmоч tороч stоrkо гшччоstralоч Шm klоurvоraчноrтчά РОЧ tо vоrmijночέ ψоsмсоrmоч tороч vшrst Шm СОt brшшs ашrноч vaч СОt matоrтά aal tо vоrmijночέ δet τp! RТЬТМo op pыoнюмtьмскно! ύооч СОtО vшшrά аоrpоч гшals pшttоч ОЧ paччоч Шp kuчststшппоч mоubоls plaatsочέ τnноысoюн ЯКn РХКЬ VШШr СОt rотчтроч vaч РlasplatОЧ ТЧНТОЧ ЧШНТР ООЧ vшмсtтро НШОk ШП гооmvоl mоt aпаasmтнноl ШП гооp РОbruТkОЧέ ύооч аaspшоноr ШП aчноrо sмсuurmтнноlbоvattочно substaчtтоs РОbruТkОЧ ШmНat НОгО krassоч aмсtоrlatоч Шp СОt Рlasέ ύооч РlШОТОЧН СОtО ШП ijskшuно vшшrаоrpоч Шp СОt РlasШppОrά vlak plaatsоч, tочгij Оr ООЧ vшlншочно НТkkО ШЧНОrгОttОr ашrнt РОbruТktέ өтt Шm tо vоrmijноч Нat НОгО vшшrаоrpоч ТЧ МШЧtaМt kшmоч mоt СОt Рlasέ τnноысoюн ЯКn СoЮt χпсaчkоlijk vaч НО СШutsШШrt ОЧ НО aarн vaч СОt ШppОrvlak (ШЧbОά СaЧНОlН, РОШlТОН, РОlakt, ОЧгέ) mшоt uа prшнuмt aчноrs ашrноч ШЧНОrСШuНОЧέ өо РОsМСТktО ШЧНОrСШuНsmТННОlОЧ vтчнt u bij uа vоrkшpоrέ ύоlтоvо СОt prшнuмt Қάқ kооr pоr Уaar mоt НО РОsМСТktО ШЧНОrά СШuНsmТННОlОЧ tо bосaчноlочέ ώтоrbij НО ТЧstruМtТОs vaч НО ПabrТkaЧt ТЧ aмсt ЧОmОЧέ τpьхкр ψоноk СОt prшнuмt mоt ООЧ НОkгОТl als bоsмсоrmтчр tороч vшмсtέ ώоt prшнuмt Тs РОvШОlТР vшшr vшrstέ ψоаaar СОt prшнuмt tijночs НО атчtоr Шp ООЧ НrШРО, РШОН РОvОЧtТlООrНО plaatsέ SE VТФtТРt, ЬpКЫКЬ ПöЫ ЬОnКЫО ЛЫЮФμ ХтЬОЬ noррыкnt KШЧtrШllОra stтмkaчslutчтчрar ШМС skruvпörbaчн mон УтmЧa mоllaчrum ШМС Нra фt vтн bосшvέ ψшrн sшm ТЧtО lтmpar sтр Пör bоlastчтчр mон parasшll тr ПörsОННa mон mшtsvaraчно varчтчрέ PlaМОra ТЧРa parasшllоr pф НОssa bшrн! χчvтчн Оtt spомтоllt statтvέ өоччa prшнukt тr avsонн Пör prтvat aчvтчнчтчр sшm trтнрфrнsά ШМС balkшчрmöbоlέ RОnРöЫТnР oмс ЬФötЬОХ τbs! RТЬФ ПöЫ pыoнюфtьфкнoы! τm prшнuktоч utsтtts Пör vтноrpфvоrkaч kaч НОss lтvslтчрн ПörkШrtas avsоvтrtέ KШЧtrШllОra Шm prшнuktоч тr skaнaн mон УтmЧa mоllaчrum ШМС bшrtskaппa vтн bосшvέ ψоakta tтllvоrkarочs aчvтsчтчрar vтн aчvтчнчтчр av rочрöraчно ШМС vфrнaчно mоноlέ TОsta rочрörтчрsmоноl pф Оtt stтllо sшm ТЧtО sвчsέ Smuts ska avlтрsчas ШmОНОlbartέ VфЫН КЯ ЦОtКХХ TШrka av mон sфpvattочέ źчvтs smuts avlтрsчas mон smutsά ОllОr ПОttlösaЧНО rочрörтчрsmоноlέ ВtШr Т rшstпrтtt stфl ska rочрöras mон Оtt vaчlтр rочрörтчрsmоноl Пör rшstпrтtt stфl mон УтmЧa mоllaчrumέ өоtta mшtvоrkar bтlнчтчр av ПlШРrШstέ VфЫН КЯ pхкьt TШrka av mон sфpvattочέ źчvтs smuts avlтрsчas mон smutsά ОllОr ПОttlösaЧНО rочрörтчрsmоноlέ χчvтчн ТЧРa prшнuktоr sшm ТЧЧОСфllОr lösчтчрsmоноl ОПtОrsШm НО kaч skaнa вtaчέ SkвННa mшt stark sшlstrфlчтчр ОПtОrsШm НОt kaч Шrsaka ПтrРПörтЧНrТЧРarέ SkвННa mшt ПrШst ОПtОrsШm matоrтalоt aччars blтr spröttέ τbs! RТЬФ ПöЫ pыoнюфtьфкнoы! Stтll ТЧРa varma ПörОmфl sшm kastrullоr ОllОr paччшr pф plastmöblоrέ VфЫН КЯ РХКЬ RОЧРör РlasplattШr mон ОЧ ПuktТР trasa ОllОr skтччtrasaέ χчvтчн НТskmОНОl ОllОr sфpa vтн bосшvέ χчvтчн ТЧtО tvтttpulvоr ОllОr aчнra prшнuktоr sшm ТЧЧОСфllОr skurmоноl ОПtОrsШm НО kaч rоpa РlasОtέ Stтll ТЧtО mвмkоt varma ОllОr kalla ПörОmфl pф РlasвtaЧέ χчvтчн bшrнsuчноrlтрр av lтmplтр stшrlоk sф att НОssa ПörОmфl ТЧtО kшmmоr Т НТrОkt kшчtakt mон РlasОtέ VфЫН КЯ tыт ψоrшочно pф vтlkоч tвp av trт НОt СaЧНlar Шm ШМС trтоts ПТЧТsС (ШbОСaЧНlat, ШlУat, laмkоrat, ОtМέ) mфstо Нu ta СaЧН Шm НТЧ prшнukt pф ШlТka sтttέ δтmplтрa vфrнprшнuktоr ПТЧЧs Т СaЧНОlЧέ ψосaчнla trтоt mон vфrнaчно mоноl Қ қ РфЧРОr pоr фrέ ψоakta aчvтsчтчрarчa ПrфЧ tтllvоrkarочέ όöыякытnр TтМk övоr prшнuktоч mон ОЧ prоsоччтчр Пör att skвннa НОЧ mшt Пuktέ PrШНuktОЧ тr ПrШstkтЧslТРέ VТЧtОrПörvara prшнuktоч pф ОЧ tшrr, vтlvочtтlоraн platsέ όi TтЫФОтт, ЬтТХвtт ЦвöСОЦpтт tкыяоttк ЯКЫtОnμ δюо СЮoХОХХТЬОЬtТ TarkТsta pтstшά Уa kтоrrоlттtшksоt Уa kтrтstт tarpооч vaatтоssaέ PöвНтt, УШtka ОТvтt sшvоllu kтвtоttтvтksт aurтчkшvarушуоч kaчssa, ШЧ mоrkтttв vastaavalla varштtuksоllaέ иlт sтуштta aurтчkшvarушуa ЧтТllО pöвнтllо! PТtтт kтвttтт ОrТllТstт Уalustaaέ Tтmт tuшtо ШЧ tarkштtоttu vaтч вksтtвтsооч kтвttööч puutarсaά Уa parvоkоkalustоочaέ PЮСНТЬtЮЬ УК СoТto HUτεIτ! TЮotОЯКСТnФoУОn ЯККЫК! TuШttООЧ kтвttöтkт vшт lвсочtвт СuШmattavastТ, УШs sо altтstоtaaч УatkuvastТ ОpтОНullТsТllО sттшlшsuсtотllоέ TuШtО ШЧ tarkastоttava sттччöllтsоstт vaurтштноч varalta Уa tarpооч vaatтоssa СтvТtОttтvтέ ώuшmтшт puснтstusά Уa СШТtШaТЧОТta kтвttтоssтsт valmтstaуaч aчtamat ШСУООtέ TОstaa puснтstusaтчоtta УШСШЧkТЧ СuШmaamattШmaaЧ paтkkaaчέ PШТsta lтka vтlтttömтstтέ εоtкххтn СoТto PuСНТsta saтppuavоноllтέ PШТsta pттчtвчооt taсrat lтkaa Уa rasvaa ТrrШttavalla puснтstusaтчооllaέ RuШstumattШmat tоrтspтччat pтtтт puснтstaa sттччöllтsоstт tavallтsоlla tоrтksоч puснтstusaтчооlla maсншllтsоч ruшstumтsоч ОstтmТsОksТέ εюoятn СoТto PuСНТsta saтppuavоноllтέ PШТsta pттчtвчооt taсrat lтkaa Уa rasvaa ТrrШttavalla puснтstusaтчооllaέ иlт kтвtт lтuшtтчaтчотta sтsтltтvтт tuшttотta, ЧО vштvat vaurтштttaa pтчtшуaέ SuШУaa tuшtо vштmakkaalta aurтчршчvalшlta vтrтmuutшstоч ОstтmТsОksТέ SuШУaa pakkasоlta matоrтaalтч СaurastumТsОЧ ОstтmТsОksТέ HUτεIτ! TЮotОЯКСТnФoУОn ЯККЫК! иlт asоta muшvтpтччштllо mтtттч kuumтa ОsТЧОТtт kutоч kattтlштta taт paтstтчpaччuуaέ

8 Tisch_478307_tapete.fm Seite 8 Dienstag, 24. Juli :03 07 δкьтn СoТto Kтвtт tarpооч vaatтоssa lasтlоvвуоч puснтstamтsоssa astтaчpоsuaтчооlla taт saтppualla Уa vоноllт kшstutоttua lттчaa taт sттmтskттέ иlт kтвtт pоsupulvоrтa taт СaЧkaavТa aтчотta, kшska ЧО vштvat Чaarmuttaa lasтaέ иlт asоta lasтpтччallо lттaч kuumтa ОsТЧОТtт, УШs asоtat pтччallо kuumaч ОsТЧООЧ, kтвtт rттttтvтч paksua alustaa, УШka Оstтт ОsТЧОТtт kшskоttamasta lasтaέ PЮЮn СoТto PuulaУТsta Уa pтчtaшmтчaтsuuksтsta rттppuоч (kтsтttоlоmтtöч, ölувttв, lakattu УЧОέ pтчta) tuшtоtta tтвtвв СШТtaa vastaavalla tavallaέ SШpТvТa СШТtШaТЧОТta saat paтkallтsоlta УтllООЧmввУтltтέ KтsТttОlО tuшttооt СШТtШaТЧОТlla Қάқ kоrtaa vuшноssaέ σшuнata aтчa valmтstaуaч aчtamтa СШТtШάШСУОТtaέ SтТХвtвЬ PОТtт tuшtо kшstоuноч ОstтmТsОksТ suшуaavalla pотttооllтέ TuШtО ОТ ШlО pakkasоч kоstтvтέ VarastШТ tuшtо talvоч вlт kuтvassa, СвvТЧ ТlmastШТНussa tтlassaέ KAZ, і ү і μ ұ я і ə ұ і іңі, ғ і і ң έ ү і ү і, ү ү і ғ ұ і ά і і і і і έ ұ ұ ə һ і ғ ғ ғ έ ə ү і! і і і! ұ ə ұ ұ ғ ғ ң і і і ү і έ ұ ң ά ғ ү і іңі ə, ə ң έ ə ү і ғ ғ ұ ғ і і ұ ң έ ұ ү і іңі έ Ə ң έ ү і έ К і і і і і ұ і ң έ ң ү і, ғ ά і ғ ғ ұ ң έ ү і έ К і і і і і ұ і ң έ ұ і і і і і ң, і ү і έ ү ің і ү і і ү ə і ғ έ ғ ү і ң έ! і і і! һ ғ ə ά ң έ Ш ү і і ү і ғ, ғ ғ ұ ғ ң έ Кі ұ ұ ң, і ұ έ ң ү і і і і ң ү ң, ұ έ ұ ү і ғ ү і ү ің і ің ( ң, ғ, ғ ə έ έ) ғ ү і ə ү і ү έ Кү і ғ і ұ ң ғ έ ү і ғ ұ Қ қ ң ү і іңі έ ұ і і ұ ң έ Ы ғ ғ ү і ұ ң έ і ғ і έ і і ұ ғ, і і ң έ і і ү і і ғ і і і і ғ і і μ і і і ғ І І Ə Ə І І І