Untitled

Размер: px
Започни от страница:

Download "Untitled"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../ г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл. 1. Създава Съвет Партньорство за здраве, наричан по нататък партньорството, като консултативен орган на Министерския съвет за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите, както и за подобряване качеството на живота с оглед повишаване годините живот в добро здраве. Чл. 2. (1) Партньорството има за цел: 1. постигане на широк обществен консенсус и сътрудничество при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики, както и при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването, социалните услуги и подобряване качеството на живота с оглед повишаване годините живот в добро здраве; 2. подобряване на координацията и взаимодействието между всички държавни органи, органи на местно самоуправление и неправителствените организации в областта на здравеопазването при разработването и изпълнението на стратегии и програми от национално и международно значение, имащи пряко или косвено отношение към здравето; 3. засилване на междусекторните връзки и взаимодействието между всички участници в процесите по изпълнение на мерките за здраве във всички политики; 4. активизиране на взаимодействието за подобряване на обществения контрол по планирането, изпълнението и ефективността при разходването на публични средства за здраве; 5. подобряване на процеса по мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи в системата на здравеопазването; 6. подкрепа при формиране и провеждане на политики за подобряване достъпа до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в съответствие с изискванията на националните и международни правни норми. (2) За реализиране на целите по ал. 1 партньорството: 1. проучва и анализира потребностите на пациентите и на работещите в сферата на здравеопазването, както и здравния статус на гражданите; 2. отправя предложения пред компетентните структури за повишаване социалната и икономическа ефективност на процесите в системата на здравеопазването; 1

2 3. обсъжда и приема становища и предложения по проекти на нормативни актове в областта на общественото здраве, правата на пациентите и професионална отговорност на лицата, които оказват здравни услуги; 4. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местно самоуправление и други организации, извършващи дейност в областта на здравеопазването, за осъществяване на обществена подкрепа на дейността им, както и за подобряване достъпа на пациентите до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ; 5. анализира резултатите от изпълнението на проекти и програми, свързани със здравето на гражданите и здравословния начин на живот; 6. установява и поддържа връзки с международни организации, работещи в областта на общественото здраве и правата на пациентите и заетите в сферата на здравеопазването; 7. взаимодейства и активно си сътрудничи с Европейското партньорство за подобряване достъпа на пациентите в здравеопазването (Patient Access Partnership PACT); 8. организира информационни кампании по проблемите и мерките, свързани с подобряване качеството на общественото здраве и механизмите за гарантиране правата на пациентите и ангажираните в сферата на общественото здраве, чрез активно сътрудничество със средствата за масова комуникация. (3) Партньорството представя ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет. Чл. 3. Партньорството формира основен и разширен състав. Чл. 4. (1) Основният състав на партньорството включва председател и членове. (2) Председател на партньорството е министърът на здравеопазването. (3) Членове на партньорството са: 1. по един заместник министър на: здравеопазването, финансите, труда и социалната политика, образованието и науката; младежта и спорта; 2. изпълнителните директори на Изпълнителна агенция Медицински одит и Изпълнителната агенция по лекарствата; 3. председателят на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти; 4. управителят на Националната здравноосигурителна каса; 5. по един представител на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българския фармацевтичен съюз; 6. председателят на Българския Червен кръст; 7. по един представител на представителните организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86б от Закона за здравето; 8. един представител на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване; 9. четирима представители на сдружения с нестопанска цел в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия; 10. трима представители на други неправителствени организации в сферата на здравеопазването. Чл. 5. (1) Разширеният състав на партньорството включва ръководителите на работни групи, които могат да се създават с решение на партньорството по конкретни въпроси, свързани с компетентността му. 2

3 (2) Работните групи могат да бъдат постоянни или временни и включват служители от администрациите на държавни органи и органи на местното самоуправление, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към сферата на здравеопазването. (3) Работните групи се създават по предложение на председателя или на заместник председателите на партньорството. Чл. 6. В партньорството не могат да участват представители на организации, регистрирани по Закона за политическите партии. Чл. 7. Председателят на партньорството: 1. представлява партньорството; 2. ръководи и свиква заседанията на партньорството; 3. внася проекта за дневен ред на заседанията въз основа на направените предложения; 4. определя заместник председател, който да го замества при негово отсъствие; Чл. 8. (1) Председателят на партньорството се подпомага от трима заместник председатели, както следва: 1. един заместник председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 5; 2. един заместник председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 6, 7 или 8; 3. един заместник председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 9. (2) За заместник председатели могат да се избират лица, които са членове на основния състав на партньорството (3) Заместник председателите могат да се предлагат от председателя и от всеки член на основния състав на партньорството. (4) Заместник председателите се избират от основния състав на партньорството с обикновено мнозинство и явно гласуване. (5) Заместник - председателите се избират за срок от две години и могат да бъдат преизбирани. (6) В срок не малко от три месеца преди изтичане на срока по ал. 5, партньорството организира и провежда избор за нови заместник председатели. (7) До избор на нови заместник председатели избраните заместник председатели осъществяват своята дейност. Чл. 9. Заместник председателите: 1. подпомагат председателя при осъществяване на неговата дейност; 2. подготвят предложения за създаване на работни групи по чл. 5 и за техния състав; 3. заместват председателя в негово отсъствие. Чл. 10. (1) Дейността на партньорството се подпомага от секретар. (2) Секретарят: 1. организира административно технически заседанията на партньорството; 2. изготвя проектите за дневен ред на заседанията на партньорството въз основа на внесените предложения; 3. организира разпращането на материали за свикване на заседанията на партньорството; 4. изготвя протоколите от заседанията на партньорството; 5. отговаря за съхраняването на документацията на партньорството. 6. осъществява оперативната координация на работата на партньорството; 3

4 7. ръководи и организира дейността на секретариата на партньорството; 8. отговаря се поддържането на Интернет страница на партньорството и за актуализиране на информацията на Интернет страницата; 9. публикува резюмета от протоколите на заседанията на партньорството на Интернет страница на партньорството; 10. осъществява и други функции във връзка с административно техническата организация на работата на партньорството, възложени му от председателя на партньорството. (2) Секретар на партньорството е членът на партньорството по чл. 4, ал. 3, т. 8. Чл. 11. (1) Работните групи по чл. 5: 1. изпълняват задачите, възложени от партньорството; 2. изготвят доклад за дейността си, който се разглежда от партньорството. (2) Постоянните работни групи изготвят доклади за дейността си най малко веднъж на три месеца. (3) Временните работни групи изготвят доклади за дейността си в сроковете, определени от партньорството. Чл. 12. (1) Партньорството провежда редовни и извънредни заседания. (2) Редовните заседания на партньорството се провеждат най-малко веднъж на три месеца по предварително одобрен план. (3) Извънредни заседания могат да бъдат свиквани: 1. от председателя; 2. по общо писмено искане до председателя от тримата заместник председатели; 3. по писмено искане до председателя от поне 1/3 от членовете на основния състав на партньорството; (4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 председателят насрочва заседание на партньорството в срок до 14 дни от получаване на искането. (5) Заседанията са публични. (6) Заседанията могат да бъдат закрити по решение на основния състав на партньорството, ако провеждането на публично заседание може да затрудни нормалната работа на партньорството или да доведе до разкриване на лични данни или търговска тайна. Чл. 13. (1) Председателят на партньорството внася проекта на дневен ред за заседанията на партньорството въз основа на направените предложения. (2) Предложения за дневен ред може да прави всеки член на основния състав на партньорството с писмен доклад. (3) Окончателният дневен ред се приема с гласуване при започване на заседанието. (4) Членовете на партньорството се уведомяват писмено за датата на редовните заседания най-малко 5 работни дни преди тяхното провеждане като в този срок им се предоставят и материалите за заседанията. (5) Членовете на партньорството се уведомяват писмено за датата на извънредните заседания най-малко 1 работен ден преди тяхното провеждане като в този срок им се предоставят и материалите за заседанията. Чл. 14. (1) При невъзможност на член на партньорството да участва в заседанията той може да упълномощи писмено член на съвета или друго лице, което да го замества. 4

5 (2) Един член на партньорството може да бъде упълномощаван за едно заседание най-много от двама членове. Чл. 15. (1) Заседанията на партньорството са редовни, ако в него участват повече от половината от членовете му. (2) Решенията на партньорството се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване. (3) Всеки член има право на един глас, с изключение на случаите по ал. 14, ал. 1, когато гласува и съгласно извършеното упълномощаване. Чл. 16. (1) За заседанията на партньорството се изготвят протоколи, които съдържат: 1. дата, час и място на заседанието; 2. проверка на кворума; 3. имената на участниците в заседанието и имената на отсъстващите членове; 4. предложения и приетия дневен ред; 5. поставените въпросите и обсъжданията по тях; 6. взетите решения и броя на лицата, гласували за, против и въздържал се по всяко решение. (2) Резюмета от протоколите се публикуват на Интернет страница на партньорството в срок до десет работни дни от провеждане на съответното заседание. (3) В резюметата не се съдържат лични данни, търговска тайна и друга защитена от закон информация. Чл. 17. Експертното и техническото подпомагане на партньорството се осигурява от Министерството на здравеопазването. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО БОРИСОВ И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: ВЕСЕЛИН ДАКОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН КЕНАРОВ, Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО : ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА Съгласувал: Директор на дирекция МД : д-р И. Георгиева Изготвил: Н. Бранковска, нач. отдел НА 5

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 Г. СЪД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 Г. СЪД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 Г. СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 1 ПРЕДГОВОР... 2 СТРУКТУРА НА

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

УСТАВ

УСТАВ УСТАВ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Казанлък Глава І. Общи положения 1. Младежки общински съвет гр. Казанлък е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно