Installation manuals

Размер: px
Започни от страница:

Download "Installation manuals"

Препис

1 /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P

2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A C Еко (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A C ТИВ основн [8-9] Комфорт (отопление) R/W [9-]~[9-], стъпка: C [8-A] Еко (отопление) R/W [9-]~[9-], стъпка: C Комфорт (отопление) R/W -~, стъпка: C Еко (отопление) R/W -~, стъпка: C -2 C Темп. на бойлера 7... [6-A] Съхран. комфорт R/W ~[6-E] C, стъпка: C [6-B] Съхранение еко R/W ~мин.(, [6-E]) C, стъпка: C 7... [6-C] Повт. подгряване R/W ~мин.(, [6-E]) C, стъпка: C Цена та тока 7... [C-C] [D-C] Висока R/W,~99/kWh /kwh [C-D] [D-D] Средна R/W,~99/kWh /kwh 7... [C-E] [D-E] Наименование на та Ниска R/W,~99/kWh /kwh Цена на горивото 7..6 R/W,~99/kWh,~29/MBtu 8,/kWh Зад. зав. атм. усл. Основна Задав. отопл. зав. атм [-] Задав. отопл. зав. атм. Ниска окръжаваща температура за [-] Задав. отопл. зав. атм. Висока окръжаваща температура за [-2] Задав. отопл. зав. атм. на изходящата вода за ниска [-] Задав. отопл. зав. атм. на изходящата вода за висока Допълнителна Задав. отопл. зав. атм [-] Задав. отопл. зав. атм. на изходящата вода за висока отопление на допълнителната зона [-] Задав. отопл. зав. атм. на изходящата вода за ниска отопление на допълнителната зона [-2] Задав. отопл. зав. атм. Висока окръжаваща температура за отопление на допълнителната зона. - 6 R/W [9-]~мин.(,[9-]) C, стъпка: C R/W [9-]~мин.(,[9-6]) C, стъпка: C R/W [9-]~[9-6] C, стъпка: C [-] Задав. отопл. зав. атм. Ниска окръжаваща температура за - Настр. от монтажника Конф. на системата Стандартно A.2.. [E-] Тип модул R/O ~ : Хибридно A.2..2 [E-] Тип на компресора R/O : 8 A.2.. [E-2] Тип софт. вътр. тяло R/O : Тип 2 A.2..6 [D-] Контакт принуд. стоп : Отв. тарифа 2: Затв. тарифа : Термостат A.2..7 [C-7] Метод управ. Модула R/W : ТИВ управление : Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ A.2..8 [7-2] Брой ТИВ зони R/W : ТИВ зона : 2 ТИВ зони A.2..9 [F-D] Режим раб. на помп. прекъснат : Проба 2: По заявка A.2..B Място на дист. упр. R/W : На модула : В стаята Опции A.2.2. [E-] Режим раб. БГВ A [E-6] Разм. бойл. БГВ A.2.2. [E-7] Нагр. бойл. БГВ R/W ~6 : Тип 6: Тип 7 A.2.2. [C-] Тип конт. осн. R/W : Термо ВКЛ/ИЗКЛ A.2.2. [C-6] Тип конт. Доп. R/W : Термо ВКЛ/ИЗКЛ A [D-7] Печ. пл. циф. вх/из Соларен комплект P CHYHBH*

3 Наименование на та A [C-9] Печ. пл. циф. вх/из Алармен изход R/W : Нормално отвор. : Нормално затв. A [D-] Платка огр. конс. мощн. : Упр. конс. мощ. A [D-8] Външен kwh метър :, импулс/kwh 2: импулс/kwh : импулс/kwh : импулс/kwh : импулс/kwh A.2.2.A [D-2] Помпа БГВ : Вторич. циркул. 2: Дезинф. Шунт : Циркул. Помпа : ЦП и дезинф. ОтопПом A.2.2.B [C-8] Външен датчик тчик отвън 2: Стаен датчик A.2.2.C [D-A] Външен измервателен уред за газ е наличен : /m³ 2: /m³ : /m³ Реж. раб. в помещ. Настройки ТИВ Основна A... Режим задаване на ТИВ R/W : Абсолютен : Зависим от атм. 2: Абс. / програм. : З. атм. / прог. A...2. [9-] Темп. диапазон Мин. темп. (отопл.) R/W ~7 C, стъпка: C A [9-] Темп. диапазон Макс. темп. (отопл.) R/W 7~8, стъпка: C 8 A... [8-] Модулирана ТИВ A...6. [F-B] Спирателен вентил Термо Вкл./ИЗКЛ. A...7 [9-B] Тип излъчвател R/W : Бързо : Бавно Допълнителна A...2. Режим задаване на ТИВ R/W : Абсолютен : Зависим от атм. 2: Абс. / програм. : З. атм. / прог. A [9-] Темп. диапазон Мин. темп. (отопл.) R/W ~7 C, стъпка: C A [9-6] Темп. диапазон Макс. темп. (отопл.) R/W 7~8, стъпка: C 8 Стаен термостат A..2.. [-7] Диап. на ст. темп. Мин. темп. (отопл.) R/W 2~8 C, стъпка: A C A [-6] Диап. на ст. темп. Макс. темп. (отопл.) R/W 8~, стъпка: A..2. A..2.2 [2-A] Стайна темп., изместв. A..2. [2-9] Изм. на външ. ст. датч. A..2. Стъпка на стайна темп. R/W : C :, Работен диапазон A... [-2] Темп. ИЗК отоп. пом. R/W ~, стъпка: C Битова гореща вода (БГВ) Тип A.. [6-D] R/W : Само пов. подг. : Пов. под. + пр. 2: Само програмир. Дезинфекция A... [2-] Дезинфекция A...2 [2-] Работен ден R/W : Всеки ден : Понеделник 2: Вторник : Сряда : Четвъртък : Петък 6: Събота 7: Неделя A... [2-2] Начален час R/W ~2 часа, стъпка: час 2 A... [2-] Зададена температура R/W постоянна стойност 6 A... [2-] Продължителност R/W ~6 мин., стъпка: мин. мин. Макс. зададена точка A.. [6-E] R/W [E-6]= [E-7] 6: ~7, стъпка: C, 7 [E-7] = 6: ~6, стъпка: C, 6 [E-6]= ~6, стъпка: C, 6 Р. зад. съхр. комф. A..6 R/W : Абсолютен : Зависим от атм. Крива, зависима от атм. A..7 [-B] Крива, зависима от атм. Зададена точка за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните крива на битовата гореща вода. R/W ~[6-E] C, стъпка: C /6 A..7 [-C] Крива, зависима от атм. Зададена точка за ниска окръжаваща R/W ~[6-E] C, стъпка: C температура за зависимата от атмосферните 6 крива на битовата гореща вода. A..7 [-D] Крива, зависима от атм. A..7 [-E] Крива, зависима от атм. Топлинни източници Котел Висока окръжаваща температура за на битовата гореща вода. Ниска окръжаваща температура за на битовата гореща вода. - CHYHBH* P

4 /6 Наименование на та A..2.2 [-] Равновесна темп. R/W -~, стъпка: C Работа на системата Автоматично рестартиране A.6. [-] Осреднено време A.6. [-A] R/W : Без осредняване : 2 часа 2: 2 часа : 8 часа : 72 часа Изм. дат. вън. окр. A.6. [2-B] Енергоспест. режим A.6.7 [7-] R/W : Икономичен : Екологичен Авария A.6.C R/W : Ръчно : Автоматично Преглед на настройките A.8 [-] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-]~мин.(,[9-6]) C, стъпка: C A.8 [-] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-]~[9-6] C, стъпка: C 6 A.8 [-2] Висока атмосферните крива отопление на допълнителната A.8 [-] Ниска атмосферните крива - A.8 [-] -- 8 A.8 [-] -- 2 A.8 [-6] -- A.8 [-7] -- A.8 [-B] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на битовата гореща вода. R/W ~[6-E] C, стъпка: C A.8 [-C] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на битовата гореща вода. R/W ~[6-E] C, стъпка: C 6 A.8 [-D] Висока атмосферните крива на битовата гореща вода. A.8 [-E] Ниска атмосферните крива на битовата гореща вода. - A.8 [-] Ниска атмосферните крива - A.8 [-] Висока атмосферните крив A.8 [-2] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на температурата на изходящата 6 A.8 [-] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-]~мин.(,[9-]) C, стъпка: C A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-6] -- A.8 [-7] -- A.8 [-8] A.8 [-9] -- 8 A.8 [-A] Какво е осредненото време за външната температура? R/W : Без осредняване : 2 часа 2: 2 часа : 8 часа : 72 часа A.8 [2-] Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция? R/W : Всеки ден : Понеделник 2: Вторник : Сряда : Четвъртък : Петък 6: Събота 7: Неделя A.8 [2-] Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция? A.8 [2-2] Кога трябва да стартира функцията дезинфекция? R/W ~2 часа, стъпка: час 2 A.8 [2-] Каква е зададената температура за дезинфекция? R/W постоянна стойност 6 A.8 [2-] Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера? R/W ~6 мин., стъпка: мин. мин. A.8 [2-] Температура на стаята против замръзване R/W ~6 C, стъпка: C 8 C A.8 [2-6] Защита на помещението от замръзване R/W : Деактивирана : Активирано A.8 [2-9] Регулиране на изместв. на измерената стайна температура A.8 [2-A] Регулиране на изместв. на измерената стайна температура A.8 [2-B] Какво е нужното изместв. на измерената външна темп? A.8 [-] Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула? A.8 [-] -- A.8 [-2] -- A.8 [-] -- A.8 [-] -- 2 A.8 [-] -- A.8 [-6] Каква е максималната желана стайна темп. при отопление? R/W 8~, стъпка: A..2. A.8 [-7] Каква е минималната желана стайна темп. при отопление? R/W 2~8 C, стъпка: A C A.8 [-8] -- A.8 [-9] -- A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-2] Под каква външна темп. е позволено отопление? R/W ~, стъпка: C A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-6] -- (Не променяйте тази стойност) / A.8 [-7] -- A.8 [-8] -- A.8 [-9] -- P CHYHBH*

5 Наименование на та A.8 [-A] -- A.8 [-B] -- A.8 [-C] -- A.8 [-D] -- A.8 [-E] Монтажникът на обекта ли е? A.8 [-] -- A.8 [-] Каква е равновесната температура за сградата? R/W -~, стъпка: C A.8 [-2] -- A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-6] -- A.8 [-7] -- A.8 [-8] -- A.8 [-9] -- A.8 [-A] -- A.8 [-B] -- A.8 [-C] -- A.8 [-D] -- A.8 [-E] -- A.8 [6-] Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата. R/W 2~2, стъпка: C 2 C A.8 [6-] Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата. R/W ~, стъпка: C 2 C A.8 [6-2] -- A.8 [6-] -- A.8 [6-] -- A.8 [6-] -- A.8 [6-6] -- A.8 [6-7] -- A.8 [6-8] Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване? R/W 2~2, стъпка: C A.8 [6-9] -- A.8 [6-A] Каква е желаната темп. на комфортно съхранение? R/W ~[6-E] C, стъпка: C 6 A.8 [6-B] Каква е желаната темп. на еко съхранение? R/W ~мин.(, [6-E]) C, стъпка: C A.8 [6-C] Каква е желаната темп. на повторно подгряване? R/W ~мин.(, [6-E]) C, стъпка: C A.8 [6-D] Какъв е желаният режим на задаване при БГВ? R/W : Само пов. подг. : Пов. под. + пр. 2: Само програмир. A.8 [6-E] Каква е максималната зададена температура? R/W [E-6]= [E-7] 6: ~7, стъпка: C, 7 [E-7] = 6: ~6, стъпка: C, 6 [E-6]= ~6, стъпка: C, 6 A.8 [7-] -- A.8 [7-] -- 2 A.8 [7-2] Колко са зоните на темп. на изходящата вода? R/W : ТИВ зона : 2 ТИВ зони A.8 [7-] #REF! R/W ~6, стъпка:, 2, A.8 [7-] Енергоспест. режим R/W : Икономичен : Екологичен A.8 [7-] -- A.8 [8-] -- A.8 [8-] Максимално време на работа за режим на битова гореща вода. R/W ~9 мин., стъпка: мин. мин. A.8 [8-2] Защитно време на повторен цикъл. R/W ~ часа, стъпка:, час, час A.8 [8-] -- A.8 [8-] -- A.8 [8-] Разрешавате ли модулиране на ТИВ за упр. на стайната темп.? A.8 [8-6] Максимална модулация на температурата на изходящата вода. R/W ~, стъпка: C A.8 [8-7] -- 8 A.8 [8-8] -- A.8 [8-9] Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при отопление? A.8 [8-A] Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление? A.8 [8-B] #REF! R/W ~, стъпка:, CHYHBH: CHYHBH8: A.8 [8-C] #REF! R/W ~, стъпка:, CHYHBH: CHYHBH8: A.8 [8-D] #REF! R/W ~, стъпка:, 6 A.8 [9-] Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при отопление? R/W 7~8, стъпка: C 8 A.8 [9-] Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при отопление? R/W ~7 C, стъпка: C A.8 [9-2] A.8 [9-] -- A.8 [9-] -- A.8 [9-] Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при отопление? R/W ~7 C, стъпка: C A.8 [9-6] Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при отопление? R/W 7~8, стъпка: C 8 A.8 [9-7] -- A.8 [9-8] A.8 [9-9] -- A.8 [9-A] -- A.8 [9-B] Какъв тип излъчвател е свързан към основната зона за ТИВ? R/W : Бързо : Бавно A.8 [9-C] Хистерезис на стайната температура. R/W ~6 C, стъпка:, C A.8 [9-D] Ограничение на скоростта на помпата R/W ~8,стъпка: 6 A.8 [9-E] -- ~8,стъпка: 6 A.8 [A-] -- A.8 [A-] -- A.8 [A-2] -- A.8 [A-] -- A.8 [A-] -- CHYHBH* P /6

6 6/6 Наименование на та A.8 [B-] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-2] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-] -- A.8 [C-] Приоритет на загряването на битова вода. R/W : Приоритет на соларния комплект : Приоритет на термопомпата A.8 [C-] -- A.8 [C-2] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-] Какъв е типът контакт за термо заявката за осн. зона? R/W : Термо ВКЛ/ИЗКЛ A.8 [C-6] Какъв е типът контакт за термо заявката за допълн. зона? R/W : - : Термо ВКЛ/ИЗКЛ A.8 [C-7] Какъв е методът за управление в режим работа в помещ? R/W : ТИВ управление : Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ A.8 [C-8] Какъв тип външен датчик е монтиран? тчик отвън 2: Стаен датчик A.8 [C-9] Какъв е нужният тип контакт на изхода на алармата? R/W : Нормално отвор. : Нормално затв. A.8 [C-A] #REF! R/W : Деактивиране : Активиране A.8 [C-C] Висока цена на електроенергията, закръглена до цяло число (не използвайте) R/W ~7 A.8 [C-D] Средна цена на електроенергията, закръглена до цяло число (не използвайте) R/W ~7 A.8 [C-E] Ниска цена на електроенергията, закръглена до цяло число (не използвайте) R/W ~7 A.8 [D-] -- A.8 [D-] Контакт принуд. стоп : Отв. тарифа 2: Затв. тарифа : Термостат A.8 [D-2] Какъв тип помпа за БГВ е монтирана? : Вторич. циркул. 2: Дезинф. Шунт : Циркул. Помпа : ЦП и дезинф. ОтопПом A.8 [D-] Компенсация на температурата на изходящата вода около C. R/W : Деактивирана : Активирана, промяна 2C (от -2 до 2C) 2: Активирана, промяна C (от -2 до 2C) : Активирана, промяна 2C (от - до C) : Активирана, промяна C (от - до C) A.8 [D-] Свързана ли е печатна платка за : Упр. конс. мощ. A.8 [D-] -- A.8 [D-7] Свързан ли е соларен A.8 [D-8] Използва ли се външ. kwh уред за измерване на мощността? :, импулс/kwh 2: импулс/kwh : импулс/kwh : импулс/kwh : импулс/kwh A.8 [D-9] -- A.8 [D-A] Използва ли се външен измервателен уред за газ за измерване на мощността? е наличен : /m³ 2: /m³ : /m³ A.8 [D-B] -- 2 A.8 [D-C] Каква е високата цена на електроенергията (не използвайте) R/W ~9 A.8 [D-D] Каква е средната цена на електроенергията (не използвайте) R/W ~9 A.8 [D-E] Каква е ниската цена на електроенергията (не използвайте) R/W ~9 A.8 [E-] Какъв тип модул е монтиран? R/O ~ : Хибридно A.8 [E-] Какъв тип компресор е монтиран? R/O : 8 A.8 [E-2] Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло? R/O : Тип 2 A.8 [E-] -- A.8 [E-] -- R/O A.8 [E-] Може ли системата да осигури битова гореща вода? A.8 [E-6] Има ли монтиран бойлер за БГВ в системата? A.8 [E-7] Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран? R/W ~6 : Тип 6: Тип 7 A.8 [E-8] -- A.8 [E-9] -- A.8 [E-A] -- A.8 [E-B] -- A.8 [E-C] -- A.8 [F-] -- A.8 [F-2] -- A.8 [F-] -- A.8 [F-] -- A.8 [F-] -- A.8 [F-6] -- A.8 [F-9] -- A.8 [F-A] -- A.8 [F-B] Затваряне на спирателния вентил по време на термо ИЗКЛ? A.8 [F-C] -- R/W A.8 [F-D] Какъв е режимът на работа на помпата? прекъснат : Проба 2: По заявка P CHYHBH*

Installation manuals

Installation manuals 1/8 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Забележки (*5) *4/8* 2/8 Наименование на та Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7.4.1.1

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/9 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EAVZ16S18DA6V EAVZ16S23DA6V EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект

Подробно

4PBG _2015_01

4PBG _2015_01 Справочно ръководство на потребителя Daikin Altherma Нискотемпературна сплит система EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EABH16DA6V EABH16DA9W EABX16DA6V EABX16DA9W EAVH16S18DA6V(G) EAVH16S23DA6V(G) EAVH16S18DA9W(G) EAVH16S23DA9W(G) EAVX16S18DA6V(G)

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Operation manuals

Operation manuals EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект документация 1 За настоящия документ 2 2 За системата 3 2.1 Компоненти в

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание 1 Настройки от монтажника: Таблици, които трябва да се попълнят от монтажника

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за експлоатация Ç Úapple ÌÓ Вътрешно ÚflÎÓ тяло за Á система ÒËÒÚÂÏ VRVIII Ръководство за експлоатация Съдържание Страница 1. Определения... 1 1.1. Значение на предупреждения и символи...

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf SHERPA МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПЛИТ термопомпа въздух-вода с вграден бойлер 150 л ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ Комбинацията от инверторна термопомпа въздух-вода и термопомпа вода-вода позволява отопление/охлаждане

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr Топлинен комфорт + Икономия на енергия WWW. ECOTHERM. BG Хибридна система - перфектно съчетание на термопомпа и газов котел Хибридната система съчетава, по перфектен и интелигентен начин, работата на сплит

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Нискотемпературна моноблок система Dikin Altherm EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EKCB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Български Съдържание Съдържание Общи предпазни

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт Семпли линии и елегантност Перфектна комбинация от отлични характеристики и стилен дизайн. Газовият котел ROMSTAL Habitat се отличава с изчистена линия,

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow

Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow Oтоплява, охлажда и произвежда гореща вода за битовите Ви нужди, като в същото време осигурява повече комфорт и намалява енергийните Ви разходи Ново

Подробно

NHC-H52M-xx_BG _A4

NHC-H52M-xx_BG _A4 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и ЕЛ. СВЪРЗВАНЕ на ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР NHC-H52M-1-1 / NHC-H52M-2-1 за управление на битови акумулиращи водонагреватели с електрически нагревател/и до 3

Подробно

makscom екологичен бойлер една система с бъдеще... Използвайте разумно природната топлина! За защита от атмосферни въздействия и икономисване на разхо

makscom екологичен бойлер една система с бъдеще... Използвайте разумно природната топлина! За защита от атмосферни въздействия и икономисване на разхо екологичен бойлер една система с бъдеще... Използвайте разумно природната топлина! За защита от атмосферни въздействия и икономисване на разходи. DOUBLE ENERGY Топлата вода във всяка сграда е извор на

Подробно