Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Размер: px
Започни от страница:

Download "Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3"

Препис

1 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Проектът на Постановление на МС е представен в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с Доклад на Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Правното основание за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от АУЕР са разпоредбите на чл. 23, ал. 5, чл. 34, ал. 5 и чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и чл. 34, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Предлаганият проект на Тарифа е изготвен от АУЕР в съответствие с разпоредбата на 1 от Заключителните разпоредби към Постановление 1 на Министерския съвет от г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (ЗОАРАКСДР, обн., ДВ, бр. 4 от г.). гр. София 1052, ул. "Славянска" 8 Тел: Факс: , ,

2 Проектът не предвижда промени във видовете събирани от АУЕР такси, доколкото същите са нормативно установени със ЗЕЕ и ЗЕВИ. Целта на предлаганата промяна е привеждане на действащите към момента такси в съответствие с методите за тяхното изчисление съгласно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Проектът предвижда следната промяна в броя и размера на събираните такси: I. Увеличаване на размера на 3 броя такси, както следва: 1. Такса за вписване на промени в регистрираните обстоятелства в съответния регистър по чл. 23 и 34 от ЗЕЕ (чл. 1, ал. 2 от Тарифата) от 50 лв. на 60 лв. 2. Такса за издаване на удостоверение за енергийни спестявания (чл. 2, ал. 1 от Тарифата) от 20 лв. на 30 лв. 3. Такса за издаване на дубликат на удостоверение за енергийни спестявания (чл. 2, ал. 2 от Тарифата) от 10 лв. на 30 лв. II. Намаляване на размера на 4 броя такси, както следва: 1. Такса за издаване на удостоверение за вписване в съответния регистър по чл. 23 и 34 от ЗЕЕ на лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (чл. 1, ал. 1, т. 1 от Тарифата) от 100 лв. на 60 лв. 2. Такса за издаване на удостоверение за вписване в съответния регистър по чл. 23 и 34 от ЗЕЕ на лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (чл. 1, ал. 1, т. 2 от Тарифата) от 100 лв. на 60 лв. 3. Такса за издаване на дубликат на удостоверение за вписване (чл. 1, ал. 3 от Тарифата) от 75 лв. на 60 лв. 4. Такса за издаване на гаранция за произход (чл. 3 от Тарифата) от 50 лв. на 20 лв. на подадено заявление. При изчисляването на горепосочените такси е приложена приетата с Постановление 1 на МС от г. Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от ЗОАРАКСДР, както и утвърдената със Заповед РД от г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Инструкция за прилагане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите. IIІ. Отпадане на една такса, както следва: Проектът предвижда отпадане на таксата за извършване на справка за регистрираните обстоятелства в съответния регистър по чл. 23 и 34 от Закона за енергийната ефективност (чл. 1, ал. 4 от Тарифата) в размер на 5 лв. на страница, като съображенията за това предложение са следните: - регистрите по чл. 23 и чл. 34 от ЗЕЕ са публични; - не е издавана справка по този ред; - налице е процедура по реда на Закона за достъп до обществена информация. 2

3 При определянето размера на таксите са взети предвид следните разходи: I. Вписване в регистрите по чл. 23 и чл. 34 от ЗЕЕ такса 60,00 лв. Съгласно чл.7а от ЗОАРАКСД административните разходи по т.1.1 и т.1.2. са ограничени до 20 % от размера на таксата. контрол, надзор или мониторинг 11 часа х 6,20 часова ставка = 68,20 лв. на персонала от общата администрация на административната структура 5 часа х 10 лв.= 50 лв разходи за материали- 3,50 лв./хартия с холограмен стикер, канцеларски материали, тонер/ 1.4. капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга - специфичен софтуер, техника, инвентар 40 лв. изразходвани за създаване на ПП Регистър и изграждане на национална информационна система по ОПАК през 2010 г разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга- пощенски разходи 1,42 лв. обема на предоставяните услуги 2,25 лв режийни разходи (разходи за стопански нужди) - изчисляват се чрез коефициент, определен като съотношение между броя на служителите, извършващи остойностяваната услуга, и общия брой на всички служители, разделено на броя на предоставените от административния орган услуги общо лв. за периода г. - вода и енергия лв. - телекомуникационни услуги лв. - абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер лв. - охрана лв. - обслужване на телефонна централа лв. - квалификация и преквалификация на персонала лв. - трудова медицина лв. - обслужване на асансьор лв. - почистване лв лв.х 2щ. бр./57 щ. бр./( ) бр.услуги = 2,25 лв. 3

4 Калкулираните разходи са въз основа на данни за периода г. с оглед обхващане на по-дълъг период при изчисляване на непреките разходи, тъй като част от услугите не са извършвани през 2011 г. II. Вписване на промени в обстоятелства в регистрите по чл. 23 и чл. 34 от ЗЕЕ такса 60 лв. Съгласно чл.7а от ЗОАРАКСД административните разходи по т.1.1 и т.1.2. са ограничени до 20 % от размера на таксата. контрол, надзор или мониторинг 8,5 часа х 6,20 часова ставка = 52,70 лв. на персонала от общата администрация на административната структура 3,5 часа х 10 лв.= 35 лв разходи за материали - 2,00лв капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга - специфичен софтуер, техника, инвентар 40 лв. изразходвани за създаване на ПП Регистър и изграждане на национална информационна система по ОПАК през 2010 г разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга - пощенски разходи - 1,42 лв. обема на предоставяните услуги 2,25 лв лв. х 2 щ. бр./57 щ. бр./( ) бр. услуги = 2,25 лв. /базов период г./ Калкулираните разходи са въз основа на данни за периода г. с оглед обхващане на по-дълъг период при изчисляване на непреките разходи, тъй като част от услугите не са извършвани през 2011 г. III. Издаване на дубликат на удостоверение за вписване регистрите по чл. 23 и чл. 34 от ЗЕЕ такса 60,00 лв. Съгласно чл.7а от ЗОАРАКСД административните разходи по т. 1.1 и т са ограничени до 20% от размера на таксата. контрол, надзор или мониторинг 6 часа х 6,20 часова ставка = 37,20 лв. 4

