AM_Ple_NonLegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Препис

1 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата;

2 A8-0313/40 40 Шабиер Бенито Силуага Параграф 1 1. подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2019 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2018 г. относно общите насоки и от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната среща; припомня, че в основата на тези приоритети са: устойчивият растеж, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, борбата с изменението на климата, преходът към енергия от възобновяеми източници и миграцията, както и специалното внимание към младите хора; 1. подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2019 г. не отразява напълно политическите приоритети, приети с мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2018 г. относно общите насоки и от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната среща; припомня, че в основата на тези приоритети са: устойчивият растеж, иновациите, борбата с изменението на климата, преходът към енергия от възобновяеми източници и миграцията, както и специалното внимание към младите хора;

3 A8-0313/41 41 Шабиер Бенито Силуага Параграф 3 3. посочва, че европейските граждани очакват Съюзът да положи всички възможни усилия за осигуряването на икономически растеж и за насърчаване на създаването на работни места; припомня, че за удовлетворяването на тези очаквания са нужни инвестиции в научни изследвания и иновации, образование, инфраструктура, малките и средните предприятия (МСП) и заетостта, особено сред младите хора на Европа, и че неуспехът в това отношение ще подхрани разочарованието от европейския идеал; изразява изненада, че Съветът отново предлага съкращения именно на програмите, които са създадени за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката на Съюза; подчертава освен това, че много от тези програми, например Хоризонт 2020, получават огромен брой кандидатури, вследствие на което ресурсите не се използват правилно и много отлични проекти не получават финансиране; подчертава също факта, че програми като Еразъм+, Хоризонт 2020 и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни 3. посочва, че европейските граждани очакват Съюзът да положи всички възможни усилия за осигуряването на икономически растеж и за насърчаване на създаването на работни места; припомня, че за удовлетворяването на тези очаквания са нужни инвестиции в научни изследвания и иновации, образование, инфраструктура, малките и средните предприятия (МСП) и заетостта, особено сред младите хора на Европа, и че неуспехът в това отношение ще подхрани разочарованието от европейския идеал; изразява изненада, че Съветът отново предлага съкращения именно на програмите, които са създадени за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката на Съюза; подчертава освен това, че много от тези програми, например Хоризонт 2020, получават огромен брой кандидатури, вследствие на което ресурсите не се използват правилно и много отлични проекти не получават финансиране; подчертава също факта, че програми като Еразъм+, Хоризонт 2020 и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни

4 предприятия (COSME) са ярък пример за предимствата на съвместните действия в рамките на Съюза и допринасят за създаването на чувство за европейска принадлежност; взема следователно решение да увеличи значително бюджетните кредити за Еразъм+ и да подсили програмите, които допринасят за растежа и създаването на работни места, включително Хоризонт 2020, Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и COSME; предприятия (COSME) са ярък пример за предимствата на съвместните действия в рамките на Съюза и допринасят за създаването на чувство за европейска принадлежност; взема следователно решение да увеличи значително бюджетните кредити за Еразъм+ и да подсили програмите, които допринасят за растежа и създаването на работни места, включително Хоризонт 2020, компонентите от Механизма за свързване на Европа (МСЕ), които не са свързани с разходите за отбрана или с насърчаване на нашата зависимост от изкопаеми горива, и COSME;

5 A8-0313/42 42 Шабиер Бенито Силуага Параграф 5 5. подчертава, че младежката безработица продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки и че положението на незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET) и на дълготрайно безработните лица е особено тревожно; подчертава, че младите хора са най-застрашени от бедност и социално и икономическо изключване; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията; подчертава, че това увеличение в никакъв случай не следва да се разглежда като предоставяне на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост, одобрени в контекста на междинното преразглеждане на МФР, на ранен етап от нейното изпълнение; 5. подчертава, че младежката безработица продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки и че положението на незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET) и на дълготрайно безработните лица е особено тревожно; подчертава, че младите хора са най-застрашени от бедност и социално и икономическо изключване; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията; подчертава, че това увеличение в никакъв случай не следва да се разглежда като предоставяне на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост, одобрени в контекста на междинното преразглеждане на МФР, на ранен етап от нейното изпълнение; и настоятелно призовава за преобразуване на тази инициатива в план за заетостта, свързан със социален и екологичен обществен план за Европа, който да ангажира държавите членки да повишат равнището на усвояване на финансирането и да създадат повече качествени работни места за младите хора;

6

7 A8-0313/43 43 Шабиер Бенито Силуага Параграф 9 9. настоява, с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз, че финансирането по функция 3 следва да обръща също така особено внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза; взема по тази причина решение да увеличи ресурсите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, които поради нарасналата работна натовареност и допълнителните задачи страдат от недостиг на персонал и финансиране през последните години; 9. настоява, с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз, че финансирането по функция 3 следва да обръща също така особено внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза; подчертава необходимостта от размисъл относно причините за липсата на икономическа сигурност за европейското население и връзките с липсата на социална закрила, несигурни условия на труд и неравенство, което води до социални конфликти.

8 A8-0313/44 44 Шабиер Бенито Силуага, Лиа Ни Риада Параграф взема решение, предвид успешното приключване на преговорите относно преразглеждането на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), да отмени въведения от Съвета резерв за сумите, прехвърлени от подпозиция 1б; заличава се

9 A8-0313/45 45 Лиа Ни Риада Параграф приветства ангажимента за обновен дневен ред на Съюза в областта на отбраната, по-точно чрез споразумението относно Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната; изразява намерението си да отдели специално внимание на изпълнението от страна на Комисията на споразуменията, постигнати във връзка с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския корпус за солидарност, които следва да бъдат включени в писмото за внасяне на корекции, което ще бъде изготвено от Комисията през октомври 2018 г.; 23. отхвърля всеки опит на Комисията за финансиране на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, като използва бюджета на Съюза;

10 A8-0313/46 46 Лиа Ни Риада Параграф очаква натискът върху системите на някои държави членки в областта на миграцията и убежището, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и счита, че в областта на миграцията е необходимо допълнително финансиране, включително с оглед на евентуални бъдещи непредвидими потребности в тази област; увеличава следователно бюджетните кредити за фонд Убежище, миграция и интеграция по отношение на подкрепата за законната миграция в Съюза и на насърчаването на ефективната интеграция на гражданите на трети държави, както и на подсилването на справедливите и ефективни стратегии за връщане, особено с цел подкрепа на подобряването от страна на държавите членки на мерките за интеграция на мигрантите, и особено децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица; 32. признава необходимостта от допълнително финансиране в областта на интеграцията на мигрантите и бежанците; увеличава следователно бюджетните кредити за фонд Убежище, миграция и интеграция по отношение на подкрепата за мигрантите и бежанците и помощта за държавите членки за подобряване на мерките за интеграция на мигрантите, и особено децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица;

11 A8-0313/47 47 Димитриос Пападимулис, Такис Хаджигеоргиу, Мартина Михелс Параграф 12 a (нов) 12а. припомня значението на Турция като съседна държава, включително за регионалната стабилност, и подчертава необходимостта Турция да спазва международното право в региона и да се върне към пътя на реформи, който гарантира благополучието на нейните граждани и пълното зачитане на всички техни права; отново изразява позицията си за замразяване на съответните средства по ИПП II и подчертава, че средствата не следва да се съкращават и/или насочват по начин, който би бил в ущърб на турските граждани и гражданско общество.

12 A8-0313/48 48 Димитриос Пападимулис Параграф 6 6. припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за развитието и растежа на Съюза, както и за сближаването в държавите членки и регионите; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които са основна политика на Съюза; 6. припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за развитието и растежа на Съюза; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които представляват една от основните политики на Съюза; изразява съжаление относно предложението на Комисията за отслабване на политиката на сближаване; подчертава позицията на Парламента, в която се призовава за по-силна политика на сближаване.

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета относно проекта

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/18 18 Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, София Сакорафа Съображение Д a (ново) Да. като има предвид, че ЕС и

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно