учебна 2021/2022 година професионално направление Регионално развитие и ГГФ Администрация и 600 лв лв. 300 лв лв. 800 лв.

Размер: px
Започни от страница:

Download "учебна 2021/2022 година професионално направление Регионално развитие и ГГФ Администрация и 600 лв лв. 300 лв лв. 800 лв."

Препис

1 професионално направление учебна 2021/2022 година факултет специалност 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата) - в лева, приети през уч ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование редовно / дистанционно задочно ОКС "магистър" след друга ОКС редовно / дистанционн о докторанти и специализанти задочно редовно задочно Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 600 лв лв. 300 лв лв. 800 лв. управление Публична администрация Стопански Стопанско управление Стопански Икономика и финанси Икономика Счетоводство, финанси и Стопански дигитални приложения (на английски 600 лв лв лв. 800 лв. Туризъм ГГФ Туризъм 600 лв лв. - - ФП Неформално образование ФП Педагогика Логопедия Начална училищна педагогика и чужд език Предучилищна и начална училищна педагогика

2 Педагогика Предучилищна педагогика и чужд език 530 лв. 530 лв. 530 лв. 530 лв лв лв. Социална педагогика Специална педагогика Медийна педагогика и художествена комуникация Медийна педагогика и художествена комуникация (на английски Изобразително изкуство лв лв. Педагогика на обуч. по: Музика лв лв. Физическо възпитание и лв лв. спорт освободени Биология и английски от такси за 800 лв. 600 лв. език целия курс / ГГФ География и биология лв. 600 лв. на / ФХФ Биология и химия 800 лв. 600 лв. обучението География и английски ГГФ / си лв лв. език / ГГФ История и география лв лв. / История и чужд език лв лв. / История и философия лв лв. Математика и лв лв. информатика Учител по природни в основна степен на образованието лв. 750 лв. / Физика и информатика лв. 750 лв. / Физика и математика лв. 750 лв. ФХФ Химия и английски език 800 лв. 600 лв.

3 ФХФ / Химия и информатика 800 лв. 600 лв. Теория и управление на образованието История и археология всички факултети ФП Методика на обучението по Методика на чуждоезиковото обучение Образователен мениджмънт Археология Архивистика и документалистика История История и геополитика на Балканите лв лв лв лв лв. 530 лв лв лв. 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв лв лв. ФЖМК Връзки с обществеността Комуникационен ФЖМК мениджмънт ФЖМК Журналистика ОКИН ФЖМК Книгоиздаване 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв лв лв. Публични информационни системи Библиотечно - информационни Психология Психология 600 лв лв. 400 лв лв лв. Европеистика 600 лв. 600 лв. 400 лв лв лв. Политология 600 лв. 600 лв. 400 лв лв лв. Публична администрация - Политически докторска програма лв лв.

4 - Европейски съюз и европейска интеграция* Международни ЮФ 800 лв. 800 лв. няма лв лв. отношения Право ЮФ Право 800 лв. 600 лв лв. няма лв лв. Религия и теология Богословски Богословски Религията в Европа Теология лв. 750 лв. Социални дейности ФП Социални дейности 600 лв. 600 лв. 600 лв. 600 лв лв лв. Етнология и културна антропология 600 лв. 600 лв. 400 лв. Хебраистика няма няма САНК Южна, Източна и лв лв. 600 лв. 600 лв. 400 лв. Югоизточна Азия Културология 600 лв. 600 лв. 400 лв. Социология 600 лв. 600 лв. 400 лв. Английска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Арабистика 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Арменистика и кавказология Индология Иранистика Испанска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Италианска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Китаистика 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Класическа филология 600 лв. 400 лв. Кореистика 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв.

5 Немска филология с избираем модул 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Филология "Скандинавски езици" Новогръцка филология лв лв. Португалска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Румънска филология Скандинавистика 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Тюркология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Унгарска филология Френска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Японистика 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Африканистика (на англ. 600 лв. 400 лв. ФСлФ Балканистика 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. ФСлФ Българска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. ФСлФ Руска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. ФСлФ Славянска филология 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв. Философия 600 лв. 400 лв. 600 лв. 400 лв лв лв. Философия Философия (на английски 900 лв лв. 480 лв лв лв. Медицинска Обществено Медицински рехабилитация и здраве ерготерапия 750 лв Агробиотехнологии Биология Биомениджмънт и Биологически устойчиво развитие 900 лв. 500 лв. 950 лв лв. 800 лв. Екология и опазване на околната среда Молекулярна биология Биотехнологии Биотехнологии 900 лв. 500 лв. 950 лв лв. 800 лв.

6 ГГФ География ГГФ Геология Науки за земята 900 лв. 450 лв. 900 лв. 450 лв лв. Геопространствени ГГФ системи и технологии Астрофизика, метеорология и геофизика Инженерна физика Квантова и космическа теоретична физика Медицинска физика Физически Оптометрия Фотоника и лазерна физика Ядрена техника и ядрена енергетика Физика Физика на ядрото и елементарните частици (на английски 750 лв. 300 лв лв лв. 800 лв. Електротехника, електроника и автоматика Комуникац. и компютърна техника Информатика и компютърни Теория на електронните вериги и електронна схемотехника - докторска програма Компютърно инженерство Комуникации и физична електроника Информатика Информационни системи Компютърни лв. 800 лв. 800 лв лв. 400 лв лв лв лв. 900 лв.

7 Софтуерно инженерство Математика Математика Статистика лв. 900 лв. Приложна математика ФХФ Екохимия Инженерна химия и ФХФ съвременни материали Химически 900 лв. 500 лв. ФХФ Компютърна химия ФХФ Химия ФХФ Ядрена химия Здравни грижи Медицински Медицинска сестра 720 лв Изобразително изкуство Музикално и танцово изк. Медицина Фармация Графичен дизайн 800 лв лв Музикални медийни технологии и тонрежисура 800 лв лв Медицински Медицина 925 лв лв. - Медицински Медицина (на английски ФХФ Фармация 925 лв лв. 500 лв. ФХФ Фармация (на английски