5 на персонала от общата администрация на административната структура 2 часа х 10 лв.= 20 лв разходи за материали- 2,00лв капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга - специфичен софтуер, техника, инвентар 40 лв. изразходвани за създаване на ПП Регистър и изграждане на национална информационна система по ОПАК през 2010 г разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга - пощенски разходи - 1,42лв. обема на предоставяните услуги 2,25 лв лв.х 2 щ. бр./57 щ. бр./( ) бр.услуги = 2,25 лв. /базов период г./ Калкулираните разходи са въз основа на данни за периода г. с оглед обхващане на по-дълъг период при изчисляване на непреките разходи, тъй като част от услугите не са извършвани през 2011 г. IV. За издаване на гаранция за произход такса 20,00 лв. Калкулираните разходи са въз основа на данни за първото шестмесечие на 2012г., тъй като през 2011г. не са извършвани такива услуги. Съгласно чл. 7а от ЗОАРАКСД административните разходи по т.1.1 и т.1.2. са ограничени до 20%от размера на таксата. контрол, надзор или мониторинг 2 часа х 5,60 часова ставка = 11,20 лв. на персонала от общата администрация на административната структура 0,25 часа х 10 лв.= 2,50 лв разходи за материали- 2,62 лв./ канцеларски материали, тонери/ 1.4. капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга- специфичен софтуер, техника, инвентар 8 лв. Калкулираните разходи за софтуер и хардуер са въз основа проект по ОПАК за изграждане на информационна система за обслужване на дейността по издаване на гаранции за произход. Проекта стартира на г. с продължителност от 18 месеца разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга- пощенски разходи 2,00лв. 5

6 обема на предоставяните услуги 4,50 лв лв. х 4 щ. бр./57 щ. бр./( ) бр.услуги = 4,50 лв. /базов период г./ V. За издаване на удостоверение за енергийни спестявания такса 30,00 лв. Съгласно чл.7а от ЗОАРАКСД административните разходи по т.1.1 и т.1.2. са ограничени до 20% от размера на таксата. контрол, надзор или мониторинг 4,5 часа х 6,20 часова ставка = 27,90 лв. на персонала от общата администрация на административната структура 0,25 часа х 10 лв.= 2,50 лв разходи за материали- 2,62 лв./ канцеларски материали, тонери/; 1.4. капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга- специфичен софтуер, техника, инвентар 17 лв.; изразходвани за изграждане на национална информационна система по ОПАК през 2010 г разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга- пощенски разходи - 2,00лв. обема на предоставяните услуги 2,25 лв лв. х 2 щ. бр./ 57 щ. бр./( ) бр.услуги = 2,25 лв./базов период г./ Калкулираните разходи са прогнозни, тъй като през 2011 г. и 2012 г. не са извършвани такива услуги. VI. За издаване на дубликат на удостоверение за енергийни спестявания такса 30,00 лв. Съгласно чл. 7а от ЗОАРАКСД административните разходи по т.1.1 и т.1.2. са ограничени до 20% от размера на таксата. контрол, надзор или мониторинг 0,75 часа х 6,20 часова ставка = 4,65 лв. 6

7 на персонала от общата администрация на административната структура 0,25 часа х 10 лв.= 2,50 лв разходи за материали- 2,62 лв./ канцеларски материали, тонери/ 1.4. капиталови разходи, присъщи за остойностяваната услуга- специфичен софтуер, техника, инвентар 17 лв. изразходвани за изграждане на национална информационна система по ОПАК през 2010 г разходи за външни услуги, пряко свързани с остойностяваната услуга- пощенски разходи - 2,00 лв. обема на предоставяните услуги 1,12 лв лв. х 1щ. бр./57 щ. бр./( ) бр. услуги = 1,12 лв./базов период г./ Калкулираните разходи са прогнозни, тъй като през 2011 г. и 2012 г. не са извършвани такива услуги. По предложения проект на Постановление на Министерския съвет не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. Към проекта на Постановление на Министерския съвет не е приложена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА), поради това че предложените такси са разходоориентирани и няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Настоящият доклад и проект на Постановление на Министерския съвет са съгласувани, съгласно чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Към настоящия проект на акт не е приложена финансова обосновка, тъй като необходимите за неговото прилагане 7

8 разходи ще бъдат осигурени в рамките на утвърдените за МИЕТ разходни тавани за 2013 г. и следващите бюджетни години, а в резултат на увеличението на размерите на някои и намалението на размерите на други такси, не се очаква съществено изменение на размера на приходите. Приложения: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници; 2. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА; 3. Съгласувателни писма; 4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 8

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за електронните съобщения, КРС уведоми КЗП за откриване на

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно