04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

Размер: px
Започни от страница:

Download "04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto"

Препис

1 Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: 01 юли 31 декември 2017 г. Контакт за въпроси: Г-жа Елена Пищовколева - началник на отдел Насърчаване на инвестициите и инвестиционни проекти, дирекция Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите Дата: 15 август 2017 г. Телефон: 02/ Г-жа Петя Атанасова държавен експерт в отдел Насърчаване на инвестициите и инвестиционни проекти, дирекция 02/ Дефиниране на проблема: 1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. В изпълнение на Решение 338 на Министерски съвет от г. ( РМС 338/2017 г. ) за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител (включени са 12 удостоверителни документа, посочени в Приложение към т. 1, буква а от РМС 338/2017 г.), беше направен преглед на изискуемите документи в предоставяната от Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Министерството на икономиката (МИ) комплексна административна услуга по приемане на документи и издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗНИ). При извършване на прегледа беше установено, че един от изискуемите от заявителя документи съгласно чл. 4, ал. 3 и Секция I от Заявлението по чл. 18, ал. 1 от ЗНИ, представляващо Приложение 1 към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите (НАП), попада сред документите обхванати от РМС 338/2017 г. (точка 9 от Приложение към т. 1, буква а от РМС 338/2017 г.) и следва да отпадне и да се събира по служебен път от БАИ и МИ. Изискването за събиране по служебен път на удостоверенията за наличие или липса на задължения на заявителя от страна на компетентния орган в производството по

2 2 комплексно административно обслужване (КАО) е въведено в чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) в началото н 2016 г., като по този начин се постига синхронизиране на данъчното законодателство с извършените промени в Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване, при което водеща роля има осигуряването по служебен път на информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаването на индивидуален административен акт. Във връзка с изложеното са изготвени промени в ППЗНИ, с които удостоверението за наличието или липсата на задължения, издавано от НАП отпада като изискуем документ от заявителя и се събира по служебен път от БАИ и МИ Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). Към момента, редът съгласно чл. 4, ал. 3 и Секция I от Заявлението по чл. 18, ал. 1 от ЗНИ, представляващо Приложение 1 към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ предвижда две възможности за предоставянето на документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК - документът да бъде представен от заявителя като част от пакета документи представяни в БАИ заедно със Заявлението по чл. 18, ал. 1 от ЗНИ за издаване на сертификат или документът да бъде събиран по служебен път от БАИ, ако заявителят е отбелязал тази опция. С въведената възможност в чл. 87, ал. 11 от ДОПК за целите на комплексното административно обслужване компетентните органи могат да изискват и да получават от органите по приходите удостоверения за наличие или липса на задължения на заявителите на административната услуга. На това основание и в изпълнение на РМС 338/2017 г. следва опцията за представяне на документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК от страна на заявителя в процедурата по издаване на сертификат по ЗНИ изцяло да отпадне като информацията се събира единствено по служебен път Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Към момента не са извършвани последващи оценки на въздействието. 2. Цели: Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите цели намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ, посредством отпадането на един от изискуемите документи в процедурата по сертифициране - удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издавано от НАП и събирането му по служебен път от БАИ и МИ. С отпадането на изискването към заявителите за предоставяне в БАИ на документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата от НАП, ще бъдат намалени разходите и времето им за подготовка и окомплектоване на необходимите документи

3 за сертифициране на инвестиционните им проекти Идентифициране на заинтересованите страни: Заинтересовани страни от приемането на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, са: - Министерството на икономиката и Българската агенция за инвестиции в качеството им на компетентни органи по КАО; - Заявителите (юридически или физически лица), кандидатстващи за издаването на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по реда на ЗНИ и ППЗНИ. 4. Варианти на действие: Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите не съдържа разпоредби, свързани с въвеждането на регулаторни режими по отношение на стопански субекти и поради тази причина вариантите са следните: Вариант на действие 0 Без действие : При този вариант не се приема проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и се запазва съществуващия ред за представяне от страна на заявителите в процедурата по сертифициране по ЗНИ и ППЗНИ документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК. В този случай няма да бъде въведен изцяло предвидения в чл. 87, ал. 11 от ДОПК и чл. 36, ал. 4 от АПК ред за служебно събиране на информация и документи за нуждите на съответното производство, които са налични при друг административен орган и няма да бъде изпълнено РМС 338/2017 г. Невъвеждането на посоченото изискване, възпрепятства предоставянето на КАО и нарушава принципа за еднократно събиране и създаване на данни, установен в чл. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и се наказва с глоба за администравния орган в размер от 150 лв. до 750 лв., а при повторно нарушение с глоба в размер от 300 лв. до 1500 лв. (чл. 63, ал. 1 и 2 от ЗЕУ). При този вариант ще бъдат приети промените в ППЗНИ, с които ще отпадне като изискуем документ от заявителите в производството по издаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ удостоверението за наличието или липсата на задължения, издавано от НАП и ще бъде събирано само по служебен път от БАИ и МИ, в качеството им на компетентни органи по КАО, на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК. По този начин и в изпълнение на РМС 338/2017 г. ще бъде изцяло въведен редът по чл. 87, ал. 11 от ДОПК и чл. 36, ал. 4 от АПК служебно събиране на информация и документи за нуждите на производството по издаване на сертификат по ЗНИ.

4 4 5. Негативни въздействия: Вариант на действие 0 Без действие : Икономически негативни въздействия: - Заявителите (юридически или физически лица), кандидатстващи за издаването на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ ще продължат да предоставят документ, които следва да бъде събиран по служебен път от администрацията. Социални негативни въздействия: Екологични негативни въздействия: Приемането на Постановлението няма да доведе до икономически, социални, екологични и други негативни въздействия. 6. Положителни въздействия: Вариант на действие 0 Без действие : при този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. Икономически положителни въздействия: Приемането на проекта на Постановление ще доведе до намаляване на административната тежест за заявителите в процедурата по издаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ чрез премахване на задължението за предоставяне на документ, издаван от друг държавен орган, който следва да бъде събират по служебен път от компетентния административен орган по КАО. Социални положителни въздействия: Екологични положителни въздействия:

5 5 7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове от приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите Административната тежест за физическите и юридическите лица: Ще се повиши Ще се намали Няма ефект Проектът на Постановление цели намаляване на административната тежест за заявителите, кандидатстващи за издаването на сертификат по ЗНИ за насърчаване на изпълнението на инвестиционните им проекти на територията на страната, посредством отпадането на един от изискуемите документи, което ще намали разходите и времето на заявителите за подготовка и окомплектоване на необходимите документи за сертифициране Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? С проектът на акт не се създават нови регулаторни режими. 9. Създават ли се нови регистри? С проектът на акт не се създават нови регистри. 10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? Актът засяга пряко МСП Актът не засяга МСП Няма ефект Проектът на Постановление цели намаляване на административната тежест за заявителите физически или юридически лиза, в т.ч. МСП, кандидатстващи за издаването на сертификат по ЗНИ за насърчаване на изпълнението на инвестиционните им проекти на територията на страната, посредством отпадането на един от изискуемите документи. 11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? Да Не 12. Обществени консултации: Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? Да Не 14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: Г-жа Елена Пищовколева, за директор на дирекция Дата: 15 август 2017 г. Подпис:

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно