Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc"

Препис

1 ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: , факс: , БУЛСТАТ П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ (Приета с Решение 191 по Протокол 18 от Заседание на ОбС Сливо поле, проведено на год.)

2 Настоящата Програма за младежки дейности в община Сливо поле има задачата да бъде реално действащ механизъм за осъществяване на политиката на местната власт по отношение на младите хора. Тя се базира на интересите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на националната и европейската политика за младежта. Програмата е разработена въз основа на добри практики и постигнати резултати от преходни програми в съответствие с Европейската Харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Националната Програма за младежки дейности г. на МОМН. Програмата цели създаване на благоприятни условия за съхранение, развитие и инвестиране в младежта на територията на община Сливо поле. Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са едни от най-важните приоритети на общинската администрация и обуславят необходимостта от създаване на целенасочена политика по отношение на младите хора в общината. Една от основните причини, пораждащи необходимостта от Програма е липсата на механизми включващи младите хора в процеса на вземане на решения. Активното участие на младите хора в решенията и действията на общинско и местно ниво е необходимо за изграждането на по демократично, всеобхватно и проспериращо общество. За младите активната гражданска позиция е да имат правото, средствата, пространството, възможността и подкрепата да участват и влияят на процеса за вземане на решения. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Подпомагане на младите хора като активна част от Европейската общност и тяхното развитие и съхранение, като личности и граждани. ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 1. Развитие на общинската политика за младежта. 2. Поощряване на самоорганизирането на младежите, създаване на предпоставки за сформиране на младежки организации. 3. Формиране на информационна политика за младите хора. 4. Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и инициативи към социалното им включване в обществото. 5. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора за придобиване на полезни знания и умения. 6. Създаване и прилагане на условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на екологията и природосъобразния начин на живот. 7. Обмяна на опит, добри практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални явления. 8. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото чрез диалог и обмен на културни традиции на различни етноси. 9. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност. 10. Насърчаване на сътрудничеството между младежки организации на местно, общинско ниво и национално ниво за защита на младежките интереси и потребности. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 1. При реализирането на Програмата водеща страна са младите хора, чиито идеи са подкрепяни и консултирани от представители на местната власт. 2. Активизирането и подкрепата на младите хора е част от усилията за изграждане на активно гражданско общество. 3. Формите за участие се отнасят за всички млади хора без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност. 4. Специално внимание и насърчаване за младите хора в неравностойно положение.

3 ПРИОРИТЕТИ 1. Приобщаване на младите хора към Европейските ценности. 2. Поощряване на гражданското участие в обществения живот на страната. 3. Подобряване качеството на живот на младите хора в община Сливо поле. 4. Подпомагане на всички младежки инициативи за реализиране на полезни практически дейности. 5. Подпомагане на дейности и мероприятия за осмисляне свободното време на младите хора. Д Е Й Н О С Т И І.МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА. 1. Подобряване на координацията между общинското ръководство, работодатели, синдикати, образователни институции, ДБТ, ДСП и младежки организации с цел подобряване на възможностите за младежка заетост. 2. Подкрепа при създаване на бизнес от млади хора. 3. Съдействие на доброволни младежки акции по благоустройство и други обществено- полезни инициативи. 4. Организиране и реализиране на програми за сезонна младежка заетост. ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ. 1. Подкрепа при създаване и дейност на младежки образователни организации като независими и самоуправляващи се общности. 2. Осигуряване на ресурс за развитие на гражданското образование в училищата. 3. Подкрепа при разработване и реализиране на проекти в общинските училища. ІІІ.СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И АСОЦИАТИВЕН ЖИВОТ 1. Подпомагане на спортните клубове в учебно-тренировъчния процес и в състезателна дейност. 2. Организиране на спортни и културни изяви и насърчаване на младежкото участие в тях. 3. Осигуряване на условия за обучение по отделни видове спортове и възможности за практикуването им. 4. Разширяване възможностите за занимания през ваканциите и свободното време. 5. Насърчаване и подкрепа на младежки инициативи, свързани с осмисляне на свободното време. ІV. ДОСТЪП ДО КУЛТУРА. 1. Подпомагане стремежа на младите хора към контакт с многообразието на форми в изкуството, улесняване достъпа им до културата и културните институти. 2. Подкрепа и популяризиране на възможностите на младите за творческа дейност, включително и в нови области. 3. Подпомагане на младите хора при изучаването и възпроизвеждането на българския фолклор, съхраняващ националната ни културна идентичност, както и насърчаване на дейности по популяризирането на традиционните културни ценности на различните етноси в общината. 4. Утвърждаване на читалищата в общината като центрове за младежка дейност. V. ЗДРАВЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ. 1. Подкрепа на младежки организации и специализирани органи при реализиране на разяснителна и превантивна дейност, свързана със здравето на младите.

4 2. Подпомагане разработването на стратегия за противодействие на злоупотребата с тютюн, алкохол и наркотици. 3. Разяснителна и превантивна дейност за опасността от болестите, предавани по полов път. Работа по промяна отношението към заразените, създаване отношение на толерантност и солидарност. VІ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. 1. Подпомагане разработването на младежки и училищни сайтове, предоставяне време и място в общинските информационни инициативи за младежка изява. 2.Предоставяне на информация и подкрепа при разработване на младежки проекти. VІІ. МОБИЛНОСТ И ОБМЕНИ. 1. Подкрепа на мобилността на младите хора, желаещи да се включат в доброволчески и други обмени в европейски мрежи. 2. Насърчаване на младежки организации и училища за активно участие в международни дейности за побратимяване, обмени, съвместни проекти. 3. Подпомагане изучаването на чужди езици, междукултурни обмени, обмяна на опит и добри практики. VІІІ. БОРБА С НАСИЛИЕТО И ПРЕСТЪПНОСТТА. АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ. 1.Подобряване синхрона в дейността на институциите, занимаващи се с младежката престъпност. 2. Разширяване сътрудничеството между образователните и полицейските власти, учители, родители и млади хора. 3. Подпомагане структурите, занимаващи се със защитата на младите хора от насилие, създаване на атмосфера на доверие и толерантност. 4. Популяризиране на човешките права, противопоставяне на всякаква форма на дискриминация, основана на етническа, социална, религиозна и т. н. основа. ІХ. САМООРГАНИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА. 1. Насърчаване на създаването на младежки организации и подкрепа за дейността им. 2. Подпомагане и насърчаване на младите хора за занимания с доброволческа работа. 3. Подкрепа на проекти и инициативи на младите хора. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Повишена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в програми за младежки дейности. Създаването и развитието на младежки организации в общината. Прилагане на европейски модели за работа с младите хора. Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на младежките проблеми. Повишаване информираността на младите хора относно здравословния начин на живот и възможностите за осмисляне на свободното време. Повишаване активността и участието на младите хора в национални и международни младежки и образователни програми. Повишаване качеството на предлаганите младежки дейности и услуги. Повишаване броя на спортуващите млади хора. Повишаване активната гражданска позиция на младите хора и включването им в дейности по превенция на зависимостите от наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН и други болести предавани по полов път. Повишаване успешната реализация на млади хора на пазара на труда. Оптимално използване на възможностите за повишаване на квалификацията на младите хора, посредством формално и неформално образование с оглед промените на пазара на труда.

5 ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И КООРДИНАЦИЯ Реализирането на Програмата е осъществимо при сътрудничеството на младежките структури в общината с местната власт и поделенията на държавни институции, ангажирани с младежките проблеми, а именно: Общинска администрация Сливо поле Дирекция Социално подпомагане гр.русе ДАМС РУП Сливо поле Дирекция Бюро по труда гр.русе ИРМ Сливо поле Представители на бизнеса и синдикатите Неправителствени организации и сдружения Личните лекари на населението в общината Спортните клубове на територията на общината СОУ Св. Паисий Хилендарски гр.сливо поле, ОУ Иван Вазов с.голямо Враново и ОУ Св. св. Кирил и Методий с.ряхово МК БППМН Община Сливо поле Читалищата на територията на общината Представители на творчески съюзи и културни институти Координатор на Програмата е главният експерт Образование, култура, спорт и младежки дейности в Дирекция ОСУТ на общината. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ За реализиране на Програмата ще се осигуряват средства от : Общинския бюджет Целеви средства от Републиканския бюджет Донорски програми на ЕС Съвместни проекти с неправителствени организации Дарения Други Програмата е отворена и подлежи на допълнения и актуализиране.

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1 ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1 І. Въведение Общинският годишен план за младежта в Община Гурково е изработен на основание чл.15 и чл. 16 от Закона

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно