Microsoft Word - motivi_ doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - motivi_ doc"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД Приоритетна ос: 1 на оперативна програма Околна среда г. Процедура BGPO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от до екв.ж. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА ДА НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ от оценителната комисия, назначена със заповед на Ръководителя на Mеждинното звено оперативна програма Околна среда г. РЕШЕНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ Оценителната комисия предлага следните 99 броя проектни предложения да не бъдат финансирани от Оперативна програма Околна среда г. Проектно предложение Кандидат Община Черноочене Община Павел Баня Мотиви за отхвърляне (съгласно критерий от насоките) съдържа като минимум елементи по т. 3, т.8, т.9 на чл.9 от Наредба проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.) съдържа като минимум елементи по т. 3 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Кирково съдържа като минимум елементи по т. 6 (за ПСОВ), т.7 на чл.9 от настоящата Община Кирково съдържа като минимум елементи по т. 6 (за ПСОВ) на чл.9 от настоящата Констатации 1. В прединвестиционното проучване не са разгледани варианти за избор на канализационна мрежа. критерий І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за Особено мнение (ако има) Национална Стратегическа Референтна рамка Министерство на околната среда и водите

2 Община Кирково съдържа като минимум елементи по т. 6 (за ПСОВ) на чл.9 от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата Община Ардино съдържа като минимум елементи по т. 6 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Ардино Бенефициентът не е представил задължителния за агломерации над 2000 е.ж., които не са включени в списъка по Приложение I идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (9) Община Пордим съдържа като минимум елементи по т. 6, т.7 на чл.9 от Наредба No Община Долни Чифлик Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (12), (13), (14) е посочено, че е задължително представянето на: (12) pешение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; (13) становище по екологична оценка по Закона за опазване на околната среда или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (14) решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА 2000 І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.2 от насоките за І.3 от насоките за 1. Не е представена подробна Гантт диаграма критерий І.2 от насоките за

3 документи Община Смядово съдържа като минимум елементи по т. 8, т.9 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено Насоките за кандидатстване по настоящата Община Долни Дъбник съдържа като минимум елементи по т. 7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Трявна съдържа като минимум елементи по т. 3 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Угърчин Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (6), (7) е посочено, че е задължително представянето на (6) Доказателство, че кандидатът разполага с достатъчно налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от ОП Околна среда г. ; както и финансови ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОП Околна среда г. и на недопустимите разходи присъщи и необходими за проекта (7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.); документи І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за 1. Не е представена подробна Гантт диаграма. критерий І.2 от насоките за

4 Община Алфатар съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8, т.9 на чл.9 от г.),както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата ОБЩИНА САМОКОВ съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Брезово Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (8), (14) е посочено, че е задължително представянето на (8) Документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право на строеж или съответните сервитутни права (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи Община Баните съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от настоящата Община Стрелча съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от І.3 от насоките за 1. Има съществено разминаване на стойностите между сравнителната таблица за ПСОВ и стойностите в разглеждания икономически вариант за ПСОВ. критерий І.3 от насоките за 1. Не е представена подробна Гант диаграма. критерий І.2 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

5 Община Маджарово настоящата процедура в т (7) съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от настоящата Община Завет съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от настоящата Община Джебел Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т кандидатите задължително трябва да включат в предложението си и одит на проекта. Кандидатът не е включил дейност Одит на проекта в проектното си предложение Община Минерални бани Община Минерални бани съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от настоящата Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (14) е посочено, че е задължително представянето на : (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА 2000 Бенефициентът не е представил горепосочения задължителен документ. І.3 от насоките за І.3 от насоките за 1. Представеното Решение на общинския съвет е само за покриване на недопустимите средства по проекта. критерии ІІ.2 и ІІ.7 от насоките за І.3 от насоките за 1. Представеното Решение за ОВОС не е за населеното място, за което се кандидатства с настоящото проектно предложение. 2. Представения идеен проект не е одобрен от общинския съвет за устройство на територията. 3. Не е представена подробна Гантт

6 Община Павел баня съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата Община Куклен Съгласно Насоките за кандидатстване, т.2.1.2(1) строителство /реконструкция/ модернизация на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника, както и помпени станции само като допълващ компонент по проекта. В представеното проектно предложение и съгласно попълнена от бенефициента таблица Основни данни за проекта е видно, че 38 километра е дължината на водопровода и 21 километра на канализацията Община Попово Бенефициентът не е представил прединвестиционно проучване, което да отговаря на условията на Наредба No4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр.51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура т (7) Община Белица Бенефициентът е представил прединвестиционно проучване, което не отговаря на условията на Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура т (7) Община Лясковец съдържа като минимум елементи по т.3, т.8 и т.9 на чл.9 от Наредба диаграма. 4. Кандидатът не отговаря на критерий І.2 от насоките за І.3 от насоките за ІІ от насоките за І.2 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

7 Община Стамболийски Бенефициентът не е представеил задължителните за проектни предложения на обща стойност над 25 млн. евро без ДДС документи на английски език, както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т Община Априлци 1. съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от настоящата процедура в т (7) 2. Не е представено прединвестиционно проучване за ПСОВ Община Димитровград Община Димитровград отговаря на Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата отговаря на Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата Община Тунджа Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че когато инвестиционното предложение включва изграждане на ПСОВ за агломерация, която не е включена в Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж. и към който са приложени доказателства в подкрепа на това. С писмо-факс оценителната комисия е изискала решение на експертен съвет за одобрение на представения идеен проект, съгласно чл.142 от ЗУТ, подписан от членовете на експертния съвет, но такова не е представено Община Белово Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (8) е посочено, че е задължително представянето на документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право 1. Не е представена Гантт диаграма. критерий І.3 от насоките за Кандидатът не отговаря на критерии І.2 и І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.2 от насоките за І.2 от насоките за

8 на строеж или съответните сервитутни права, което е изискано с писмо-факс от оценителната комисия. Представените в отговор документи не удостоверяват, че земята, на която ще се изпълнява проектното предложение е собственост на бенефициента Община Върбица Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че проектното предложение съдържа Формуляр за кандидатстване (Приложение А). Бенефициентът не е представил горепосочения задължителен документ Община Върбица 1.Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване за ПСОВ не съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.) 2. Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване за канализация и водоснабдяване не съдържа като минимум елементи по т.3, т.6 и т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата Община Антоново Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че агломерация, която не е включена в Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж., което е изискано с писмо-факс от оценителната комисия. Представените в отговор документи не удостоверяват, че населеното място, за което се кандидатства е над екв. жители Община Велинград съдържа като минимум елементи по т. 7, 8 на чл.9 от Наредба No 4 1. В проектното предложение не е приложен списък на документите, съдържащи се в проектното предложение. критерии І.1, І.2 и І.3 от насоките за І.3 от насоките за Кандидатът не отговаря на критерии І.2 и І.3 от насоките за 1. В представения от бенефициента финансов анализ липсва текстова част.

9 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), Община Ябланица съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от настоящата процедура в т (7) Община Доспат съдържа като минимум елементи по т. 7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Борово съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), процедура в т (7) Община Искър съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Трън съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба критерий І.2 от насоките за І.3 от насоките за 1. Представеният идеен проект не е одобрен от общинския съвет за устройство на територията. Не е обоснован посоченият в идейния проект брой еквивалент жители. критерий І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

10 Община Марица съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Марица съдържа като минимум елементи по т.7, т.8 на чл.9 от Наредба No 4 процедура в т (7) Община Ветрино Съгласно Насоките за кандидатстване,т (б) е посочено, че за да бъде допустим, кандидатът трябва да бъде Община, в рамките на която попада агломерация от до е.ж. и да кандидатства за изпълнение на дейности в съответната агломерация, което за агломерация, която не е включена в Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж. и към който са приложени доказателства в подкрепа на това. След отправено уточняващо запитване от страна на оценителната комисия и въз основа на получения отговор от кандидата, комисията реши, че представеният идеен проект не доказва, че към момента на кандидатстване агломерацията е над екв.жители Община Кубрат 1. В представеният от бенефициента формуляр за кандидатстване, точки В.2; В.3 не са попълнени, както е посочено в насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба І.3 от насоките за І.3 от насоките за ІІ.2 от насоките за Кандидатът не отговаря на критерии І.1 и І.3 от насоките за

11 Община Бяла Слатина Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (8), (12), (13),(14) е посочено, че е задължително представянето на : (8) Документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право на строеж или съответните сервитутни права. (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на околната среда или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи Община Русе Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че представеният идеен проект трябва да е придружен със становище на басейнова дирекция, потвърждаващо броя е.ж. и издадено след одобрението на идейния проект, което липсваше в проектното предложение и беше изискано от Комисията. Представеното от кандидата становище от Басейнова дирекция е от дата г, т.е. след крайната дата за подаване на проектните предложения по настоящата процедура Община Рила Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (10), (12), (13),(14) е посочено, че е задължително представянето на : (10) Финансов анализ и анализ на риска за всички проекти, а за проекти над 5 млн. евро без ДДС анализ разходи ползи. (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 1. Не е представен списък на документите, съдържащи се в проектното предложение. критерий І.2 от насоките за І.2 от насоките за 1. Не е представен акт за собственост на земята, на която ще се изгражда ПСОВ. критерий І.2 от насоките за

12 че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на околната среда или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи Община Руен съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No Община Руен съдържа като минимум елементи по т.7, т.8 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), Община Батак съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No Община Доспат съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

13 Община Доспат съдържа като минимум елементи по т. 6 (за канализация) на чл.9 от настоящата Беше отправено запитване от комисията във връзка с уточняване колко километра е съществуващата канализационна мрежа в село Барутин и каква част от нея ще се подмени с настоящият проект. От получения отговор се установиха съществени разминавания между данните, посочени в представеното прединвестиционно проучване и тези в отговора Община Сливо поле 1.Представеното подробно прединвестиционно проучване, не съдържа като минимум елементи по т. 2, 3, 7, 8 на чл.9 от Наредба проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в в Насоките за кандидатстване по настоящата 2. Не е представено решение за преценка, че няма вероятност план, програма, проект или инвестиционно предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата НАТУРА Не е приложено Приложение Г от насоките за І.3 от насоките за 1. Не е представена Гантт диаграма критерии І.2 и І.3 от насоките за

14 Община Правец Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) (11), (12), (13),(14) е посочено, че е задължително представянето на : (7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.); (11) Копие от писмото, с което е уведомил ВиК дружеството, експлоатиращо съответните ВиК системи и съоръжения, относно инвестиционното си намерение и е предоставил прединвестиционното си проучване; (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на околната среда или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА 2000 документи Община Ихтиман Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7), (12), (14) е посочено, че е задължително представянето на : (7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.); (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 1. Не е представен акт за собственост на земята, на която ще се изгражда ПСОВ. критерий І.2 от насоките за 1. В представеният финансов анализ липсва текстовата част. критерий І.2 от насоките за

15 Община Долна Баня че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА 2000 документи. 1. В представеният от бенефициента формуляр за кандидатстване точки А; Б.3.1; Б.3.2; Б.4.2;В.2; В.3; Г.2; Д и Ж не са попълнени, процедура в т Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (8), (12), (13), (14) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: (8) документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право на строеж или съответните сервитутни права; (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на околната среда или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА 2000 документи. 1. Представената Гантт диаграма не е за проектното предложение. критерии І.1 и І.2 от насоките за Община Раковски Съгласно Насоките за кандидатстване,т (1) строителство /реконструкция/ модернизация на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната ІІ.2 от насоките за

16 Община Септември Община Септември мрежа на населеното място с водоизточника, както и помпени станции само като допълващ компонент по проекта. Във връзка с уточняване на горепосоченото беше изпратено писмо-факс от страна на оценителната комисия, с което беше отправено запитване до Община Раковски, с което беше поискана информация относно процента на изграденост на канализационната мрежа, както и етапите на изграждането й, включително източници на финансиране и срокове. Беше поставен срок, в който Община Раковски трябва да отговори на запитването, но отговор не беше получен. Бенефициентът не е представил документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право на строеж или съответните сервитутни правакакто е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (8) съдържа като минимум елементи по т.2, т.3, т.6, т.7, т.8 на чл.9 от настоящата Община Марица Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че е задължително представянето на Бюджет на проекта (по образец Приложение Ж), включително където е приложимо количествено-стойностна сметка и проектна документация за строително-монтажни дейности. В подаденото от Община Марица проектно предложение Приложение Ж не е по образеца, приложен в Насоките за Във връзка с уточняване на горепосоченото беше изпратено писмо-факс от страна на оценителната комисия, с което беше изискано да се представи ново, коректно попълнено Приложение Ж във формата и съгласно изискванията, посочени в насоките за В получения в срок отговор от Общината се съдържаше Приложение Ж, което отново НЕ отговаря на формата, посочени в насоките за 1. Представените становища от РИОСВ са за други проектни предложения. критерии І.1 и І.2 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

17 Община Марица Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че е задължително представянето на Бюджет на проекта (по образец Приложение Ж), включително където е приложимо количествено-стойностна сметка и проектна документация за строително-монтажни дейности. В подаденото от Община Марица проектно предложение Приложение Ж не е по образеца, приложен в Насоките за Във връзка с уточняване на горепосоченото беше изпратено писмо-факс от страна на оценителната комисия, с което беше изискано да се представи ново, коректно попълнено Приложение Ж във формата и съгласно изискванията, посочени в насоките за В получения в срок отговор от Общината се съдържаше Приложение Ж, което отново НЕ отговаря на формата, посочени в насоките за Община Марица съдържа като минимум елементи по т.2, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Средец съдържа като минимум елементи по т.2, т.7, т.8, т.9 на чл.9 от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата Община Перник съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), Община Перник съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

18 Община Златарица Община Кочериново Община Грамада Община Перущица Община Елин Пелин Община Елин Пелин съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7). съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че проектното предложение съдържа Формуляр за кандидатстване (Приложение А). Бенефициентът не е представил горепосоченият задължителен документ. съдържа като минимум елементи по т. 7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7). 1.Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т е посочено, че когато инвестиционното предложение І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.1 от насоките за І.3 от насоките за І.2 от насоките за

19 включва изграждане на ПСОВ за агломерация, която не е включена в Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж. и към който са приложени доказателства в подкрепа на това. С писмо-факс оценителната комисия е изискала решение на експертен съвет за одобрение на представения идеен проект, съгласно чл.142 от ЗУТ, подписан от членовете на експертния съвет, но такова не е представено. 2. Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (12) (13), (14) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на околната среда или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи Община Ветово съдържа като минимум елементи по т.7, т.8, т.9 на чл.9 от Наредба Община Братя Даскалови съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти І.3 от насоките за І.3 от насоките за

20 (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (7) Община Казанлък съдържа като минимум елементи по т. 6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), Община Роман Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (12), (14) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи Община Сухиндол съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Две Могили съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), І.3 от насоките за 1. Като документ за собственост на земя е представено решение на общинския съвет за закупуване на земята. критерий І.2 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

21 Община Бургас съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Бургас съдържа като минимум елементи по т. 7, 8 и 9 на чл.9 от Наредба Община Шумен съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No Община Стамболово съдържа като минимум елементи по т.6, т.7,т.8, т.9 на чл.9 от настоящата Община Дупница съдържа като минимум елементи по т.3, т.7,т.8 на чл.9 от Наредба Община Първомай съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 І.3 от насоките за 1.В представения идеен проект не е доказано,че с.ветрен, с.банево и вилна зона Минерални бани са над 2000 екв. жители. 2. Не е представена Гантт диаграма. 3. Кандидатът не отговаря на критерий І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за

22 Община Мъглиж съдържа като минимум елементи по т. 7, 8 и 9 на чл.9 от Наредба проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.), Община Червен бряг съдържа като минимум елементи по т.7, т.8 на чл.9 от Наредба No Община Елена Бенефициентът не е представил прединвестиционно проучване, което да отговаря на условията на Наредба No 4 от г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.) както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата Община Созопол съдържа като минимум елементи по т.7, т.8, т.9 на чл.9 от Наредба Община Созопол съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8, т.9 на чл.9 от настоящата Община Котел Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, в т (3), (7), (10) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: 1. Не е представена Гантт диаграма. критерий І.3 от насоките за І.3 от насоките за І.2 от насоките за І.3 от насоките за І.3 от насоките за 1. Не е представена Гантт диаграма. критерии І.2 и І.3 от насоките за

23 (3) Декларация, че проектът и дейностите, включени в него не са предмет на финансиране от друг проект, програма или схема финансирана от публични средства, средства от националния бюджет и/или бюджета на Европейските общности (по образец Приложение В); (7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 проекти (обн. ДВ, бр. 51 от г., в сила от г.) (10) Финансов анализ и анализ на риска за всички проекти, а за проекти над 5 млн. евро без ДДС анализ разходи ползи. 1. Не е представено приложение В от Насоките за 2. Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не съдържа като минимум елементи по т. 6,7, 8 и 9 на чл.9 от г.). 3. Не е представен финансов икономически анализ Община Челопеч съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Копривщица съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Искър Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т , е посочено, че проектните предложения се подават в един оригинал и две копия на хартиен носител, както и на електронен носител (CD или друг подходящ носител). Проектното предложение не е представено от бенефициента на І.3 от насоките за І.3. от насоките за І.5 от насоките за

24 електронен носител (CD или друг подходящ носител) Община Карлово 1.Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (12), (14) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи Община Златоград съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба Община Карлово 1.Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (12), (14) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА 2000 документи. 1. Не е представен списък на документите, приложени в проектното предложение. 2. Липсва задължителната заверка на бенефициента на формуляра за 3. Кандидатът не отговаря на критерии І.2 и І.4 от насоките за І.3 от насоките за 1.Не е представен списък на документите, приложени в проектното предложение. 2. Липсва задължителната заверка на бенефициента на формуляра за 3. Кандидатът не отговаря на критерии І.2 и І.4 от насоките за

25 Община Карлово Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т (8), (11),(12), (14) е посочено, че бенефициента е задължен да представи: (8) документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право на строеж или съответните сервитутни права; (11) копие от писмото, с което е уведомил ВиК дружеството, експлоатиращо съответните ВиК системи и съоръжения, относно инвестиционното си намерение и е предоставил прединвестиционното си проучване. (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, НАТУРА документи. І.2 от насоките за

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на БДИБР 1 Национални стратегии, планове, програми Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Оценка на СФУК за 2014 г. Планиран ресурс при определяне на стратегическите цели и приоритети Непостигнати цели за 2014 г. Извършени през 2014 г. пром

Оценка на СФУК за 2014 г. Планиран ресурс при определяне на стратегическите цели и приоритети Непостигнати цели за 2014 г. Извършени през 2014 г. пром усъвършенстване на процедурите по управление на Обща оценка на раздел В "Контролни и" ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В

Подробно

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства Художественотворческа дейност и

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 2012

ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 2012 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет за 2012 за 2013 за 2014 1 Община Аврен 2 Община Айтос 3 Община Аксаково

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет за 2011 за 2012 за 2013 1 Община Аврен 2 Община Айтос 3 Община Антоново

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци

Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци от инсталацията за предварително третиране, предадени

Подробно

Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и за депонира не Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инста

Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и за депонира не Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инста Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и депонира не Смесени битови отпадъци, в предварите лно третиране Отпадъци от та предварит елно рециклира не Отпадъци от та предварите лно оползотвор яване Отпадъци

Подробно

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про Приложение 9-06 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян етап на ното пложение подаден за оценяване Интегриран воден и изготвен идеен ; и финансиране по ПСОВ2 - кв."смолянски езера" строителство не е започнало Интегриран

Подробно

Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инстал

Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инстал Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инсталация та за предварите лно третиране, предадени за рециклира

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ред Информация за структуриран вътрешен одит към 31.12.2014

Подробно

проект

проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2014 г. за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни

Подробно

НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из

НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот01.03.2011г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.18от1

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ред Информация за структуриран вътрешен одит към 31.12.2013

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Решения за по-добър живот Европейски съюз Кохезионен фонд МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПРОЕКТ НА РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Служебна бележка Настоящата служебна бележка се издава от МММ ЕООД, гр. София, Булстат , адрес: гр. София, бул. Ситняково 43, бл. 6, управляв

Служебна бележка Настоящата служебна бележка се издава от МММ ЕООД, гр. София, Булстат , адрес: гр. София, бул. Ситняково 43, бл. 6, управляв Служебна бележка Настоящата служебна бележка се издава от МММ ЕООД, гр. София, Булстат 831649546, адрес: гр. София, бул. Ситняково 43, бл. 6, управлявано от инж. Антон Михайлов Михайлов в уверение на това,

Подробно

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0 та та BLG01 02676 Банско BLG Благоевград 3 BLG02 03504 Белица BLG Благоевград 4 BLG03 04279 Благоевград BLG Благоевград 1 BLG11 17395 Гоце Делчев BLG Благоевград 2 BLG13 18366 Гърмен BLG Благоевград 4

Подробно

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Агломерации без изградена ГПСОВ

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Агломерации без изградена ГПСОВ Приложение Агломерации без изградена ГПСОВ и от населените места с над 2 000 по поречия 1.Агломерации без изградена ГПСОВ Таблица 1 Агломерации, в които в момента се изграж пречиствателна станция Име на

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

Microsoft Word - Grafik_inform.kampania_obshtinski_slujbi_Zemedelie.doc

Microsoft Word - Grafik_inform.kampania_obshtinski_slujbi_Zemedelie.doc ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г. - ПЪТУВАЩИ ЕКИПИ ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ОТ ВРАТА НА ВРАТА В СТРАНАТА. ЛЪЧ ОБЛАСТ ОТ-ДО ДАТИ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в България

Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в България Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в Б С община Ямбол приключи глобалната проверка на Комисията по досиетата за принадлежност към тоталитарните комунистически

Подробно