(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/ , ПРОТОКОЛ 7 София, г. Днес, г. в ч. в сградата на районна администрация Възраждане, заседателна зала, гр. София, бул. Ал.Стамболийски 62, ет.2, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24), назначена с Решение на Централната избирателна комисия 691-НС от г., за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за г. На заседанието присъстват, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: ЧЛЕНОВЕ: Илия Константинов Илиев Магнолия Живкова Пунчева Благомира Димитрова Андонова Диляна Цвяткова Иванова Веселин Тодоров Ковачев Евгений Кирилов Пепелянков Соня Кръстанова Костадинова Борка Тодорова Паракозова Владимир Добрев Иванов Борислав Николаев Попчев Любомир Иванов Ковачев Николай Борисов Николов Ясен Георгиев Стоев ОТСЪСТВАТ: Мария Генчева Георгиева Петър Димитров Найденов Снежана Петрова Керезова Валентин Русев Русев Гергана Стефанова Толина Цветан Александров Милев Заседанието се председателствува от Илия Илиев председател на РИК 24. Присъстват повече от половината членове на РИК 24, поради което и на основание чл. 70, ал. 3 от ИК комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и определи Борка Паракозова да отчита поименното гласуване на комисията.

2 След откриване на заседанието председателят на РИК 24 направи предложение заседанието на комисията да протече при следния дневен ред: 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия Движение 21 с 11 /единадесет / кандидати, представлявана Татяна Дончева Тотева Докладва: Диляна Иванова 2. Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия ГЕРБ с 24 /двадесет и четири / кандидати, представлявана от Бойко Методиев Борисов Докладва:Благомира Андонова 3. Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия Зелените с 14 / четиринадесет / кандидати, представлявана от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова- Йоцова и Петко Константинов Ковачев Докладва:Благомира Андонова 4. Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО с 19 / деветнадесет / кандидати, представлявана от Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов Докладва: Диляна Иванова 5. Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия Република БГ с 8 / осем// кандидати, представлявана от Георги Василев Василев. Докладва:Евгений Пепелянков 6. Разни Председателят на комисията, предложи да се гласува така предложения дневен ред, като гласуването следва да е явно и поименно. Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както следва: ГЛАСУВАЛИ: За: Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Благомира Димитрова Андонова, Диляна Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Евгений Кирилов Пепелянков, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Борислав Николаев Попчев, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев

3 Против: няма В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред, поради което заседанието протече при посочения по горе дневен ред на заседанието, като РИК 24 пристъпи към разглеждане и гласуване по решение по точките от дневния ред, както следва: По т.1 от Дневния ред: Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия Движение 21 с 11 /единадесет / кандидати, представлявана Татяна Дончева Тотева Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение: В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24) е постъпило предложение с вх. 55 от г. от Политическа партия Движение 21, подписано от Данаил Валериев Георгиев в качеството му на пълномощник на Татяна Дончева Тотева, представялваща партията, за регистрация на кандидатска листа за народни представители за участие в изборите за избиране на народни представители за Народно събрание, насрочени на г, състояща се от 11(единадесет) кандидата. Предложението е заведено под 6 на г., в ч. във входящ регистър за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г на РИК 24. Към предложението са приложени: 1) 11 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на ПП Движение 21 (Приложение 66 - НС от изборните книжа), 2)11 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България (Приложение 67 - НС от изборните книжа), 3)11 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК; 4) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява ПП Движение 21 ; 5)Решение 739-НС/ г. на ЦИК за регистрация на ПП Движение 21 за участие в изборите заа народни представители на г.; 6) Удостоверение за регистрация на партията 5/ г. на ЦИК; 7) Технически носител, съгласно Решение 771 НС/ г. Налице са изискванията на чл. 244, чл. 253, ал. 1 и ал. 3, чл. 255, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ИК и Решение 697-НС от г. на ЦИК, изменено с решение 728- НС от г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия Движение 21 за участие в изборите на 5 октомври 2014 г. за избиране на народни представители за Народно събрание. Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал.1,т.8 от ИК и чл.258, ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район- София Р Е Ш И:

4 1.РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия Движение 21 за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва: Име Презиме Фамилия ЕГН 1 Данаил Валериев Георгиев 2 Йордан Мирчев Митев 3 Иван Димитров Янев 4 Росица Михайлова Каменова-Тоцева 5 Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска 6 Данаил Василев Христов 7 Мартин Красимиров Евтимов 8 Диана Колева Савова 9 Калина Стоянова Николова-Янева 10 Янко Николов Янков 2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение 1 към Решение 697-НС от на ЦИК). 3. Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му. Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. За -Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Благомира Димитрова Андонова, Диляна Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Евгений Кирилов Пепелянков, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Борислав Николаев Попчев, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев. Против няма. 11 Венцислав Юриев Кочарков

5 Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за решение по точка 1 се приема. По т.2 от Дневния ред: Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия ГЕРБ с 24 /двадесет и четири / кандидати, представлявана Бойко Методиев Борисов Председателят Илия Илиев дава думата на Благомира Андонова Благомира Андонова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение: В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24) е постъпило предложение с вх. 57 от г. от Политическа партия ГЕРБ, подписано от представлявщия партията Бойко Методиев Борисов, за регистрация на кандидатска листа за народни представители за участие в изборите за избиране на народни представители за Народно събрание, насрочени на г., състояща се от 24(двадесет и четири) кандидата. Предложението подадено от Цветомир Петров Паунов-пълномощник на Бойко Методиев Борисов в качеството му на представляващ партията и е заведено под 7 на г., в ч. във входящ регистър за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24 Към предложението са приложени: 1) 24 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на ПП ГЕРБ (Приложение 66 - НС от изборните книжа), 2)24 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България (Приложение 67 - НС от изборните книжа), 3)24 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК; 4) Пълномощно КО-Г-123/ г. на лицето, упълномощено да представлява ПП ГЕРБ ; 5)Решение 709-НС/ г. на ЦИК за регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите заа народни представители на г.; 6) Удостоверение за регистрация на партията 1/ г. на ЦИК;7)Решение ГИК- 231/231/ г. на Изпълнителнта комисия на ПП ГЕРБ за утвърждаване на състава на кандидатската листа на партият за 24 изборен район-софия; 8)Удостоверение за актуално състояние по ф.дело 1545/2007г. на Софийски градски съд, VI-16 състав; 9) Технически носител, съгласно Решение 771 НС/ г. Налице са изискванията на чл. 244, чл. 253, ал. 1 и ал. 3, чл. 255, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ИК и Решение 697-НС от г. на ЦИК, изменено с решение 728- НС от г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия ГЕРБ за участие в изборите на 5 октомври 2014 г. за избиране на народни представители за Народно събрание. Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал.1,т.8 от ИК и чл.258, ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район- София Р Е Ш И: 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание,

6 насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва: Име Презиме Фамилия ЕГН 1 Румяна Генчева Бъчварова 2 Джема Маринова Грозданова 3 Веселин Бориславов Вучков 4 Евгения Бисерова Алексиева 5 Валентин Иванов Радев 6 Стефани Михнева Михайлова 7 Георг Даниелов Георгиев 8 Христо Цветков Петков 9 Зоран Александров Рангелов 10 Борислав Иванов Борисов 11 Маргарита Драгомирова Александрова-Манова 12 Митя Димитров Атанасов 13 Валентина Сандова Симеонова 14 Томи Младенов Николов 15 Петя Василева Генчева 16 Иван Досев Костов 17 Александър Найденов Димитров 18 Анжела Миткова Христова 19 Стоян Свиленов Стоянов

7 20 Даниел Василев Костов 21 Лилия Иванова Недкова 22 Филип Валентинов Спасов 23 Роман Николов Стоянов 24 Зорница Серафимова Ангелова 2.Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение 1 към Решение 697-НС от на ЦИК). 3.Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му. Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги,който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. За -Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Благомира Димитрова Андонова, Диляна Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Евгений Кирилов Пепелянков, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Борислав Николаев Попчев, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев. Против няма. Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за решение по точка 2 от дневния ред е прието. По точка 3 от Дневния ред: Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от политическа партия Зелените с 14 / четиринадесет / кандидати, представлявана от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова-Йоцова и Петко Константинов Ковачев Председателят Илия Илиев дава думата на Благомира Андонова Благомира Андонова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение: В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24) е постъпило предложение с вх. 58 от г. от Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ, подписано от Борислав Димитров Сандов в качеството му на пълномощник на Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова-Йоцова и Петко Костадинов Ковачев, за регистрация на кандидатска листа за народни представители за участие в изборите за избиране на народни представители за Народно събрание, насрочени на г., състояща се от 14(четиринадесет) кандидата. Предложението е заведено под 8 на г., в ч. във входящ регистър за

8 кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24. Документите са представени от Анна Бориславова Пелова преупълномощена от Борислав Димитров Сандов. Към предложението са приложени: 1) 14 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ (Приложение 66 - НС от изборните книжа), 2)14 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България (Приложение 67 - НС от изборните книжа), 3)14 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК; 4) Пълномощно от на Борислав Сандов и пълномощно от г. на Анна Пелова; 5) Технически носител, съгласно Решение 771 НС/ г. Налице са изискванията на чл. 244, чл. 253, ал. 1 и ал. 3, чл. 255, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ИК и Решение 697-НС от г. на ЦИК, изменено с решение 728- НС от г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите на 5 октомври 2014 г. за избиране на народни представители за Народно събрание. Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал.1,т.8 от ИК и чл.258, ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район- София Р Е Ш И: 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва: Име Презиме Фамилия ЕГН 1 Анна Бориславова Пелова 2 Калин Апостолов Ангелов 3 Никола Василев Йорданов 4 Свилен Владимиров Овчаров 5 Жана Иванова Иванова 6 Васил Василев Кънев 7 Петър Йорданов Василев

9 8 Емил Борисов Петров 9 Гергана Николаева Томова 10 Димитър Първанов Димитров 11 Мария Славчева Карвър 12 Елена Николова Колева 13 Димитър Емилов Хъртарски 14 Тодор Йорданов Тодоров 2.Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение 1 към Решение 697-НС от на ЦИК). 3.Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му. Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. За - Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Благомира Димитрова Андонова, Диляна Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Евгений Кирилов Пепелянков, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Борислав Николаев Попчев, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев. Против няма. Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за решение по точка 3 от дневния ред е прието. По точка 4 от Дневния ред: Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ- НФСБ и ВМРО с 19 / деветнадесет / кандидати, представлявана от Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов Председателят Илия Илиев дава думата на Диляна Иванова Диляна Иванова: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение: В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24) е постъпило предложение с вх. 59 от г. от Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО представлявана от Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов, за регистрация на кандидатска листа за народни представители за участие в изборите за избиране на народни представители за Народно събрание, насрочени на г., състояща се от 19(деветнадесет)

10 кандидата. Предложението е подписано от Карлос Арналдо Контрега в качеството му на пълномощник на Красимир Дончев Каракачанов и е заведено под 9 на г., в ч. във входящ регистър за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24. Към предложението са приложени: 1) 19 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО (Приложение 66 - НС от изборните книжа), 2)19 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България (Приложение 67 - НС от изборните книжа), 3)19 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК; 4) Пълномощно на Карлос Арналдо Контрера; 5) Технически носител, съгласно Решение 771 НС/ г. Налице са изискванията на чл. 244, чл. 253, ал. 1 и ал. 3, чл. 255, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ИК и Решение 697-НС от г. на ЦИК, изменено с решение 728- НС от г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа на Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО за участие в изборите на 5 октомври 2014 г. за избиране на народни представители за Народно събрание. Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал.1,т.8 от ИК и чл.258, ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район- София Р Е Ш И: 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва: Име Презиме Фамилия ЕГН 1 Ангел Чавдаров Джамбазки 2 Юлиан Кръстев Ангелов 3 Султанка Димитрова Петрова 4 Силвия Чавдарова Трендафилова 5 Мария Йорданова Цветкова 6 Кристина Димитрова Димитрова 7 Васил Светославов Христов

11 19 Карлос Арналдо Контрера 2.Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение 1 към Решение 697-НС от на ЦИК). 3.Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му. Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. За -Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Благомира Димитрова Андонова, Диляна Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Евгений Кирилов Пепелянков, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Борислав Николаев Попчев, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев. Против няма. 8 Светослав Генадиев Георгиев 9 Александър Духомиров Минев 10 Веселин Светлозаров Димитров 11 Стамен Ников Стаменов 12 Евгения Христова Колева 13 Евгения Каменова Каменова 14 Дора Костова Евтова 15 Ангел Йорданов Ангелов 16 Иван Димчев Ненков 17 Нито Петков Маринов 18 Ивайло Цветанов Спасов Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за решение по точка 4 от дневния ред е прието. По точка 5 от Дневния ред: Предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители от Политическа партия Република БГ с 8 / осем// кандидати, представлявана от Георги Василев Василев.

12 Председателят Илия Илиев дава думата на Евгений Пепелянков Евгений Пепелянков: Уважаеми колеги, предлагам следният проект на решение: В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София (РИК 24) е постъпило предложение с вх. 60 от г. от ПП Република БГ подписано от Георги Василев Василев в качеството му на представляващ партията, за регистрация на кандидатска листа за народни представители за участие в изборите за избиране на народни представители за Народно събрание, насрочени на г., състояща се от 8(осем) кандидата. Предложението е представено от Иван Николаев Николов пълномощник на Георги Василев Василев и е заведено под 10 на г., в ч. във входящ регистър за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24. Към предложението са приложени: 1) 8 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на Политическа партия Република БГ (Приложение 66 - НС от изборните книжа), 2)8 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България (Приложение 67 - НС от изборните книжа), 3)8 бр. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл.254, ал.1 от ИК; 4) Пълномощни; 5) Технически носител, съгласно Решение 771 НС/ г. Налице са изискванията на чл. 244, чл. 253, ал. 1 и ал. 3, чл. 255, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ИК и Решение 697-НС от г. на ЦИК, изменено с решение 728- НС от г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа на Политическа партия ГЕРБ за участие в изборите на 5 октомври 2014 г. за избиране на народни представители за Народно събрание. Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал.1,т.8 от ИК и чл.258, ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район- София Р Е Ш И: 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия Република БГ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва: Име Презиме Фамилия ЕГН 1 Петър Захариев Миленков 2 Берджухи Михран Лефтерова

13 8 Нина Рускова Георгиева 2.Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение 1 към Решение 697-НС от на ЦИК). 3.Решението може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му. Председателят Илия Илиев: Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. За -Илия Константинов Илиев, Магнолия Живкова Пунчева, Благомира Димитрова Андонова, Диляна Цвяткова Иванова, Веселин Тодоров Ковачев, Евгений Кирилов Пепелянков, Соня Кръстанова Костадинова, Борка Тодорова Паракозова, Владимир Добрев Иванов, Борислав Николаев Попчев, Любомир Иванов Ковачев, Николай Борисов Николов, Ясен Георгиев Стоев. Против няма. 3 Преслав Калинов Конов 4 Тонислав Албертов Миланов 5 Анжела Георгиева Найденова 6 Павлина Петрова Симеонова 7 Райна Иванова Дормишкова Председателят Илия Илиев: С оглед на проведеното гласуване, предложението за решение по точка 5 от дневния ред е прието. По точка 6 от Дневния ред: няма постъпили предложения за разглеждане. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Заседанието бе открито в часа и приключи в часа. Председател:... /Илия Илиев/ Секретар:... /Диляна Иванова /

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 2/21.08.2014 г. Днес, 21.08.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 19 София, 03.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Microsoft Word - 15-Заседание

Microsoft Word - 15-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 15/29.09.2014 г. Днес,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ВРАЧАНСКИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. ПРОТОКОЛ г. На 29.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ВРАЧАНСКИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. ПРОТОКОЛ г. На 29. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ВРАЧАНСКИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. ПРОТОКОЛ 6 29.08.2014 г. На 29.08.2014 г. от 16:35 часа в залата на РИК в приземния

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 17/31.05.2019 г. гр.софия

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 23.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 от членове на РИК 16 Пловдив, отсъства 1 от членовете на РИК 16. Заседанието се откри в

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание docx

Microsoft Word - 6-Заседание docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47 ПРОТОКОЛ 6/21.02.2017 г. гр. София Днес, 21.02.2017 г.

Подробно