AM_Ple_NonLegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Препис

1 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря на 18,53%, което е по-малко от постигнатия през 2018 г. процент (18,85%) и е найниският дял от функция V за повече от 15 години; 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря на 18,53%, което е малко по-малко от постигнатия през 2018 г. процент (18,85%); изразява съжаление, че размерът на бюджетната прогноза за Парламента за финансовата 2019 година е определен на EUR, и затова изразява своето неодобрение за увеличението от 2,48% спрямо бюджета на Парламента за 2018 г.;

2 A8-0146/2 2 Параграф 4 4. одобрява споразумението, постигнато в рамките на заседанията от помирителната процедура между Бюрото и комисията по бюджети, състояли се на 26 март 2018 г. и на 10 април 2018 г., увеличението в бюджета за 2018 г. да бъде фиксирано на 2,48%, което съответства на общия размер на бюджетната прогноза за 2019 г. в размер на EUR, равнището на разходите на предварителния проект на бюджетна прогноза, одобрено от Бюрото на 12 март 2018 г., да бъде намалено с 17,5 милиона евро, като бъдат съответно намалени бюджетните кредити, предложени по следните бюджетни редове: 1004 Обикновени пътни разноски; 105 Езикови и компютърни курсове; 1404 Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица; 1612 Повишаване на професионалната квалификация; 1631 Мобилност; 2000 Наем; 2007 Строителство на сгради и оборудване на помещения; 2022 Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите; 2024 Потребление на енергия; 2100 Компютърни системи и телекомуникации текущи 4. изразява съжаление за споразумението, постигнато в рамките на заседанията от помирителната процедура между Бюрото и комисията по бюджети, състояли се на 26 март 2018 г. и на 10 април 2018 г., увеличението в бюджета за 2018 г. да бъде фиксирано на 2,48%, което съответства на общия размер на бюджетната прогноза за 2019 г. в размер на EUR; подчертава, че намалението от 17,5 милиона евро не може да се счита за реално намаление, тъй като не са направени икономии в сравнение с предходни години, а по-скоро представлява намаление на началното предложение на Бюрото, което в действителност препоръча увеличение от 3,9% спрямо бюджета на Парламента за 2018 г.; подчертава, че решително са необходими няколко значителни икономии в сравнение със споразумението, постигнато при помирителната процедура, и изразява съжаление, че бюджетът на Парламента нараства на годишна основа; затова изисква намаляване на разходите на Парламента в сравнение с предходни години, за да се даде силен

3 дейности, свързани с функционирането дейности; 2101 Компютърни системи и телекомуникации текущи дейности, свързани с инфраструктурата инфраструктура; 2105 Компютърни системи и телекомуникации инвестиции в проекти; 212 Обзавеждане; 214 Техническо оборудване и инсталации; 230 Хартия, канцеларски материали и разни консумативи; 238 Други административни разходи; 300 Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа; 302 Разходи за приеми и представителни разходи; 3040 Различни разходи във връзка с вътрешни заседания; 3042 Заседания, конгреси, конференции и делегации; 3049 Разходи за услуги на пътническата агенция; 3243 Парламентариум Центрове за посетители на Европейския парламент; 3248 Разходи за аудиовизуална информация; 325 Разходи, свързани с бюрата за връзка; Глава 101 Резерв за непредвидени разходи; предоставя EUR по позиция 1400 Друг персонал Генерален секретариат и политически групи, EUR по статия 320 Придобиване на експертен опити, както и EUR по позиция 3211 Разходи за Европейския център на научните медии; приветства факта, че тези промени бяха приети от Бюрото на 16 април 2018 г.; сигнал на гражданите, които все още са изправени пред труден в икономически, социален и исторически план момент;

4 A8-0146/3 3 Параграф приветства комуникационната кампания като полезно усилие да се разясни целта на Съюза и Парламента на гражданите; подчертава, че тази кампания следва да цели, наред с другото, да разясни ролята на Съюза, правомощията на Парламента, неговите функции, като например избирането на председателя на Комисията, и неговото въздействие върху живота на гражданите; 13. счита, че комуникационната кампания би могла да разясни ролята на Съюза и на Парламента, както и техните функции, включително избирането на председателя на Комисията, и тяхното въздействие върху живота на гражданите, дори с по-малък бюджет от първоначално планирания; поради това не одобрява факта, че общият бюджет на кампанията възлиза на 33,3 милиона евро за финансовите години 2018 и 2019; в тази връзка изисква намаляване на бюджета за кампанията, например посредством по-добро и по-широко използване на интернет и социалните медии, за да се осигурят възможно най-много икономии;

5 A8-0146/4 4 Марко Вали Параграф 21a (нов) 21a. изразява своето неодобрение за многогодишните строителни проекти, чиято цел е разширяване на кабинетите на членовете на ЕП както в Страсбург, така и в Брюксел, тъй като разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента възлизат на между 156 милиона евро и 204 милиона евро, което е равно на 10% от бюджета на Парламента; подчертава, че годишното въздействие върху околната среда от географската разпръснатост се оценява на между и тона емисии на CO2; подчертава отрицателното обществено възприятие в резултат на тази разпръснатост и изисква пътна карта за едно седалище на Парламента;

6 A8-0146/5 5 Параграф отбелязва актуализираното описание на мисията на информационните бюра, които отсега нататък ще се наричат бюра за връзка, в съответствие с решението на Бюрото от ноември 2017 г.; отбелязва, че основната функция на бюрата за връзка е да информират и общуват на местно ниво от името на Парламента по политически неутрален начин с цел да предоставят информация за Съюза и неговите политики чрез дейностите на външни заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище, включително членовете на Европейския комитет на регионите; 24. отбелязва актуализираното описание на мисията на информационните бюра, които отсега нататък ще се наричат бюра за връзка, в съответствие с решението на Бюрото от ноември 2017 г.; отбелязва, че основната функция на бюрата за връзка е да информират и общуват на местно ниво от името на Парламента по политически неутрален начин с цел да предоставят информация за Съюза и неговите политики чрез дейностите на външни заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище, включително членовете на Европейския комитет на регионите; критикува високите разходи, свързани с новото бюро за връзка в Париж, и счита, че следва и могат да се осигурят значителни икономии във връзка с бюрата за връзка, например чрез решения за съвместно наемане на помещенията на националните парламенти, както и чрез действително рационализиране на свързаните разходи;

7 A8-0146/6 6 Параграф 28 a (нов) 28a. призовава за намаляване с поне 15% на месечните възнаграждения, дневните надбавки и икономическите ползи за членовете на ЕП, включително надбавката за общи разходи, за да се даде ясен сигнал на гражданите на Съюза, които все още са изправени пред трудни икономически, социални и исторически условия; приканва Бюрото да преразгледа Мерките по прилагане на Устава на членовете на ЕП, за да се реализират възможно най-много икономии във връзка с надбавките на членовете на ЕП;

8 A8-0146/7 7 Параграф 38 a (нов) 38a. счита, че е необходимо да се преразгледа Решение 2005/684/ЕО относно Устава на членовете на ЕП, с цел да се предвиди изменение на член 14, така че пенсионните права на членовете на ЕП да са в съответствие със схемите за социално осигуряване, предвидени за обикновените граждани на отделните държави членки, както по отношение на изчисляването на сумата, така и по отношение на свързаните с възрастта и вноските изисквания, даващи право на пенсия; призовава за преизчисляване на пенсиите, изплащани от бюджета на ЕС на бившите членове на ЕП, придобили това право преди и след влизането в сила на настоящия устав;

9 A8-0146/8 8 Параграф 45 a (нов) 45a. изразява съжаление, че бюджетна прогноза за Парламента за 2019 г. предвижда допълнителни средства в размер на 17,553 милиона евро за европейските политически партии; призовава за пълно отменяне на разходите, свързани с европейските политически партии и фондации, и подчертава факта, че те следва да станат изцяло разчитащи на собствени ресурси и да преустановят зависимостта си от бюджета на Парламента; поддържа тезата, че само разчитането в пълна степен на собствени ресурси би премахнало риска за бюджета на Парламента при възстановяването на суми, изразходвани погрешно или чрез измама;

10 A8-0146/9 9 Параграф 52 a (нов) 52a. счита, че службата за превоз на Парламента следва да се използва от членовете на ЕП единствено за да стигнат до сградите на Парламента от летището/гарата или обратно и че за тази цел следва да се използват микробуси и минибуси на Парламента; подчертава, че членовете на ЕП имат възможност да ползват безплатен железопътен транспорт в Белгия;

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.4.2016 A8-0135/58 58 Европейскипарламент Параграф 33 33. отбелязва, че е било трудно да се разграничат в пълна степен политическите дейности на председателя от неговата подготовка като водещ кандидат

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Отчет за изразходените средства от бюджет 2018 година в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на година 217 от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под- Н А И

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно