Microsoft Word - Tenchov

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Tenchov"

Препис

1 ИМЕ: ТЕНЧОВ, ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ NAME: TENCHOV, YANAKI GEORGIEV БИБЛИОГРАФИЯ/ BIBLIOGRAPHY НАУЧНИ СТАТИИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ДРУГИ СТАТИИ РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ ФОРУМИ ФОНДОВИ И НЕПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИ 1. Тенчов, Я един случай на южна вергентност в източния край на Етрополската синклинала. Сп. Бълг. Геол. д-во, 21, 2; Спасов, Х., Тенчов, Я Двойният възсед при с. Горна Баля речка, Врачанско. Сп. Бълг. Геол. д-во, 21, 3; Тенчов, Я Фосилната карбонска флора при рудник Беров дол, Свогенско. Тр. Геол. България, сер. Палеонт., 3; Тенчов, Я Стратиграфски бележки за горния карбон от ядката на Свогенската антиклинала. Тр. Геол. България, сер. Стратигр., тект., 2; Спасов, Х., Тенчов, Я., Янев, С Геоложки строеж на палеозойския терен между селата Комарево и Лютаджик (СЗ България). Тр. Геол. България, сер. Стратигр. И тектоника, 2; Тенчов, Я Фосилната флора от горния стефан между селата Драганица и Лютаджик, СЗ България. Тр. Геол. България, сер. Палеонт., 4; Тенчов, Я Alloiopteris (Corynepteris) sternbergi (Ett.) H. Potonie нов вид за горния карбон от Свогенско. Сп. Бълг. Геол. д-во, 23, 1; Янев, С., Тенчов, Я Младият палеозой и границата му с бунтзандщайна южно от с. Меляне, Михайловградско. Труд. Геол. България, сер. стратигр. и тектон., 4, Харковска, А., Тенчов, Я Първа находка на фосилната флора от бундзандщайна в България. Тр. Геол. България, сер. Палеонт., 5; Тенчов, Я., Попов, Н Геоложки бележки за палеогена при с. Костенец. - Сп. Бълг. геол. д-во, 24, 1:

2 11. Тенчов, Я. В: Московски и др Стратиграфски и литоложки проучвания в ядката и част от мантията на михайловградската антиклинала между реките Чупренска и Риковска бара (СЗ България). Труд. Геол. България, сер. стратигр. и тектон., 5; Тенчов, Я., С. Янев Стратиграфия и литология на горния стефан и перма при Белоградчик и с. Киряево (СЗ България). - Труд. Геол. България, сер. стратигр. и тектон., 5, Tencov, J., Chr. Spassov, S. Janev Sur la stratigraphie du Paleozoique en Bulgarie Occidentale. Assoc. geol. Carpato-Balcanique, V Congr., 3/2, 2 sect Тенчов, Я., С. Янев Върху употребата на термина верукано и веруканоподобни седименти. - Сп. Бълг. геол. д-во, 24, 2; с Тенчов, Я Горен девон в ядката на Свогенската антиклинала. Сп. Бълг. Геол. д- во, 26, 1; Tencov, J., S. Cernjavska Palaeozoischen und Mesozoischen Floren in Bulgarien. Ber. geol. Ges. DDR, 10, 4; Тенчов, Я., С. Янев Свогенский карбон. КГБА, Путев. экск. София Белоградчик София, Тенчов, Я., С. Янев Верхний палеозой Петроханского перевала. - КГБА, Путев. экск. София Белоградчик София, Тенчов, Я Схема за стратиграфията на карбона и перма в България унифицирани и регионални схеми за стратиграфията на НР България, Тенчов, Я Литостратиграфия и строеж на Свогенския карбон. Изв. Геол. инст. 15, Николов, Т., И. Сапунов, Ю. Стефанов, Я. Тенчов, X. Хрисчев Литостратиграфски единици (същност, номенклатура и класификация). Сп. Бълг. геол. д-во, 27, 3; Tenchov, Y Upper Carboniferous plants from borehole R-50, near the village of Rakovski, in the North-East Bulgaria. -Èçâ. Ãåîë. èíñò. ñåð. Ïàëåîíò., 16, Тенчов, Я., С. Янев Герцинское заложение Карпато-Балканской дуги. КГБА, 8 Конгр., Геотектоника, Янев, С., Тенчов, Я., Спасов, Х О провинциях, питающих каменноугольно-

3 пермское осадконакопление в Западной Стара планине.- КГБА, 8 Конгр., Палеогеография, Tenchov, Y The Carboniferous System in Bulgaria - C.R. 6 Congr. Intern. stratigr. geol. Carboniferous. Vol. 4, Янев, С., Тенчов, Я Стратиграфия и литология на стефан пермските скали при с. Стакевци, Видинско. - Изв. Геол. инст., Сер. стратигр. и литол., 21, Тенчов, Я., Кулаксъзов, Г Литостратиграфия на горния карбон от Добруджанския въглищен басейн. - Изв. Геол. инст., Сер. стратигр. и литол., 21, Кулаксъзов, Г., Тенчов, Я Стратиграфия на долния карбон от Добруджанския въглищен басейн. - Изв. Геол. инст., Сер. стратигр. и литол., 22, Тенчов, Я Стратиграфия на стефан-пермските фосилоносни седименти в Северозападна България. - Изв. Геол. инст., Сер. стратигр. и литол., 22, Тенчов, Я Фосилната флора от стефан-пермските разкрития в Северозападна България. 1Spenopsida и Lycopsida.- Изв. Геол. инст., Сер. Палеонтол., 22, Tenchov, Y Palaeophytogeography and origin of floristic provinces in Europe during the Upper Namurian and the Westphalian. - Geol. Balcanica, 5.1, Тенчов, Я Фосилната флора от стефан-пермските разкрития в Северозападна България. 2. Pteropsida Pecopteridales. Палеонт., стратигр.и литол., 4, Tenchov, Y Composition pecularities of the Carboniferous flora of the Svoge Basin, West Bulgaria. Geologica Balc., 6, 1; Тенчов, Я Основы биогеохронологии. 1. Общая теоретическая постановка. - Палеонт., стратигр. и литол., 5, Янев, С., Тенчов, Я Литология и стратиграфия на младопалеозойските седименти между реките Лом и Чипровска. - Палеонт., стратигр. и литол., 5, 61, Тенчов, Я По два въпроса на стратиграфската терминология. Спис. Бълг. геол. д-во, 37, 2; Тенчов, Я Фосилната флора от стефан-пермските разкрития в Северозападна България. 3. Sphenopteris, Neuroptidaceae, Taeniopteris - Палеонт., стратигр.и литол., 6, Тенчов, Я Фосилната флора от стефан-пермските разкрития в Северозападна

4 България. 4. Alethopteridaceae, Callipteris, Odontopteris, Gymnospermophyta, Seminae.- Палеонт., стратигр.и литол., 7, Тенчов, Я Възможности за търсене на нови площи с въгленосни карбонски седименти в Североизточна България. - Спис. Бълг. геол. д-во, 38, 1, Tenchov. Y Flora und Biostratigraphie des Oberkarbons in Svoge-Becken(VR Bulgarien). -Schriftenr. Geol. Wiss.,H,7. Academie, Berlin, 164 p.,23 Taf. 41. Tenchov, Y Stratigraphy of the Carboniferous from Stangalps, Austria. Geologica Balc., 8,1; Tenchov, Y Carboniferous flora from Brunnachhohe, Karnten, Austria. Geologica Balc., 8,2; Storch, D., Y. Tenchov Sphenophyllum svogense nomen novum fur Sphenophyllum nemejci Tencov, Z. geol. Wiss., 6,5; Янев, С., Тенчов, Я Стефан-пермските скали при селата Згориград, Зверино и Игнатица, Северозападна България. - Палеонт., стратигр.и литол., 9, Spassov, Chr., Y. Tenchov, S. Janev Die palaeozoischen Ablagerungen in Bulgarien. - Ost. Akad. Wiss. Schr. Erdw. Komm., 3, Tenchov, Y General impression and notes on the "International stratigraphic guide. A guide to stratigraphic classification and procedure".-newsl. Stratigr. 7.3; Haidutov, I., Y. Tenchov, S. Janev Lithostratigraphic subdivision of the Diabase- Phyllitoid Complex in the Bercovica Balkan Mountain. Geologica Balc., 9,3; Yanev, S., Y. Tenchov Ancient origin of some diagonal fault systems. Geologica Balc., 9,2; Tenchov, Y Some problems of stratigraphic correlation on IGCP Project N 5. - Newsletter N1, Tenchov, Y Die palaeozoische Megaflora von Osterreich. Ein Ubersicht.-Verh. Geol. B.A., J. 1980, Wien. 51. Tenchov, Y., S. Yanev Variscan movements and molasse in Bulgaria.-Verof. Zentral- Inst. Physic Erde. AdW DDR. Potsdam. 58, Tenchov, Y The Permian Molasses and the end of the Variscan orogeny in the area of the IGCP Project N 5. -IGCP Project 5 Newslettre N 3, Tenchov, Y Explanatory notes to lithotectonic profiles of Variscan molasse in Bulgaria.

5 -Verof. Zentral-Inst. Physic Erde. AdW DDR. Potsdam, 66; Хрисчев, X., Николов, Т., Сапунов, И., Спасов, Х., Тенчов, Я., Тронков, Д Литостратиграфия и геоложко картиране (принципи за съставяне на легенда на геоложка карта на Н.Р. България в М. 1: ). Сп. Бълг. геол. д-во, 43, 1; Коюмджиева, Е., Николов, Т., Сапунов, И., Тенчов, Я., Тронков, Д., Хрисчев, Х., Чемберски, X., Чумаченко, П Стратиграфски кодекс на България (литостратиграфски единици). Сп. Бълг. геол. д-во, 43, 3; Tenchov, Y. /Edd./ Molasse formations in Bulgaria. Excursion Guide-book. Problemme Commission IX, W.G. 3.3.Sofia, 80 p. 57. Tenchov, Y., A. Popov The Genus Linopteris Presl (Late Carboniferous) in Dobrudza coal Basin. Geologica Balc., 17, 1; Tenchov, Y., A. Popov The Genus Paripteris Gothan in Dobrudza Coal Basin (Late Carboniferous). Geologica Balc., 17, 3; Tenchov, Y Coinsidence of the Variscan and Alpine chains in Bulgaria as attested by the distribution of clastic sediments. -Mineralia slovaca Monography. Alfa. Bratislava, Tenchov, Y., S. Yanev The Paleozoic sediments in Bulgaria.Guide-book. -Probl. Commission IX; IGCP Project N 5, Sofia, 86 p. 61. Тенчов, Я Фосилите на България. 1. Палеозой. Мегафлора. 1. Членестостъблени и лепидофити. БАН. София. 165 с., 31 табл. 62. Николов, З., Тенчов, Я Литостратиграфия на карбона. Геология на Добруджанския въглищен басейн. Техника, Тенчов, Я., Попов, А., Димитрова, Т Биостратиграфия на карбона Геология на Добруджанския въглищен басейн. Техника, Тенчов, Я., Попов, А., Димитрова, Т Хроностратиграфия на карбона. - Геология на Добруджанския въглищен басейн. Техника, Николов, З., Тенчов, Я., Попова, К., Димитрова, Т. Попов, А., Подялба и корелация на Гурковската свита от карбона в Добруджанския въглищен басейн. - Сп. Бълг. геол. д-во, 50, 1; Тенчов, Я., Николов, З Спомагателен разрез на Гурковската свита от карбона в Добруджанското въглищно находище. - Сп. Бълг. геол. д-во, 50, 2;

6 67. Тенчов, Я., Загорчев, И Новые данные о диабаз-филитоидном комплексе в Верилском блоке. Geol. Balcanica, 19, 4; Трифонова, Е., Тенчов, Я., Загорчев, И Олистолити от девонските варовици във флиша на Костелската свита при с. Пенкьовци, Югозападна България. - Палеонт., стратигр.и литол., 27; Тенчов, Я Литостратиграфски репери и реперни повърхнини и тяхните имена. - Сп. Бълг. геол. д-во, 50, 2; Tenchov, Y Possible position of the Variscan chains between the Balkan and Caucasus. -Geol. Balcanica, 19,3; Tenchov, Y Demarcation of Molasse from Non-molasse sediments. -Z. geol. Wiss., Berlin, 17.8; Tenchov, Y Stratigraphic correlation forms of the Paleozoic in Bulgaria. -Rend. Soc. Geol. Italiana, 12; Tenchov, Y., A. Popov Morphogenetic transition between genera Neuropteris (Brongniart) and Reticulopteris (Gothan) in Dobrudzha Coal Basin. -Geol. Balcanica, 20,6; Николов, З., Тенчов, Я., Попова, К., Димитрова, Т. Попов, А., Карбонските въгленосни седименти в северната част на Българския черноморски шелф. Сп. Бълг. геол. д-во, 51, 2; Тенчов, Я., Будуров, К., Трифонова, Е Стратиграфия на палеозоя в сондаж Р-53, Белгун в Добруджанския въглищен басейн. - Палеонт., стратигр.и литол., 29; Николов, З., Тенчов, Я., Попова, К., Димитрова, Т. Попов, А., Тополашки член на Гурковската свита, ново име за Тополския член на Гурковската свита (Николов и др. 1989). Сп. Бълг. геол. д-во, 53, 2; Тенчов, Я. Г Ревизия на литостратиграфията на кластичните седименти от Каварненската група (карбон) в Добруджанския въглищен басейн. - Сп. Бълг. геол. д-во, 54, 2; Сачански, В., Тенчов, Я Литостратиграфска подялба на Силурските седименти в Свогенската антиклинала. - Сп. Бълг. геол. д-во, 54, 1; Тенчов, Я. Г. /ред/ Речник на българските официални литостратиграфски

7 единици / /. Изд. БАН, София, 397 с. 80. Tenchov, Y Sedimentation and erosion during the Late Carboniferous in the Dobrudza Coal Field (North-East Bulgaria). -Geol. Balcanica, 23,2; Тенчов, Я Особености при литостратиграфско разчленяване на теригенни седименти. - Палеонт., стратигр.и литол., 30; Tenchov, G. G., Y. G. Tenchov An estimation of geological factors affecting the Long Time Earth Spin Rotation. -C. R. BAcSc, 46, 12; Tenchov, Y.,M. Yordanov Quantitative biostratigraphic correlation based on fossil megaflora from Dobrudzha Coal Deposit-Upper Carboni-ferous.I. Methods, notation and formalization of data. -Geol. Balcanica, 24,4; Cleal C.J., Y.G.Tenchov, T.K.Dimitrova, E.L.Zodrow & B.A.Thomas).2001Climatic and vegetational changes in late carboniferous tropical forests - a NATO-funded project. Carboniferous Newsletter, 19, Dimitrova, Y. Tenchov, B. Thomas, C. Cleal, and E. Zodrow New micro-and macrofloral data on the Late Westphalian - Early Stephanian coal-bearing deposits of the Dobrudzha basin, NE Bulgaria. Abstr. 6th European Paleobotany-Palynology Conf. August 29 - September 2, 2002, Athens, Grece, Cleal, C., Tenchov, Y., Dimitrova, T.,Thomas, B. and Zodrow, E Climatic and vegetational changes in Late Carboniferous tropical belt. Abstr. 6th European Paleobotany and Palynology Conf., August 29 - September 2, 2002, Athens, Grece, p Кенов, А., Я. Тенчов Отново за района на с. Песочница, Берковско Песочнишка свита или част от диабазово-филитоидния комплекс. Сп. Бълг. Геол. д-во, 64, 1-3; Cleal C.J., Y.G.Tenchov, E.L.Zodrow Revew of the late Westphalian - early Stephanian macrofloras of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria. -Geol. Balcanica, 34, 1-2; Tenchov, Y.G Rakovski Formation (Carboniferous, NE Bulgaria) - stratigraphy, sedimentary conditions and interpretation. -Geol. Balcanica, 34, 1-2; Tenchov, Y.G The genus Lonchopteris Brongniart in the Dobrudzha Carboniferous Basin, Bulgaria. -Geol. Balcanica, 34, 1-2; Thomas, B.A., Y.G.Tenchov The Upper Westphalian lycophyte floras of the

8 Dobrudzha Coalfield (Bulgaria) and a comparison with those of southern Britain and Cape Breton (Canada). -Geol. Balcanica, 34, 1-2; Tenchov, Y.G Early Westphalian sediments of Dobrudzha Coalfield (NE Bulgaria) - an interpretation of their stratigraphy snd sedimentation conditions. - Z. dt.ges. Geowiss., 156/3, p , 10 figs., Stutgart.

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 48, Св. I, Геология и геофизика, 2005 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST.

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 48, Св. I, Геология и геофизика, 2005 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 48, Св. I, Геология и геофизика, 2005 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 48, Part I, Geology and Geophysics,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научна специалност 4.4. Науки за земята (Регионална геология), обявен в ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г. за нуждите на Софийски университет

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 79, кн. 1 2, 2018, с REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 79, part 1 2, 2018,

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 79, кн. 1 2, 2018, с REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 79, part 1 2, 2018, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 79, кн. 1 2, 2018, с. 85 97 REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 79, part 1 2, 2018, p. 85 97 История на геоложката наука в България Чл.-кор.

Подробно

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 74, кн. 1 3, 2013, с REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 74, part 1 3, 2013,

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 74, кн. 1 3, 2013, с REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 74, part 1 3, 2013, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 74, кн. 1 3, 2013, с. 53 63 REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 74, part 1 3, 2013, p. 53 63 Литостратиграфия на перма в Търновското понижение

Подробно

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ Цветелина Стоянова Толева

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ Цветелина Стоянова Толева МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ Цветелина Стоянова Толева ТЕМА: СЕИЗМОСТРАТИГРАФСКИ АНАЛИЗ НА МЕЗОЗОЙСКО-ТЕРЦИЕРНИЯ

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-географски факултет Специалност: География РО Г Г А

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-географски факултет Специалност: География РО Г Г А Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-географски факултет Специалност: География РО Г Г А 0 1 0 2 1 7 Геология Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно

Slide 1

Slide 1 АНАЛИЗ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЛЕФА В ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА Диана Илиева Малинова Лесотехнически университет София Природен парк (ПП) Българка е обявен през 2002 година с цел опазване, възстановяване

Подробно

lkjkl

lkjkl София, 1504 бул. Цар Освободител 15 тел. (02) 9308 385; 9308 360; e-mail: www.gea.uni-sofia.bg СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Социално-икономическа география

Подробно

Професионална гимназия по икономика

Професионална гимназия по икономика ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА град Перник Участници: 1. Магдалена Александрова Георгиева - 11 клас 2. Десислава Николаева Петрова 11 клас 3. Мария Александрова Георгиева 11 клас Ръководител: Николина

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО КОНКУРСА ЗА ПРОФЕСОР по 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) към Софийския университет Св. Климент Охридск

1 РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО КОНКУРСА ЗА ПРОФЕСОР по 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) към Софийския университет Св. Климент Охридск 1 РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО КОНКУРСА ЗА ПРОФЕСОР по 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) към Софийския университет Св. Климент Охридски Рецензент: ст.н.с. I., дгмн Платон Василев Чумаченко

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НИМХ-МОН: През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. И утре ще се развива значителна купеста и купес

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НИМХ-МОН: През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. И утре ще се развива значителна купеста и купес ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НИМХ-МОН: През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. И утре ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има превалявания от дъжд,

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) МАЯ ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) МГУ Св. Иван Рилски, Студентски град, 1700 София Мобилен (незадължи

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) МАЯ ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) МГУ Св. Иван Рилски, Студентски град, 1700 София Мобилен (незадължи АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) МАЯ ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) МГУ Св. Иван Рилски, Студентски град, 1700 София Мобилен (незадължително) +359 2 8060 556, +359887237690 E-mail maya.grigorova@mgu.bg,

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО

Подробно

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ, 32 ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, 32 София, 20

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ, 32 ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, 32 София, 20 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ, 32 ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, 32 София, 2018. Sofia ЗD мониторинг на движения по Западнопиринския

Подробно

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ”

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ” А Н О Т А Ц И Я Дисциплината Български народни танци има за основна цел да запознае и подготви и студентите от специалността Етномузикознание с най-характеррните и стилни танцови образци,типични за отделните

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ ПО ТЕМАТА НА КОНКУРСА

СПИСЪК  НА  НАУЧНИТЕ  ТРУДОВЕ  ПО  ТЕМАТА  НА  КОНКУРСА СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ ПО ТЕМАТА НА КОНКУРСА А) ПУБЛИКАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ І. Автореферат, с който е получена научната степен "кандидат на геолого-минералогическите науки" 1. Мачев,

Подробно

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Преглед на ползването на земите

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Преглед на ползването на земите Приложение Преглед на ползването на земите по поречия 1.Преглед на ползването на земите за поречие Искър Таблица 1 Преглед на ползването на земите за поречие Искър, в % от площта на водните тела 24 8633,654

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation СТРУКТУРА НА ГИС - ПРОЕКТ ЗА ГЕОМОРФОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВУЛКАНОГЕННИ СТРУКТУРИ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ Институт за Космически Изследвания БАН gjelev@space.bas.bg 1 РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

Microsoft Word - _7Zona V².doc

Microsoft Word - _7Zona V².doc VІ. ЗОНА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ (VI. 1. ) УРБАНИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ VІ.1.1. ЛЕДЕНИКА ГТ Отдел Подот д. Площ ха 270 а 2,2 б 2,0 в 6.1 д 6.9 е 2.0 ж 5.4 з 0.8 и 1.6 к 1.5 л 1.1 м 1.5 н 2.1 о

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 375 Гр.

Подробно

PETROLOGY, SR AND ND ISOTOPE SIGITATURE OF THE LATE CRETACEOUS MAGMATISM IN THE SOUTH-EASTERN PERT OF ETOPOLE STARA PLANINA...

PETROLOGY, SR AND ND ISOTOPE SIGITATURE OF THE LATE CRETACEOUS MAGMATISM IN THE SOUTH-EASTERN PERT OF ETOPOLE STARA PLANINA... 50 години Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски Годишник, том 46, свитък І, Геология и геофизика, София, 2003, стр. ПЕТРОЛОГИЯ, SR И ND ИЗОТОПНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЪСНОКРЕДНИТЕ МАГМАТИТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА

Подробно

Прилож Списък на ползватели на имоти - полски пътища в землището на с. Буйнов за стопанската 2016 / 2017 г. по ред Ползвател на имот по КВС НТП Ползва

Прилож Списък на ползватели на имоти - полски пътища в землището на с. Буйнов за стопанската 2016 / 2017 г. по ред Ползвател на имот по КВС НТП Ползва Прилож Списък на ползватели на имоти - полски пътища в землището на с. Буйнов за стопанската 2016 / 2017 г. по ред Ползвател на имот по КВС НТП Ползвана площ /дка/ 1 "ЕВРО-ФЛОРА И ФАУНА ООД" 65080 Полски

Подробно

generated pdf

generated pdf Процедури за издаване на разрешителни по Закон за водите Обявление от 13.02.2019 г. Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-81 Обявление от 17.01.2019 г. Обявление

Подробно

1

1 1 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2014 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЙОАН ЕКЗАРХ - ВАРНА СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЙОАН ЕКЗАРХ - ВАРНА СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 НЕМСКИ ЕЗИК 5 ФРЕНСКИ ЕЗИК 7 МАТЕМАТИКА 9 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 11 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Подробно

Тази методология е подкрепена с класическите методи за геоложко опробване (дънен пробоземач Van Veen, гравитачно и вибро сондиране). - Методите на инт

Тази методология е подкрепена с класическите методи за геоложко опробване (дънен пробоземач Van Veen, гравитачно и вибро сондиране). - Методите на инт Тази методология е подкрепена с класическите методи за геоложко опробване (дънен пробоземач Van Veen, гравитачно и вибро сондиране). - Методите на интерпретация са основани на най-съвременни технологии

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IAEE Sofia Symposium, 1 st Sofia Energy Economics Conference 7 December 2018, Sofia, Bulgaria Заплахата изтичане на въглерод спешна необходимост за предприемане на действия на национално ниво Константин

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено мяс ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / прокол / списък обявен в: ДВ бр./год. /прокол на НСОПК свален с: писмо /

Подробно

ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. ИРЕНА КОСТОВА Публикации при хабилитиране ( ) 1. Kostova, I., O. Petrov, J. Kortenski Mineralogy, geochemistry and p

ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. ИРЕНА КОСТОВА Публикации при хабилитиране ( ) 1. Kostova, I., O. Petrov, J. Kortenski Mineralogy, geochemistry and p ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. ИРЕНА КОСТОВА Публикации при хабилитиране (1996-2007) 1. Kostova, I., O. Petrov, J. Kortenski. 1996. Mineralogy, geochemistry and pyrite content of Bulgarian subbituminous coals, Pernik

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого - географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 География редовно Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно

На фиг

На фиг ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 51, Св. I, Геология и геофизика, 2008 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 51, Part I, Geology and Geophysics,

Подробно

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 49, Св. I, Геология и геофизика, 2006 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 49, Part I, Geology and Geophysics,

Подробно

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧАТАЛОВ, КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛ

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧАТАЛОВ, КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛ АВТОРСКА СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧАТАЛОВ, КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4 НАУКИ

Подробно

Икономически прогнози за развитие на Дунавски речен басейн

Икономически прогнози за развитие на Дунавски речен басейн Таблица 6.7-11. Прогноза за развитие на БДС в Черноморски район до 2027 г., млн. лв. Приложение 6.7 Реалистична прогноза 530 522 515 508 501 494 488 481 475 468 462 456 450 444 438 Песимистична прогноза

Подробно

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Книга 2 ГЕОГРАФИЯ Том 110 ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OH

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Книга 2 ГЕОГРАФИЯ Том 110 ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OH ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Книга 2 ГЕОГРАФИЯ Том 110 ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY Book 2 GEOGRAPHY

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-Географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 Регионално развитие и политика Магистърска програма:

Подробно

None

None Проложение ч ш а 0 с 0( Z на имота съгласно таблица за разпределение на площитена имотите и архитектурнит е проекти Идентификато Р Етаж Застроена площ. я я, j 5. s И ' т u Обща площ Пазарен подход Подход

Подробно

УЧЕБНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Класове, за които е валиден учебника Учебен предмет Име на учебник Издателство Автори Забележка 8а, 8б, 8в, 8г, 8д

УЧЕБНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Класове, за които е валиден учебника Учебен предмет Име на учебник Издателство Автори Забележка 8а, 8б, 8в, 8г, 8д УЧЕБНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Класове, за които е валиден учебника Учебен предмет Име на учебник Издателство Автори Забележка 8а, 8б, 8в, 8г, 8д испански език A Bordo! Para Bulgaria - ниво A1: Учебна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по научната специалност 4.4 Науки за Земята (Регионална геология) обявен в Държавен в

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по научната специалност 4.4 Науки за Земята (Регионална геология) обявен в Държавен в РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по научната специалност 4.4 Науки за Земята (Регионална геология) обявен в Държавен вестник, бр. 23/17.03.2017 Кандидат: доц. д.н. Николай

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ИНФОРМАТИКА 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ. Същност и значение на географското положение - астрономическо, природогеографско,

Подробно

Вечеря. Програма на международен семинар "Изисквания на ЕС и обмен на добри практики гр. Видин, хотел Бонония г. (четвърт

Вечеря. Програма на международен семинар Изисквания на ЕС и обмен на добри практики гр. Видин, хотел Бонония г. (четвърт 15.00 19.00 19.00 Вечеря. Програма на международен семинар "Изисквания на ЕС и обмен на добри практики гр. Видин, хотел Бонония 27.03.2014 г. (четвъртък) Регистрация на участниците в хотела. Получаване

Подробно

Microsoft PowerPoint - Klimat Vit&Osam

Microsoft PowerPoint - Klimat Vit&Osam Климатична характеристика на водосборните басейни на реките Вит и Осъм автор: Кристина Гърциянова Географски институт при БАН, секция Физическа География Климатична подялба на Европа по Алисов - климатични

Подробно