Microsoft Word docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word docx"

Препис

1 решение 183 протокол 25/ г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово и неговите комисии за периода м.хі. 2008г. до м.хі 2009г.

2 решение 184 протокол 25/ г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е На основание чл.61, ал.2, т.4, б. г от ЗМСМА Общински съвет-маджарово дава съгласие Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект Програма Българските библиотеки място за достъп до информация и комуникация за всеки. 2. В изпълнение на т.1 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Народно читалище Никола Вапцаров - гр.маджарово. 3. Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

3 решение 185 протокол 25/ г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 185 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.28 от Вътрешните правила за организацията и реда за работните заплати в общинска администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Маджарово чл.16,ал.1 Общински съвет - Маджарово приема да бъдат изплатени парични награди на кмета на общината, кметовете по населени места с.бориславци, с.долни Главанас, с.тополово, с.долно Съдиево и председателя на общински съвет по една месечна заплата.

4 решение 186 протокол 25/ г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 186 На основание чл.21, т.8 и ал.2, от ЗМСМА, Общински съвет подкрепя Община Маджарово да участва със собствено финансиране от 7,16% от общата стойност на проект с регистрационен номер ВG051PO C0001, наименование на проекта Център за социални услуги - Шанс за хора в неравностойно положение по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, която сума се равнява на 20022,00лв.

5 решение 187 протокол 25/ г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 187 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Маджарово одобри промени в разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2009г., както следва: по Наименование Било Става ред 1 Основен ремонт на помещение за Център за спешна медицинска помощ 2 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.горни Главанак 3 Проектиране на водопровод от шахтови кладенци с.тополово до напорен водопровод с.тополово 4 Проектиране на Пречиствателна станция за отпадни води с. Бориславци 5 Копирна машина Тошиба Реконструкция водопровод с.малко Брягово общо

6 решение 188 протокол 25/ г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 188 На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.8, ал.3, чл.66 от ЗМДТ 1. Общински съвет Маджарово приема план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2010 год. за гр.маджарово; 2. Общински съвет Маджарово приема план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2010 год. за с.бориславци и с.малки воден; 3. Общински съвет Маджарово приема план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2010 год. за с. Долни главанак; 4. Общински съвет Маджарово приема план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2010 год. за с.тополово; 5. Общински съвет Маджарово приема план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци за 2010 год. за с.ръженово; 6. Общински съвет Маджарово приема промяна в Наредбата за администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Маджарово, а именно: Раздел І, глава втора, чл.13 да стане: Чл.14 /1/ Таксата за битови отпадъци за 2010 год.за гр.маджарово 9 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 11 %0 върху отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица в това число : за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 6 %0 върху върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 8 %0 върху отчетната стойност на - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр.маджарово 2 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 2 %0 върху отчетната стойност на - за обезвреждане на депо за ТБО - в гр.маджарово 1 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 1 %0 върху отчетната стойност на - за юридическите лица на бюджетна издръжка таксата за битови отпадъци за 2009 год. да се определи на база брой съдове за използване. Годишна такса за използване на 1 брой 520,00 лв. /2/ Таксата за битови отпадъци за 2010 год. за с.бориславци и с.малки воден 11 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и

7 жилищни имоти на юридическите лица и 14 %0 върху отчетната стойност на в това число: за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 9,1 %0 върху върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 13 %0 върху отчетната стойност на - за обезвреждане на депо за ТБО - в с Бориславци - 1,9 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 1 %0 върху отчетната стойност на /3/Таксата за битови отпадъци за 2010 год. за с. Долни главанак 11%0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 14 %0 върху отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 8,3 %0 върху върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 13 %0 върху отчетната стойност на - за обезвреждане на депо за ТБО - в с.долни Главанак 2,7 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 1 %0 върху отчетната стойност на /4/ Таксата за битови отпадъци за 2009 год. за с.тополово 11 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 14 %0 върху отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 8,7 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 13 %0 върху отчетната стойност на - за обезвреждане на депо за ТБО - в с.тополово 2,3 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 1 %0 върху отчетната стойност на /5/ Таксата за битови отпадъци за 2009 год. за с.ръженово 11 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и жилищни имоти на юридическите лица и 14 %0 върху отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица за сметосъбиране на отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане 8,4 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението и 14 %0 върху отчетната стойност на - за обезвреждане на депо за ТБО - в с.ръженово 2,6 %0 върху данъчната оценка на недвижимите имоти на населението /6/ Общински съвет Маджарово приема плащането на таксата за битови отпадъци през 2010 год. да се извършва на 4 равни вноски от 1 март до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. На предплатилите до 30 април се прави 5% отстъпка. Председател на ОбС Маджарово:. / Е.Юсуф /

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно