Product Information Sheet in accordance with Regulation EU_2019_2013

Размер: px
Започни от страница:

Download "Product Information Sheet in accordance with Regulation EU_2019_2013"

Препис

1 Product Information Sheet in accordance with Regulation EU_2019_ Information Supplier s name or trade mark Supplier s address Value and precision LG Electronics Unit LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Model identifier Energy efficiency class for standard Dynamic Range 3 (SDR) 4 On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR) 5 Energy efficiency class (HDR) 6 On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode 19.9 W 0 W 7 Off mode, power demand 0.3 W 8 Standby mode power demand 0.5 W 9 Networked standby mode power demand W 10 Electronic display category monitor 11 Size ratio (X : Y) 16:9-12 Screen resolution (H X V) 1920x Screen diagonal (Cm) 60.4 cm 14 Screen diagonal (inch) 24 inches 15 Visible screen area 15.6 dm2 16 Panel technology used LED LCD 17 Automatic Brightness Control (ABC) available No Yes/No 18 Voice recognition sensor available No Yes/No 19 Room presence sensor available No Yes/No 20 Image refresh frequency rate 50 Hz Minimum guaranteed availability of software and firmware updates 8 Years 22 Minimum guaranteed availability of spare parts 8 Years 23 Minimum guaranteed product support 8 Years Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier 24 Power supply type Internal 24MB35PHK F 1 Years

2 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) External power supply (non standardized and included in the product box), Description External power supply (non standardized and included in the product box), Input voltage External power supply (non standardized and included in the product box), Output voltage External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Supported standard name or list External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Required output voltage External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Required delivered current (minimum) External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Required current frequency V V V A Hz

3 2 Информация, подредба и формат на п родуктовия информационен лист Информация Наименование или търговска марка на доставчика; Адрес на доставчика Идентификатор на модела, предлаган от доставчик а Клас на енергийна ефективност при стандартен ди намичен обхват (SDR) Консумирана мощност в режим включен при стандарте н динамичен обхват (SDR) Клас на енергийна ефективност при голям динамичен о бхват (HDR) Консумирана мощност в режим включен при голям дин амичен обхват (HDR) Стойност и точност Мерна единица 19.9 W LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 24MB35PHK F 0 W 7 Консумирана мощност в режим изключен 0.3 W 8 Консумирана мощност в режим в готовност 0.5 W 9 Консумирана мощност в мрежови режим в готовност W 10 Категория на електронния екран монитор 11 Съотношение на размерите (X : Y) 16:9-12 Разделителна способност на екрана (пиксели) (H X V) 1920x Диагонал на екрана 60.4 cm 14 Диагонал на екрана 24 инчове 15 Видима площ на екрана 15.6 dm2 16 Използвана технология на панела LED LCD 17 Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC) НЕ ДА/НЕ 18 Наличие на датчик за гласово разпознаване НЕ ДА/НЕ 19 Наличие на датчик за присъствие в помещението НЕ ДА/НЕ 20 Честота на обновяване на изображението 50 Hz Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуря ване 8 години 22 Минимална гарантирана наличност на резервни части 8 години

4 23 Минимална гарантирана поддръжка за продукта 8 години Минимална продължителност на общата гаранция, пред лагана от доставчика 24 Тип на електрозахранващото устройство Вътрешно 1 години 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Стандартизирано външно захранващо устройство (вклю чено в опаковката заедно с продукта), Описание Стандартизирано външно захранващо устройство (вклю чено в опаковката заедно с продукта), Напрежение на в хода Стандартизирано външно захранващо устройство (вклю чено в опаковката заедно с продукта), Напрежение на и зхода Подходящо стандартизирано външно захранващо устро йство (ако не е включено в опаковката заедно с продукт а), Поддържано стандартно име или списък Подходящо стандартизирано външно захранващо устро йство (ако не е включено в опаковката заедно с продукт а), Необходимо напрежение на изхода Подходящо стандартизирано външно захранващо устро йство (ако не е включено в опаковката заедно с продукт а), Необходим доставен ток (минимум) Подходящо стандартизирано външно захранващо устро йство (ако не е включено в опаковката заедно с продукт а), Необходима честота на тока V V V A Hz

5 3 Informace, jejich pořadí a formát informačního listu výrobku 1 Ná zev nebo ochranná zná mka dodavatele Adresa dodavatele 2 Identifikační značka modelu dodavatele Třída energetické účinnosti u standardního dynamické 3 ho rozsahu (SDR) 4 Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR) Hodnota a přesnost 5 Třída energetické účinnosti (HDR) 6 Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR) Jednotka 19.9 W 0 W 7 Vypnutý stav, příkon 0.3 W 8 Příkon v pohotovostním režimu 0.5 W 9 Příkon v síťovém pohotovostním režimu W 10 Kategorie elektronické ho displeje monitor 11 Poměr stran (X : Y) 16:9-12 Rozlišení obrazovky (v pixelech) (Š x V) 1920x Úhlopříčka obrazovky 60.4 cm 14 Úhlopříčka obrazovky 24 palce 15 Viditelná plocha obrazovky 15.6 dm2 16 Použitá technologie panelů LED LCD 17 Dostupné automatické ovlá dá ní jasu (ABC) NE ANO/NE 18 Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu NE ANO/NE 19 Dostupný detektor přítomnosti v místnosti NE ANO/NE 20 Obnovovací frekvence obrazu 50 Hz Informace Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru 8 Let 22 Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů 8 Let 23 Minimá lní garantovaná podpora vý robku 8 Let Minimá lní doba trvá ní obecné zá ruky nabízené dodavatelem LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 24MB35PHK F 1 Let

6 24 Typ napá jení: unutarnje 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku), Popis Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku), Vstupní napětívstupní napětí Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku), Výstupní napětí Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku), Podporovaný standardní název nebo seznam Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku), Požadované výstupní napětí Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku),požadovaný dodávaný proud(minimá lní) Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku), Požadovaný kmitočet proudu V V V A Hz

7 4 Informacije, redoslijed i oblik informacijskog lista proizvoda Informacija Vrijednost i preciznost Jedinica 1 Ime ili zaštitni znak dobavljača Adresa dobavljača LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela 24MB35PHK 3 4 Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR) Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR) 5 Razred energetske učinkovitosti (HDR) 6 Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR) 19.9 W 0 W 7 Snaga u isključenom stanju 0.3 W 8 Snaga u stanju pripravnosti 0.5 W 9 Snaga u umreženom stanju pripravnosti W 10 Kategorija elektroničkog zaslona monitor 11 Omjer veličine (X : Y) 16:9-12 Razlučivost zaslona (u pikselima) (H X V) 1920x Dijagonala zaslona 60.4 cm 14 Dijagonala zaslona 24 inča 15 Vidljivo područje zaslona 15.6 dm2 16 Tehnologija panela koja se koristi LED LCD 17 Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna NE DA/NE 18 Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan NE DA/NE 19 Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan NE DA/NE 20 Učestalost osvježavanja slike 50 Hz Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуря ване 8 Godine 22 Минимална гарантирана наличност на резервни части 8 Godine 23 Минимална гарантирана поддръжка за продукта 8 Godine F

8 Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač 1 Godine 24 Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač Vnitřní 25.1) Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod), Opis 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod), Ulazni napon Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod), Izlazni napon Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod), Podržani standardni naziv ili popis Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod), Potreban izlazni napon Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod), Potrebna isporučena struja (minimalna) Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod), Potrebna frekvencija struje V V V A Hz

9 5 Oplysninger i produktdatabladet ræ kkefø lge og format Oplysninger Væ rdi og pr æ cisering Enhed 1 Leverandø rens navn eller varemæ rke Leverandø rens adresse LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Leverandø rens modelidentifikation 24MB35PHK 3 4 Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområ de (SDR) Effektforbrug i tæ ndt tilstand i standard dynamikområ de (SDR) 5 Energieffektivitetsklasse (HDR) 19.9 W 6 Effektforbrug i tæ ndt tilstand i hø jt dynamikområ de (HDR) 0 W 7 Effektforbrug i slukket tilstand 0.3 W 8 Effektforbrug i standbytilstand 0.5 W 9 Effektforbrug i netvæ rksforbundet standbytilstand W 10 Elektronisk skæ rmkategori monitor 11 Stø rrelsesforhold (X : Y) 16:9-12 Skæ rmoplø sning (pixel) (H X V) 1920x Skæ rmdiagonal 60.4 cm 14 Skæ rmdiagonal 24 tommer 15 Synligt skæ rmareal 15.6 dm2 16 Anvendt panelteknologi LED LCD 17 Automatisk lysstyrkekontrol (ABC) NEJ JA/NEJ 18 Stemmegenkendelsessensor NEJ JA/NEJ 19 Tilstedevæ relsessensor NEJ JA/NEJ 20 Opdateringsfrekvens 50 Hz Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer 8 Flere å r 22 Garanteret minimumsadgang til reservedele 8 Flere å r 23 Garanteret minimumsadgang til produktsupport 8 Flere å r Minimum varighed af den generelle garanti, der tilbydes af leverandø ren F 1 Flere å r

10 24 Strø mforsyningstype Intern 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Standardiseret ekstern strø mforsyning (leveret med produktet), Beskrivelse Standardiseret ekstern strø mforsyning (leveret med produktet), Indgangsspæ nding Standardiseret ekstern strø mforsyning (leveret med produktet), Udgangsspæ nding Egnet standardiseret ekstern strø mforsyning (ikke leveret med produktet), Understø ttet standardnavn eller liste Egnet standardiseret ekstern strø mforsyning (ikke leveret med produktet), På kræ vet udgangsspæ nding Egnet standardiseret ekstern strø mforsyning (ikke leveret med produktet), På kræ vet leveret strø m (minimum) Egnet standardiseret ekstern strø mforsyning (ikke leveret med produktet), På kræ vet frekvens V V V A Hz

11 6 Informatie, volgorde en formaat van het productinformatieblad Informatie Waarde en precisie Eenheid 1 Naam van de leverancier of handelsmerk Adres leverancier LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Typeaanduiding van het model van de leverancier 3 Energie-efficië ntieklasse voor SDR 24MB35PHK F 4 Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR 19.9 W 5 Energie-efficië ntieklasse (HDR) 6 Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus 0 W 7 Opgenomen vermogen in uitstand 0.3 W 8 Opgenomen vermogen in stand-bystand 0.5 W 9 Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand W 10 Categorie elektronisch beeldscherm monitor 11 Beeldverhouding (X : Y) 16:9-12 Schermresolutie (pixels) (H X V) 1920x Schermdiagonaal 60.4 cm 14 Schermdiagonaal 24 inch 15 Zichtbaar schermoppervlak 15.6 dm2 16 Gebruikte platteschermtechnologie LED LCD 17 Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar NEE JA/NEE 18 Spraakherkenningssensor beschikbaar NEE JA/NEE 19 Aanwezigheidssensor beschikbaar NEE JA/NEE 20 Beeldverversingsfrequentie 50 Hz 22 Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen 8 Jaren 8 Jaren 23 Minimale gegarandeerde productondersteuning 8 Jaren

12 Minimale duur van de algemene garantie aangeboden door de leverancier 24 Type voeding: Intern 1 Jaren 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd), Omschrijving Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd), Voedings-spanning Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd), Uitgangs-spanning Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd), Ondersteunde standaardnaam of lijst Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd), Vereiste uitgangs-spanning Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd), Benodigde geleverde stroom (minimum) Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd), Vereiste stroom-frequentie V V V A Hz

13 7 Toote teabelehe teave, korraldus ja vorm Teave Vä ä rtus ja tä psus Ü hik 1 Tarnija nimi võ i kaubamä rk Tarnija aadress LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Tarnija mudelitä his 24MB35PHK 3 4 Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul Sisselü litatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul 5 Energiatõ hususe klass (HDR) 6 Sisselü litatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul 19.9 W 0 W 7 Energiatarbimine vä ljalü litatud seisundis 0.3 W 8 Energiatarbimine ooteseisundis 0.5 W 9 Energiatarbimine võ rguü hendusega ooteseisundis W 10 Kuvari liik arvutiku var 11 Suuruste suhe (X : Y) 16:9-12 Eraldusteravus (pikslites) (H X V) 1920x Ekraani diagonaal 60.4 cm 14 Ekraani diagonaal 24 tolli 15 Ekraani nä htava osa pindala 15.6 dm2 16 Kasutatud ekraanitehnoloogia LED LCD 17 Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC) EI JAH/EI 18 Hä ä ltuvastuse andur EI JAH/EI 19 Liikumisandur EI JAH/EI 20 Kujutise vä rskendussagedus 50 Hz Tarkvara ja pü sivara uuenduste minimaalne tagatud kä ttesaadavus 8 Aastad 22 Varuosade minimaalne tagatud kä ttesaadavus 8 Aastad 23 Minimaalne garanteeritud tootetugi 8 Aastad F

14 Tarnija pakutava ü ldgarantii minimaalne kestus 1 Aastad 24 Toiteallika liik: Sisemine 25.1) Standardne vä listoiteallikas (lisatud toote kasti), Kirjeldus 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Standardne vä listoiteallikas (lisatud toote kasti), Sisendpinge Standardne vä listoiteallikas (lisatud toote kasti), Vä ljundpinge Sobiv standardne vä listoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti), Toetatud standardnimi võ i loend Sobiv standardne vä listoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti), Nõ utav vä ljundpinge Sobiv standardne vä listoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti), Nõ utav tarnitud vool (minimaalselt) Sobiv standardne vä listoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti), Nõ utav voolusagedus V V V A Hz

15 8 Tuoteselosteen tiedot, jä rjestys ja muoto Tiedot Arvo ja tarkkuus Yksikkö 1 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki Toimittajan osoite LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Tavarantoimittajan mallitunniste 24MB35PHK 3 4 Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikkaalueella (SDR) Tehontarve pä ä llä -tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR) 5 Energiatehokkuusluokka (HDR) 6 Tehontarve pä ä llä -tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR) 19.9 W 0 W 7 Tehontarve poissa pä ä ltä -tilassa 0.3 W 8 Tehontarve valmiustilassa 0.5 W 9 Tehontarve verkkovalmiustilassa W 10 Elektronisen nä ytö n luokka monitori 11 Kokosuhde (X : Y) 16:9-12 Nä yttö ruudun resoluutio (pikseliä ) (H X V) 1920x Nä yttö ruudun lä pimitta 60.4 cm 14 Nä yttö ruudun lä pimitta 24 tuumaa 15 Nä kyvissä oleva nä yttö ruudun pinta-ala 15.6 dm2 16 Kä ytetty paneeliteknologia LED LCD 17 Automaattinen kirkkaudensä ä tö kä ytettä vissä EI KYLLÄ /EI 18 Puheentunnistin kä ytettä vissä EI KYLLÄ /EI 19 Lä snä olotunnistin kä ytettä vissä EI KYLLÄ /EI 20 Kuvan virkistystaajuus 50 Hz Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen pä ivitysten taattu vä himmä issaatavuus 8 Vuosia 22 Varaosien taattu vä himmä issaatavuus 8 Vuosia 23 Tuotetuen taattu vä himmä issaatavuus 8 Vuosia F

16 Tavarantoimittajan tarjoaman yleisen takuun vä himmä iskesto 24 Teholä hteen tyyppi: Sisä inen 1 Vuosia 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Standardoitu ulkoinen teholä hde (sisä ltyy tuotepakkaukseen), Kuvaus Standardoitu ulkoinen teholä hde (sisä ltyy tuotepakkaukseen), Syö ttö jä nnite Standardoitu ulkoinen teholä hde (sisä ltyy tuotepakkaukseen), Lä htö jä nnite Soveltuva standardoitu ulkoinen teholä hde (jos se ei sisä lly tuotepakkaukseen), Tuettu standardinimi tai luettelo Soveltuva standardoitu ulkoinen teholä hde (jos se ei sisä lly tuotepakkaukseen), Vaadittu lä htö jä nnite Soveltuva standardoitu ulkoinen teholä hde (jos se ei sisä lly tuotepakkaukseen), Vaadittu toimitettu virta (vä hintä ä n) Soveltuva standardoitu ulkoinen teholä hde (jos se ei sisä lly tuotepakkaukseen), Vaadittu virran taajuus V V V A Hz

17 9 Informations, ordre et format de la fiche d information sur le produit Informations Valeur et pré cision Unité 1 Nom du fournisseur ou marque commerciale Adresse du fournisseur LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Ré fé rence du modè le donné e par le fournisseur 24MB35PHK 3 4 Classe d efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) Puissance appelé e en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR) 5 Classe d efficacité énergétique (HDR) 6 Puissance appelé e en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR) 19.9 W 0 W 7 Puissance appelé e en mode arrê t 0.3 W 8 Puissance appelé e en mode veille 0.5 W 9 Puissance appelé e en mode veille avec maintien de la connexion au ré seau 10 Catégorie de dispositif d affichage électronique é cran W 11 Rapport de taille (X : Y) 16:9-12 Résolution de l écran (pixels) (H X V) 1920x Diagonale de l écran 60.4 cm 14 Diagonale de l écran 24 pouces 15 Surface visible de l écran 15.6 dm2 16 Technologie d affichage utilisée LED LCD 17 Ré glage automatique de la luminosité (ABC) disponible NON OUI/NON 18 Capteur de reconnaissance vocale disponible NON OUI/NON 19 Capteur de pré sence disponible NON OUI/NON 20 Taux de fréquence de rafraîchissement de l image 50 Hz Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel 8 Ans 22 Disponibilité minimale garantie des piè ces de rechange 8 Ans 23 Assistance produit minimale garantie 8 Ans F

18 Duré e minimale de la garantie gé né rale offerte par le fournisseur 24 Type d alimentation: Interne 1 Ans 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l emballage du produit), description Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l emballage du produit), Tension d entrée Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l emballage du produit), Tension de sortie Alimentation externe normalisé e approprié e (si non incluse dans l emballage du produit), Nom ou liste standard pris en charge Alimentation externe normalisé e approprié e (si non incluse dans l emballage du produit), Tension de sortie requise Alimentation externe normalisé e approprié e (si non incluse dans l emballage du produit), Courant livré requis (minimum) Alimentation externe normalisé e approprié e (si non incluse dans l emballage du produit), Fréquence du courant requise V V V A Hz

19 10 Angaben, Anordnung und Format des Produktdatenblatts Angaben Wert und Genauigkeit Einheit 1 Name oder Handelsmarke des Lieferanten Adresse des Lieferanten LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Modellkennung des Lieferanten 24MB35PHK 3 4 Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard- Dynamikumfang (SDR) 5 Energieeffizienzklasse (HDR) 6 Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 19.9 W 0 W 7 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.3 W 8 Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0.5 W 9 Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb W 10 Art des elektronischen Displays Moni tor 11 Seitenverhä ltnis (X : Y) 16:9-12 Bildschirmauflö sung (Pixel) (H X V) 1920x Bildschirmdiagonale 60.4 cm 14 Bildschirmdiagonale 24 Zoll 15 Sichtbare Bildschirmflä che 15.6 dm2 16 Verwendete Panel-Technologie LED LCD 17 Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden NEIN JA/NEIN 18 Spracherkennungssensor vorhanden NEIN JA/NEIN 19 Anwesenheitssensor vorhanden NEIN JA/NEIN 20 Bildwiederholfrequenz 50 Hz Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen 8 Jahre 22 Mindestens garantierte Verfü gbarkeit von Ersatzteilen 8 Jahre 23 Mindestens garantierte Produktunterstü tzung 8 Jahre F

20 Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie 24 Art der Stromversorgung (Netzteil) Intern 1 Jahre 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten), Beschreibung Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten), Eingangsspannung Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten), Ausgangsspannung Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), unterstü tzter Standardname oder Liste Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), benö tigte Ausgangsspannung Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), benö tigte Stromstä rke (Minimum) Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), benö tigte Stromfrequenz V V V A Hz

21 11 Πληροφορίες, σειρά και μορφή του δελτί ου πληροφοριών για το προϊόν Πληροφορίεσ Τιμή και ακρί βεια Μονάδα 1 Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα Διεύθυνση προμηθευτή LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή 24MB35PHK 3 4 Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρο ς (SDR) Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυνα μικό εύρος (SDR) 5 Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR) 6 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε λειτουργία υ ψηλού δυναμικού εύρους (ΗDR) 19.9 W 0 W 7 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 0.3 W 8 Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής 0.5 W 9 Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής W 10 Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης οθόνη 11 Λόγος διαστάσεων (X : Y) 16:9-12 Ανάλυση οθόνης (pixel) (H X V) 1920x Διαγώνιος της οθόνης 60.4 cm 14 Διαγώνιος της οθόνης 24 ίντσες 15 Εμβαδόν ορατής οθόνης 15.6 dm2 16 Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης LED LCD 17 Ύπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC) ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 18 Ύπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 19 Ύπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 20 Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας 50 Hz Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικ ού και υλικολογισμικού 8 Χρόνια 22 Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 8 Χρόνια 23 Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος 8 Χρόνια F

22 Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής 24 Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό 1 Χρόνια 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Περιγραφή Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Τάση εισόδου Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Τάση εξόδου Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν π εριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Υποστηριζ όμενο τυπικό όνομα ή λίστα Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν π εριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Απαιτούμενη τάση εξόδου Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν π εριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Απαιτούμε νο ρεύμα παράδοσης (ελάχιστο) Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν π εριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος), Απαιτούμε νη συχνότητα ρεύματος V V V A Hz

23 12 A termékismertető adatlap információi, sorrendje é s formá tuma Informá ció k É rté k é s pontossá g Mé rté kegysé g 1 A szá llító neve vagy vé djegye Szá llító címe LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 A szá llító á ltal megadott modellazonosító 24MB35PHK 3 4 Energiahaté konysá gi osztá ly szabvá nyos dinamikatartomá ny (SDR) eseté n Bekapcsolt ü zemmó d energiaigé nye szabvá nyos dinamikatartomá ny (SDR) eseté n 5 Energiahaté konysá gi osztá ly (HDR) 6 Bekapcsolt ü zemmó d energiaigé nye nagy dinamikatartomá ny (HDR) eseté n 19.9 W 0 W 7 Kikapcsolt ü zemmó d, energiaigé ny 0.3 W 8 nlé ti ü zemmó d, energiaigé ny 0.5 W 9 Há ló zatvezé relt ké szenlé ti ü zemmó d, energiaigé ny W 10 Elektronikus kijelző kategóriája monitor 11 Oldalará ny (X : Y) 16:9-12 Képernyőfelbontás (képpontok) (H X V) 1920x Ké pá tló 60.4 cm 14 Ké pá tló 24 hü velyk 15 Látható képernyőterület 15.6 dm2 16 Alkalmazott paneltechnoló gia LED LCD 17 Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll NEM IGEN/NEM 18 Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll NEM IGEN/NEM 19 Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll NEM IGEN/NEM 20 Ké pfrissíté si frekvencia 50 Hz 22 A szoftver- é s firmware-frissíté sek garantá lt rendelkezé sre á llá sa legalá bb eddig A tartalé k alkatré szek garantá lt rendelkezé sre á llá sa legalá bb eddig 8 É vek 8 É vek 23 Garantá lt termé ktá mogatá s legalá bb eddig 8 É vek F

24 A szá llító á ltal kíná lt á ltalá nos garancia minimá lis időtartama 24 A tá pegysé g típusa: Belső 1 É vek 25.1) Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban), Leírás 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban), Bemeneti feszü ltsé g Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban), Kimeneti feszü ltsé g Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termé kdoboznak nem ré sze), Tá mogatott szabvá nyos né v vagy lista Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termé kdoboznak nem része), Előírt kimeneti feszültség Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termé kdoboznak nem ré sze), Szü ksé ges szá llított á ram (minimum) Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termé kdoboznak nem része), Előírt áramfrekvencia V V V A Hz

25 13 Informazioni, ordine e formato della scheda informativa del prodotto INFORMAZIONI Valore e precisione Unità 1 Nome o marchio del fornitore Indirizzo del fornitore LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identificativo del modello del fornitore 24MB35PHK 3 4 Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR) Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR) 5 Classe di efficienza energetica (HDR) 6 Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR) 19.9 W 0 W 7 Potenza assorbita in modo spento 0.3 W 8 Potenza assorbita in modo stand-by 0.5 W 9 Potenza assorbita in modo stand-by in rete W 10 Tipo di display elettronico monitor 11 Rapporto dimensioni (X : Y) 16:9-12 Risoluzione dello schermo (pixel) (H X V) 1920x Diagonale dello schermo 60.4 cm 14 Diagonale dello schermo 24 pollici 15 Superficie visibile dello schermo 15.6 dm2 16 Tecnologia del pannello LED LCD 17 Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile NO SÌ/NO 18 Sensore di riconoscimento vocale disponibile NO SÌ/NO 19 Sensore di rilevamento di presenza disponibile NO SÌ/NO 20 Tasso di frequenza di aggiornamento dell immagine 50 Hz Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware 8 Anni 22 Disponibilità minima garantita delle parti 8 Anni 23 Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto 8 Anni Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore 1 Anni F

26 24 Tipo di alimentatore Interno 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell imballaggio del prodotto), Descrizione Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell imballaggio del prodotto), Tensione d ingresso: Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell imballaggio del prodotto), Tensione di uscita Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell imballaggio del prodotto), Nome o elenco standard supportati Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell imballaggio del prodotto), Tensione in uscita necessaria Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell imballaggio del prodotto), corrente erogata richiesta (minima) Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell imballaggio del prodotto), Frequenza di corrente necessaria V V V A Hz

27 14 Ražojuma informācijas lapā iekļaujamā informācija, kārtība un formāts Informācija Vērtība un precizitāte Mērvienība 1 Piegādātāja nosaukums vai preču zīme Piegādātāja adrese LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Piegādātāja modeļa identifikators 24MB35PHK 3 4 Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons) Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons) 5 Energoefektivitātes klase (HDR) 6 Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons) režīmam 19.9 W 0 W 7 Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā (W) 0.3 W 8 Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W) 0.5 W 9 Pieprasītā jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (W) W 10 Elektroniskā displeja kategorija monitors 11 Platuma/augstuma samērs (X : Y) 16:9-12 Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos) (H X V) 1920x Ekrāna izmērs pa diagonāli 60.4 cm 14 Ekrāna izmērs pa diagonāli 24 pollici 15 Ekrāna redzamais laukums 15.6 dm2 16 Izmantotā paneļu tehnoloģija LED LCD 17 Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC) NĒ JĀ/NĒ 18 Ir pieejams balss atpazīšanas sensors NĒ JĀ/NĒ 19 Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors NĒ JĀ/NĒ 20 Attēla atsvaidzes intensitāte 50 Hz Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība 8 Gadi 22 Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība 8 Gadi 23 Ražojumu atbalsta minimālā garantētā pieejamība 8 Gadi F

28 Minimālais piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas ilgums 24 Barošanas avota tips Iekšējais 1 Gadi 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā), Apraksts Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā), Ieejas spriegums Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā), Izejas spriegums Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā), Atbalstītais standarta nosaukums vai saraksts Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā), Vajadzīgais izejas spriegums Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā), Nepieciešamā piegādātā strāva (minimālā) Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā), Vajadzīgā strāvas frekvence V V V A Hz

29 15 Gaminio informacijos lape pateikiama informacija, eiliškumas ir forma Informacija Vertė ir tikslumas Vienetas 1 Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Tiekėjo adresas LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Tiekėjo modelio žymuo 24MB35PHK 3 4 Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena 5 Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) 6 Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena 19.9 W 0 W 7 Išjungties veiksenos galios poreikis 0.3 W 8 Budėjimo veiksenos galios poreikis 0.5 W 9 Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis W 10 Elektroninio vaizduoklio kategorija monito rius 11 Dydžio santykis (X : Y) 16:9-12 Ekrano skyra (pikseliais) (H X V) 1920x Ekrano įstrižainė 60.4 cm 14 Ekrano įstrižainė 24 coliai 15 Matomas ekrano plotas 15.6 dm2 16 Naudojama ekrano technologija LED LCD 17 Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija NE TAIP/NE 18 Yra balso atpažinimo jutiklis NE TAIP/NE 19 Yra buvimo patalpoje jutiklis NE TAIP/NE 20 Vaizdo atnaujinimo dažnis 50 Hz F 22 Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis 8 Metai 8 Metai

30 23 Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis 8 Metai Minimali tiekėjo siūlomos bendrosios garantijos trukmė 1 Metai 24 Maitinimo šaltinio tipas Vidinis 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę), apibūdinimas Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę), Įėjimo įtampa Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę), Išėjimo įtampa Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę), Palaikomas standartinis pavadinimas arba sąrašas Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę), Reikiama išėjimo įtampa Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę), Reikalinga tiekiama srovė (mažiausia) Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę), Reikiamas srovės dažnis V V V A Hz

31 16 L-informazzjoni, l-ordni u l-format taliskeda informattiva dwar il-prodott Informazzjoni Valur u preċiżjoni Unità 1 Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu L-indirizz tal-fornitur LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identifikatur tal-mudell tal-fornitur 24MB35PHK 3 4 Klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-medda Dinamika Standard (SDR) Domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul għall-medda Dinamika Standard (SDR) 5 Klassi tal-effiċjenza enerġetika (HDR) 6 Domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul għall-medda Dinamika Qawwija (HDR) 19.9 W 0 W 7 Domanda għall-enerġija fil-modalità mitfi 0.3 W 8 Domanda għall-enerġija fil-modalità standby 0.5 W 9 Domanda għall-enerġija fil-modalità standby man-netwerk W 10 Kategorija tal-unità tal-wiri elettronika moniter 11 Il-proporzjon tad-daqs (X : Y) 16:9-12 Ir-riżoluzzjoni tal-iskrin (pixels) (H X V) 1920x Id-daqs dijagonali tal-iskrin 60.4 cm 14 Id-daqs dijagonali tal-iskrin 24 pulzieri 15 Erja tal-iskrin viżibbli 15.6 dm2 16 It-teknoloġija użata tal-panell LED LCD 17 Il-Kontroll Awtomatiku tal-luminożità (ABC) disponibbli LE IVA/LE 18 Is-senser ta rikonoxximent tal-vuċi disponibbli LE IVA/LE 19 Senser tal-preżenza disponibbli LE IVA/LE 20 Ir-rata ta frekwenza tal-aġġornament tal-immaġni 50 Hz Id-disponibbiltà garantita minima tal-aġġornamenti tassoftwer u tal-firmwer 8 Snin 22 Id-disponibbiltà garantita minima tal-ispare parts 8 Snin 23 L-appoġġ garantit minimu tal-prodott 8 Snin Tul minimu tal-garanzija ġenerali offruta mill-fornitur 1 Snin F

32 24 It-tip ta provvista tal-elettriku Interna 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (inkluża filkaxxa tal-prodott), Deskrizzjoni Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (inkluża filkaxxa tal-prodott), Il-vultaġġ tal-input Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (inkluża filkaxxa tal-prodott), Il-vultaġġ tal-output Provvista tal-elettriku xierqa esterna standardizzata (jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott), Isem jew lista standard appoġġati Provvista tal-elettriku xierqa esterna standardizzata (jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott), Il-vultaġġ tal-output me ħtieġ Provvista tal-elettriku xierqa esterna standardizzata (jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott), Kurrenti kkunsinnat meħ tieġ (minimu) Provvista tal-elettriku xierqa esterna standardizzata (jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott), Il-frekwenza tal-kurrent meħtieġa V V V A Hz

33 17 Informacje, struktura i format karty informacyjnej produktu Informacja Wartość i stopień dokł adności Jednostka 1 Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Adres dostawcy LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identyfikator modelu u dostawcy 24MB35PHK 3 4 Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) 5 Klasa efektywności energetycznej (HDR) 6 Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR) 19.9 W 0 W 7 Pobór mocy w trybie wyłączenia 0.3 W 8 Pobó r mocy w trybie czuwania 0.5 W 9 Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci W 10 Kategoria wyświetlacza elektronicznego monitor 11 Format obrazu (X : Y) 16:9-12 Rozdzielczość ekranu (piksele) (H X V) 1920x Przekątna ekranu 60.4 cm 14 Przekątna ekranu 24 cale 15 Widoczna powierzchnia ekranu 15.6 dm2 16 Zastosowana technologia panelu LED LCD 17 Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC) NIE TAK/NIE 18 Dostępność czujnika rozpoznawania mowy NIE TAK/NIE 19 Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu NIE TAK/NIE 20 Częstotliwość odświeżania obrazu 50 Hz Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego 8 Lata 22 Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych 8 Lata F

34 23 Minimalne gwarantowane wsparcie produktu 8 Lata Minimalny czas trwania gwarancji ogó lnej oferowanej przez dostawcę 24 Typ zasilacza: Wewnętrzny 1 Lata 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem), Opis Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem), Napięcie wejściowe Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem), Napięcie wyjściowe Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem), Obsługiwana standardowa nazwa lub lista Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem), Wymagane napięcie wyjściowe Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem), wymagany prąd dostarczony (minimalny) Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem), Wymagana częstotliwość prądu V V V A Hz

35 18 Informaç õ es, ordem e modelo da ficha de informaç ã o do produto. Informaç ã o Valor e aproximaç ã o Unidade 1 Marca comercial ou nome do fornecedor Endereç o do fornecedor LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identificador de modelo do fornecedor 24MB35PHK 3 4 Classe de eficiê ncia energé tica em alcance dinâ mico normal (SDR) Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâ mico normal (SDR) 5 Classe de eficiê ncia energé tica (HDR) 6 Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâ mico (HDR) 19.9 W 0 W 7 Consumo de energia no modo desligado 0.3 W 8 Consumo de energia no modo de espera 0.5 W 9 Consumo de energia no modo de espera em rede W 10 Categoria de ecrã eletró nico monitor 11 Relaç ã o dimensional (X : Y) 16:9-12 Resoluç ã o do ecrã (píxeis) (H X V) 1920x Diagonal do ecrã 60.4 cm 14 Diagonal do ecrã 24 polegadas 15 Á rea visível do ecrã 15.6 dm2 16 Tecnologia de painel utilizada LED LCD 17 Controlo automá tico do brilho (CAB) disponível NÃ O SIM/NÃ O 18 Sensor de reconhecimento vocal disponível NÃ O SIM/NÃ O 19 Detetor de presenç a disponível NÃ O SIM/NÃ O 20 Frequê ncia de atualizaç ã o de imagens 50 Hz Disponibilidade mínima garantida de atualizaç õ es de software e firmware 8 Anos 22 Disponibilidade mínima garantida de peç as sobressalentes 8 Anos 23 Garantia mínima de apoio ao produto 8 Anos F

36 Duraç ã o mínima da garantia geral oferecida pelo fornecedor 24 Tipo de fonte de alimentaç ã o: Interna 1 Anos 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) Fonte de alimentaç ã o externa normalizada (incluída na embalagem do produto), Descriç ã o Fonte de alimentaç ã o externa normalizada (incluída na embalagem do produto), Tensã o de entrada Fonte de alimentaç ã o externa normalizada (incluída na embalagem do produto), Tensã o de saída Fonte de alimentaç ã o externa normalizada adequada (nã o incluída na embalagem do produto), Nome ou lista padrã o com suporte V V 26.2) Fonte de alimentaç ã o externa normalizada adequada (nã o incluída na embalagem do produto), Requisito de tensã o de saída V 26.3) Fonte de alimentaç ã o externa normalizada adequada (nã o incluída na embalagem do produto), Corrente fornecida necessá ria (mínimo) A 26.4) Fonte de alimentaç ã o externa normalizada adequada (nã o incluída na embalagem do produto), Requisito de frequê ncia da corrente Hz

37 19 Informațiile, ordinea acestora și formatul fișei cu informații despre produs Informații Valoare și precizie Unitate 1 Denumirea sau marca comercială a furnizorului Adresa furnizorului LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identificatorul de model al furnizorului 24MB35PHK 3 4 Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR) Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR) 5 Clasa de eficiență energetică (HDR) 6 Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR) 19.9 W 0 W 7 Consumul de putere în modul oprit 0.3 W 8 Consumul de putere în modul standby 0.5 W 9 Consumul de putere în modul standby în rețea W 10 Categoria de afișaj electronic monitor 11 Raportul de aspect (X : Y) 16:9-12 Rezoluția ecranului (pixeli) (H X V) 1920x Diagonala ecranului 60.4 cm 14 Diagonala ecranului 24 țoli 15 Aria suprafeței vizibile a ecranului 15.6 dm2 16 Tehnologia de afișare utilizată LED LCD 17 Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă NU DA/NU 18 Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil NU DA/NU 19 Senzor pentru prezența în încăpere disponibil NU DA/NU 20 Frecvența de reîmprospătare a imaginii 50 Hz Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware 8 Ani 22 Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb 8 Ani 23 Asistență minimă garantat pentru produs 8 Ani Durata minimă a garanției generale oferite de furnizor 1 Ani F

38 24 Tipul sursei de alimentare: Internă 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului), Descriere Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului), Tensiunea de intrare Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului), Tensiunea de ieșire Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului), Supported standard name or list Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului), Tensiunea de ieșire necesară Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului), Required delivered current (minimum) Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului), Frecvența curentului necesară V V V A Hz

39 20 Informácie v informačnom liste výrobku, ich poradie a formá t tohto listu Informá cie Hodnota a presnosť Jednotka 1 Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka Adresa dodávateľa LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identifikačný kód modelu dodávateľa 24MB35PHK 3 4 Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamick ý rozsah (SDR) Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR) 5 Trieda energetickej účinnosti (HDR) 6 Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR) 19.9 W 0 W 7 Príkon v režime vypnutia 0.3 W 8 Príkon v režime pohotovosti 0.5 W 9 Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti W 10 Kategó ria elektronické ho displeja monitor 11 Pomer strá n (X : Y) 16:9-12 Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely) (H X V) 1920x Uhlopriečka zobrazovacej jednotky 60.4 cm 14 Uhlopriečka zobrazovacej jednotky 24 palce 15 Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky 15.6 dm2 16 Použitá technológia panelu LED LCD 17 K dispozícii je automatická regulá cia jasu (ABC) NIE Á NO/NIE 18 K dispozícii je snímač rozpoznávania reči NIE Á NO/NIE 19 K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti NIE Á NO/NIE 20 Obnovovací kmitočet obrazovky 50 Hz Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmv é ru 8 Rokov 22 Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov 8 Rokov 23 Minimálna zaručená podpora výrobkov 8 Rokov F

40 Minimálne trvanie všeobecnej záruky ponúkanej dodá vateľom 24 Typ zdroja napá jania: interný 1 Rokov 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia vý robku), Popis Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia vý robku), Vstupné napä tie Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia vý robku), Vý stupné napä tie Externý normalizovaný vhodný zdroj napá jania (ak nie je sú časťou balenia výrobku), Podporovaný štandardný názov alebo zoznam Externý normalizovaný vhodný zdroj napá jania (ak nie je sú časťou balenia výrobku), Požadované výstupné napätie Externý normalizovaný vhodný zdroj napá jania (ak nie je sú časťou balenia výrobku), Požadovaný dodávaný prúd (minimá lne) Externý normalizovaný vhodný zdroj napá jania (ak nie je sú časťou balenia výrobku), Požadovaná frekvencia prúdu V V V A Hz

41 Informacije, vrstni red na informacijskem listu izdelka in njegova oblika Informacije Vrednost in natančnost Enota 1 Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka; Naslov dobavitelja LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela; 24MB35PHK 3 4 Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR) Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR) 5 Razred energijske učinkovitosti (HDR) 6 Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR) 19.9 W 0 W 7 Zahtevana moč v stanju izključenosti 0.3 W 8 Zahtevana moč v stanju pripravljenosti 0.5 W 9 Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti W 10 Kategorija elektronskega prikazovalnika monitor 11 Razmerje velikosti (X : Y) 16:9-12 Ločljivost zaslona (v pikslih) (H X V) 1920x Diagonala zaslona 60.4 cm 14 Diagonala zaslona 24 v palcih 15 Vidna površina zaslona 15.6 dm2 16 Uporabljena tehnologija panelov LED LCD 17 Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC) NE DA/NE 18 Tipalo za prepoznavanje govora NE DA/NE 19 Tipalo prisotnosti v prostoru NE DA/NE 20 Stopnja pogostosti osveževanja slike 50 Hz Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme 8 Leta 22 Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov 8 Leta 23 Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek 8 Leta F

42 Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj 1 Leta 24 Tip napajalnika: notranji 25.1) 25.2) 25.3) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka), Opis Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka), Vhodna napetost Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka), Izhodna napetost Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka), Podprto standardno ime ali seznam Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka), Zahtevana izhodna napetost Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka), Zahtevani dostavljeni tok (najmanj) Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka), Potrebna frekvenca toka V V V A Hz

43 22 Informació n, orden y formato de la ficha de informació n del producto Informació n Valor y precisió n Unidad 1 Nombre o marca del proveedor Direcció n del proveedor LG Electronics LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands 2 Identificador del modelo del proveedor 24MB35PHK 3 4 Clase de eficiencia energé tica para el rango diná mico normal (SDR) Demanda de potencia en modo encendido para el rango diná mico normal (SDR) 5 Clase de eficiencia energé tica (HDR) 6 Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango diná mico (HDR) 19.9 W 0 W 7 Demanda de potencia en modo desactivado 0.3 W 8 Demanda de potencia en modo preparado 0.5 W 9 Demanda de potencia en modo preparado en red W 10 Categoría de pantalla electró nica monitor 11 Ratio de tamañ o (X : Y) 16:9-12 Resolució n de la pantalla (en píxeles) (H X V) 1920x Diagonal de la pantalla 60.4 cm 14 Diagonal de la pantalla 24 pulgadas 15 Superficie visible de la pantalla 15.6 dm2 16 Tecnología usada en el panel LED LCD 17 Control automá tico de brillo (ABC) disponible NO SÍ/NO 18 Sensor de reconocimiento vocal disponible NO SÍ/NO 19 Sensor de presencia disponible NO SÍ/NO 20 Frecuencia de refresco de la imagen 50 Hz Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware 8 Añ os 22 Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio 8 Añ os 23 Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto F 8 Añ os

unknown

unknown D49ED52X0 МЕТАЛНО СИВ ИЗТЕГЛЯЩ СЕ АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ Features Техническа информация типология : издърпващ се абсорбатор сертификати за одобрение : Australia Standards, CE, VDE Дължина на захранващия

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

unknown

unknown СТЕНЕН АСПИРАТОР 60 CM ШИРОЧИНА Техническа информация цвят на комин : неръждаема стомана типология : Комин сертификати за одобрение : CE, Eurasian, VDE Дължина на захранващия кабел (cm) : 130 височина

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

СССШШС

СССШШС Инверторни климатици 2019 Think green Think SENDO Инверторните климатици SENDO използват технология, при която се постига по-висока енергийна ефективност, тъй като та се регулира постепенно и автоматично

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание 1 DUOLIFT.27.AP3B..8.3 Продуктов номер: 9917762 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Wastewater collecting tank with a total volume of 27 liter. Incl. pipeset

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание 1 UNOLIFT.27.AP3B..6.A Продуктов номер: 99144937 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Wastewater collecting tank with a total volume of 27 liter. Incl. pipeset

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

unknown

unknown ГАЗОВ ПЛОТ С ВГРАДЕНИ КОПЧЕТА, СТЪКЛОКЕРАМИКА, 30 СМ Газов готварски плот с основа от изключително издръжлива стъклокерамика и постепенно регулиране на пламъка FlameSelect. FlameSelect - благодарение на

Подробно

unknown

unknown МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ HLAWD53N0 ЧЕРЕН Винаги в експлоатация: нашата микровълнова фурна за 38 см стенен шкаф. Автоматични програми - Вашият кухненски помощник с правилните настройки по подразбиране.

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание UPA5-20 AUTO Продуктов номер: 98699677 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Applications Domestic applications requiring high pressure in taps, showers,

Подробно

unknown

unknown ГАЗОВ ГОТВАРСКИ ПЛОТ, ТВЪРДО СТЪКЛО, ЧЕРЕН, 60 СМ Газови котлони с повърхност от темперирано стъкло и регулиране на степени благодарение на FlameSelect. FlameSelect - благодарение на интелигентния контрол

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание 1 UPA 15-90 160 Продуктов номер: 59539521 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Applications Domestic applications requiring high pressure in taps, showers,

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMNCE SMRT POWER ИКОНОМИИ & ТЕХНОЛОГИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: РЕАЛИЗИРАТЕ ИКОНОМИИ, КОГАТО ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО СЕ УВЕЛИЧАВА Комисията за Енергийно Регулиране прогнозира,

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. UPA 5-90.9.209 г. Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99538895 Grundfos UPA 5-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking

Подробно

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

ACPM02V2 - Bulgarian

ACPM02V2 - Bulgarian 1111 София Ул. Едисон 35, Тел. 0897 954300, E-mail: office@ sigmatron.bg ISO9001:2008 ACPM 02V2 ТРИФАЗЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР THREE PHASE MULTYFUNCTION DIGITAL POWER METER ОПИСАНИЕ Мултифункционалният

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

31-08 Иже херувимы

31-08 Иже херувимы Attributed to John Chrysostom, c. 49-407 AD Иже херувимы Литургиа вятого Иоанна Златоуста, Op. 1, No. 8a ергeи Рахманинов, 1910 опрано 9 льт енор ас 1 = 40 Очень медленно Very slow 4 4 4 4 И же хе ру ви

Подробно

CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Drills Spiralbohrer Свредла Spiral Drills Spiralbohrer Свредла спирални Step Drills Stufenbohrer Свредла стъпал

CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Drills Spiralbohrer Свредла Spiral Drills Spiralbohrer Свредла спирални Step Drills Stufenbohrer Свредла стъпал CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS СЪДЪРЖАНИЕ Drills Spiralbohrer Свредла Spiral Drills Spiralbohrer Свредла спирални Step Drills Stufenbohrer Свредла стъпални Tube and Sheet Drills Blechschälbohrer Свредла за

Подробно

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series Smart LED TV 32PFL9606 37PFL9606 40PFL9606 52PFL9606 46PFL9706 Нұсқаулық !"#$%&' 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (%$')*" +,-,). 3!" #$%&'()*+*

Подробно