ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Петък, 30 март 2012 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Петък, 30 март 2012 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ"

Препис

1 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 26 ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Петък, 30 март 2012 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ Народно събрание Закон за хазарта 2 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер 27 Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи 27 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител 28 Президент на републиката Указ 111 за освобождаване на Венцислав Ангелов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска република Венесуела 28 Указ 112 за освобождаване на Петьо Димитров Петев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Естония 28 Указ 113 за освобождаване на Иван Пенчев Данчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва 28 Указ 114 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чили 28 Указ 115 за освобождаване на Бойко Христов Мирчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур, в Малайзия и в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта, Република Индонезия 28 Указ 119 за назначаване на Ангел Александров Ангелов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Босна и Херцеговина 29 Указ 120 за назначаване на Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет 29 Указ 121 за назначаване на Ангел Симеонов Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Репуб лика България в Република Сърбия 29 Конституционен съд Решение 3 от 21 март 2012 г. по конституционно дело 12 от 2011 г. 29 Министерски съвет Постановление 64 от 22 март 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление 131 на Министерския съвет от 2003 г. 39 Постановление 65 от 23 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация, приет с Постановление 210 на Министерския съвет от 2008 г. 39 Решение 223 от 23 март 2012 г. за отчуждаване на части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив Свиленград турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, Фаза 2: Първомай Свиленград 41 Министерство на външните работи Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежатели на дипломатически и служебни паспорти 42

2 БРОЙ 26 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , част (3,407 дка), , , , съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Ярлово, ЕКАТТЕ 87552, община Самоков, област София, към г. с обща площ ,049 дка. 5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона Палакария, с идентификационен код BG , както и координатните регистри на частите от имотите по т. 4 се съхраняват и са на разположение в МОСВ и РИОСВ София. 6. В границите на защитената зона се забранява: 6.1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива Залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения Използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и мери Косенето на ливадите преди 1 юли Разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие Изграждането на фотоволтаични системи и ВЕЦ за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за изграждане на наземни, покривни и фасадни фотоволтаични системи, използвани като собствени източници на електрическа енергия Разкриването на нови кариери и разширяването на концесионните площи на съществуващи кариери за добив на подземни богатства с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване по ЗПБ и/ или за предоставяне на концесия за добив по ЗПБ и по Закона за концесиите или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 7. В срок до две години от влизане в сила на тази заповед РИОСВ София, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в картата на възстановената собственост, кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища. 8. Защитена зона Палакария с идентификационен код BG да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ София. 9. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие. 10. Заповедта влиза в сила от обнародването є в Държавен вестник. 11. Заповедта не подлежи на обжалване Министър: Н. Караджова ЗАПОВЕД РД-134 от 10 февруари 2012 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение 802 от г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.) нареждам: 1. Обявявам защитена зона Провадийско Роякско плато с идентификационен код BG , в землищата на с. Каспичан, с. Кюлевча, с. Могила, с. Марково, с. Косово, община Каспичан, област Шумен, с. Бял бряг, с. Желъд, с. Кълново, гр. Смядово, с. Янково, с. Ново Янково, с. Черни връх, община Смядово, област Шумен, с. Вехтово, с. Ивански, с. Друмево, с. Илия Блъсково, с. Мадара, с. Кладенец, с. Костена река, с. Овчарово, община Шумен, област Шумен, с. Арковна, с. Аспарухово, с. Боряна, с. Величково, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Медовец, с. Партизани, с. Рояк, с. Сладка вода, с. Цонево, община Дългопол, област Варна, с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, с. Блъсково, с. Бозвелийско, с. Бързица, с. Венчан, с. Градинарово, с. Добрина, с. Златина, с. Китен, с. Комарево, с. Кривня, с. Манастир, с. Неново, с. Овчага, с. Петров дол, гр. Провадия, с. Равна, с. Славейково, с. Снежина, с. Староселец, с. Тутраканци, с. Храброво, с. Чайка, с. Черковна, с. Черноок, община Провадия, област Варна, с. Габърница, с. Млада гвардия, с. Невша, с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с обща площ ,041 дка. 2. Предмет на опазване в защитена зона Провадийско Роякско плато с идентификационен код BG са следните видове птици: 2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив жерав (Grus grus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач

3 СТР. 96 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 26 (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka); 2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia), Степен орел (Aquila nipalensis). 3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел: 3.1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 3.2. възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 4. В границите на защитена зона Провадийско Роякско плато с идентификационен код BG се включват поземлени имоти с номера, както следва: 4.1. имоти с номера , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 БРОЙ 26 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 СТР. 98 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, община Каспичан, област Шумен, към г. с обща площ ,442 дка; 4.2. имоти с номера , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , част (15,698 дка), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 БРОЙ 26 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 СТР. 100 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 БРОЙ 26 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 СТР. 102 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, община Каспичан, област Шумен, към г. с обща площ ,389 дка; 4.3. имоти с номера , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,