Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]"

Препис

1 ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ Представителство на Европейската Комисия в България

2 Обща информация за изследването Евробарометър Изследването Евробарометър се провежда от 1973 г. по поръчка на Европейската комисия. България участва за първи път през 2004 г. Обхваща всички страни-членки на Европейския съюз, три страни кандидат-членки (Хърватска, Турция и Бившата югославска република Македония), кактоичленоветенатурскатаобщноствкипър. Подборът на респондентите е осъществен чрез многостепенна случайна извадка. Методиката на интервюиране е персонално интервю в дома на респондента, чрез стандартизиран въпросник на хартиен носител. В рамките на Евробарометър 74 са интервюирани 1000 български граждани. Периодът на провеждане на интервютата в България е ноември 2010 г. Извадката е представителна за населението на България на възраст 15 и повече години по отношение на гъстотата на населението, разпределението на ниво административна област, както и по отношение на разпределението по пол и възрастови групи.

3 Нагласи към бъдещето на ЕС Мнозинството от българското население споделя оптимистични възгледи за бъдещето на ЕС. Ръст от четири процентни пункта на оптимистичните очаквания на българите за бъдещето на ЕС спрямо пролет QA25. Бихте ли казал/а, че сте настроен/а много оптимистично, по-скоро оптимистично, по-скоро песимистично или много песимистично по отношение на бъдещето на Европейския съюз? Песимистично Оптимистично 6% 7% 37% 34% 57% 59% Пролет 10 Есен 10 11% 12% 27% 22% 62% 66% Пролет 10 Есен 10

4 Краткосрочни очаквания за европейската икономика Значителен дял на оптимистичните очаквания на българите за европейската икономика почти двойно над средноевропейското. Ръст на положителните очаквания на българите спрямо пролет 2009 (40% спрямо 26% през пролет 2009). QA5A.2. Какви са очакванията Ви за следващите дванайсет месеца: ще бъдат ли те подобри, по-лоши или без промяна по отношение на: Европейската икономика Без промяна По-лоши По-добри 10% 11% 11% 12% 38% 38% 35% 28% 21% 32% 24% 30% 40% 27% 22% 21% пролет 09 есен 09 пролет 10 есен 10 25% 27% 27% 26% 30% 28% 25% 28% 19% 26% 11% 34% 8% 6% 40% 40% пролет 09 есен 09 пролет 10 есен 10

5 Краткосрочни очаквания за националната икономика Умерено песимистични прогнози на българите за националната икономика. Влошаване на очакванията на българите спрямо есента на QA5A.2. Какви са очакванията Ви за следващите дванайсет месеца: ще бъдат ли те подобри, по-лоши или без промяна по отношение на: Националната икономика Без промяна По-лоши По-добри 10% 11% 36% 36% 30% 24% 36% 24% 29% 5% 4% 35% 41% 31% 24% 24% пролет 09 есен 09 пролет 10 есен 10 26% 28% 27% 25% 22% 25% 11% 36% 11% 8% 41% 47% 24% 24% 26% 19% пролет 09 есен 09 пролет 10 есен 10

6 Оценки за влиянието на икономическата криза върху пазара на труда Значителен ръст (от 11 пункта спрямо пролет 2010) на българите смятащи, че кризата вече е достигнала своя връх по отношение на пазара на труда. Нагласите сред ЕС27 остават без промяна. Преобладаващ дял (55%) на мненията на българите, че влиянието на кризата вече е достигнало своя връх и предстои подобрение. QC1. Кое от двете мнения е по-близко до Вашето? Най-лошото тепърва предстои Негативното влияние на кризата върху пазара на труда вече е достигнало своя връх и нещата ще започнат малко по малко да се подобряват 11% 8% 8% 10% 61% 28% 54% 55% 48% 38% 37% 32% Пролет 09 Есен 09 Пролет 10 Есен 10 34% 50% 16% 14% 53% 30% 33% 26% 23% 44% 22% 55% Пролет 09 Есен 09 Пролет 10 Есен 10

7 Ролята на еврото за смекчаване на последствията от икономическата криза Една трета от българите са на мнение, че еврото подпомага за смекчаване от последствията от икономическата криза Значителен ръст на дела на българите оценяващи положително ролята на еврото за намаляване на негативните ефекти от кризата. QC4. «Кажете ми доколко сте съгласен/сна или несъгласен/сна със следното твърдение: "Като цяло, еврото смекчи последствията от икономическата криза." Несъгласен/а Съгласен/а 14% 13% 49% 48% 37% 39% Пролет 10 Есен 10 36% 36% 42% 22% 32% 32% Пролет 10 Есен 10

8 Оценка на ефективността на различни институции за излизане от кризата Българите оценяват ЕС като институцията, с най-големи възможности за ефективни мерки с цел преодоляване на икономическата криза. Значителен ръст на дела на българите оценяващи ЕС като найефективната институция в борбата с кризата, за сметка на спад на мненията за ефективността на националното правителство. QC3. Според Вас, кой от следните е най-способен да предприеме успешни мерки срещу последствията от финансовата и икономическа криза? Данни за България (Националното) правителство Европейският съюз САЩ Г-20 (групата на 20-те найразвити страни в света) Международният валутен фонд (МВФ) 29% 32% 30% 19% 15% 10% 8% Пролет 09 26% Есен 09 15% 6% 23% 15% 8% 36% 18% 13% 8% 5% 4% 5% Пролет 10 Есен 10

9 Оценки за целите на Стратегия Европа 2020 Висока степен на обществено одобрение на целите на Стратегия Европа 2020 сред българските граждани. Всички цели на Стратегията са оценени като подходящи от около и над половината българи. Осигуряването на трудова заетост на три четвърти от европейците на възраст между години е оценена като подходяща от две трети от българите. QB1. Моля кажете ми за всяка от следните цели, коитотрябвадабъдатпостигнатиотевропейскиясъюз до 2020 г., смятате ли, че те са твърде амбициозни, такива, каквито трябва да бъдат (подходящи) или са твърде скромни? (% казали, че целта е подходяща) Топ 5 по оценки «Подходящи» за България Три четвърти от мъжете и жените на възраст между 20 и 64 години трябва да имат работа Броят на младите хора, напускащи училище преди да получат диплома, трябва да намалее до 10% Да се увеличи енергийната ефективност в ЕС с 20% до 2020 г. Делът на средствата, инвестирани в научна и развойна дейност, трябва да достигне 3% от богатството, създавано в ЕС всяка година Поне 40% от по-младото поколение трябва да има научна степен или диплома за завършено образование 51% 51% 50% 50% 48% 59% 57% 54% 59% 66%

10 Оценка на посоката на развитие на ЕС по отношение на мерките за излизане от кризата и Стратегията Европа 2020 Преобладаващо положителни оценки (67%) за посоката на развитие на ЕС вбългария. Значителна разлика в нагласите на българите спрямо ЕС отличително по-позитивни нагласи на българите спрямо европейското обществено мнение. QB9. Сега, когато знаете за приоритетите на ЕС, мислите ли че Европейския съюз се движи в правилна посока или в грешна посока, за да излезе от кризата и да се изправи пред новите световни предизвикателства? Нито едното, нито другото В грешна посока В правилна посока 12% 12% 19% 17% 23% 46% 4% 67%

11 Основни изводи Общественото мнение в България традиционно споделя положително отношение към ЕС. Позитивните оценки и очаквания на българите по аспектите свързани с бъдещето на ЕС, европейската икономика и целите на ЕС във връзка със Стратегията Европа 2020 са над средноевропейското равнище. Все по-голям дял българи споделят нагласата, че негативното влияние на икономическата криза вече е достигнало своя връх по отношение на пазара на труда и предстои постепенно подобряване на ситуацията. Регистрираме ръст и на дела на българите, които оценяват положително ролята на еврото за смекчаване на последствията от икономическата криза. Всеки трети у нас смята, че единната европейска валута помага за намаляване на последиците от кризата. Европейският съюз е (и все повече се възприема като) институцията с найголеми способности за справяне с икономическата криза според мненията на анкетираните у нас. Мнозинството от българите споделят положителни мнения за целите на Стратегията Европа 2020 изапосокатанаразвитиенаескатоцяло.

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

EB EU Development Cooperation and Aid BG (BG).xls

EB EU Development Cooperation and Aid BG (BG).xls Методология: Персонално интервю БЪЛГАРИЯ ноември - декември 2015 ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА СТРАНАТА Както през 2014 г., респондентите в България са сред най-малко позитивните в ЕС относно помощта за развитие,

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 29 ГОДИНА Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 29 г., отчита, че показателят доверие на потребителите

Подробно

Наблюдение на потребителите, април 2019 година

Наблюдение на потребителите, април 2019 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 219 ГОДИНА През април 219 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 214 ГОДИНА През октомври 214 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението),

Подробно

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 218 ГОДИНА През октомври 218 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред

Подробно

1

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И СТРАТЕГИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията демографски предизвикателства и нови възможности. Общественото мнение за застаряването в Европейския съюз статистически портрет 2012 2012

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

ОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ

ОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ 2016 ОЦЕНКА И ОЧАКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ Представените в настоящия анализ данни са част от проучване Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България. Проучването

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЕПТЕМВРИ 2019 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОУЧВАНЕТО Реализирано от: Представителност на проучването: Обем на извадката: Алфа Рисърч За пълнолетното население на община

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

IPR41756_bg.pdf

IPR41756_bg.pdf 25-04-2019-09:38 Позоваване 20190417IPR41756 ИЗБЕРЕТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ - Европейският парламент пуска кратък филм, с който насърчава участието в изборите Филмът - "Изберете своето бъдеще" http://www.epyoutube.eu/chooseyourfuture

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР 18 май 22 май 2015 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута бе подложена на подложена на сериозни разпродажби,като на сесия

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР 18 май 22 май 2015 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута бе подложена на подложена на сериозни разпродажби,като на сесия ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР 18 май 22 май 2015 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута бе подложена на подложена на сериозни разпродажби,като на сесията във вторник достигна 1,1049 долара за едно евро.една

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Световен корупционен барометър 2016 АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Методология СВЕТОВЕН КОРУПЦИОНЕН БАРОМЕТЪР (GCB) - отразява оценките на гражданите относно разпространението на корупцията в отделните

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива около 1,1095 евро за долар и достигна 1,1297 долара

Подробно

Microsoft PowerPoint - CSD Isledwane na Zertwite pptx

Microsoft PowerPoint - CSD Isledwane na Zertwite pptx Национално изследване на престъпността (НИП) в България 2012 Тихомир Безлов, София, септември 2013 г. Националното изследване на престъпността (НИП) National Crime Survey (NCS) Националното изследване

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, МАРТ 12 ГОДИНА През март 12 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата 4 се покачва с 2.3 пункта спрямо

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно