t. 3

Размер: px
Започни от страница:

Download "t. 3"

Препис

1 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Статута за присъждане Наградата на Шумен за изкуство и култура УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение 686 от година Общински съвет Шумен прие мораториум на Статут за присъждане Наградата на Шумен за изкуство и култура. Целта беше да се преодолеят редица проблеми, с които се сблъсквахме при присъждането на наградите. Със същото решение се Постоянната комисия по култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания да внесе пред Общински съвет Шумен предложения за промени в статута. На година проведохме заседание, на което бяха комисията реши да предложи на вниманието на Общинския съвет следните Р Е Ш Е Н И Я: Приема изменения и допълнения в Статута за присъждане Наградата на Шумен за изкуство и култура както следва: Чл. 2 се променя както следва: Настоящият текст става ал. 1, текстът се допълва по следния начин:... създадени на територията на общината предходната година в следните раздели...., както и след Дейци на културата се записва и дарители. Текстът на чл. 2 добива следния вид: ал.1 "Наградата на Шумен" се присъжда на творци и дейци на културата от Шумен за произведения, създадени на територията на общината в предходната година в следните раздели: Литература Театър (драматичен и куклен) Музика (класическа, народна, поп и рок)

2 Танц Публицистика и журналистика Архитектура Фотография, видео и кино творби Изобразително изкуство Приложни изкуства Дейци на културата и дарители Създава се нова ал. 2 в следния смисъл: Наградата на Шумен може да бъде индивидуална и/ или колективна. Стар текст на Чл.2. "Наградата на Шумен" се присъжда на творци и дейци на културата от Шумен за произведения, създадени на територията на общината, в следните раздели: Литература Театър (драматичен и куклен) Музика (класическа, народна, поп и рок) Танц Публицистика и журналистика Архитектура Фотография, видео и кино творби Изобразително изкуство Приложни изкуства Дейци на културата Чл. 3 отпада. Стар текст на чл. 3. Наградата на Шумен се присъжда ежегодно на 11 май Ден на Шумен. Чл. 4 отпада. Стар текст на чл.4. За цялостно творчество може да бъде присъдена една "Голяма награда на Шумен" за изключителни постижения и принос в националната култура на творец, живял и творил в Шумен или на творчески колектив и културен институт, работещ на територията на общината. Членовете от 5 до 11 се преномерират. Чл. 6 Настоящият текст на чл. 6 става ал.1 и думите 11 март се променят на 28 февруари. Създава се нова ал. 2 в следния смисъл: Всички предложения се публикуват в шуменските медии за обществено обсъждане и мнение.

3 Гражданите могат да направят своя класация в специално изработена електронна анкета в сайта на Община Шумен в срок до 31 март. Чл. 6 добива следния вид: ал. 1 Предложения за отличаване на произведенията на творци и творчески колективи, дейци на културата и институти могат да правят творчески съюзи и сдружения, организации, граждани. Те се отправят в писмен вид до ПК "Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика" на Общинския съвет най-късно до 28 февруари на текущата година. Предложенията трябва да съдържат убедителни аргументи в подкрепа на кандидатите за наградата. Задължително се упоменава за кое произведение се предлага кандидата за наградата. Тези предложения се отбелязват в протоколите. Ал. 2 Всички предложения се публикуват в шуменските медии за обществено обсъждане и мнение. Гражданите могат да направят своя класация в специално изработена електронна анкета в сайта на Община Шумен в срок до 31 март. Стар текст на чл.6. Предложения за отличаване на произведенията на творци и творчески колективи, дейци на културата и институти могат да правят творчески съюзи и сдружения, организации, граждани. Те се отправят в писмен вид до П К "Култура, културно-историческо наследство, интеграционна политика" на Общинския съвет най-късно до 11 март на текущата година. Предложенията трябва да съдържат убедителни аргументи в подкрепа на кандидатите за наградата. Задължително се упоменава за кое произведение се предлага кандидата за наградата. Тези предложения се отбелязват в протоколите. Чл. 7, ал. 1 се променя както следва: Срокът 31 януари се променя и става 5 април. В края се добавя ново изречение в следния смисъл: Членовете на журито нямат право да гласуват при наличие на конфликт на интереси. Стар текст на чл.7. (1). Решенията за удостояване с "Наградата на Шумен" се взимат от жури в състав от 15 души избрано от ПК "Култура, културно-историческо наследство, интеграционна политика и вероизповедания" най-късно до 31 януари на текущата година. В него влизат 7 изтъкнати творци от различните изкуства, дейци на културата, мениджъри, живеещи в Шумен, предложени от творческите гилдии и сдружения, членовете на ПК "Култура, културно-историческо наследство, интеграционна политика и вероизповедания" и един представител на Дирекция "Просвета, култура и младежки дейности" на общината. Председател на журито е председателят на Постоянната комисия. Чл. 7, ал. 2 и ал. 3 отпадат.

4 Стар текст на чл. 7 (2). (нова, приета с Реш. 274 от г.) Членовете на журито, които са номинирани за Наградата на Шумен за изкуство и култура, следва да бъдат заменени до 18 март от предложилите ги за членове на жури. (3). (доп. и изм. с Реш. 274 от г.) Преди да определи окончателните си решения, журито номинира до трима кандидати за награда в съответните раздели и ги публикува в един от Шуменските ежедневници за публично обсъждане. Срокът за обсъждането не може да бъде по малък от 20 дни. Решението за номинациите журито взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство. При получен равен брой гласове се провежда балотаж. Чл. 7, ал. 4 се променя както следва: Ал. 4 става ал. 2 и се променя по следния начин: думите окончателното отпадат, а думите обикновено мнозинство се заменят с думите мнозинство от членовете на комисията. Чл. 7, ал. 2 добива следния вид: Решението за присъждане на Наградата на Шумен журито взема с тайно гласуване и мнозинство от членовете на комисията. Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито за граждани. Стар текст на чл. 7 (4). Окончателното решение за присъждане на "Награда на Шумен" журито взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство. Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито за граждани. Чл. 7, ал. 5 си променя както следва: Ал. 5 става ал. 3 и се променя по следния начин: думите и в двата случая, както и в който се вписват аргументите му за номинациите и мотивите за определяне на наградите отпадат и се добавят думите за своето решение. Чл. 7, ал. 3 добива следния вид: Журито изготвя протокол за своето решение. Стар текст на чл. 7 (5). И в двата случая журито изготвя протокол, в който се вписват аргументите му за номинациите и мотивите за определяне на наградените. Чл.7, ал. 6 отпада. Стар текст на чл. 7 (6). Журито взима своите решения като се съобразява с мнението на творческите гилдии и сдружения, с обществения отзвук и оценка, с публикациите в медиите по време на обсъжданията на номинациите.

5 Чл. 9 се променя както следва: текстът... Почетната книга на града да бъде заменен със...специален раздел в сайта на Община Шумен Чл. 9 добива сления вид: Имената на удостоените с "Наградата на Шумен" се вписват в специален раздел в сайта на Община Шумен. Стар текст на чл.9. Имената на удостоените с "Наградата на Шумен" се вписват в Почетната книга на града. Чл. 10 се променя както следва: отпада изречението Паричната стойност на "Голямата награда на Шумен" е 1000 лв. Чл. 10 добива следния вид: "Наградата на Шумен" се състои от диплом, знак на общината (плакет за колективните носители) и парична награда в размер на 600 лева за индивидуалните носители и 800 лева за колективните. Стар текст на чл.10. "Наградата на Шумен" се състои от диплом, знак на общината (плакет за колективните носители) и парична награда в размер на 600 лева за индивидуалните носители и 800 лева за колективните. Паричната стойност на "Голямата награда на Шумен" е 1000 лв. Чл. 11 текстът се променя по следния начин: Наградите на Шумен се присъждат ежегодно на 11 май- Деня на Шумен и се връчва от председателя на Общинския съвет и кмета на общината. Стар текст на чл.11. Наградите се връчват от кмета на общината и председателя на Общинския съвет на специална церемония на 11 май Деня на Шумен. ВНОСИТЕЛ, СТОЯН РУСЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ККИНИПВ

С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак

С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак с логото на СБМТД в средата, прикрепен за лента с българския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството Съживено наследство

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Библиотека на годината и Библиотекар на годината конкурсът

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега” От 12-14 юни в град Созопол и 19-21 юни в град Ахелой община Поморие ще се проведе за Девети пореден път Международния конкурс Радост на брега. В град Созопол от 12-14 юни ще се състезават близо 1052 български

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26 МАЙ 2019 Г. КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА? Право да избират имат: 1. Българските граждани, които: са навършили 18 години; не са поставени под запрещение;

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Протокол 27 от заседание на Вeликотърновския общински съвет год П Р О Т О К О Л 27 от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общи

Протокол 27 от заседание на Вeликотърновския общински съвет год П Р О Т О К О Л 27 от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общи П Р О Т О К О Л 27 от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 22.05.2017 г. от 17.00 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 37 общински съветници. Г-н

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77,   П Р О Т П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на 13.11.2015 Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

Подробно