Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/ , ПРОТОКОЛ 19 София, г. Днес, г. в ч. в сградата на районна администрация Възраждане, заседателна зала, гр. София, бул. Ал.Стамболийски 62, ет.2, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24), назначена с Решение на Централната избирателна комисия 691-НС от г., за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за г. На заседанието присъстват, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: ЧЛЕНОВЕ: Илия Константинов Илиев Благомира Димитрова Андонова Магнолия Живкова Пунчева Диляна Цвяткова Иванова Веселин Тодоров Ковачев Соня Кръстанова Костадинова Борка Тодорова Паракозова Владимир Добрев Иванов Николай Борисов Николов Ясен Георгиев Стоев Мария Генчева Георгиева Снежана Петрова Керезова Гергана Стефанова Толина Цветан Александров Милев Петър Димитров Найденов Борислав Николаев Попчев ОТСЪСТВАТ: Валентин Русев Русев Любомир Иванов Ковачев Евгений Кирилов Пепелянков Заседанието се председателствува от Илия Илиев председател на РИК 24. Присъстват повече от половината членове на РИК 24, поради което и на основание чл. 70, ал. 3 от ИК комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и определи Борка Паракозова да отчита поименното гласуване на комисията. След откриване на заседанието председателят на РИК 24 направи предложение заседанието на комисията да протече при следния дневен ред: СО 1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Слатина - 1

2 2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Кремиковци -СО 3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Оборище -СО 4. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Средец - СО 5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Подуяне - СО 6. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Искър - СО 7. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП Социалдемократическа партия (СДП) 8. Публикуване на списък с 11 представители на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО 9. Публикуване на списък с 8 представители на ПП Република БГ 10. Публикуване на списък с 49 представители на ПП Национално движение за стабилност и възход - НДСВ 11. Публикуване на списък с 289 представители на КП БСП Лява България 12. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане) 13. Поправка на техническа грешка в Решение 62-НС/ на РИК Разглеждане на писмо с вх. 262/ г. 15. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП Български Национален Съюз Нова Демокрация 16. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП Атака 17. Утвърждаване на схема на зала Фестивална 18. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Сердика - СО 19. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Възраждане - СО Председателят на комисията, предложи да се гласува така предложения дневен ред, като гласуването следва да е явно и поименно. Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както следва: ГЛАСУВАЛИ: За: Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия Против: няма В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред, поради което заседанието протече при посочения по горе дневен ред на заседанието, като РИК 24 пристъпи към разглеждане и гласуване на решения по точките от дневния ред, както следва: 2

3 По т.1 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Слатина -СО Постъпили са писма с вх. 259/ г. и вх. 280 от ф. от кмета на район Слатина с искане за промени в състава на СИК. Към писмата са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район Слатина - СО от квотите на Коалиция за България, ПП Атака, ПП ГЕРБ, ПП ДПС, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Слатина - СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 1 от дневния ред е прието. По точка 2 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Кремиковци -СО 3

4 Постъпили са писма с вх. 264/ г. и вх. 265/ г, от кмета на район Кремиковци с искане за промени в състава на СИК. Към писмата са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район Кремиковци - СО от квотите на Коалиция за България и ПП ГЕРБ, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Кремиковци - СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 2 от дневния ред е прието. По точка 3 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Оборище -СО Постъпило е писмо с вх. 265/ г. и 266/ г. от кмета на район Оборище с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район Оборище - СО от квотите на Коалиция за България, КП България без цензура, ПП Движение за права и свободи, 4

5 ПП Атака и ПП ГЕРБ, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Оборище СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 3 от дневния ред е прието. По точка 4 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Средец -СО Постъпило е писмо с вх. 233/ г. и 267/ г. от кмета на район Средец с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район Средец - СО от квотите на Коалиция за България, КП България без цензура и ПП ГЕРБ, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София 5

6 РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Средец СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 4 от дневния ред е прието. По точка 5 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Подуяне -СО Постъпило е писмо с вх. 268/ г. от кмета на район Подуяне с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район Подуяне - СО от квотите на ПП ДПС, ПП Атака, КП България без цензура и Коалиция за България, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Подуяне СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 6

7 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 5 от дневния ред е прието. По точка 6 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Искър -СО Постъпило е писмо с вх. 271/ г. от кмета на район Искър с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район Искър - СО от квотите на Коалиция за България, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Искър СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. 7

8 Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 6 от дневния ред е прието. По точка 7 от Дневния ред: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП Социалдемократическа партия (СДП) В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило е заявление с вх. 272 от г за регистрация на 1 застъпник на ПП Социалдемократическа партия (СДП) представлявана от Тодор Иличов Барболов чрез Йордан Борисов Барболов. Заявлението е първо по ред и е вписано към 7 на г., в 13:00 часа във Входящ Регистър на заявени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на г. на РИК 24. Към Заявлението (Приложение 39 от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложеният 1 застъпник на кандидатска листа на ПП Социалдемократическа партия (СДП) в изборите за народни представители на г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 Многомандатен Изборен район. Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София Р Е Ш И 1.РЕГИСТРИРА 1 застъпник на кандидатска листа на ПП Социалдемократическа партия (СДП) в изборите за народни представители на г. за 24 Изборен район -София град, както следва: ИМЕ ЕГН 1 Лиляна Савова Георгиева -Минчева 8

9 2.Регистрираният застъпник се вписва в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 3. Издава удостоверения на регистрирания застъпник. За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия По точка 8 от Дневния ред: Публикуване на списък с 11 представители на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило предложение с вх. 273 от г. от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, с което е представен списък с 11 представители на партията за изборите за народни представители на г. на които посочени са имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в многомандатен изборен район 24-София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) Р Е Ш И: Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24), списък на 11 представители на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО за изборите за народни представители на г., представен под вх. 237от г. на РИК 24 при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия 9

10 решение по точка 8 се приема. По точка 9 от Дневния ред: Публикуване на списък с 8 представители на ПП Републик БГ В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило предложение с вх. 274 от г. от ПП Република БГ, с което е представен списък с 8 представители на партията за изборите за народни представители на г. на които посочени са имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в многомандатен изборен район 24-София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) Р Е Ш И: Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24), списък на 8 представители на ПП Република БГ за изборите за народни представители на г., представен под вх. 237от г. на РИК 24 при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 9 се приема. По точка 10 от Дневния ред: Публикуване на списък с 49 представители на ПП Национално движение за стабилност и възход - НДСВ 10

11 В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило предложение с вх. 275 от г. от ПП Национално движение за стабилност и възход - НДСВ с което е представен списък с 49 представители на партията за изборите за народни представители на г. на които посочени са имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в многомандатен изборен район 24-София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) Р Е Ш И: Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24), списък на 49 представители на ПП Национално движение за стабилност и възход - НДСВ за изборите за народни представители на г., представен под вх. 237от г. на РИК 24 при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 10 се приема. По точка 11 от Дневния ред: Публикуване на списък с 289 представители на КП БСП-Лява България В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило предложение с вх. 284 от г. от КП БСП- Лява България с което е представен списък с 289 представители на партията за изборите за народни представители на г. на които посочени са имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в многомандатен изборен район 24-София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) Р Е Ш И: 11

12 Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24), списък на 289 представители на КП БСП-Лява България за изборите за народни представители на г., представен под вх. 237от г. на РИК 24 при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 11 се приема. По точка 12 от Дневния ред: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане) В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило е заявление с вх. 277 от г за регистрация на 9 застъпници на КП АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане) представлявана от Георги Седефчов Първанов чрез Лидия Цветкова Борисова-Цуцуманска, преопъломощена от Бойко Кирилов Радоев - пълномощник на представляващия. Заявлението е второ по ред и е вписано към 5 на г., в часа във Входящ Регистър на заявени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на г. на РИК 24. Към Заявлението (Приложение 39 от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените 73 застъпници на кандидатска листа на КП АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане) в изборите за народни представители на г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 Изборен район. Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София Р Е Ш И 1.РЕГИСТРИРА 9 застъпници на кандидатска листа на КП АБВ(Алтернатива за Българско Възраждане)в изборите за народни представители на г. за 24 Изборен район -София град, както следва: 12

13 ИМЕ ЕГН 1 Пламен Здравков Тодоров 2 Ренета Александрова Тодорова 3 Людмила Евгениева Иванова 4 Стефка Илиева Горанова 5 Методи Борисов Петров 6 Венециано Александров Иванов 7 Деяна Тодорова Господинова 8 Марчела Василева Ненчева 9 Дияна Кирилова Тодорова 2.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 3. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 12 се приема. По точка 13 от Дневния ред: Поправка на техническа грешка в Решение 62- НС/ на РИК 24 В приложението към решение 62-НС от г на Районна избирателна комисия в 24 изборен район -София е допусната техническа грешка в изписване имената на Даринка Димитрова Велинова председател в секция и на Симеон Светославов Георгиев секретар на секция Поради което и на основание чл.72, ал.1 от ИК, РИК София РЕШИ: Допуска поправка на техническа грешка в приложение към решение 62-НС от г на РИК 24-София като председател на секция вместо Дарина Димитрова Велинова да се чете Даринка Димитрова Велинова и секретар на секция 13

14 вместо Симеон Георгиев се чете Симеон Светославов Георгиев. Анулира издадените удостоверения на лицата и издава нови. За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 13 от дневния ред е прието. По точка 14 от Дневния ред: Разглеждане на писмо с вх. 262/ г. В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило е заявление с вх. 262 от подадено по електронната поща от ЦИК, с което е изпратено сигнал получен при тях от Петър Пенчев На г.,в часа е направена проверка на място и е съставен констативен протокол, като е установено, че на адрес- Гр. София, ж.к. Банишора, ул. Круша планина 5 са разлепени два броя агитационни материали, представляващи плакати с приблизителни размери 0,7х0,5 м. Носещи следните послания : Всичко е в твоите ръце ; На чисто в обществото и на чисто в природата ; името на Марта Георгиева, номера ( седем) на КП Реформаторски блок в интегрална бюлетина за изборите за народни представители на г. Мястото не е от местата, определени за разлепване на агитационни материали и се намира на територията на район Сердика Поради което и на основание чл.72, ал.1,т.20,чл.186, ал.1, във вр. с чл.183, ал.3, от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) РЕШИ Указва на кмета на район Сердика да премахне агитационните материали от адрес Гр. София, ж.к. Банишора, ул. Круша планина 5 14

15 За Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 14 от дневния ред е прието. По точка 15 от Дневния ред: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП Български Национален Съюз Нова Демокрация В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София (РИК 24) е постъпило е заявление с вх. 282 от г за регистрация на 5 застъпници на ПП Български Национален Съюз Нова Демокрация представлявана от Борис Филипов Иванов чрез Веселин Петков Христов пълномощник. Заявлението е първо по ред, вписано под 8 на г., в часа във Входящ Регистър на заявени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на г. на РИК 24. Към Заявлението (Приложение 39 от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените 5 застъпници на кандидатска листа на ПП Български Национален Съюз Нова Демокрация в изборите за народни представители на г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 Изборен район. Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София Р Е Ш И 1.РЕГИСТРИРА 5 застъпници на кандидатска листа на ПП Български Национален Съюз Нова Демокрация в изборите за народни представители на г. за 24 Изборен район -София град, както следва: ИМЕ ЕГН 1 Людмил Николов Велковски 15

16 2 Румяна Иванова Алван 3 Петър Василиев Христов 4 Валя Емилова Кръстева 5 Кристиян Михайлов Иванов 2.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 3. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 15 се приема. По точка 16 от Дневния ред: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП Атака В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район София(РИК 24) е постъпило е заявление с вх. 283 от г за регистрация на 32 застъпници на ПП Атака представлявана от Волен Николов Сидеров чрез Петър Иванова Петров -пълномощник на представляващия. Заявлението е първо по ред, вписано под 9 на г., в часа във Входящ Регистър на заявени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на г. на РИК 24. Към Заявлението (Приложение 39 от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените 32 застъпници на кандидатска листа на ПП Атака в изборите за народни представители на г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 Изборен район. При проверка се установи, че лицето Корнелия Добринова Ангелова под номер 8 в списъка е с грешно ЕГН и следва да му бъде отказана регистрация. Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София Р Е Ш И 16

17 1.РЕГИСТРИРА 31 застъпници на кандидатска листа на ПП Атака в изборите за народни представители на г. за 24 Изборен район -София град, както следва: ИМЕ ЕГН 1 Емилия Николова Илиева 2 Йоана Йорданова Василева 3 Валентина Иванова Василева 4 Любка Петрова Кузманова 5 Йордан Георгиев Земфиров 6 Янка Йорданова Симеонова 7 Екатерина Истилянова Илиева 8 Верка Георгиева Тодорова 9 Емилия Иванова Стоева 10 Мария Иванова Сиракова 11 Александрина Иванова Иванова 12 Ангел Павлов Воденичаров 13 Валентина Христова Тодорова 14 Роман Чавдаров Драшев 15 Мария Николова Христова 16 Тодор Василев Белев 17 Красимир Александров Алексиев 18 Руси Колев Бродев 19 Валентина Иванова Патришкова 20 Надя Маринова Арнаудова 21 Крум Георгиев Добрев 22 Евгения Божидарова Духовникова 23 Диана Стефанова Йовчева 24 Николина Богикова Петкова 25 Камен Тодоров Дончев 26 Недка Ангелова Дякова 27 Емил Стефанов Михайлов 28 Славка Стефанова Димитрова 29 Християн Пламенов Чунов 30 Невена Тодорова Янева 31 Снежа Стойчева Христова 2.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 3. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 4.Отказва регистрацията на Корнелия Добринова Ангелова. 17

18 За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 16 се приема. По точка 17 от Дневния ред: Утвърждаване на схема на зала Фестивална С оглед приемане на протоколи след приключване на изборния ден и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК 24 РЕШИ Утвърждава схема на зала Фестивална, която не се публикува. За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 17 се приема. По точка 18 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Сердика СО Постъпили са писма с вх. 270/ г., от кмета на район Сердика с искане за промени в състава на СИК. Към писмата са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район Сердика - СО от квотите на Коалиция за България, ПП Движение за права и свободи и ПП ГЕРБ, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, 18

19 Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Сердика - СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 18 се приема. По точка 19 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Възраждане -СО Постъпило е писмо с вх. 279/ г. от кмета на район Възраждане с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район Възраждане - СО от квотите на Коалиция за България и ПП ГЕРБ, поради искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им, Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4, във връзка с чл. 51, ал.2, т.1 от ИК, РИК София РЕШИ: 19

20 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район Възраждане СО, които членове, заеманата от тях длъжност и секция са посочени в списък- приложение 1 към настоящото решение. 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък- приложение 1 към настоящото решение. 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок За - Илия Константинов Илиев, Благомира Димитрова Андонова, Магнолия решение по точка 19 се приема. Председателят Илия Илиев: Няма други предложения за разглеждане. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в часа. Председател:... /Илия Илиев/ Секретар:... /Диляна Иванова / 20

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 София, 01.09.2014 г. Днес,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 2/21.08.2014 г. Днес, 21.08.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Microsoft Word - 15-Заседание

Microsoft Word - 15-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 15/29.09.2014 г. Днес,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 26/30.09.2014 г. Днес, 30.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

протокол 27

протокол 27 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 27 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 25.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 17/31.05.2019 г. гр.софия

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 23.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 от членове на РИК 16 Пловдив, отсъства 1 от членовете на РИК 16. Заседанието се откри в

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно