AM_Ple_NonLegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Препис

1 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните начинания, като например проекта Кастор в Испания, чиито финансови проблеми наложиха испанските граждани да върнат 1,4 милиарда евро, или проекта за автомагистрала Пасанте ди Местре понастоящем предмет на разследване за данъчни измами и корупция; припомня, че публичночастните партньорства (ПЧП) за финансиране на проекти от обществен интерес често се основават на небалансирано разпределение на свързаните с инвестицията финансови рискове, в ущърб на публичния сектор и в полза единствено за частния сектор, поради което могат да доведат до много сериозни загуби за публичните финанси, без да постигнат действителна добавена стойност за обществото;

2 A8-0121/4 4 Параграф 8 б (нов) 8б. отново призовава ЕИБ да не използва инициативата за облигации за проекти или каквито и да било други финансови инструменти за финансиране на проекта за автомагистрала Пасанте ди Местре, по отношение на който е в ход разследване за данъчни измами, корупция и проникване на организираната престъпност; във връзка с това призовава OLAF да проведе необходимите разследвания относно връзката между този проект и посочените обвинения;

3 A8-0121/5 5 Параграф 8 в (нов) 8в. изразява загриженост относно проявената от страна на ЕИБ готовност да предостави сумата от 2 милиарда евро за строителството на последния участък от ТАГ (Трансадриатическия газопровод); призовава ЕИБ да не финансира по никакъв начин този скъп и оспорван проект, предвид значителните екологични, финансови, сеизмични, фискални и геополитически рискове, свързани с изграждането му;

4 A8-0121/6 6 Параграф 9 a (нов) 9a. призовава ЕИБ да подобри значително своята политика относно неоказващите съдействие юрисдикции в съответствие с предходните препоръки на Парламента; подчертава поспециално необходимостта отпускането на пряко или косвено финансиране да се обвързва с оповестяването на данъчните и финансовите данни за всяка отделна държава, както и със споделянето на данните за ефективната собственост от страна на бенефициентите и финансовите посредници, участващи във финансовите операции; настоява, че е необходимо ЕИБ да изготви пълен публичен списък с критериите за подбор на финансовите посредници, като премахне тези, които не са стабилни и надеждни, и че е необходимо да се засили ангажиментът на ЕС за борба с данъчните злоупотреби и поефективно да се предотвратяват рисковете от корупция и проникване на престъпни организации, на които бяха изложени много проекти на ЕИБ;

5

6 A8-0121/7 7 Параграф 9 б (нов) 9б. приветства неотдавнашното подписване на Меморандума за разбирателство между ЕИБ и органите за борба с корупцията на Италия (ANAC), насочен към засилване на борбата с корупцията чрез обмен на информация и взаимна техническа и оперативна помощ; настоятелно призовава ЕИБ да приведе споразумението в действие възможно най-скоро, за да се подобри предварителната оценка на избраните проекти по отношение на рисковете от корупция и проникване на организираната престъпност и следователно да се избегне положение, при което финансирани от ЕИБ проекти са засегнати от корупция, както в случая с автомагистралата Пасанте ди Местре ;

7 A8-0121/8 8 Параграф 21 a (нов) 21a. счита, че ЕИБ следва да обърне специално внимание на гарантирането на надеждността и максималната прозрачност на мрежата от финансови посредници, като следи те да не са въвлечени в практики на избягване на данъци и данъчни злоупотреби, корупция, изпиране на пари, организирана престъпност и тероризъм и действително да могат да финансират МСП по ефективен начин и в съответствие с екологичните и социалните стандарти на ЕС;

8 A8-0121/9 9 Ново заглавие и параграф 21 б (нов) Подобряване на прозрачността, управлението и борбата с избягването на данъци 21б. изразява съжаление, че в политиката на прозрачност на ЕИБ все още се отбелязват сериозни недостатъци в сравнение с политиките на други международни институции, както се потвърждава от Индекса за прозрачност на помощите за 2016 г; призовава ЕИБ да публикува на своя уебсайт статистическите данни за всеки отделен проект, финансиран в рамките на и извън ЕС, като включи по-специално извършваните чрез финансови посредници кредитни операции, и да предостави пълен достъп до резултатите от предварителните и последващите оценки на въздействието за всеки проект, с подробно описание на използваните показатели и критерии за подбор и оценка; отново призовава ЕИБ да гарантира редовното публикуване на протоколите от заседанията на своите ръководни и управителни органи;

9

10 A8-0121/10 10 Параграф 23 a (нов) 23a. настоятелно призовава ЕИБ да засили предварителната и последващата оценка на въздействието на своите проекти извън ЕС, включително чрез разработване на показатели за измерване на икономическото, екологичното и социалното въздействие на операциите си за финансиране, за да гарантира, че тези проекти генерират реална добавена стойност за устойчиво икономическо, социално и екологично развитие, включително и за местните общности;

11 A8-0121/11 11 Параграф 24 a (нов) 24a. призовава за значително увеличение на операциите по финансиране на малки и средни предприятия (МСП); подчертава със загриженост твърде непрозрачния характер на тези операции и факта, че те се извършват посредством спекулативни инвестиционни фондове, насочени към максимални краткосрочни печалби, което е в пълно несъответствие с целта да се предоставя подкрепа на реалната икономика и на МСП; припомня, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и осигуряват 85% от всички нови работни места, поради което следва да бъдат определени поефективни, директни и прозрачни механизми за финансиране;

12 A8-0121/12 12 Параграф 44 a (нов) 44a. изразява съжаление поради участието на ЕИБ в големи инфраструктурни проекти с висока степен на въздействие върху околната среда и без значителна икономическа и социална добавена стойност за местното население; призовава ЕИБ да финансира, въз основа на задълбочена предварителна оценка и подходящ анализ на разходите и ползите, само проекти, чието осъществяване не е спорно от екологична, финансова и социална гледна точка;

13 A8-0121/ /2099 (INI). Параграф 44 б (нов) 44б. отбелязва със загриженост тенденцията да се отпускат все повече публични средства на ЕС за подкрепа на инфраструктурни проекти с високи емисии на CO2, поспециално автомагистрали; подчертава също така, че оценката на жизнеспособността на тези проекти често се основава на неточни и твърде оптимистични прогнози относно потоците на движение и приходите от пътни такси, като по този начин предизвиква значителни непредвидени разходи на публични ресурси за гарантиране на печалбата на частноправни субекти, както в случая с финансирането на проекта за приключване на отсечката от автомагистрала Бреша Бергамо Милано на обща стойност 700 милиона евро, който се оказа финансово неустойчив и със съмнителни социални и икономически ползи; призовава ЕИБ да извършва внимателна предварителна оценка на финансовата жизнеспособност на финансираните проекти и да не финансира проекти в противоречие с дългосрочните цели на ЕС за преминаване към икономика без CO2 и

14 с принципа на допълняемост;

15 A8-0121/14 14 Параграф 52 a (нов) 52a. подчертава със загриженост, че понастоящем Турция е основният бенефициент на финансиране от ЕИБ, предназначено за трети държави, и че ЕИБ от своя страна представлява основната външна финансираща институция в Турция, която е получила около 3,5% от всички заеми, отпуснати от ЕИБ през 2015 г.; изтъква необходимостта финансирането от страна на ЕИБ да се обвърже със зачитането на правата на човека и основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава от страна на държавите бенефициенти;

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

EIF Presentation Template

EIF Presentation Template Програма JEREMIE Европейски Инвестиционен Фонд София, 19 април 2012 Улесняване достъпа на МСП до финансиране 0/ 21 JEREMIE продуктов портфейл Създадени инструменти Нов продукт 300 M EUR 392 M EUR Фаза

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно