Operation manuals

Размер: px
Започни от страница:

Download "Operation manuals"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Инверторни климатици от СИСТЕМА FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

2 Благодарим Ви за покупката на този климатик Daikin. Прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, преди да започнете да използвате климатика. Това ръководство за експлоатация е предназначено само за вътрешния модул. За да разберете напълно целия комплект, прочетете това ръководство заедно с ръководството за експлоатация на външния модул. Следващите теми са описани в ръководството за експлоатация на външния модул. Наименования на части и функции на пулта за дистанционно управление Процедура за експлоатация Отстраняване на проблеми Снабдете се с гаранционна карта от вашия доставчик и я прикрепете към това ръководство.

3 Наименования на части и функции В случай на долно всмукване Въздухопровод (закупува се на място) Тръбопровод за хладилния агент Захранващи кабели Свързващ кабел Заземяващ проводник Дренажна тръба Отвор за отвеждане на въздух (закупува се на място) Въздушен филтър Дистанционно управление Скоростта на вентилатора може да бъде избрана (H, M, L) (Висока, Средна, Ниска) В случай на всмукване от задната страна Канал за въздушната струя (закупува се отделно) Тръбопровод за охладителя Захранващи кабели Въздушен филтър Дренажна тръба Съединителен проводник Отвор за отвеждане на въздух (закупува се отделно) Заземяващ проводник Устройство за дистанционно управление Скоростта на вентилатора може да се избира (H, M, L) български 1

4 Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции. R410A GWP (1) 2087,5 (1) 2 eq CO2 Предпазни мерки За да се възползвате изцяло от възможностите на климатика и за да избегнете неизправност поради неправилна употреба, препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство за експлоатация преди употребата. Този климатик се отнася към категорията "уреди, недостъпни за широката публика". Описаните тук предпазни мерки са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Всички те съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте всички предпазни мерки без изключение. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... Неспазването на точните инструкции може да доведе до нараняване или смърт. ВНИМАНИЕ... Неспазването на точните инструкции може да доведе до повреда на имущество или нараняване, които могат да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата. След като го прочетете, запазете ръководството на удобно място за справки вбъдеще. Ако оборудването се прехвърли на нов потребител, не забравяйте да му предадете и ръководството. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Консултирайте се с вашия дилър относно монтажните работи. Самостоятелният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия доставчик относно модифицирането, ремонта иподдръжката на климатика. Неправилният ремонт може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. Внимавайте за опасност от пожар вслучай на изтичане на охладител. Ако климатикът не работи правилно, т.е., не генерира студен или топъл въздух, причината може да е в изтичане на охладител. Обърнете се към вашия доставчик за съдействие. Охладителната течност в климатика е безопасна и обикновено не изтича. В случай на изтичане, обаче, контактът соткрит нагревател, радиатор или печка може да доведе до образуване на отровен газ. Не използвайте климатика, докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е ремонтирана. Консултирайте се с вашия доставчик относно преместването и повторния монтаж на климатика. Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, само ако се надзирават или са получили инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор. 2 български

5 ВНИМАНИЕ Не разполагайте предмети в директна близост до външния модул и не допускайте листа и други отпадъци да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали в уреда, такива насекоми и животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването. Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска употреба от неспециалисти. Нивото на звуковото налягане е по-малко от 70 db(a). Поддръжка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Само квалифициран специалист има право да извършва поддръжка извън ежендевната поддръжка. Преди да докосвате свързващите проводници, изключете всички превключватели за захранването. Не използвайте запалими материали (напр., спрей за коса или инсектицид) вблизост до продукта. Не почиствайте продукта с органични разтворители от рода на разредител за боя. Използването на органични разтворители може да причини напукване на продукта, токови удари или пожар. Обърнете се към квалифицирани професионалисти относно монтажа на аксесоари и използвайте само посочените от производителя аксесоари. Ако в резултат на вашата намеса възникне дефект, той може да доведе до утечки на вода, токов удар или пожар. ВНИМАНИЕ Преди почистване, уверете се, че сте изключили уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване. Не мийте климатика с вода, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар. Консултирайте се с вашия доставчик относно почистването на вътрешността на климатика. Неправилното почистване може да причини счупване на пластмасови части, изтичане на вода и други повреди, както и токови удари. Внимавайте къде стъпвате при почистване или проверка на въздушния филтър. Необходима е работа на височина, при което трябва да се внимава особено. Ако скелето е нестабилно, може да паднете и да се нараните. Поддръжка и проверка Почиствайте дренажния контейнер редовно. Запушените с прах дренажни тръби ще доведат до течове. За почистването се консултирайте свашия дилър на Daikin. (Преди всеки сезон, когато е нужно отопление или охлаждане, почистете климатика.) Ако областта около вътрешния модул емного запрашена, използвайте противопрахово покритие (закупува се на място). Почистване на вътрешността на вътрешния модул Необходимо е периодично да се почиства вътрешността на модула. Тъй като почистването изисква специални технологии, обърнете се за почистване към доставчика на Daikin. Ежедневна поддръжка: Почистване на въздушния филтър Обяснение Свалянето на филтъра в други случаи, освен при почистване на климатика, може да доведе до инциденти. Когато на дисплея на дистанционното управление се изведе символът, моля, почистете филтъра. Когато експлоатационното време надхвърли предвиденото, ще се изведе този символ. Ако използвате климатика в силно запрашена среда, увеличете честотата на почистването на филтъра. Когато искате да промените зададеното време до извеждане на символа, се обърнете към вашия доставчик. (Стандартната фабрична настройка еза2500 часа.) Възможни са следните настройки на времето. 1250, 2500, 5000, български 3

6 1. Свалете въздушния филтър. 2. Почистете го. Главен модул Филтър Натиск Натиск Прикрепете филтъра към главния модул, докато натискате надолу върху огънатите съединителни части. ВНИМАНИЕ Не мийте въздушния филтър с гореща вода над 50 C. Това може да причини обезцветяване или деформиране. Никога не сушете филтъра с пряк източник на топлина. Това може да доведе до изгаряне. За почистването се консултирайте с вашия доставчик. В случай на всмукване отдолу В случай на всмукване отзад (1) Използвайте прахосмукачка (A) или измийте въздушния филтър (B), за да отстраните праха и замърсяванията. (A) Отстранете праха и замърсяванията спрахосмукачка. (B) Измийте с вода. Когато въздушния филтър е силно замърсен, използвайте мека четка и неутрален препарат. Отцедете водата и изсушете на сянка. 3. Поставете въздушния филтър. 4. Натиснете бутона за изчистване на символа за филтър върху дистанционното управление. Дисплеят изгасва. Почистване на отвора за отвеждане на въздух и външността на уреда ВНИМАНИЕ Не използвайте бензин, бензен, разредител, полираща пудра, течен инсектицид. Не използвайте топла вода над 50 C, тъй като това може да доведе до обезцветяване или деформиране. (1) Почистете със суха, мека кърпа. (Когато е трудно да се премахнат петната, използвайте вода и неутрален препарат.) 4 български

7 Ако възникне следното, моля, свържете се с вашия доставчик ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато климатикът е неизправен (произвежда мирис на изгоряло и др.), изключете захранването на уреда и се свържете с вашия доставчик. Продължаването на експлоатацията при такива обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари или опасност от пожар. Обърнете се към вашия дилър. Прояви Ако предпазно устройство като предпазител, прекъсвач или прекъсвач за утечки на земята се задейства често. Предприемете следните действия преди контакт. Не включвайте основния превключвател на захранването. Ако превключвателят ВКЛ/ИЗКЛ не работи правилно; Предприемете следните действия преди контакт. Изключете захранването. Прояви От климатика изтича вода. Предприемете следните действия преди контакт. Спрете уреда. Прояви Индикаторът за РАБОТА, дисплеят ПРОВЕРКА или МОДУЛ светят и мигат, ана дисплея се извежда КОД ЗА НЕИЗПРАВНОСТ. Индикатор за ДЕЙСТВИЕ UNIT No. Индикация на режим на ПРОВЕРКА C Предприемете следните действия преди контакт. Уведомете доставчика за информацията, изведена на дисплея на дистанционното управление. L H ВЪТРЕШЕН МОДУЛ в който възниква неизправност КОД НА НЕИЗПРАВНОСТ Тип на продукта и работен шум Модел Тип Модел Функция Комбинира на система Метод на охлаждане с кондензатор Метод на обдухване Номинален охлаждащ капацитет (W) Номинален отоплителен капацитет (W) Работен шум db (A) (конвертирани стойности за безшумно помещение) Обяснение Реалната стойност по време на работа епо-висока от посочената стойност поради влиянието на околния шум и ехото. Горните данни подлежат на промяна сразвитието на технологиите. Работният шум е изчислен при заден смукателен отвор и външно статично налягане от 10 Pa. Работен шум при долен смукателен отвор: [работен шум при заден смукателен отвор] +5 db. При монтаж на инсталация с ниско външно статично налягане, увеличението може да еот 5 db или повече. Следпродажбен сервиз и поддръжка Следпродажбен сервиз: Тип с топлинна помпа Отделен тип Тип с въздушно охлаждане Тип с директно обдухване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Консултирайте се с вашия доставчик относно модифицирането, ремонта иподдръжката на климатика. Неправилният ремонт може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия доставчик относно преместването и повторния монтаж на климатика. Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. български 5

8 Внимавайте за опасност от пожар вслучай на изтичане на охладител. Ако климатикът не работи правилно, т.е., не генерира студен или топъл въздух, причината може да е в изтичане на охладител. Обърнете се към вашия доставчик за съдействие. Охладителната течност в климатика е безопасна и обикновено не изтича. В случай на изтичане, обаче, контактът с открит нагревател, радиатор или печка може да доведе до образуване на отровен газ. Не използвайте климатика, докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е ремонтирана. Когато се обръщате към доставчика за ремонт, съобщете на служителите следната информация: Продуктов на климатика: Вижте гаранционната карта. Дата на доставка и дата на монтаж: Вижте гаранционната карта. Неизправност: Информирайте служителите за подробности по дефекта. (Показан на дисплея на дистанционното управление код за неизправност.) Име, адрес, телефонен номер Ремонт при изтичане на гаранцията Обърнете се към вашия дилър. Ако е нужен ремонт, услугите се заплащат. Минимален период на съхранение на важните части Дори и след като даден модел климатик се спре от производство, ние в Daikin разполагаме с нужните важни части за период от поне 9 години. Важни части са онези части, които са съществени за работата на климатика. Поддръжка и проверка Тъй като при използване на уреда в продължение на няколко години се натрупва прах, производителността на уреда до известна степен ще се влоши. Препоръчва се да се обърнете към сервиз за извършване на поддръжка (платена услуга). За повече информация се обърнете към доставчика. Къде да се обадите За следпродажбени услуги и други, се обърнете към доставчика. При бракуване на климатика, преместване/монтаж и поддръжка, съберете охладителния агент. 6 български

9

10 Copyright 2012 Daikin 4P

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B СЪДЪРЖАНИЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА Предпазни мерки... 2 Наименования на частите... 5 ПОДДРЪЖКА Поддръжка

Подробно

3PBG M.book

3PBG M.book РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СПЛИТ СИСТЕМА Климатик МОДЕЛИ (Тип с окачване на тавана) FHQG71CVEB FHQG100CVEB FHQG125CVEB FHQG140CVEB f a k RZQG100 125 140 e e i g d j d h b RZQG71 d c e f k [1] Благодарим

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

3PBG C.book

3PBG C.book РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СПЛИТ СИСТЕМА Климатик МОДЕЛИ (Тип с окачване на тавана) FHQ35BVVB FHQ50BVVB FHQ60BVVB FHQ35BWVB FHQ50BWVB FHQ60BWVB [] 3 4 2 TEST C hr hr TEST NOT AVAILABLE L H 2 0 3 4 5 6

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB Български Съдържание Съдържание 1 За настоящия документ 2 2 За системата 2 2.1 Компоненти... 2 3 Работа

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 Български Съдържание Съдържание 1 Общи

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Operation manuals; Installation manuals

Operation manuals; Installation manuals Ръководство за монтаж и експлоатация - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 2 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно