Microsoft Word - res__.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - res__.doc"

Препис

1 ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел , , факс Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/ г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил, събраните данни от проведените на г. обществено обсъждане и открито заседание, доклад с вх. В-Д- 122/ г., установи следното: юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил с вх. В / г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДЕВР) заявление за утвърждаване на цени за водоснабдителните и канализационните услуги както следва: За услугата на вода на потребителите 1. за общини юстендил, Невестино, Трекляно 1,19 лв./куб.м 2. за община Бобов дол 1,26 лв./куб.м 3. за община Бобошево 1,38 лв./куб.м 4. за община очериново 1,00 лв./куб.м 5. за община Рила 0,84 лв./куб.м 6. за друг В и оператор В и Дупница ЕООД 0,20 лв./куб.м За услугата отвеждане на отпадъчни води 1. за община юстендил 0,18 лв./куб.м 2. за община Бобов дол 0,18 лв./куб.м За услугата на отпадъчни води за община юстендил 1. Битови и приравнени към тях общ., търговски и др. 0,23 лв./куб.м 2. Промишлени и други стопански потребители: 2.1. Степен на замърсяване 1 0,23 лв./куб.м 2.2. Степен на замърсяване 2 0,30 лв./куб.м 2.3. Степен на замърсяване 3 0,32лв./куб.м (Цените са без включен ДДС) От прегледа на заявлението и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВУ), Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол 54 от г. на ДЕВР. юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено с Разпореждане 5/ г. на Министерски съвет на Република България. Едноличен собственик на капитала е държавата чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предвид горното, юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил не разполага с отчетна информация за разходите по икономически елементи, които да бъдат заложени за базова година в ценовите модели. При определяне на прогнозните разходи по икономически елементи за прогнозната (2009) година юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил е провело консултации с действащия до настоящия момент В и оператор. 1

2 С Решение БП-026/ г. на ДЕВР е одобрен бизнес план на В и оператора. Инвестиционната програма на юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил за периода г. е на обща стойност хил.лв., от които хил. лв. за услугата на вода на потребителите и 15 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води с предвидено финансиране изцяло от собствени средства. Предложените за утвърждаване цени на В и услуги съответстват на параметрите от техническата част и индикативните стойности от икономическата част на одобрения бизнес план на дружеството. Ценообразуващите елементи на образуваните цени за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води, са следните: Признати годишни разходи: Общите прогнозни разходи за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води не могат да бъдат сравнени с отчетна година, тъй като В и оператора започва дейността си през настоящата година и са прогнозирани както следва: За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. лв. За ВС Бобов дол хил.лв. За ВС Бобошево хил.лв. За ВС очериново хил. лв. За ВС Рила хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 90 хил. лв. За община юстендил хил. лв. За община Бобов дол - 39 хил.лв. За община юстендил хил. лв. Регулаторна база на активите: На основание Протокол ТЗ-49/ г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил придобива активите на Водоснабдяване и канализация ООД гр. юстендил с покупна цена в размер на лева без ДДС. За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. лв. За ВС Бобов дол хил.лв. За ВС Бобошево хил.лв. За ВС очериново хил. лв. За ВС Рила хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 80 хил. лв. За община юстендил хил. лв. За община Бобов дол - 10 хил.лв. За община юстендил хил. лв. Регулаторната база на активите за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води е определена в съответствие с указанията на ДЕВР. Общите активи са разпределени между В и услуги, съгласно Указанията. Необходим оборотен капитал. За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 509хил. лв. За ВС Бобов дол хил.лв. 2

3 За ВС Бобошево - 31 хил.лв. За ВС очериново - 47 хил. лв. За ВС Рила - 24 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 23 хил. лв. За община юстендил - 62 хил. лв. За община Бобов дол - 10 хил.лв. За община юстендил - 89 хил. лв. Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 93 дни. Норма на възвръщаемост на капитала Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 5,88 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,29 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 10 %). Необходими годишни приходи Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на Наредбата и Указанията. За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. лв. За ВС Бобов дол хил.лв. За ВС Бобошево хил.лв. За ВС очериново хил. лв. За ВС Рила хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 95 хил. лв. За община юстендил хил. лв. За община Бобов дол - 40 хил.лв. За община юстендил хил. лв. Прогнозните количества доставена вода и количествата вода за отвеждане и на отпадъчни води, са както следва: За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. куб. м. (общи загуби 37,65%), количество вода на входа на ВС хил. куб. м. За ВС Бобов дол хил. куб. м (общи загуби 71,14%), количество вода на входа на ВС хил. куб. м. За ВС Бобошево - 99 хил. куб. м (общи загуби 37,66%), количество вода на входа на ВС 159 хил. куб. м. За ВС очериново хил. куб. м (общи загуби 38,00%), количество вода на входа на ВС 386 хил. куб. м. За ВС Рила хил. куб. м (общи загуби 39,81%), количество вода на входа на ВС 216 хил. куб. м. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД хил. куб. м (общи загуби 25,00%), количество вода на входа на ВС 630 хил. куб. м. - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др хил. куб. м - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м: - степен на замърсяване хил. куб.м - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м 3

4 За община Бобов дол: - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др хил. куб. м. - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др хил. куб. м. - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м.: - степен на замърсяване хил. куб.м. - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м. - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м. Анализ на социалната поносимост на цените на В и услуги Социалната поносимост на цената на В и услуги определена с данни на НСИ за гр. юстендил за 2007 г. е 2,90 лв. / куб.м. Предложената цена за В и услуги с включен Данък върху добавената стойност е 1,92 лв. / куб.м. Цени на водоснабдителните и канализационните услуги За ВС юстендил, Невестино, Трекляно : = / ( ) = 1,19 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС Бобов дол : = 721 / ( ) = 1,26 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС Бобошево : = 137 / (159 60) = 1,38 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС очериново : = 238 / ( ) = 1,00 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС Рила : = 109 / (216 86) = 0,84 лв. / куб. м (без ДДС) За друг В и оператор В и Дупница ЕООД: = 95 / ( ) = 0,20 лв. / куб. м (без ДДС) където: НГП - необходимите годишни приходи за услугата на вода на потребителите, в хил.лв. ГВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните системи за базисната година, в хил.куб.м. ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в хил.куб.м. 4

5 НГП Цотвеждане= = 322 / = 0.18 лв. / куб.м (без ДДС) отвеждане ( ФДВ* ) + ( * ) + ( * ) + ( * ) СЗ 1 СЗ 1 2 СЗ 2 3 Б СЗ3 = За община Бобов дол: НГП Цотвеждане= = 40 / 224 = 0.18 лв. / куб.м (без ДДС) отвеждане ( ФДВ* ) + ( * ) + ( * ) + ( * ) СЗ 1 СЗ 1 2 СЗ 2 3 Б СЗ3 = където: НГП отвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в хил.лв. ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. 1, 2, 3 - измерените отведени количества вода за базисната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; СЗБ, СЗ1, СЗ2, и СЗ3 - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. НГП ( ) ( ) ( ) ( ) пречистван е Ц пречистван е = ФДВ* СЗ + 1 * СЗ + * + * 1 2 СЗ 2 3 Б СЗ3 = 377 / 1 131х х1, х1, х1,38 = 0,23 лв. / куб.м (без ДДС) = където: НГП - необходимите годишни приходи за на отпадъчни и дъждовни води, в хил.лв.; ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за предходната година, в хил.куб.м.; 1, 2, 3 - измерените отведени количества вода за предходната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; СЗБ, СЗ1, СЗ2, и СЗ3 - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. Цените за на отпадъчни води за промишлени потребители диференцирани според степента на замърсяване и съответните годишни количества за на отпадъчни води са образувани по формулите: ( Ц ( ) ) ( Ц ( ) ) ( Ц ) = 0,23 х 1,00 = 0,23 лв. / куб.м (без ДДС) ( СЗ1 ) * СЗ1 = 0,23 х 1,27 = 0,30 лв. / куб.м (без ДДС) ( СЗ2 ) * СЗ2 = 0,23 х 1,38 = 0,32 лв. / куб.м (без ДДС) ( СЗ3 ) * ( СЗ3 ) 5

6 където: Ц (СЗБ) - цена за на отпадъчни води от битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители; Ц (СЗ1, 2, 3) - цена за на отпадъчни води от промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на МРРБ, Национален браншов синдикат Водоснабдител НСБ, Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване Подкрепа и УАСГ. В законоустановения срок не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: І. Утвърждава ценообразуващи елементи на юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил, както следва: 1. Необходими годишни приходи За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. лв. За ВС Бобов дол хил.лв. За ВС Бобошево хил.лв. За ВС очериново хил. лв. За ВС Рила хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 95 хил. лв. За община юстендил хил. лв. За община Бобов дол - 40 хил. лв. За община юстендил хил. лв. 2. оличества вода и общи загуби на вода: За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. куб. м. (общи загуби 37,65%), количество вода на входа на ВС хил. куб. м. За ВС Бобов дол хил. куб. м (общи загуби 71,14%), количество вода на входа на ВС хил. куб. м. За ВС Бобошево - 99 хил. куб. м (общи загуби 37,66%), количество вода на входа на ВС 159 хил. куб. м. За ВС очериново хил. куб. м (общи загуби 38,00%), количество вода на входа на ВС 386 хил. куб. м. За ВС Рила хил. куб. м (общи загуби 39,81%), количество вода на входа на ВС 216 хил. куб. м. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД хил. куб. м (общи загуби 25,00%), количество вода на входа на ВС 630 хил. куб. м. 6

7 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др хил. куб. м - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м: - степен на замърсяване хил. куб.м - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м За община Бобов дол: - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др хил. куб. м. - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др хил. куб. м. - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м.: - степен на замърсяване хил. куб.м. - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м. - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м. 3. Регулаторна база на активите За ВС юстендил, Невестино, Трекляно хил. лв. За ВС Бобов дол хил.лв. За ВС Бобошево хил.лв. За ВС очериново хил. лв. За ВС Рила хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 80 хил. лв. За община юстендил хил. лв. За община Бобов дол - 10 хил. лв. За община юстендил хил. лв. 4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,88 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,29 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 10 %). ІІ. Утвърждава, считано от г. цени без ДДС за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води на юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил, както следва: за общини юстендил, Невестино, Трекляно 1,19 лв./куб.м за община Бобов дол 1,26 лв./куб.м за община Бобошево 1,38 лв./куб.м за община очериново 1,00 лв./куб.м за община Рила 0,84 лв./куб.м за друг В и оператор В и Дупница ЕООД 0,20 лв./куб.м за община юстендил 0,18 лв./куб.м за община Бобов дол 0,18 лв./куб.м За услугата на отпадъчните води (за община юстендил): - битови и приравнени към тях общ., търговски и др. 0,23 лв./куб.м 7

8 - промишлени и други стопански потребители Степен на замърсяване 1 Степен на замърсяване 2 Степен на замърсяване 3 0,23 лв./куб.м 0,30 лв./куб.м 0,32 лв./куб.м Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 8

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА  ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г.  Интер Експо център, София ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София Д-р инж. Атанас Паскалев Аквапартньор ЕООД Колко вода се губи? - Воден

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно