Microsoft Word - res_c36_09.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - res_c36_09.doc"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: , , факс: Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от г. на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа преписка ПЦ-121/2009 г. образувана по заявление на Газинженеринг ООД с вх. Е-ЗЛР- ПД-35/ г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник и събраните данни от проведените открито заседание и обществено обсъждане, установи следното: Газинженеринг ООД е подало заявление с вх. Е-ЗЛР-ПД-35/ г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителнате мрежа, цени за снабдяване с природен гази цени за присъединяване на потребителите към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник. Заявителят притежава лицензия Л / г. за дейността разпределение на природен газ и лицензия Л / г. за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Долни Дъбник. Към заявлението дружеството е представило справки за цените с данни за всяка една година от регулаторния период г. Справки 1А, 1Б, 1В и 1Г съдържат данни за регулаторните амортизационни планове поотделно за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ с разходите за амортизации, определени съгласно указанията за ценообразуване. Справка 2 съдържа данни за прогнозните приходи от присъединяване. Справка 3 съдържа данни за дълготрайните активи по дейности, включени в регулаторната база на активите по години за регулаторния период, които са в съответствие с инвестиционната програма на дружеството. Справка 4 съдържа данни за годишните разходи по дейности за периода на бизнес плана, като за дейността разпределение на природен газ са разделени на: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ. Стойностите на отделните групи разходи са в съответствие с бизнес плана на дружеството, като същото е приложило и обосновка за определените прогнозни стойности на разходите за регулаторния период. Справка 5 съдържа данни за прогнозния капитал на дружеството. В справката е посочен собствения и привлечен капитал на дружеството, за периода на изчисление на цената, като погасителните планове на дългосрочните кредити са представени в справка 17. Справка 6 съдържа данни за необходимия оборотен капитал за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ Стойността на оборотния капитал е определена като 1/8 от годишните разходи без включени разходи за амортизация за съответните дейности в съответствие с указанията за ценообразуване. Капиталовата структура на дружеството е посочена в справка 7, която за регулаторния период ( г.) е в размер на % собствен капитал и % привлечен капитал. Нормата на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период, преди данъчно облагане, е 14.90%, определена като среднопретеглена цена на капитала при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал 15 %, след данъчно

2 облагане и целева норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 10.00%. Справка 8 съдържа данни, по години за броя присъединени потребители и годишните количества природен газ по групи и подгрупи потребители за дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ. Стойностите са определени според бизнес плана на дружеството. Справка 9А съдържа данни за коефициентите за разпределяне по групи потребители на възвръщаемостта и постоянните разходи, и данни за коефициентите за разпределяне по групи потребители на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ за дейността по разпределение на природен газ. Справка 9Б съдържа данни за коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи по групи потребители за дейността снабдяване с природен газ. Справка 11 данни за необходимите годишни приходи по групи потребители за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ. Справка 13 данни за цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен по групи потребители. Справка 15 съдържа видовете признати разходи за присъединяване на групите потребители към газоразпределителните мрежи, формиращи постоянна и променлива компонента и съответните цени за присъединяване по групи. Стойностите са определени според бизнес плана на дружеството. Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението дани, са отразени в доклад Е-ДК-347/ г. Докладът е публикуван на основание чл. 28, ал. 3 от НРЦПГ на страницата на комисиятата в интернет. На г. е проведено открито заседание за обсъждане на заявлението, след което на закрито заседание от г. е приет проект на решение и е взето решение за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 от ЗЕ, проведено на г. След проведеното общественно обсъждане, в срока по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, становища не са постъпили. След обсъждане на всички факти и обстоятелства във връзка с подаденото заявление, комисията по отношение на ценообразуващите елементи установи следното: НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА Съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на среднопретеглената цена на капитала на цялото дружество и се определя по следната формула: НВ СК НВ = Д. + Д СК ПК. НВПК (1) ДС където: НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане; Д СК - делът на собствения капитал в общия капитал; НВ СК - нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане; ДС - корпоративният данък върху печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане, %; Д ПК - делът на привлечения капитал в общия капитал; НВ ПК - нормата на възвръщаемост на привлечения капитал. Нормата на възвръщаемост на капитала е изчислена въз основа на данните за регулаторния период, както следва: 2

3 Описание Единица мярка Общо 1 Собствен капитал хил. лв Дял на собствен капитал % 57.54% 64.66% 72.49% 79.11% 84.62% 73.44% 3 Норма на възвръщаемост на собствения капитал % 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 4 Привлечен капитал хил. лв Дял на привлечен капитал % 42.46% 35.34% 27.51% 20.89% 15.38% 26.56% Средно претеглена норма на 6 възвръщаемост на привлечения капитал % 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 7 Данъчни задължения % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 8 Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане % 13.84% 14.31% 14.83% 15.27% 15.64% 14.90% Изчислената по горепосочената формула норма на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период % преди данъчно облагане, е определена като средно претеглена цена на капитала при норма на възвръщаемост на собствения капитал 15 %, след данъчно облагане (корпоративния данък е 10 %, съгласно ЗКПО) и норма на възвращаемост на привлечения капитал 10.00%. СТОЙНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА БАЗА НА АКТИВИТЕ Съгласно чл. 12 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, регулаторната база на активите, пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, определена по следната формула: РБА = А Ф Ам + ОК + Инв (2) където: РБА е регулаторната база на активите, хил. лв.; A - признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен живот; Ф - стойността на активите, които са придобити по безвъзмезден начин; Ам - амортизацията за периода на използване на активите за извършване на лицензионната дейност; ОК - необходимият оборотен капитал; Инв прогнозен среден номинален размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, хил. лв. Изчислените стойности на регулаторната база на активите по горепосочената формула, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител по години за регулаторния период, са следните: Дейност разпределение хил.лв. Позиция Балансова стойност на ДМА Балансова стойност на ДНМА Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на Финансирания Необходим оборотен капитал Регулаторна база на активите

4 Норма на възвръщаемост, преди 6 данъчно облагане 13.8% 14.3% 14.8% 15.3% 15.6% 7 Възвръщаемост Разходи в т.ч Разходи за експлоатация и 8.1 поддръжка, на ГРМ Разходи зависещи от количеството 8.2 пренесен природен газ Дейност снабдяване хил.лв. Позиция Балансова стойност на ДМА Балансова стойност на ДНМА Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на Финансирания Необходим оборотен капитал Регулаторна база на активите Норма на възвръщаемост, преди 6 данъчно облагане 13.84% 14.31% 14.83% 15.27% 15.64% 7 Възвръщаемост Разходи в т.ч Условно постоянни разходи за 8.1 дейността Разходи зависещи от количеството 8.2 пренесен природен газ НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ Съгласно чл. 9 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, необходимите годишни приходи включват разходи, подлежащи на утвърждаване от комисията и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула: НП = Р + (РБА х НВ) (3) където: НП необходимите годишни приходи; Р признатите годишни разходи за дейността по лицензията; РБА регулаторната база на активите; НВ- нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период. В резултат от заместване на стойностите на елементите на необходимите приходи във формула (3) са изчислени необходимите годишни приходи по години за регулаторния период - за дейността по разпределение с природен газ и за дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител Дейност разпределение хил.лв. Позиция Мярка ОБЩО 4

5 НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ, в т.ч.: Промишлени потребители хил.лв Обществени потребители хил.лв Битови потребители хил.лв ОБЩО хил.лв Дейност снабдяване хил.лв. Позиция Мярка ОБЩО НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ, в т.ч.: Промишлени потребители хил.лв Обществени потребители хил.лв Битови потребители хил.лв ОБЩО хил.лв Необходимите приходи са разпределени по групи потребители с коефициенти за разпределение на постоянните и променливи разходи по методика предложена от дружеството, което е в съответствие с указанията за ценообразуване. За дейността разпределение на природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на дълготрайните материални активи за съответната група потребители в общата стойност на дълготрайните материални активи. Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи потребители отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление и са както следва: Коефициенти за разпределение на постоянните разходи и възвръщаемостта Потребители Промишлени потребители ОА и търговски Битови потребители ОБЩО Коефициенти на разпределение на разходите зависещи от количествата пренесен природен газ Потребители Промишлени потребители ОА и търговски Битови потребители ОБЩО За дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи са формирани на база годишна консумация и броя обслужвани клиенти от съответните групи, а именно: Коефициенти на разпределение на възвръщаемостта Потребители

6 Промишлени потребители ОА и търговски Битови потребители ОБЩО Коефициенти за разпределение на постоянните разходи Потребители Промишлени потребители ОА и търговски Битови потребители ОБЩО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ Цените са определени за петгодишен регулаторен период с продължителност 2009 г г. включително. Цената за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и съответни количества природен газ за пренос през газоразпределителната мрежа за регулаторния период за съответната група и/или подгрупа. Цената за снабдяване с природен газ се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и съответни количества природен газ за снабдяване с природен газ за регулаторния период за съответната група и/или подгрупа. Следва да се отбележи, че е направена корекция на разходите за покупка на природен газ, които са елемент на необходимия оборотен капитал за дейността снабдяване с природен газ, като цената при покупка от обществения доставчик е приведена в съответствие с действащата в момента. В резултат на заместване на стойностите в модела за цени са изчислени следните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 6а, т. 7 и т. 8 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. а, чл. 19, чл. 20 и чл. 24 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода горна граница на цени, приети с протоколно решение на ДКЕВР 11/ г., т. 8, ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И : Утвърждава, считано от г., на Газинженеринг ООД цени, приложими на територията на община Долни Дъбник, при продължителност на регулаторния период от г. включително, както следва: І. Цени без ДДС за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа: 1. Промишлени потребители: 6

7 - до 10 х.н.м лева/1000 м 3 ; - от 10 х.н.м 3 до 100 х.н.м лева/1000 м 3 ; - над 100 х.н.м лева/1000 м 3 ; 2. Общественно-административни и търговски потребители: - до 10 х.н.м лева/1000 м 3 ; - над 10 х.н.м лева/1000 м 3 ; 3. Битови потребители: лева/1000 м Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3, са както следва: Необходими годишни приходи за 2009 г. 321 хил.лв., за 2010 г. 362 хил.лв., за 2011 г. 388 хил.лв., за 2012 г. 421 хил.лв. и за 2013 г. 427 хил.лв.; Регулаторна база на активите за 2009 г хил.лв., за 2010 г хил.лв., за 2011 г хил.лв., за 2012 г хил.лв. и за 2013 г хил.лв.; Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 14.90%. ІІ. Цени без ДДС за снабдяване с природен газ от краен снабдител: 1. Промишлени потребители: лева/1000 м 3 ; 2. Общественно-административни и търговски потребители: лева/1000 м 3 ; 3. Битови потребители: лева/1000 м 3 ; 4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3, са както следва: Необходими годишни приходи за 2009 г. 25 хил.лв., за 2010 г. 34 хил.лв., за 2011 г. 41 хил.лв., за 2012 г. 51 хил.лв. и за 2013 г. 58 хил.лв.; Регулаторна база на активите за 2009 г. 97 хил.лв., за 2010 г. 153 хил.лв., за 2011 г. 180 хил.лв., за 2012 г. 216 хил.лв. и за 2013 г. 258 хил.лв.; Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 14.90%. ІІІ. Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник: 1. Промишлени потребители: - до 10 м 3 /час, вкл лева/потребител; - до 100 м 3 /час, вкл лева/потребител; 7

8 - до 1000 м 3 /час, вкл лева/потребител; 2. Обществено-административни и търговски потребители: - до 10 м 3 /час, вкл лева/потребител; - до 100 м 3 /час, вкл лева/потребител; 3. Битови потребители: лева/потребител. 8

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО

ДО Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E-15-34-4/14.03.2011

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Вх../ г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна

Вх../ г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна Вх../.. 2019 г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна Относно: Заявление от Камено-газ ЕООД за продължаване

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно