PR_INI

Размер: px
Започни от страница:

Download "PR_INI"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните /2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI)) Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Докладчик: Paolo Bartolozzi PR\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 PR_INI СЪДЪРЖАНИЕ Страница ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ...3 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ...8 PE v /9 PR\ doc

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI)) Европейският парламент, - като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа (COM(2012)0060), - като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено Европа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020), - като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване на ресурсите 1, - като взе предвид съобщението на Комисията относно ефективна стратегия за суровините в Европа (COM(2011)0025) и своята резолюция във връзка с това съобщение 2, - като взе предвид заключенията на председателството на Обединеното кралство на Съвета ( Основаната върху знания биоикономика в Европа), на германското председателство от 2007 г. (Към основана на знания биоикономика в Европа ) и на белгийското председателство от 2010 г. ( Основаната на знания икономика в Европа: достижения и предизвикателства ), като взе предвид член 48 от своя правилник, като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по заетост и социални въпроси, както и на комисията по регионално развитие (A7-0000/2013), А. като има предвид, че през 2050 г. населението на света ще нарасне от 7 на повече от 9 милиарда души, което ще доведе до нарастване със 70% на търсенето на хранителни продукти; Б. като има предвид, че оскъдността на световните природни запаси, нарастването на натиска върху възобновяемите суровини и изменението на климата в световен мащаб налагат ефикасното използване на ресурсите; В. като има предвид, че един новаторски и ефикасен подход ще гарантира не само по-голяма устойчивост, но също така и подкрепа за развитието на селските райони, потенциално намаляване на емисиите на парникови газове, по-голяма устойчивост на производствения цикъл и разпространение на промишлените иновации по цялата верига на стойността; 1 Приети текстове, P7_TA(2012) Приети текстове, P7_TA(2011)0364. PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 Г. като има предвид, че преходът към устойчива икономика ще направи възможна консолидацията на конкурентоспособността на промишления отрасъл на ЕС, повишаването на икономическия растеж и следователно ще спомогне за значително нарастване на равнището на заетост в ЕС; Общи бележки 1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа, и включения в съобщението план за действие за пускане в ход на стратегията за биоикономиката; 2. изразява съгласие с идеята, че преходът към биоикономиката следва да се основава не само върху производство на ресурси, които не оказват голямо въздействие върху околната среда, но и върху тяхното устойчиво използване от екологична, икономическа и социална гледна точка; 3. счита, че биоикономиката може да допринася за постигането на целите на стратегията Европа 2020 и в по-конкретен план на инициативите Съюз за иновации и Европа за ефективно използване на ресурсите ; 4. подкрепя предложението на Комисията за създаване на специална работна група и на пътна карта за биоиндустриите, в която да се посочва ясно приносът на възобновяемите ресурси и на биотехнологиите за устойчивото развитие; 5. счита, че преходът към биоикономика ще позволи на Европа да осъществи важни стъпки напред в областта на иновациите и конкурентоспособността и ще укрепи ролята на ЕС на международната сцена; Инвестиции в научни изследвания, иновации и умения 6. насърчава Комисията да продължава да полага усилия за координация в областта на научноизследователската и развойната дейност в трансграничен план и в различни отрасли; 7. подкрепя създаването на система, основана върху непрекъснат обмен на знания между научноизследователските институти, предприятията, институциите и университетите и определянето на нормативна рамка за улесняване на научноизследователската дейност и нейните приложения; 8. счита, че е необходимо да бъдат създадени програми за мултидисциплинарно и междусекторно обучение и образование с цел утвърждаване и практическо прилагане на резултатите от тази научноизследователска дейност и повишаване на съзнанието на потребителите в ЕС; 9. приветства предложеното от Комисията финансиране в размер на 4,5 милиарда евро за Рамковата програма за научни изследвания Хоризонт 2020 и изисква това финансиране да бъде предоставено на разположение на всички отрасли и PE v /9 PR\ doc

5 инструменти на биоикономиката; 10. застъпва становището, че биорафинериите са инструмент от решаващо значение за задействането на екологосъобразни процеси на реконвертиране на изведени от експлоатация съоръжения и съживяването на засегнатите от криза области чрез новаторски процеси и инвестиции, и изисква насърчаването на тази роля да продължава; Засилено взаимодействие на политиките и ангажиране на заинтересованите лица 11. счита за необходимо да бъде осигурен междудисциплинарен и интегриран подход към биоикономиката и изразява желание за хармонизация на различните политики на ЕС, които оказват въздействие върху различните сектори, които са нейни съставни части ( Хоризонт 2020, Политика на сближаване, Обща селскостопанска политика, Директива относно възобновяемите източници на енергия, Рамкова директива за отпадъците, Директива относно опаковките, специфични разпоредби относно биологичните отпадъци), и за определяне на единен и стабилен нормативен контекст на равнище на ЕС и на национално равнище; 12. приканва Европейската комисия да предвиди инструменти за финансова подкрепа за промишлените инвестиции в биоикономиката в пазарен и предпазарен стадий, например чрез използване на структурните фондове и на фондовете на Европейската инвестиционна банка; 13. изисква целенасочени и конкретни разпоредби с цел намаляване на сложността и продължителността на бюрократичните процедури за издаване на разрешения, които усложняват процесите на разработване на биорафинериите и които биха породили опасност от стимулиране на трансфера на новаторски и авангардни технологии извън територията на ЕС; 14. споделя идеята за прибягване до формулата на публично-частните партньорства (ПЧП) и в желанието си за преодоляване на критиките от миналото във връзка с използването на тази формула в други отрасли приканва Европейската комисия да представя съответните средства за финансиране на тяхното разработване и растеж, тъй като е убеден, че става въпрос за едно изключително важно средство за създаване на нови вериги на стойност, за засилване на съществуващите сектори и за улесняване на инвестициите в технологии и в образцови предприятия, способни да пускат на пазара резултатите от научните изследвания; 15. изразява съгласие, че е необходим многостепенен подход, и изисква да се обръща все по-голямо внимание на регионалното и местното измерение на биоикономиката; приветства създаването на платформи относно биоикономиката на регионално, национално и европейско равнище, които ще бъдат в състояние да измерват постигнатия напредък в отрасъла и ще позволяват обмен на ноу-хау и на най-добри практики, който да благоприятства изравняването на степента на развитие на биоикономиката на територията на ЕС; в допълнение към това, изисква от Комисията да осигурява участието на експерти от отрасъла и от всички PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 заинтересовани дисциплини, а също така и представители на потребителите и на гражданите; Укрепване на пазарите и конкурентоспособността 16. призовава за предоставянето на всички налични финансови инструменти с цел да се позволи резултатите от изследването да доведат до конкретно въздействие върху пазара; призовава също така за подходяща подкрепа на МСП, оператори, дружества, които възнамеряват да приложат на практика резултатите от изследването; 17. счита, че съществува цяла серия подходящи инструменти (обществени поръчки, данъчни стимули, системи за сертифициране и специално етикетиране), които са в състояние да създадат мощен пазар за биологични продукти и призовава реформите на действащото законодателство да бъдат насочени в тази посока; 18. изразява мнение, че е от основно значение потребителят да бъде приобщен и информиран относно избора на биологични продукти и услуги; в този смисъл призовава за развитието на стандартен модел за това производство в ЕС, като счита последното за инструмент за насърчаване на изгоден европейски пазар за тези продукти; 19. изразява мнение, че взаимодействието между местните производители на селскостопански суровини и биорафинериите може да допринесе за укрепване на конкурентоспособността и за увеличение на рентабилността на регионите, призовани да развиват селското стопанство; за тази цел изразява желание да се гарантира подход, който да отчита различните елементи на така наречената пирамида на биомасата и да успее да достигне по-високи равнища на тази пирамида, като стимулира постепенно нарастваща употреба на този ценен ресурс; 20. изразява желание развиваните биологични и биотехнологични процеси да могат да намерят приложение в използването на възобновяеми ресурси на биологична основа, произлизащи от отпадъци и култури с нехранителна цел, както и в използването на елементи от съществуващите селскостопански отрасли; 21. приканва Европейската комисия да насърчава действия за увеличаване на наличността на биомаси за промишлени цели, като избегне стимулите за преработка на биомаси в енергия да създават дисбаланс на пазара и да намаляват наличността за производителите. 22. счита, че в съответствие с определението на новата стратегия за европейската промишлена политика, биоикономиката може да предложи важен принос за противодействие на процеса на деиндустриализация, който понастоящем засяга Европа и да промени тенденцията чрез нови стратегии, които стимулират пазара и дават нов тласък на конкурентоспособността на териториалната система; 23. счита, че моделът на биоикономиката, разработван в рамките на посочената стратегия ще позволи да се преодолеят съпътстващите критики, и в по-дългосрочен PE v /9 PR\ doc

7 план ще може да приложи на практика по-устойчиви и ефикасни модели за производство, потребление, развитие и начин на живот, като съживи процеса на европейски растеж, благодарение на нов синтез между икономика, околна среда и социално качество; 24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията. PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ Общ контекст През следващите 40 години Европа ще трябва да се справи с много социални предизвикателства. Постоянното увеличаване на населението в световен мащаб, огромното нарастване на продоволственото и енергийно търсене и недостига н природни ресурси по света действително налагат Европа да се замисли върху нов подход, който трябва да възприеме по отношение на производството и потреблението за да се справи с новите изисквания по ефикасен и устойчив начин. Биоикономиката представлява важна възможност за предоставяне на отговор на посочените предизвикателства, като гарантира, освен по-голяма устойчивост и подкрепа за развитието на селските райони, потенциално намаляване на емисиите на парникови газове, по-голяма устойчивост на производствения цикъл и разпространение на промишлените иновации по цялата верига на стойността. Стратегията за биоикономика може да предостави решение на зависимостта от изкопаеми горива и път към интелигентен растеж. Отправяйки поглед към бъдещето тя може да се превърне и в отговор за продоволствената сигурност, икономическия растеж и повишаване на равнищата на заетост. Становище на докладчика Докладчикът приветства съобщението на Комисията относно икономиката за Европа и споделя съдържащия се в съобщението план за действие за осъществяване на стратегията и конкретизирането й в три взаимнодоплъващи се части: насърчаване на изследванията, иновациите и компетентността, засилено взаимодействие между различните политики и укрепване на пазарите и конкурентоспособността. Според докладчика, подкрепата за сектора е инвестиция в бъдещето и Европа може и трябва да играе водеща роля в постигането на посочената цел. За да стане възможно това, е необходимо да се поставят основите за ясна и стабилна нормативна рамка и да се гарантира хармонизация на селскостопанската, промишлената политика, политиката в областта на околната среда и на изследванията и иновациите, които оказват влияние върху сектора на биоикономиката. Докладчикът споделя необходимостта да се насърчи междудисциплинарен и междусекторен подход, като същевременно се гарантира обмен на знания на регионално, национално и европейско равнище, за да се улесни уеднаквяването на степента на развитие на биоикономиката на територията на ЕС. Освен това, според докладчика е необходимо да се разработят координирани и последователни програми за изследвания и иновации, да се предвидят инструменти за подкрепа на промишлените инвестиции, да се предоставят финансови средства и да се гарантира, че постигнатите резултати ще окажат максимално въздействие върху обществото и пазара. Технологични инфраструктури, високи научни постижения, инсталации и биоиндустрии: всичко това може действително да допринесе за PE v /9 PR\ doc

9 осъществяването на важни стъпки напред в областта на иновациите и конкурентоспособността и за укрепването на европейската роля на международната сцена. В този контекст, новите форми на партньорство, които са в състояние да привлекат съвместния принос на публични и частни институции, също могат значително да помогнат за развитието на тази стратегия. Създаването на публично-частно партньорство, посветено на биоиндустриите би могло действително да подкрепи нови проекти, да позволи разработването на нови продукти и да реализира основата за действителното им пускане на пазара, като ограничи риска по-благоприятни условия да насърчат миграцията на високи постижения и иновационни проекти извън Европа. По всички тези причини докладчикът счита, че все по-големи усилия трябва да бъдат насочени към подкрепа на по-нататъшен напредък в този смисъл, който да осъществи по-устойчиви и ефикасни модели на производство, потребление, развитие и начин на живот, включително благодарение на нов синтез между икономика, околна среда и социално качество, да съживи процеса на растеж и европейска индустриализация. PR\ doc 9/9 PE v01-00

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2012) 60 final СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2012) 60 final СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 13.2.2012 г. COM(2012) 60 final СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Иновации

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно