GEN

Размер: px
Започни от страница:

Download "GEN"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) Относно: Социална Европа постигане на приобщаващ растеж Годишен доклад за 2014 г. на Комитета за социална закрила относно положението в социалната област в ЕС Одобряване на основните послания Приложено се изпращат на делегациите ключовите послания от посочения по-горе годишен доклад с оглед на одобряването им от Съвета (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) на 9 март 2015 г. Пълният доклад е поместен в док. 6194/15 ADD 1 (профилите по държави ще бъдат разпространени в други допълнения). 6194/15 ii/ags 1

2 Комитет за социална закрила Социална Европа постигане на приобщаващ растеж Годишен доклад за 2014 г. на Комитета за социална закрила относно социалното положение в Европейския съюз Основни послания 1. Макар и икономическият растеж в ЕС да се завръща, темповете на възстановяване остават ниски, а последните прогнози за БВП за ЕС бяха преработени към понижаване на стойностите. Въпреки неблагоприятните макроикономически условия от средата на 2013 г. заетостта в ЕС отбелязва малък, но последователен растеж в преобладаващото мнозинство от държавите членки на ЕС (макар и това все още да не е изцяло отразено във всички социални показатели), което води до леко отслабване на натиска върху системите за социална закрила в много държави членки. Независимо от това условията на пазара на труда и социалните условия продължават да бъдат изключително трудни. 2. Трайната безработица и малкото възможности за заетост при младежите (15 24 години) и младите хора на възраст години са едни от основните предизвикателства на пазара на труда в ЕС. Същевременно бедността и социалното изключване са се повишили през последните години в повечето държави членки, засягайки най-вече населението в трудоспособна възраст и като последствие децата. В последно време по някои от тези проблеми има леко подобрение, но те продължават да са съществени и изискват спешни действия. 3. Тазгодишните изводи от наблюдението на резултатите в областта на социалната закрила, очертани в годишния доклад за 2014 г. на Комитета за социална закрила относно социалната обстановка в ЕС, показват, че ситуацията се е стабилизирала на равнище ЕС, въпреки че между отделните държави членки все още има различия, а в няколко държави положението се е влошило. В сравнение с резултатите от миналата година картината в ЕС е по-смесена, като в около една трета или повече от всички държави членки за последния период се наблюдават следните социални тенденции, които трябва да се следят: 6194/15 ii/ags 2

3 увеличаване на риска от бедност и особено неговото задълбочаване за целокупното население; непрекъснато увеличаване на дела на населението в (почти)безработни домакинства; увеличаване на процента на прекомерните разходи за жилище; спад на реалния брутен разполагаем доход на домакинствата; увеличаване на дела на работещите бедни. 4. Тези социални тенденции, които трябва да се следят, отчасти се неутрализират от положителните тенденции за участие на по-възрастни работници на пазара на труда и допълнителното намаляване на дела на преждевременно напускащите училище. Благодарение на структурно стабилизиращата роля на социалната закрила, и в частност пенсиите, доходите и условията на живот на по-възрастното население продължават да се подобряват в сравнение с останалата част от населението. 5. Засега ЕС все още не е постигнал никакъв напредък по изпълнението на целта за бедността и социалното изключване в Европа 2020 до 2020 г. най-малко 20 милиона души да бъдат избавени от бедността и социалното изключване. През 2013 г. хората, живеещи в бедност или социално изключване в ЕС-28, са били с 4,8 млн. повече в сравнение с 2008 г., което възлиза на общо 122,6 милиона или близо всеки четвърти европеец. Макар в 11 държави членки да е регистриран статистически значим спад на бедността и социалното изключване през 2013 г., в една трета от държавите членки отново е отбелязано значително увеличение. Освен това националните цели продължават да бъдат с различна степен на амбиция и не допринасят за колективната цел на ЕС. 6. Въз основа на тематичните прегледи, извършени от Комитета за социална закрила по социалните тенденции на 2013 г., които трябва да се следят изключването на младите хора, дългосрочното изключване от пазара на труда, задълбочаването на бедността се очертават следните основни заключения във връзка с политиката, които трябва да се вземат предвид: а. В обстановка на висока и трайна безработица сред младите хора и свързаните с това рискове от тяхното изключване системите за социална закрила трябва да изиграят важна роля, като подкрепят интегрирането на младите хора на пазара на труда и им помогнат да преминат през трудните периоди на преход от образование и обучение към работа и заетост с все по-високо качество. От задълбочения анализ стана ясно, че е необходимо допълнително обсъждане на ефикасността и ефективността на различните подходи. 6194/15 ii/ags 3

4 б. Трайно безработните образуват хетерогенна група със специфични и различни пречки, като например здравословни проблеми, трудно съвместяване на работата и семейния живот, социални проблеми или липса на умения. Паралелно с мерките за предлагане на работа познаването на профила на целевата група от населението е от решаващо значение за ефективно изпълнение на политиките и подпомагане на устойчивото реинтегриране на пазара на труда. За да бъдат ефективни, мерките трябва да следват всеобхватен подход, пригоден към индивидуалните потребности, включващ целенасочено активизиране, подходяща подкрепа за доходите и услуги за подпомагане. в. Тежките форми на бедност и социално изключване са породени от многобройни фактори. Те могат да са различни на различни етапи от живота на дадено лице и са тясно свързани с икономиката и пазара на труда в по-широк контекст. Всеобхватните, насочени към нуждите, превантивни и индивидуализирани подходи могат да допринесат за избягване или облекчаване на бедността и социалното изключване по ефективен и устойчив начин. Социалните инвестиции са неразделна част от тези подходи, тъй като са насочени към специфичните нужди, възникващи през жизнения цикъл, осигуряват подходяща подкрепа за доходите и предоставят достъп до качествени услуги за подпомагане, като по този начин помагат на хората в критични преходи. 7. Социалната пазарна икономика на ЕС се нуждае от укрепване. Акцентът трябва да се измести от краткосрочните мерки към структурните реформи, за да се стимулира икономическият растеж и социалното сближаване, да се повиши заетостта и да се преодолее бедността при работещите, да се повиши ефективността и ефикасността на социалната закрила и да се гарантира адекватно равнище на социална закрила и жизнен стандарт, както и достъп до качествени услуги за подпомагане. 8. Целта на Европа 2020 по отношение на бедността и социалното изключване и програмата за приобщаващ растеж не могат да бъдат постигнати само въз основа на социалните политики. Тази цел може да бъде постигната единствено чрез прилагането на интегриран и последователен подход по отношение на икономическите, социалните и свързаните със заетостта цели на Съюза. 6194/15 ii/ags 4

5 9. Със съживяването на икономиката политиките трябва да се съсредоточат върху това да се гарантира, че подобряването на социалното положение в целия Съюз се превръща в споделен приоритет. Структурните реформи трябва да бъдат съобразени с елементите, будещи загриженост от гледна точка на социалното положение и заетостта. Реформите, и особено генералните реформи, трябва да са съпътствани от оценки на социалното въздействие, за да се сведат до минимум неблагоприятните социални последици. Когато реформите изискват компромиси, цената на реформата трябва да бъде справедливо разпределена в цялото общество и между групите по доходи, а изложените на най-висок риск от бедност и социално изключване не трябва да изнасят найголямата тежест от икономическите промени. 10. В краткосрочен и средносрочен план подобрението на социалното положение следва да дойде от повечето работни места, особено за младите хора, и от намаляването на бедността и социалното изключване. За това са нужни растеж, структурни реформи и социални инвестиции. Политиките по отношение на заплатите и данъчното облагане следва да направят възможно доходите и ползите от упражняване на труд да изведат хората от бедността и да осигурят подходящи нива на социална закрила. Инвестициите в децата и младите хора следва да бъдат политически приоритет предвид дългосрочните ползи от повишаването на човешкия капитал и благоденствието, участието на пазара на труда и производителността. 11. В дългосрочен план Съюзът трябва да се подготви да посрещне демографските дисбаланси, които ще засегнат асиметрично потенциала за растеж на държавите членки; разместването на социалните рискове между поколенията и между етапите на живота; както и растящите неравенства, които отслабват сближаването и поставят пречки за възходящата мобилност и растежа. 6194/15 ii/ags 5

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only] ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ 22.02.2011 Представителство на Европейската Комисия в България Обща информация за изследването Евробарометър

Подробно

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_bg.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_bg.docx ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР ТЕМАТИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА 1. ВЪВЕДЕНИЕ През последните години проблемът за неравенството придобива все по-голямо значение. Последиците от икономическата

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

Наблюдение на потребителите, април 2019 година

Наблюдение на потребителите, април 2019 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 219 ГОДИНА През април 219 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_Teodora Obretenova

Microsoft Word - Stanovishte_Teodora Obretenova Младежка визия за развитие на България Инициатива на президента на Република България Росен Плевнелиев 12 декември 2015 г. Становище от Теодора Емилова Обретенова Лесотехнически университет, гр. София

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

SWD(2017)203/F1 - BG

SWD(2017)203/F1 - BG ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 26.4.2017 г. SWD(2017) 203 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на

Подробно

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10 Макроикономика и измерване в макроикономиката ОИТ Лекция 10 Петър Станков petar.stankov@gmail.com 27 Ноем. 2012 П.Станков (УНСС, CERGE-EI) Лекция 10 27 Ноем. 2012 1 / 16 С какво се занимава макроикономиката?

Подробно