Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната година, както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната година съгласно Наредба 10 от г. за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс ОПРЕДЕЛЯМ: 1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва: ІV клас Български език и литература 27 май 2020 г., начало 10,00 часа Математика 28 май 2020 г., начало 10,00 часа VІІ клас Български език и литература 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа Математика 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа Х клас Български език и литература 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа Математика 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

2 2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната година Дейност НВО в IV клас Определяне на състава на регионалните комисии за до 03 февруари 2020 г. организиране и провеждане на НВО Определяне на състава на училищните комисии за до 07 февруари 2020 г. организиране и провеждане на НВО Въвеждане на предложения от директорите на училищата за до 21 февруари 2020 г. оценители, за квестори, за учители консултанти и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 21 февруари 2020 г. до 28 февруари 2020 г. до 24 април 2020 г. Определяне на състава на регионалните комисии за до 07 май 2020 г. проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит Определяне на състава на техническите комисии за до 18 май 2020 г. електронна обработка на изпитните работи Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 19 май 2020 г. Оценяване на изпитните работи от НВО 01 юни 07 юни 2020 г. Обявяване на резултатите от НВО 08 юни 2020 г. Издаване на удостоверение за завършен начален етап до 17 юни 2020 г.

3 3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през учебната година Дейност Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните НВО в VII клас НВО в Х клас до 03 февруари 2020 г. до 03 февруари 2020 г. до 07 февруари 2020 г. до 07 февруари 2020 г. до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г. до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г. до 14 април 2020 г. до 28 февруари 2020 г. до 14 април 2020 г. до 14 април 2020 г април 2020 г април 2020 г.

4 компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 01 юни 2020 г. до 01 юни 2020 г. до 03 юни 2020 г до 03 юни 2020 г. до 03 юни 2020 г. Определяне на квесторите, на до 05 юни 2020 г. до 05 юни 2020 г. учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст Оценяване на изпитните работи от юни 2020 г юни 2020 г. НВО Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 г. до 26 юни 2020 г. Издаване на свидетелството за до 03 юли 2020 г. до 03 юли 2020 г. завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап 4. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната година на места по държавен план-прием съгласно Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Вид дейност Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на май 2020 г. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на до 08 юни 2020 г.

5 . Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на Провеждане на изпити за проверка на по: изобразително изкуство 22 юни 2020 г. музика 23 юни 2020 г. спорт юни 2020 г. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на до 26 юни 2020 г. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за до 02 юли 2020 г. проверка на Подаване на документи за участие в приема на ученици по юли 2020 г. Наредба 10 от г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на до 13 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на първи етап на до 16 юли 2020 г. или подаване на заявление за участие във втори етап на Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на до 20 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на втори етап на до 22 юли 2020 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 23 юли 2020 г. след втори етап на Подаване на документи за участие в трети етап на юли 2020 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 29 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на трети етап на 30 юли 2020 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места до 03 август 2020 г. след трети етап на Попълване на незаетите места след трети етап на и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

6 5. График на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас за учебната година на места по допълнителен държавен план-прием съгласно Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Вид дейност Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на май 2020 г. Провеждане на изпити за проверка на по: юни 2020 г. изобразително изкуство музика спорт Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на до 26 юни 2020 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици юли 2020 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на до 13 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на първи етап на до 16 юли 2020 г. или подаване на заявление за участие във втори етап на Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на до 20 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на втори етап на до 22 юли 2020 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 23 юли 2020 г. след втори етап на Подаване на документи за участие в трети етап на юли 2020 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 29 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на трети етап на 30 юли 2020 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места до 03 август 2020 г. след трети етап на Попълване на незаетите места след трети етап на и до 10 септември 2020 г. вкл. записване Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен планприем до 14 септември 2020 г. вкл.

7 Заповедта да се сведе до знанието на училищните директори чрез началниците на регионалните управления на образованието. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова заместникминистър г. X Красимир Вълчев Министър на образованието и науката Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от 26.09.2017 г. Раздел ІІІ Наредба 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищно образование Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД09-2149/27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно