Center for the Study of Democracy Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "Center for the Study of Democracy Presentation"

Препис

1 Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма

2 Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение и приложение в изготвянето на политики Международен индекс на рисковете за енергийната сигурност: резултати за България Перспективи за България от гледна точка на индекса за рисковете на енергийната сигурност

3 Измерване на енергийната сигурност: значение и приложение в изготвянето на политики

4 Какво е енергийна сигурност? Енергийната сигурност се дефинира като достъпа до преобразуващи се в енергия природни и други ресурси за задоволяване на енергийното потребление за определен период от време. значение на енергийната сигурност за индустрията значение за енергийната сигурност при домакинствата Предизвикателства пред енергийната сигурност в глобален мащаб: разминаване между водещите производители и най-големите икономики (потребители) разчита се на международна търговия, която е уязвима от глобални и регионални конфликти, непазарни практики, картелни отношения и др. дългосрочни зависимости от определен тип енергийни суровини и/или доставчици възможности за конфликт между екологична целесъобразност, конкурентоспособност и достъпност

5 Основни насоки за постигането на дългосрочна енергийна сигурност намаляване на зависимостта от вноса на определен тип енергийни суровини увеличаване броя на доставчиците на енергийни суровини използване на местни ресурси от изкопаеми горива/др. ресурси и/или възобновяеми източници намаляване на общото търсене чрез въвеждане на енергийно ефективни технологии

6 Изготвяне на платформа за периодично количествено измерване на енергийната сигурност с цел изготвяне на политики Периодично измерване: ключ към преодоляването на рисковете за енергийната сигурност Прилагане на политики на европейско ниво достъп до природни ресурси зависимост от вноса (ролята на Русия, Близкия Изток) рискове за околната среда Специфики за България икономическо развитие и енергийна инфраструктура характеристики на региона (Югоизточна Европа, Черноморски регион, връзки с Русия, Турция) позиция в Европейския съюз: съответствие с политиките на съюза

7 Инструменти за периодично измерване на енергийната сигурност Методология за периодично измерване на енергийната сигурност: операционализирането не е лесно и не е постигнато съгласие какви индикатори трябва да бъдат използвани Известни са няколко подхода: Индекс на Шанън Индекс на Херфиндал - Хършман Индекс на търсенето и предлагането

8 Инструменти за периодично измерване на енергийната сигурност:индекс на рисковете за енергийната сигурност Индекс на рисковете за енергийната сигурност на САЩ: оценка на слабостите на Съединените щати на световния енергиен пазар: годишен индикатор на енергийните рискове използват се измерими данни, информация за историческите тенденции и прогнози на правителството ретроспективен поглед от 1970 г. досега и прогноза за следващите 30 години Международен индекс на рисковете за енергийната сигурност (IIESR): нов инструмент (от 2012 г.), който да подпомогне по-доброто разбиране и оценка на международните енергийни пазари 75 страни(най-големите потребители на енергия), 28 индикатора само историческа информация (от 1980 г. насам), без прогнози

9 Международен индекс на рисковете за енергийната сигурност: резултати за България

10 Резултати за България(1) Индикатори, използвани в 75 страни (вкл. България): световни резерви на горива внос на горива национален разход за енергия изменения в цените и пазарите интензивност на употребата на енергия надеждност на производството на електроенергия ефикасност на транспортния сектор политики по опазване на околната среда

11 Резултати за България(2) Фиг. 1: Обобщение на рисковете за енергийната сигурност: България Рискове за енергийната сигурност на България: обобщение Стойност на Индекса на рисковете за енергийната сигурност на България за 2012 г. 1,846 Позиция в класацията на 75-е най-големи потребители на енергия за 2012 г. 73 Резултат за 2011 г. 1,714 Позиция за 2011 г. 70 Резултат за 1980 г Среден резултат: г Най-ниска стойност на рисковете за енергийната сигурност 1654 (2002) Най-висока стойност на рисковете за енергийната сигурност 3524 (1980) Средна годишна разлика г. 158% Най-ниска относителна разлика 75% (2009) Най-висока относителна разлика 252% (1980) Източник: Институт за енергетиката в 21-ви век

12 Индкс на риска Процент Резултати за България (3) Фиг. 2: Индекс на риска: България с/у ОИСР Фиг. 3:Дисперсия на риска спрямо ОИСР България Средно за страните от ОИСР България Средно за страните от ОИСР Източник: Институт за енергетиката в 21-ви век

13 Резултати за България(4) Положителни резултати/развитие: внос на въглища (100% под средното ниво на риск за страните от ОИСР) разнообразие от източници на електроенергия (72% под средното ОИСР ниво) тенденция при емисиите на въглероден диоксид (48% под средното ОИСР ниво) енергия за транспорт на глава от населението (42% под средното ОИСР ниво) консумация на енергия на глава от населението (42% под средното ОИСР ниво) цени на електроенергия на дребно (31% под средното ОИСР ниво) Основни предизвикателства пред енергийната сигурност на България: силно колебание в разходите за енергия (3180% над средното ниво за ОИСР) интензивност на разхода за енергия (855% над средното ниво за ОИСР) разходи за внос на изкопаеми горива като % от БВП (377% над средното ОИСР ниво) енергийна интензивност (289% над средното ниво на риск за страните от ОИСР) интензивност при употребата на петрол (252% над средното ОИСР ниво) интензивност при употребата на енергия за транспорт (197% над средното ОИСР ниво) зависимост от внос на газ (134% над средното ОИСР ниво)

14 Резултати за България(5) Фиг. 4: Номинална стойност на внос на изкопаеми горива като % oт номинална стойност БВП ( ) 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 8.4% 8.9% 12.7% 10.4% 9.3% 8.4% 8.5% 13.3% 13.5% 12.2% 11.1% 8.2% 9.5% 10.9% 13.1% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Източник: БНБ/НСИ

15 Резултати за България(6) Фиг. 5: Динамика на ръста на разходите за внос на изкопаеми горива спрямо ръста на БВП ( ) на годишна основа в количествена стойност 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% % -60.0% Номинален ръст на БВП Номинален ръст на разходите за внос на изкопаеми горива Източник: БНБ/НСИ

16 среден годишен доход (лв) годишен разход за енергия (%) Резултати за България(7) Фиг. 6 : Средногодишен доход на домакинство и процент разходи за енергия в България (2012 г.) 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Среден годишен доход Разходи за енергия % Източник: Евростат

17 Резултати за България(8) Фиг. 7 : Източници на отопление по вид населено място (2011 г.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0.68% 0.89% 0.15% 0.23% 16.37% 19.81% 28.62% 22.72% 14.86% 38.26% 32.38% 4.15% 62.81% Газ Централно парно отопление Въглища Електричество 20% 10% 34.10% 22.75% Дърва 0% Oбщо Градове Села Източник: НСИ

18 Перспективи за страната от гледна точка на енергийната сигурност

19 Перспективи за страната от гледна точка на енергийната сигурност Според Индекса на рисковете за енергийната сигурност България е изложена на три основни, взаимно свързани риска: Енергийна бедност Висока уязвимост от внос на изкопаеми горива Диверсификация на газовите доставки и риск от прекъсването им: приоритизиране на интеграцията в региона подобряване на възможностите за гъвкавост/смяна на източника на енергия (dual-fuel capacity) прилагане на международни правила и препоръки за прозрачност при управлението на енергийните проекти и на снабдяването с енергийни ресурси

20 Сигурност на доставките на газ в България Предизвикателства от гледна точка на енергийната сигурност: Диверсификацията на газовите доставки и рисковете от прекратяването им са тясно свързани с енергийната бедност и цените на електроенергията, тъй като газът е най-добрата възможност българската икономика да се сдобие с по-евтина енергийна алтернатива, освен дървата и въглищата. Споразумения за транзит на газ Участие в международни тръбопроводи и регионални интерконектори: Набуко и Южен газов коридор на ЕС Южен поток регионални интерконектори и реверсивни газови връзки със съседни страни

21 Благодарим за вниманието!

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Цветослав Цачев Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг Какво се случи с акциите през 2015 г. Сектори със спад Кои тенденции ще въздействат Кои са акциите с перспектива да растат 1 Съдържание Какво

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни 2017 КОНФЕРЕНЦИЯ: Превенция на проблемните плащания

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

Cooruption measurement in Bulgaria and SEEurope

Cooruption measurement in Bulgaria and SEEurope ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Оценка на заплахите от организираната престъпност 2018 Проектът Оценка на заплахите от Център за изследване демокрацията организирана престъпност в България се финансира от Фонд

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10 Макроикономика и измерване в макроикономиката ОИТ Лекция 10 Петър Станков petar.stankov@gmail.com 27 Ноем. 2012 П.Станков (УНСС, CERGE-EI) Лекция 10 27 Ноем. 2012 1 / 16 С какво се занимава макроикономиката?

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г. ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 13 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 13 г. износът на България за страни се увеличава с 12.6 спрямо съответния 12 г. и

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CONVERTING CHALLENGES TO ОPPORTUNITIES 06 юни 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно