When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming

Размер: px
Започни от страница:

Download "When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming"

Препис

1 ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН Дейвид Уилкерсън 12 Юли 2004 Според И С д де е до де ед пе е де е о о е пред р е о до е о ре о по о е е С р е е е де е о о о д е е о : Юж р е е д о по о е е е го о д о о до де о р е д ч е Со о о о дро ; е о по ече о Со о о (М е 12:42) р е е о р е е о по о е е е о о е ж е -по ед о о ре е И о жде е о е де ед о о: е оп е о е го р д о о о е преж д по ч дро о Со о о В ж е ре е о о ж о же о ч о е р е о о д о о од И Де д е де е : А до дох о -д еч оч е д ч о о о о дро А о др г р е е пре е е ге В е е Ед ого по- е о Со о о о о ж ее ред о е п е оч е Него Ко оч о е е С р? И о е е о о ж че д е С д де? Б е едо е че е р де е о о е р д рег о по д е о Йе е То е р о о х ре г д е Ар ч е е че епре о д д про е о го ор Т е же оже е о е по ое д че ч ж про ж о о о о Бог де е о р о го ор Т е д дро о о д ч д ж ее пр по г др г е Но о о че о п р е е оже д о го ор д Н - ро е е д е оп еж о е о го ор Тог ч р Со о о То реп ог о чо е е еро дро Б че р ч х Со о о (3 ре 10:1) еро о о рго ор о о ход Ер Според ех е еде р И р е р р чо е пр род о о др г То оже д о го ор е про д р ре е про е е че е о о оже е о р р д е е п : Ко е о чо е о о го ор о о дро о го р - р д е ж е про? Не е ого е е го оре е ч е о Т че ре : Тр д о д пр Со о о е Тр д по ч о го ор е ж е о ж про А о пее д г р ре ог ч е о о о е до о оп еж е ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 1

2 Т ред ед ер д р до Ер р о е о о о 1 00 е о о д о е е о о о 7 д 1 0 д о е р е поч по о год И о д пре горе о п Ще д ре р о д пре пре е ж е п о Ще д преж е ж о де о Но о е оже о д пре р д е ре е Со о о Т р о д де пр др же о о пр е е пред е г го ч пре од ч К е р о д д о ре хр од под р о по е о подпр В ч о о пред о ого го (3 ре 10:2) ред е е г ед ог о о огро е р ж пр г Ер ед е е пр хр пепе жег е еро р д о Ког о е до ж до о г е Со о о ч д по ре р д е: О о п е е преж е! Мо В поч е е р предо огро е е р по оже е С ед о р еде до д ор Со о о ед г д ч про о о ог И до де д го п г д И до де пр Со о о го ор его ч о ое о е р е (3 ре 10:1-2) р ч о И е о р оч ро Б : И Со о о о го ор ч е про ; е о р о р ое о е о (10:3) Со о о о го ор едро е еро Не о о ед ео го оре про ред е о р е о р пр е о го ор о : Е о р о ч ред е е р о о е д ед о ед ед др г про е по ч о го ор С ед о р е о о о о о о р о Т д ред р о про пер е о о дро Со о о до е род Т г ед до о о е е по ро хр р пе еде е о г е ое е о ж е е о е о о очерп е ч е о ое о е ч е о под до (10:4- ) Б о о о печ о че д х е (10: ) Т о е д х Ког о д ч о Со о о : Вере е е х о о ч х е ое о о е дро А е р х д е до о е до дох е д х оч е ; о е о о по о е е ; дро годе е о д х о о х ч Че же е че о г о о о ог пред е е дро Д де го о е о под о Бог Ко о го о е е е е д е по И р е пре о д р д пр о д е д р пр д (10:6-9). С ед о о р д Со о о ч под р о о до е ер С ед о о о ор ро е д о огро е ог : И р Со о о д де р ч о ое о поже ое о по о о е о о ое о р Со о о д де по о о И е о р о де е г е (10:13) ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 2

3 Когато Исус говореше за тази царица, Той се беше обърнал към книжниците и фарисеите. Ре г о е дер по ре е о р о по х ор р Б х по ч гог е ех ч о е рпе е о д е д Со о о Сег р о по е е ор д г пред пред : С р е о пред О е Т до де о -д еч е р е д ч е о о о о дро А е о Ед по- е о Со о о о пред ег В о р е поп ф р е е: К ож х е д е о о еп? В е д х е р ч е р д про дор о д е оп е д о преп е е А То е е е Бог п О о о д де дро Со о о То ое е ред под д М д де е про о пр о д о ор е р С Него То дор р Но е ор х е оч е п х е е С редпоче ох е д ж ее е р о о де х Ч д е е о р е о по о е е гр х? Ще же : А д х дро чо е о о ж по ое ре е д е про е х ж о И х о ед р го ор его о о го ор ч е про То по е ч е про е гр ж ж о его е о о од о ч о о о р е Но до де ре е ог о р е д п пр е о о чо е То е е е пр В е р по г х е Ед о о ж ее е ред х е до п до дро М по о ре е О е по ече че р И е ого по- е о Со о о И оже д же е о ч о ж о То о С о о д о о од д д де р р до Т че То епре о р пе С Не е ж о д проп е 1 00 д г е е до То до де пр е под р ж В ч о ое о же е е д М пред де е ре е о И д ч е ре ог е д е погр ж про е е пр е е Ед е о о То о е о х Ког о х д оре Со о о д х о о х г е Те ежед е о о х до р пе р поп х дро С х е о его д го о же е А ог о ходех до хр д е по х р х То е е о о г ед че д х пр Б х ч го е е Со о о о е х подго е о о ое о преж х пр е о В е о по о е е е р ч о В е е о е ого пре е реж е о р И е до п до М е еро дро до ч М пр ед о о о о пре е рег е де ед де К оже д од е о о о ч р х ж о? Сред ж ее о го ор ч е про То е ого по- е о Со о о! Не е поп ог по еде п п гого е е И? Ког по еде п е е о о оч ро о дро М о о о р че д х е? Ког по еде п : Н о о о о ое о е х ч р о е е е е подго о о преж е Него То р е до е е р до? ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 3

4 В този пасаж Исус ни казва: Ако твърдите, че сте Мои последователи, има един въпрос, който трябва да си зададете. В ч е д е р д о го ор ед о о е про : А о Ед по- е о Со о о пре е д е о д ж е о р е? А о дро М г е ое р по оже е о о р о р о о о С р р е е дро Со о о? А че р п : А о Со о о е е го о д ч е про р д поже е д ч е е? А о Со о о о го ор про е о рпе е е е о под о е по ече д пре х е е о ре е? К оже И д е де го о д го ор д д де дро д од? И е че д е Бог е о е го ор род С о оч о о о о о о о С р З е по о е р р В пре о е р д р ере ед о е о Бог го ор о о е о о хо д ч Не по о М р 4 г че р о г по ч е ( род ) ого пр ч (4:2) Т И р пр ч е ч ед чо е о о по е е по е о Но ог о ор р п о о р Те е п х : Ко е е ч о о оп То? И о о ч е е о? е о р го ор п д о р е до р поч о д? И е го о В е о о Б И : Ко о д е (4:9) С о че е о о др г чо е х д о го ор Т че ед о е о дох пр И о поп х пр ч : И ог о о о е о о х о о о Него д де е е о поп х пр ч е (4:10) С ед о о го ор ч е про ( ж 4:14-20). В жд е о е ч е? И д де п о ро е е о о го оре о д ре о о Бож е о ое о д г о д ч Може д е п : З о И е о пр ч по- о? Н р е о го ор по- г : А е пр ч е го оре е (4:34) А че И е: А о е д р ере е о о о М е р д Ме р е о го ор д до де е о С р г д о о е о о од А е д ч е о ро е о о о е жд е е Но р д до де е пр Ме хо ое о д ч е ред е е о е е ч о по-го ч о п ед о о дох С ед е е р п о о о х е рпе е ч д ч о е И : К о е е по е о М? К ж о ч? О е о о о х ч ожех д по ор пр ч Но д е х р е ж е е еже ж о опро е ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 4

5 А р че о о е ч р р о д е С о о о ое о о ого о е р е о ро е е о С Д х ое о д о о ожд о грех А ед о ог о хор е р до ого о х о по р о о о ое о ч е ж о о Д х К го р г д е о ро е е че о о по ед х р о е Те хор о р е о о г д Бож е о С о о о о ед И е Те о п С р г о о д пр еж ж о опро е о о о ро е е о р о К о го ор И же е о? То : Н е д де о д по е е Бож е о р о; о е е ч о е д пр ч (М р 4:11) р д о ч оч о С д е д р о о р е С о о е о о г д ж о опро е То : А о р е о го ор е р д е про р е е Ме ре р е ре е Ме Ще о р С о о о С е по ж о о др г е е жд Т о е (4:11)? И го ор оже о о е же д М ж Те д е о ж о о фор д пр ео ход о о д поч д ч г М Те оже д ход редо о р д о под д по ре е ч е чо е жд о е же д по г М е о по ече о о То д д де ч о ео ход о О о ожд М о г д х поред о г д е о го ор Настоящата война на Сатана срещу Божия народ има за цел нашата вяра. З п х д о ре р д е е пре о д по оп о р о о о е рх е ре е о д ер пр р е о е е Во е р Ко о о по ече ро е р е о д р е И о о по-же о е С ре р ре по ед е е е ч х по ед е гоче е о о го ор ж о о Те п о ре е е епре про Бож р о Ч д е д То е гр же же е о ое о е о про е е р о е о че де е о о о р М о о х р о ч д хо е е р е : Не д е ог д прод ж С ед о проче ох п о о ед п 81 год же о о п до же е о Т : М ж е р жд о р о е Межд ре е о р о С ИН А о ех о д е К о проче ох ч о пре ое о пре о е е о е п х: К е ож о д прод ж д п р до? То е рде ого е чо е Бог г р о е гр д р С ед о проче ох по ед о п о о: В пре ч о Бог е ере То ог е е е про о ое о е о е ред е р е е И ече ч е де о о е д го о е Бог оч оч ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 5

6 Д ор е о р Н е жд е оп о о М р 8- г де о И о о е е хр 4000 д еде х о о р С ед о То е ч ед од че е С о п о ре р : А че е М р х д е х х пр е е ор по ече о ед х И То р ч о : В е! е е е о ф р е е о Ирод И е р х по ежд о го орех : То е о о е х А И о р р о : З о р е где о е х? О е е р р е о р е? В е е о е р е о? К о е оч е жд е? И о е е ч е? И е по е? Ког о р ч п х пе е х пе е х д д о о о о е п е д г х е? К М : д де е И ог о еде е - че р е х д д о о о п е д г х е? К М : еде И : Не р р е о е? (М р 8:14-21) И по е: Не по е о А? В е о е д х е ож х о о х р д хр оже К ож х е д р е о ч до? К х че Ед о о е по-го о Со о о е ред Ког е р ере е че Бог е по о ре е р? И е оч е жд е Ко о р е е о под ог о р пред е М по ед ж о ч е М ч де о о ожде е? То рече пр е ( ж Йо 1 :1 ) о по ре е р е че о р е р о о М пр е о З о И пред пред че е С ф р е е То о : А о до де е пр Ме р д про е оч е д о го ор о е е р о р е Тр д до де е пр Ме р д р е че по- е о Со о о В ед др г е М р 4 че е о о о пре о х е еро о То п д г е го е ре р е е х р х д че ече е п е е од (М р 4:37) о е х од п е е че гре х од Т о х оп р р оро р р х че ж о е оп о Т че р о д х И о о е е п проп х : Уч е ю по е! К о жд И е пр п То д о р ж че е: М ого е р д че Ме д х е о оже е о е ер о о О ед е М р о о ого ж че о х д е ор е р ро е е М че е е е х по-р о Н д е д е е по че е гр же Не ре И е е оч о о р То р че е! З о е р х? О е е р? (4:40) ред е е о по х е о о е : И оч д о од до д р д е е п? То е - о р о о ог е жд В е од ед о е по е Н р е д е р оче д о е дежд? ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 6

7 О го ор е д о ю о! И п е р То е д е: Те Мо че е М р ог о оч оч р? Ще е пр д рж р Ме? В п р о оже д пе е Но То о е е Бог о под ог е п : Е о д дре е о д п е И р ( 121:4) В о е од оже д по д е е дежд Б ч е о о о е р оже д е п до р Но То е о е е Бог р по г Ед пое о Со о о о о ж ее е То е о под р р е по д е п То по о р д е ч д д о р е о Може д : А о ор по е? К о пр ог? о е е пр ер е Де Кор по о о е г ж о То е д рже е Бож е о С о о его по ре е р : Кор е по е о е д ж о е ед его Ког о р р Бог е е про е ер о С по ед х е ч де пр др же о р хо о ж е е ( ж Де 28:1-10). Д о под оже д по о д пре е пре е о ое о г ежд п о ож е о Но е о е ее о р о М е до ер Кор оже д по е о Бог е д де д п до рег о пр е В ч о ое о оже д г е ер о Бог е о оже д го р е То пр еж по-го е по-до р од оже д е го о по ече о о о ое о г Тр д пр че до о че ох ор И че е М по х: о под е е че о А по ч п о хор о о пр е пред ж р Те г до о е е р о ю е хор С г р о е оч е д о п е р Тог С Д х по о о ер е рег о о о по е В жд хор о о ж е о п р под пре о р до о е жд др го о Те е р д ежед е Бож р о х То р р д р е пре п Днес има голямо отпадане от вярата и упованието в Онзи, който е по-голям от Соломон. То го о о п е е е проро о Б е пред прежд : Н о д е под по ч ; о о о д до де до о п р о е до де о п е е о (2 Со 2:3) В С р З е о под д де пр ер о о е ч о е о о о п д о р Бож х В 2 Ле оп 14 г р А е пр пред ед о о е оп р о е го р : Тог А о под о Бог рече: о под е р ч о е Те е д по г о о о о ; по ог о под Боже о о Те е по е Т ое о е де про о оже о о под Т Бог; д е дде ее чо е про Те е (2Ле оп 14:11) ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 7

8 К о е ч ед о? о под р е оп е пред А (14:12) К е р е А! од ед о до р де е пе год о р е о А е о (1 :19) А ход р пред о под прод же е год о до е е Бож е о го о е е д Юде о р е е о де е о пред е С оро г д е хор о о о е род е п х Юде о о А ходе е Бог Тог 36- год о р е о А е пр пред о р И р е р е д г про Юде пре е Р оп д пре е рго о до Ер е е д ор о г д Юде д г подч А е о о п о е р ч е о под В е о д е о Бож е о п е е о е о р р С р В р по о А о ор ро И р е пр о о о ре ро о. И Юд е е п е о р г е о о под С о де ч жд р С р И де е о о Юде е ече е е че Бож е о Ед пр еде проро о де пр А ед о о е о о о: З о о е по р е р е е по о под о Бог З о о оч е о под ч по е д е по е о е ч о р ер де е Него В о по п е о о о о ег е о (16:7 9) У еде че ого хр д е пр е е пор д пр ч Те о д е о о р е р по е е е Но е че ч о по едо е И д до ер е др г оч д е де пр е е ред прежде е о р о е р о о Ед по- е о Со о о ж ее ред е р д М р е д М е до ер е п о о д пред де е е гр ж е М То е од е е е р пр р го е е С ед о д по ече о о о То е г пече р д : р д пре о е ( 46:9). Ед по- е о Со о о е по же о о е е о М е до ер И по р ре е е World Challenge P O Box 260 Lindale TX USA 2004 World Challenge, Inc., PO Box 260, Lindale, Texas A Greater Than Solomon Is Here / Т ед по- е о Со о о ТУК ИМА ЕДИН ПО-ВЕЛИК ОТ СОЛОМОН 8

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ "Ивановский колледж легкой промышленности" ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ Ивановский колледж легкой промышленности ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 ЫПУК 2 ОГБПОУ "Иакй колледж легкой омышленнт" ЕТИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 Е ЕГ ГО ОД Д Я Я О МЕ ЕР РЕ Е...... д дн з зо ол ло то ой й о е ен м м р р о тм ме еч ча ае т о од д н н з з а ам мы ых х е тл лы

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

9 февраля́ 2014

9 февраля́ 2014 9 2014 Н Н П Т Г 8 С Р й С НО НО НИ К НО Н ПЕСНЬ 1: К НО Н ОСКР СН Й, ГЛ С 8: Ирмо с Кол сн ц он т ля ф р о ня по ру / чудот оря й но д / Мо - с йск й ж л, кр стоо р но пор,/ р д л мо р,/ И р ля ж л ц,

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда - о о п т ко т т у ле е о е ке по е де е д оло о о о 2019-02-14 О е т о к д оло о к д оло о ко о о л о о ледо тел ко о ед ко о е т, о к, о у л о о п толо е к п о е о п О - д кл ке о т о о кт 1...,..,..,..,..,..,..,..,..,..

Подробно

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в од етод е к ук к те л те Бълга к е к Д ако М а огое ч деца т я о ко / ел К е те л те л к е к ко о ое де п ед т л т ц ло т ко цепц подпо о о у е е 1 по л к е к дец д у е к т

Подробно

И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о

И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о http://www.carvis.org О л ле е О л ле е... 2 1 о т ко плект... 3 2 о т те део л де... 4 2.1 о т к ел... 4 2.2 о т к е... 4 2.3 о т к о о... 6 2.4

Подробно

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в. 1964 К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В

Подробно

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т 3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од то Феде л ко е ул ует от о е, о к е п п о еде о уд т

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I. ( 1 2019.) 1. щ : ( ). щ : ( ) : : 140402,..,.,.,.408 :. 8(496) 615-16-47 : polytech-kolomna@mail.ru 2398 22 2016. 90 01 0009465. 3.3 22 2016. 2398 90 01 0039519, 90 01 0039520 19 2018. 2793 90 01 0002930,

Подробно

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертно о совета к э н В И Лебединский МЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О ТЭ Р- К 6 е е, око 8 од З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од О ще т о о н ченно от ет т енно тью «А2-Ауд т».: (495) 361-18-12 e-mail: a2@a2audit.ru

Подробно

put-kcZ3.indd

put-kcZ3.indd 2016 Д 82-93 ББ 84(4 ра) В 35 Jules Gabriel Verne VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE Ра ра от а сер й о о офор е Сер ея Кур ато а, И оря Са ченко стра а переп ете И оря Са ченко В 35 Вер Ж. Путе ест е е тру

Подробно

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44,

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е   О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е www.artevrika.ru, О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, е дло к о л., к те у, Ше к ул, до, о., л е е е л о

Подробно

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О... 1 еде е... 4 1. О тел е о к п т л е о т о т е ко по е е о ок

Подробно

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Д. щ щ 2. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е поло, под о дете к о ло п о од т отее к о п д ое ко о

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у,

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у, JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д тто : ООО «Т -» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о о к е: ООО

Подробно

Untitled-1.indd

Untitled-1.indd О Л Л К К ОЛ О К О ОЛ Л О О К О ОЛ Л К К Л К Л Л Л К Л 6 10 22 40 54 88 120 158 178 205 Эт к по ол т е тол ко л, о оп т те о ко т ол кол е т о о те ко, пол уе те к к. л удо т пол о теле к т ло - т л, к

Подробно

.. В. -,,,,.,,.,. Я /. :,... )SBN - - - - «-», -.,.?? -?? Ч -?!,,,! «Я»,,, : «Я!»... )SBN - - - -,,, П и лови По вя ет я Няня Т т не у ке деду ке, кото ые под л н тоя ее до овое дет тво. п т к у п о л

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел о е пе е у то о о т те то, деле ле е то пл о о о т

Подробно

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «-»

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «-» JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113

Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113 Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113 Бе оп но т е ду од е ол е оп о т ол ( до д у о к о ко л о ле ко т кт ук ет ео од о т о е к т ук дл полу е под о о о ол о ле ко т кт ) ук ет то, то п о л у ло к плу т де о ет п

Подробно

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о О О О Л о ок т до о п к о,. укко 2017. О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о де т у е о о о о е е о т от у т 2016 од отокол о е

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, ел полу т те ое о о е о л т е ед е т, у лу т о о л т

Подробно

О : 1. О О О К Л О Л Л О К О О О О Л Л О О К О О О Л КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л О О О О О

О : 1. О О О К Л О Л Л О К О О О О Л Л О О К О О О Л КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л О О О О О О : 1. О. 3 2. О О К. 3 3. Л О Л.. 5 4. Л О К О О О О. 6 5. 7 6. Л... 7 7. Л О О К О О О Л.. 7 8. КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л. 8 10. О О О 8 11. О О ЛОК О К 9 12. О К.. 10 13. КО О КО О Л Л О О Л. 10

Подробно

Инструкция Razer Man O`War Overwatch Edition Black/Yellow (RZ R3M1)

Инструкция Razer Man O`War Overwatch Edition Black/Yellow (RZ R3M1) Наушники Razer Man O`War Overwatch Edition Black/Yellow (RZ04-01920100-R3M1): Инструкция пользователя е о ете дел т о е ду е до оде е? е до. Ко к Overwatch Razer Ma O War Tour a e t Editio к отек ту о

Подробно

D-п те по ет ллу DMT упп ко п «ло т к» О л д ле ко п I sstek о d.glo atek.ru

D-п те по ет ллу DMT упп ко п «ло т к» О л д ле ко п I sstek о d.glo atek.ru D-п те по ет ллу О л д ле ко п I sstek о + - - d.glo atek.ru е оло О те оло эaser-aided Dire t Metal Tooli g + - - d.glo atek.ru D-пе т ет лло е оло л ет од до D-пе т ет лл е к дел етодо п о о по ло о

Подробно

АО «KASPI BAnK»

АО «KASPI BAnK» [Вв и к ] ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ыaspi BANы» О О ТО.04.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Kaspi Bank» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

<E7E0F2E5F0FFEDEDFBE920ECE8F0362E696E6464>

<E7E0F2E5F0FFEDEDFBE920ECE8F0362E696E6464> 82-93 ББ 84(4Ве ) 64 Arthur Ignatius Conan Doyle THE LOST WORLD Ра ра от а сер й о о офор е Сер е ур ато а, ор Са е о стра а переп ете ор Са е о К 64 Конан ойл А. атер ый р : ро а / Артур о а ой. М. :

Подробно

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» ( Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (  Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не Вариант 5902065 1. На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не ра венств 2. Ре ши те си сте му не ра венств За да ние 8 340973 На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство её ре

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

тоо «Компания фаэтон»

тоо «Компания фаэтон» О Ч Л Л О Л Ц О О О 1.04.2019. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е пл те е по о о т ОО «Ко п Ф то» д лее «Э те т», «Ко п», «упп») по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л : п е е. оот ет т к о е де т от.. N ут е де е п л о

Подробно

АО «АТФ банк»

АО «АТФ банк» ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ТФ К» О О ТО.10.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Ф к» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу

Подробно

ДБ ао «СБЕРБАНК РОССИИ»

ДБ ао «СБЕРБАНК РОССИИ» О Ч Л Л О Л Ц О «К Ц К» О О О.10.2018. Цел О о е кл е е ле е по о о т О «к Це т К ед т» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л, ко т ол еле пол о е де е ед т, полу е Э те то е ул

Подробно