Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc"

Препис

1 П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, наричан по-нататък "Съветът" е постоянно действащ орган, създаден с Постановление Nо 18 на Министерския съвет от 4 февруари 2003 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г.) Раздел II Осъществяване на дейността и задачите на Съвета Чл. 2. (1)За осъществяване на задачите си по даване на насоки, наблюдение и координация на дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията нередности, измами, злоупотреби, неефективно управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, Съветът : 1. Възлага на отделните членове изготвянето на становища, експертни заключения и доклади, в рамките на тяхната компетентност; 2. Предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и планове за действие към тях; 3. Осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове; 4. Обсъжда въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и взема решения с подходящи мерки за оптимизирането й; (2) В изпълнение на своите функции Съветът взема решения. Чл. 3. Членовете на Съвета, съобразно компетентността си, представят в Съвета в определените срокове информацията, необходима за изпълнението на неговите задачи. Чл. 4. За ефективното реализиране на дейностите по чл. 2 членовете на Съвета: 1. Организират работата в ръководените от тях структури във връзка с участието им в дейността на Съвета; 2. Определят служител и негов заместник от съответната администрация за осъществяване на оперативно взаимодействие с Централното звено (ЦЗ) за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, като информират председателя за всяка промяна на данните или лицата в едноседмичен срок от настъпването й; 3. Организират в съответните администрации водене на регистър на измамите или нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация;

2 4. Предоставят на Централното звено на електронен или хартиен носител информация за установените от неговите служители измами или нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в срок 10 дни след установяването им. Изпълнителните Агенции по предприсъединителните програми и Управляващите органи по Структурните фондове и Кохезионния фонд предоставят също информация съответно до Националния ръководител и до Сертифициращия орган съгласно процедурите за администриране на нередности. 5. Периодично анализират изискванията на acquis относно борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и ги сравняват с националното законодателство; 6. Изготвят предложения за изпълнение на изискванията на базата на анализите по т. 5 и ги изпращат на Централното звено; 7. Утвърждават вътрешни правила за установяване и докладване на нередности и измами в ръководените от тях администрации, които се изпращат на Централното звено и на Националния ръководител, в рамките на неговата компетентност; 8. Координират изпълнението на споразумения и инструкции за взаимодействие с представителите на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО; 9. Своевременно уведомяват, при спазване на изискванията за защита на класифицираната информация, Централното звено за осъществяване на проверки от служители на ОЛАФ в съответната администрация. Чл. 5. Съветът определя организацията на работа и мерките за защита на предоставената му информация. Чл. 6. Всички участници в заседанията на Съвета са длъжни да опазват тайната на информацията, станала им известна при и по повод на тяхното участие в работата на Съвета. Чл. 7. (1) Съветът ежегодно изготвя доклад до Министерски съвет относно изпълнението на нормативно определените му правомощия. (2) Докладът по ал. 1 се внася за разглеждане на заседание на Министерския съвет от председателя на Съвета до 31 март на следващата година. Раздел III Организация на работата на Съвета Чл. 8. (1) Съветът осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания. (2) Редовните заседания на Съвета се провеждат най-малко два пъти годишно. (3) По инициатива на председателя, заместник-председателя или на член на Съвета могат да се насрочват извънредни заседания при необходимост. Чл. 9. На заседанията, освен членовете и ръководителя на централното звено за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО, могат да присъстват и представители на държавни органи, институции и организации, които не са членове на Съвета, както и чуждестранни експерти. Чл. 10. (1) Заседанията на Съвета са открити, като в отделни случаи, по предложение на председателя или на някой от членовете му, Съветът може да вземе решение за провеждане на закрито заседание. (2) На закритите заседания на Съвета присъстват само председателят, членовете и ръководителят на Централното звено, а по решение на Съвета и стенограф.

3 Чл. 11. (1) Заседанията на Съвета се провеждат в сградата на Министерство на вътрешните работи. (2) По решение на Съвета заседанията могат да се провеждат и на друго място, когато важни обстоятелства налагат това. Чл. 12. Председателят свиква заседанията на Съвета, като определя времето за провеждането им и предлага дневния ред. Чл. 13 (1) Информация за времето на провеждане на заседанията, материалите, които предстои да се обсъждат и дневния ред се изпраща на членовете на Съвета на електронен и хартиен носител не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане на заседанието. (2)Всеки член на Съвета може да прави предложения за промени в дневния ред не покъсно от два работни дни преди провеждане на заседанието. (3) Разпоредбата на 1 не се прилага в случаите на свикване на извънредно заседание, в случаи на спешност и обективна невъзможност за спазване на съответните срокове. Чл. 14. (1) За подпомагане работата по определени въпроси, които предстои да бъдат разгледани на заседание на Съвета, председателят може да покани да присъстват, без право на глас, отделни лица или представители на други държавни органи, органи на местното самоуправление и други организации, имащи отношение към дейността на Съвета. (2) Предложението за участие на отделни лица или на представители на държавни институции или обществени организации в заседанията на Съвета трябва да бъде направено най-малко седем работни дни преди съответното заседание. (3) Всички предложения за участие в работата на Съвета на лица извън състава на Съвета задължително се придружават от информация относно техните имена и длъжност, както и становище относно документите, които трябва да им бъдат предоставени във връзка с участието им. Чл. 15. Във всички случаи, когато на заседанията на Съвета ще присъстват лица извън състава на Съвета, техните имена и длъжности се съобщават на ръководителя на ЦЗ не по-късно от два дни, а в случаите на спешност един ден преди провеждане на самото заседание. Чл. 16. Дневният ред на заседанията се определя от председателя на Съвета, като се отчитат предложенията на членовете и се посочва кои лица извън състава на Съвета са поканени да присъстват при обсъждането на определени въпроси от дневния ред. Чл. 17. Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му. Чл. 18. Заседанията на Съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя. Заседанията на Съвета могат да се ръководят и от друг член, определен с решение на председателя, когато важни причини налагат това. Чл. 19. (1) В началото заседанието председателят на Съветът обявява дневния ред. (2) Обсъждането по всяка точка от дневния ред започва с изложение на вносителя. При невъзможност той да присъства разглеждането на предложението на вносителя се отлага за следващото заседание на Съвета. (3) В обсъжданията на заседанията на Съвета могат да вземат участие и поканените външни лица и експерти. Чл.20. Извънредните заседания започват с доклад на председателя или на някой от членовете на Съвета, по чиято инициатива заседанието е било свикано. Чл. 21. При внасянето на материали, при обсъждането им и при вземането на решения всички членове на Съвета имат еднакви права. Чл.22. (1)Решенията на Съвета се приемат с общо съгласие. (2) По решение на председателя, по определени въпроси, може да бъде проведено гласуване, като в този случай решението се приема с обикновено мнозинство от

4 присъстващите членове на Съвета. В тези случаи членовете на Съвета имат право на един глас. Чл.23. (1) За заседанията на Съвета се води стенограма и протокол. За закритите заседания на Съвета се води протокол, а при наличие на съответно решение на Съвета и стенограма. (2) Протоколът за всяко заседание на Съвета се подписва от председателя и от Ръководителя на Централното звено. (3) В протокола се вписват датата и мястото на провеждане на заседанието, всички присъствали лица, приетият дневен ред, имената на вносителите и взетите решения. Към протокола се прилагат и всички представени в писмена форма доклади и становища по въпросите от дневния ред. (4) Член на Съвета, който не е съгласен с решението, може да мотивира отделно своето особено мнение, което се прилага към протокола. (5) Протоколът се изготвя не по-късно от три работни дни след провеждане на заседанието. (6) Протоколи от заседанията на Съвета се изпращат на членовете му в срока по ал. 5 на хартиен или електронен носител на членовете на Съвета. (7) При необходимост, въз основа на протокола се изготвя препис-извлечение, което се подписва от Ръководителя на Централното звено. (8) Стенограмата от заседанието се подписва от Ръководителя на Централното звено и от участвалия в заседанието стенограф. Раздел IV Административно, техническо и експертно подпомагане на дейността на Съвета Чл. 24. Експертната, административната и техническата дейност, необходима за нормалното протичане на заседанията на Съвета, се осъществява от Централно звено съгласно чл. 9 от ПМС 18/2003г. Чл. 25. За подпомагане на дейността на Съвета, Централното звено: 1. Подпомага и координира взаимодействието между отделните членове на Съвета; 2. Организира взаимодействието на Съвета с органите на съдебната власт; 3. Е контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейските общности в държавите членки и с други държави; 4. Осъществява задължителна координация на оперативното сътрудничество между Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и членовете на Съвета при провеждане на разследвания на територията на Република България; 5. Получава и регистрира молбите за съдействие от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) или от компетентните органи, отговарящи за защита финансовите интереси на Европейските общности в държавитечленки на Европейския съюз или в други държави, изпраща ги на компетентните ведомства и предлага включването им в дневния ред на следващото заседание на Съвета; 6. Изпраща отговори по отправените от Европейската служба за борба с измамите и други компетентни органи молби за информация и съдействие във връзка със защитата финансовите интереси на Европейските общности;

5 7. Отговаря за техническите аспекти на обмена на информация с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и със съответните звена в службите и дирекциите, представени в Съвета; 8. Осъществява контакт и взаимодействие с Европейската служба за борба с измамите във връзка с използването на информационните технологии при осъществяване обмена на данни и достъпа до информационните й фондове; 9. Получава и регистрира сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; като за изясняването им изпълнява функциите, предвидени в член 27; 10. Докладва на председателя на Съвета, а в негово отсъствие на заместникпредседателя, всички постъпили молби за съдействие които изискват спешна намеса, при които се налага координация, създаване на работни групи, както и за други случаи, които налагат свикването на извънредно заседание на Съвета; 11. Съхранява и чрез определените по чл. 4, т. 2 служители, обменя с членовете на Съвета информация за нередности и измами със средства по фондове и програми на Европейския съюз, и по националното съфинансиране; 12. Сътрудничи с всички държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейските общности; 13. Организира и поддържа бази данни с информация за доклади и сигнали за нередности и измами със средства на Европейския съюз, подадени от Националния ръководител, от членовете на Съвета или получени по друг начин; 14. Осъществява оперативно сътрудничество с определените по чл. 4, т. 2 служители, като при необходимост организира работни срещи на експертно ниво; 15. Изготвя и предлага на Съвета проекти на стратегии и планове за действие за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; 16. Подготвя и предлага съвместни актове между Съвета и други държавни органи или институции, в които се конкретизират формите на взаимодействие; 17. Предлага сформиране на работни групи от експерти по конкретни проблеми; 18. Организира, следи и отчита изпълнението на одобрените от Министерския съвет стратегии и планове по т. 15; 19. Проучва потребностите от обучение на държавната администрация по въпросите, свързани с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; 20. Разработва и организира изпълнението на политики за обучение на служителите в държавната администрация по въпросите на нередностите, създава необходимата организация и координира обучението; 21. Изготвя проекти на нормативни актове и други документи за разглеждане от Съвета; 22. При необходимост предлага на председателя на Съвета привличането на експерти по конкретни въпроси; 23. Анализира с помощта на съответните компетентни членове на Съвета събраната информация относно нередностите и измамите със средства на

6 Европейските общности и предлага на председателя или на заместникпредседателите да се предприемат необходимите мерки от членовете на Съвета; 24. На база на получените анализи и предложения по чл. 4, т. 5 и 6, изготвя общ анализ и обобщава предложенията за изпълнение на изискванията на acquis; 25. Организира подготовката на заседанията на Съвета; 26. Подготвя проект на дневен ред на заседанията на Съвета и го предоставя на председателя на Съвета за утвърждаване; 27. По нареждане на председателя, съобщава свикването на заседанията на Съвета, подготвя и предоставя материалите за заседанията и организира присъствието на външните експерти 28. Изготвя тримесечен отчет за дейността си и го представя за сведение на председателя, заместник-председателите и на членовете на Съвета; 29. Изготвя проект на годишния отчет на Съвета относно изпълнението на нормативно определените му правомощия; 30. Организира внасянето на отчета по предходната точка в Министерския съвет за одобрение; Чл. 26. (1) При осъществяване на дейността си Централното звено чрез председателя или заместник-председателите на Съвета изисква информация и съдействие от членовете и от други държавни органи. (2) За всеки случай на отказ за съдействие или за предоставяне на информация от член на Съвета или от друга държавна структура ръководителят на Централното звено докладва на председателя на Съвета. Председателят на Съвета по своя преценка запознава Министерския съвет, съответния министър или ръководител на институцията, отказала съдействието. Чл. 27 (1) Централното звено получава и регистрира сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕО. (2) В случаите на ал. 1, след регистрация, анализ и проверка в наличната база данни по чл. 25, т. 13, Централното звено изпраща сигнала за проверка на компетентните членове на Съвета или на други компетентни държавни органи. (3) Резултатите от проверката по ал. 2 се докладват на Председателя на Съвета. Чл. 27a (1)В случаите на получена информация за осъществяване на проверки от страна на служители на ОЛАФ в Република България относно усвояването на средства по предприсъединителните програми, Структурните и Кохезионния фондове, Централното звено уведомява МФ при спазване на изискванията за защита на класифицираната информация. (2) Информация за резултатите, получена по време на отделните етапи на проверката може да се предоставя на МФ при спазване на принципа необходимост да се знае. Чл. 28 (1) За подпомагане дейността на Съвета и с оглед постигане на конкретни цели се създават, по предложение на член на Съвета или ръководителя на ЦЗ, експертни работни групи. Предложението за създаване на работна група включва задачата, сроковете за изпълнението й, численост и представяне от различните институции. (2) Председателят на Съвета утвърждава състава на експертните работни групи. (3) С решението по ал. 2 се определя ръководителя и задачата, с оглед на която се създава работна група, сроковете за нейното изпълнение, координацията на работата и начинът за отчитане на извършената работа. (4) Предложението за създаване на работна група по ал. 1 се съгласува с всички членове на Съвета преди утвърждаване на състава от председателя на Съвета по ал. 2.

7 Чл. 29. С решение Съветът определя свой член, който да отговаря за връзките с обществеността, да прави изявления от името на Съвета, да подготвя необходимата информация и да осъществява медийно покритие на дейността на Съвета. Чл. 30 (1) За информиране на обществото по въпросите за нередностите, свързани с финансовите интереси на Европейските общности се провежда комуникационна политика чрез: 1. Разпространяване на основна информация по въпросите за същността нередностите свързани с финансовите интереси на Европейските общности, както и за възможните нива на докладване на сигнали за нередности и измами чрез рекламна кампания в основните печатни и електронни издания, и медии; 2. Поддържане на Интернет страница на Съвета и Централното звено за координация на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; 3. Откриване на безплатна телефонна линия към Централното звено за консултиране на гражданите по въпросите на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, както и за подаване на сигнали. 4. Изпращане на необходимата информация за страницата на ОЛАФ и популяризиране на дейността на Съвета и Централното звено посредством комуникационната мрежа на ОЛАФ; 5. Провеждане на международно и национално равнище на семинари, конференции, кръгли маси и работни срещи; 6. Изнасяне на лекции сред организации и държавни органи, нечленове на АФКОС, на тематика, обхващаща нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. (2) Информацията по т.т. 1, 2, 4 се публикува или изпраща след съгласуване с председателя или заместник-председателя на АФКОС. Раздел V Финансиране на дейността на Съвета Чл. 30. (1) Средствата, необходими за осъществяване на дейността на Съвета, се осигуряват по бюджета на министерствата и ведомствата, представени в него за съответната година. (2) Средства за изпълнение на нормативно определените функции и задачи на Съвета могат да се осигуряват и по програми, финансирани от Европейския съюз и други институции. (3) Председателят, членовете на Съвета, както и членовете на работните групи, създадени с негово решение не получават възнаграждение в това им качество. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Чл. 32. Тези правила се приемат на основание чл. 6, ал. 1, т. 9 от ПМС 18/ г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно