i?iaeo

Размер: px
Започни от страница:

Download "i?iaeo"

Препис

1 П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от часа се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД. На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха и Изпълнителеният директор на дружеството Асен Минчев Минчев, Златолина Иванова Мукова - изпълнителен директор на застрахователния подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп ЕАД, Асен Емануилов Асенов - изпълнителен директор на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД. Заседанието бе открито от г-н Асен Минчев Минчев, Изпълнителен директор на Еврохолд България АД. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване и присъствието на директора за връзка с инвеститорите. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Асен Минчев уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер на общото събрание. С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав: 1. Златолина Иванова Мукова, ЕГН ХХХХХХХХХХ председател; 2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН ХХХХХХХХХХ член; 3. Ива Венциславова Наумова, ЕГН ХХХХХХХХХХ член. Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица: 1. Златолина Иванова Мукова, ЕГН ХХХХХХХХХХ председател; 2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН: ХХХХХХХХХХ член; 3. Ива Венциславова Наумова, ЕГН ХХХХХХХХХХ член.

2 Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно часа, на г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 6 (шест) лица представляващи (тридесет и шест милиона двеста осемдесет и две хиляди и седемстотин седемдесет и едно) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи приблизително % (петдесет и осем цяло и пет стотни процента) от капитала на Еврохолд България АД. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва също така, че към момента на откриване на общото събрание в дружеството e постъпило едно пълномощно за представляване на акционер на общото събрание на акционерите. След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума. 2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД да бъде проведено на г. от часа. След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор на дружеството Асен Минчев Минчев, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран Велислав Милков Христов, ЕГН ХХХХХХХХХХ, за секретар на общото събрание на акционерите Асен Минчев, предложи да бъде избрана Виолета Василева Даракова, ЕГН ХХХХХХХХХХ, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани Ирина Иванова Зашева, ЕГН ХХХХХХХХХХ и Десислава Рашкова Тодорова, ЕГН ХХХХХХХХХХ. Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Велислав Милков Христов, ЕГН ХХХХХХХХХХ; 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Виолета Василева Даракова, ЕГН ХХХХХХХХХХ; 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ирина Иванова Зашева, ЕГН ХХХХХХХХХХ и Десислава Рашкова Тодорова, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 2

3 След това председателят на Изпълнителният директор на дружеството Асен Минчев Минчев даде думата на председателя на общото събрание на акционерите Велислав Христов, който предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите обявена на г. в Търговския регистър. Председателят Велислав Хирстов поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на Еврохолд България АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Предложението на председателя на общото събрание Велислав Христов, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва: 1. Приемане на решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, ЕИК: , посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони. (предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД приема решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, ЕИК: , посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рента-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони.). 2. Овластяване на Управителния съвет на Еврохолд България АД и на лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърлят в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД собствеността върху притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-акар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти - оценители. (предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД овластява Управителния съвет на Еврохолд България АД и лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърли в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД собствеността върху притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти оценители). 3

4 3. Изменения в Устава на дружеството (предложение за решение: Чл. 16, ал. 3 се изменя и получава следната редакция: Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си. Чл. 22, ал. 1 се изменя и получава следната редакция: Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. В чл. 22, ал. 2 се създават нови точки, както следва: е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права; з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон. Чл. 22, ал. 3 се изменя и приема следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Чл. 22, ал. 4 се изменя и приема следната редакция: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Чл. 22, ал. 5 се изменя и приема следната редакция: Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Чл. 22, ал. 6 се изменя и приема следната редакция: Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото 4

5 събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Чл. 23. се изменя и приема следната редакция: Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка. Чл. 25, ал. 1 се допълва и приема следната редакция: Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Създава се нова ал. 3 на чл. 27, както следва: Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими. Чл. 62, ал. 5 се изменя и приема следната редакция: Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър. 4. от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на г. и на г. и на , като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.) 4. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит. (проект на решение: На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат 3 (три) години, а именно Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков и Милена Василиева Аврамова). Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Настоящото извънредно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно: 1. Приемане на решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, ЕИК: , посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от Еврохолд България АД акции/ 5

6 дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони. (предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД приема решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, ЕИК: , посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са на обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони.). 2. Овластяване на Управителния съвет на Еврохолд България АД и на лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърлят в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД собствеността върху притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-акар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти - оценители. (предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД овластява Управителния съвет на Еврохолд България АД и лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърли в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД собствеността върху притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти оценители). 3. Изменения в Устава на дружеството (предложение за решение: Чл. 16, ал. 3 се изменя и получава следната редакция: Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си. Чл. 22, ал. 1 се изменя и получава следната редакция: Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез 6

7 покана, обявена в търговския регистър. В чл. 22, ал. 2 се създават нови точки, както следва: е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права; з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон. Чл. 22, ал. 3 се изменя и приема следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Чл. 22, ал. 4 се изменя и приема следната редакция: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Чл. 22, ал. 5 се изменя и приема следната редакция: Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Чл. 22, ал. 6 се изменя и приема следната редакция: Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Чл. 23. се изменя и приема следната редакция: Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е 7

8 приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка. Чл. 25, ал. 1 се допълва и приема следната редакция: Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Създава се нова ал. 3 на чл. 27, както следва: Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими. Чл. 62, ал. 5 се изменя и приема следната редакция: Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър. 4. от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на г. и на г. и на , като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.) 4. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит. (проект на решение: На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат 3 (три) години, а именно Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков и Милена Василиева Аврамова). По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов даде думата на Изпълнителния директор Асен Минчев, който запозна акционерите с предложението за решение на Управителния съвет на дружеството по тази точка от дневния ред. Изпълнителият директор на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД Асен Емануилов Асенов даде подробни разяснение по тази точка от дневния ред. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 1 Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД приема решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, ЕИК: , посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: 8

9 и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са на обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони. По точка 2 от дневния ред, председателят на общото събрание на акционерите отново даде думата на Изпълнителния директор на Еврохолд България АД Асен Минчев, който запозна акционерите с предложението за решение на Управителния съвет на дружеството по тази точка от дневния ред. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 2 Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД овластява Управителния съвет на Еврохолд България АД и лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърли в патримониума на дъщерното дружество Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД собствеността върху притежаваните от Еврохолд България АД акции/ дялове от капитала на Скандинавия Моторс ЕАД, ЕИК: , Евролийз Рент-а-кар ЕООД, ЕИК: и Нисан София АД, ЕИК: , които акции/ дялове са с обща пазарна стойност лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти оценители. По точка 3 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов запозна акционерите с измененията в Закона за публичното предлагане за ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник бр. 24 от г. и необходимостта устава на дружеството да бъде приведен в съответствие с новите изисквания на закона. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 3 Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД: Чл. 16, ал. 3 се изменя и получава следната редакция: Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си. Чл. 22, ал. 1 се изменя и получава следната редакция: 9

10 Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. В чл. 22, ал. 2 се създават нови точки, както следва: е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права; з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон. Чл. 22, ал. 3 се изменя и приема следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Чл. 22, ал. 4 се изменя и приема следната редакция: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Чл. 22, ал. 5 се изменя и приема следната редакция: Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Чл. 22, ал. 6 се изменя и приема следната редакция: Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Чл. 23. се изменя и приема следната редакция: Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и 10

11 образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка. Чл. 25, ал. 1 се допълва и приема следната редакция: Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Създава се нова ал. 3 на чл. 27, както следва: Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими. Чл. 62, ал. 5 се изменя и приема следната редакция: Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър. 4. от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на г. и на г. и на , като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Всички останали разпореди на устава остават непроменени. По точка 4 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов запозна акционерите с изискванията на чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и представи предложението за решение да бъде избиран одитен комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат 3 (три) години, а именно Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков и Милена Василиева Аврамова. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 4 Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит избира одитен комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат 3 (три) години, а именно: Димитър Стоянов Димитров, ЕГН: ХХХХХХХХХХ Иван Георгиев Мънков, ЕГН: ХХХХХХХХХХ и Милена Василиева Аврамова, ЕГН: ХХХХХХХХХХ 11

12 С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в часа. Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете. Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, Велислав Милков Христов СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, Виолета Василева Даракова ПРЕБРОИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, Ирина Иванова Зашева Десислава Рашкова Тодорова 12

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ликвидационен дял... 2 Право на записване на част от

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно