<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>"

Препис

1 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Грижата за младите хора е най-важната национална кауза. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост и самореализация - подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален подход към жива. В община Завет общо население, младите на възраст 15г. до 29г. са общо Заетите икономически активните лица 15 до 64 навършени години са общо 2987 тях младите на възраст 15г. до 29г., са приблизително 190. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ: I.Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, намаляване на броя на падащите училище и повишаване на процента на завършилите висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската политика за младежта. За целта ще им бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат подпомагани читалищата като средище за неформално обучение, гражданско участие и сцена за културна изява на младите хора. Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на средно образование. Община Завет ще продължи да раби в посока създаване на условия за развитие на бизнеса и предоставяне на атрактивни рабни места за младите хора.

2 II.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. Част инициативите в тази посока ще включат осъществяване на връзки с университетите в България и Европейски съюз за повишаване информираността на младите хора за възможностите да продължат образованието си. Предвидените дейности в тази насока са : Проучвания на специфичните нужди на младо население в Община Завет. Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и културни услуги. III. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите. Предвидените дейности в тази насока са: Поощряване на развитието на местни младежки организации, които в структурите си имат спортни клубове. Стимулиране на младите хора за занимания с масов спорт чрез създаване на адекватни условия за безплатно използване на съществуващата спортна инфраструктура. Привличане на спортните клубове и организации към процесите, свързани с развитието на гражданско общество и развитие на младежката политика. IV. Превенция на социално включване на млади хора в неравностойно положение. Предвидените дейности в тази насока са: Запознаване на ученици в неравностойно положение с условията за безплатно следване във Висши учебни заведения на територията на страната. Информиране на общество за пребностите на младите хора в неравностойно положение и възможностите на различните социални програми и общностните инициативи за установяване на равни възможности за тях и социално им включване и реализиране в областта на социалната икономика. V. Развитие на младежко доброволчество. Предвидените дейности в тази насока са: Популяризиране на ценностите на доброволчество и подобряване на практиките на полагане и управление на доброволния труд в община Завет Медийно разяване на организирани доброволчески кампании. Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи. VI. Повишаване на гражданската активност. Като цяло ниво на участие на гражданските организации в обществения жив на Община Завет е нисък.

3 Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на решения. VII. Развитие на младите хора в малките населени места. Подкрепа страна на местните власти за развитие на средния и дребния бизнес в селските райони, с цел осигуряване на рабни места на младите хора по селата. Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират върху най- актуалните за самите тях теми. Въздейства адекватно и да раби в синхрон с държавните структури. За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по превенция на престъпността. Организирането на ежегодни информационни курсове в училищата на територията на Община Завет за вредата престъпността, наркиците, алкохола и други бичове на българско общество биха оказали положително влияние при изграждането на активна гражданска позиция на младите хора по ношение на престъпността. VIII.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпноста. Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво гражданско общество, което да въздейства адекватно и да раби в синхрон с държавните структури. За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по превенция на престъпността. Организирането на информационни курсове в училищата на територията на Община Завет за вредата престъпността, наркиците, алкохола и други бичове на общество биха оказали положително влияние при изграждането на активна гражданска позиция на младите хора по ношение на престъпността. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ Дейности Инициативи, кампании Отговорни институции Времеви период Финансиран е 1.Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора 1.1. Създаване на оптимални възможности за насърчаване на сътрудничеств о между рабодатели и училища. Организиране на среща между рабодатели Община Завет и ученици гимназиален курс с цел професионална Директор- СОУ Св.Св.Кирил и Методий, гр. Завет Директор - Професионална гимназия по земеделие К.А.Тимиряз г. до г.

4 1.2. Насърчаване на интереса на младите хора към развитието на общината. ориентация на младежите Тематични дискусии в Часа на класа на тема : Община Завет и младите хора - партньори за общо бъдеще ев, грзавет култура и класните ръководители г. до г Стажуване в общинска администрация Създаване на възможности за стаж по стажантски програми Община Завет подпомагане По програми 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 2.1. Запознаване на младите хора с възможностите за кандидатстване във Висши учебни заведения Запознаване на учениците, завършващи основно образование с условията за прием в двете гимназии на територията на Община Завет Организиране на безплатни курсове за компютърна грамност, достъп до интернет. Информационна кандидатстудентска кампания 2013/2014 Община Завет - средище за подговка на кадри със средно образование Програма библиеки - България култура, Директор- СОУ Св.Св.Кирил и Методий гр. Завет, Директор ПГЗ К.А.Тимирязев, гр. Завет култура и Директорите на четирите основни училища на територията на Община Завет Народни Читалища г. до г г. до г. 3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите По програма 3.1. Поощряване развитието на местни младежки спортни клубове. Финансиране на спортни клубове на територията на Община Завет в размер на Община Завет Общински

5 3.2. Стимулиране на детския и младежки спорт лв. Участие в ученически игри, в спортни състезания, кросове и щафети култура, Директори, учители по физическо възпитание, председатели на спортни клубове 4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение Общински, Делегиран училищен 4.1. Финансово подпомагане на младежи в неравностойно Отпускане на безвъзмездна финансова помощ 5. Развитие на младежко доброволчество Общински съвет, гр. Завет Общински 5.1. Осигуряване на заетост на младите хора по време на доброволчески акции. Доброволческа акция Да изчистим България Доброволческа акция Засади дърво 6. Повишаване на гражданската активност 6.1. Един ден, в който Съпричастност управляват на младите хора младите - Кмет и в управлението ръководство на на общината. община за един ден администрация Кметове на населени места Директори на училища администрация Директори на училища Администрация, Директор- СОУ Св.Св.Кирил и Методий, гр. Завет Директор - Професионална гимназия по земеделие К.А.Тимиряз ев, грзавет г. Общински г. Общински м. Октомври, 2013г. 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 7.1. Подпомагане дейността на читалищата в селата като културноинформационни центрове. администрация Читалища През годината Оказване на съдействие по програма библиеки и осъществяване на културни мероприятия. 8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 8.1. Превенция на правонарушения та, извършени млади хора. Информационнообразователна кампания на МКБППМН. Председател МКБППМН м. септември 8.2. Запознаване на родителската и учителската Провеждане на лекции, беседи, разговори и Бюджет МКБППМН

6 общност с новите явления и опасности пред младите хора. родителски срещи, засягащи наболели проблеми като трафик на деца и хора, злоупреба в Интернет пространство, наркозависимост и др. култура, Председател МКБППМН, Представител на РУП- Кубрат, Класни ръководители МЕХМЕД ХАСАН Председател на Общинския съвет гр.завет Планът е публикуван на интернет - страницата на Общинския съвет на година и влиза в сила датата на публикацията.

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Microsoft Word - План за младежта 2015 г..doc

Microsoft Word - План за младежта 2015 г..doc ПРОЕКТ! ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 2015 І. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият План е документ, който следва основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1 ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г. м.февруари 2018 г. 1 І. Въведение Общинският годишен план за младежта в Община Гурково е изработен на основание чл.15 и чл. 16 от Закона

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 23 от проведено заседание на г. по точка трета от дневния ред Относно: Приемане на Общинск

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 23 от проведено заседание на г. по точка трета от дневния ред Относно: Приемане на Общинск ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 23 от проведено заседание на 28.02.2017 г. по точка трета от дневния ред Относно: Приемане на План за младежта за 2017г. в изпълнение на Националната стратегия

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно