Slivopole_tables.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slivopole_tables.xls"

Препис

1 ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите Проект 1: Създаване на компютърни кабинети във всяко училище в общината Проект 2: Въвеждане на мултимедийно преподаване на учебния материал по всички предмети Проект 3: Оборудване на специализирани кабинети за стимулиране интереса към преподавания материал. 8 комп.кабинети, 100 обуч.места 8 училища, 40 мултимедии 8 училища, 16 кабинети, 320 обуч.места МОН, ИО МОН, ИО МОН, ИО Частни 81

2 Проект 4: Професионално ориентиране на учениците от горния клас за задоволяване на потребностите от кадри в общинската икономика и образование и въвеждане на професионални паралелки. 1 СОУ, 3 паралелки, 45 ученици годишно МОН, ИО, фирми Частни Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради и домовете на гражданите чрез изпълнение на програмата за енергийна ефективност Проект 1: Саниране на училища, детски заведения, здравни заведения, младежки домове, читалища и др.обществени сгради. 8 училища, 9 детски градини, 3 детски ясли, 1 младежки дом, 10 читалища, 7 ЛП, 4 СЗУ МЗ, МОН, АЕЕ 82

3 Частни Подобряване на училищната мрежа в съответствие с демографските показатели Проект 1: Разработване на транспортна схема и осигуряване на учебен транспорт за превоз на учениците - автобуси. 5 ОУ, 200 ученици, 3 автобуса МОН Изпълнениие на програмата за възобновяеми енергийни източници на общината Проект 1: Изграждане на съоръжения за използване на възобновяеми енергийни източници 1 инсталация за биогаз АЕЕ Устойчиво управление на околната среда и превенция на риска Проект 1: Укрепване на свлачище в кв.48 и кв.49 в с.юделник изградени укрепителни съоръжения власт

4 Частни ЦЕЛ 2: Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти Реконструкция и подобряване на общинската и улична пътна мрежа Проект 1: Реализиране на проект за подобряване на уличната мрежа в населените места на Община Сливо поле Проект 2: Основен и текущи ремонти на общинската пътна мрежа Проект 3: Ремонт и изграждане на тротоари в населените места. 10 населени места, 13200, 22,5 км 11 населени места, 13200, 120 км 11 населени места, 13200, 45 км МЗГ МРРБ,МЗГ МРРБ,МЗГ

5 Частни Проект 4: Възстановявяне и изграждане на пътни съоръжения - водостоци, канавки и др. 11 населени места, 13200, 10 бр.водостоци, 96 км канавки МРРБ,МЗГ Изграждане на ПСОВ и канализация за битова и дъждовна вода Проект 1: Изграждане на ПСОВ в с.ряхово 1 ПСОВ, 6 населени места, Проект 2: Изграждане на канализационна мрежа в гр.сливо поле 55 км канализационн а мрежа,

6 Проект 3: Частни Разработване на проект за канализационна мрежа в с.ряхово Проект за канализ Проект 4: Изграждане на канализационна мрежа в с.ряхово Проект 5: Разработване на проект за канализационна мрежа в с.г.враново Проект за канализ Проект 6: Изграждане на канализационна мрежа в с.голямо Враново Проект 7: Разработване на проект за канализационна мрежа в с.бабово 40 км канализационн а мрежа, км канализационн а мрежа, 1720 Проект за канализ

7 Проект 8: Изграждане на канализационна мрежа в с.бабово 15 км канализационн а мрежа, Частни Проект 9: Разработване на проект за канализационна мрежа в с.борисово Проект за канализ Проект 10: Изграждане на канализационна мрежа в с.борисово Проект 11: Разработване на проект за канализационна мрежа в с.юделник 25 км канализационн а мрежа, 903 Проект за канализ

8 Проект 12: Изграждане на канализационна мрежа в с.юделник 15 км канализационн а мрежа, Частни Реконструкция на водопроводната мрежа в населените места и изграждане на довеждащи водопроводи Проект 1: Изграждане на довеждащ водопровод в с.голямо Враново и с.бръшлен 3,3 км водопровод, МТСП - СИФ Проект 2: Реконструкция и подмяна на остарелите азбесто-циментови тръби на водопроводната мрежа в населените места. 196 км водопроводи, МРРБ, МЗГ, МОСВ

9 Проект 3: Частни Изграждане на битова газификация в населените места на общината 196 км газопровод, 4900 домакинства МРРБ, Рехабилитация на уличното осветление в населените места Проект 1: Изграждане на улично осветление, там където липсва. 5 км ново ул.осветление 2007 МРРБ, МЗГ Проект 2: Подмяна на уличните ел.лампи с енергоспестяващи енергоспестяв ащи лампи, МРРБ, МЗГ Осигуряване на достъп до интернет във всички населени места на общината Проект 1: Изграждане на компютърни зали с достъп до интернет във всички населени места на общината. 11 комп.зали, 40 компютри, интернет, МЗГ, МТС,

10 Проект 2: Осигуряване на интернет достъп във всички училища. 1 СОУ, 7 ОУ, 8 населени места, 1200 ученици МЗГ, МОН Частни Въвеждане на съвременно устройствено планиране на територията и предоставяне на услуги в съответствие с европейските стандарти Проект 1: Създаване на цифрови модели на територията на населените места. Цифрови модели за 5 населени места, 854 ха МРРБ, Проект 2: Попълване на цифровите модели с елементите на инфраструктурата - подземна и надземна. Цифрови модели за 5 населени места, МРРБ, Проект 3: Изработване и утвърждаване на общ устройствен план за територията на общината. 5 УП за нас.места за 1160 ха МРРБ,

11 Частни Проект 4: Изработване и утвърждаване на ПУП за населените места на общината. 5 ПУП за нас.места за 1160 ха МРРБ, Проект 5: Разработване на ГИС за общината. ГИС за ха МРРБ,

12 Частни ЦЕЛ 3: Предоставяне на качествени социални и здравни услуги, отговарящи на европейските стандарти Повишаване качеството на предоставените услуги от Социален патронаж гр.сливо поле Проект 1: Подобряване на материалната база на Социалния патронаж във връзка с разширяване функциите му в общината в съответствие с увеличения брой на обгрижваните. 1 Реконструирана сграда, 1 лекотоварен автомобил, 80 МТСП, Проект 2: Изграждане на социален дом за стари хора. 1 сграда, МТСП, Здравеопазване Проект 1: Създаване на общински здравен център с медицински кабинети за консултации с квалифицирани специалисти, предоставящи специфично здравно обслужване 1 център, МЗ, Проект 2: Подобряване на материалната база при медицинско обслужване на спешни случаи - оборудване със съвременен реанимобил 1 реанимобил, МЗ,

13 Проект 3: Частни Разширяване на СП"Общински аптеки" ЕООД 2 аптеки, СП"Общински аптеки" ЕООД ЦЕЛ 4: Удовлетворяване на духовните, културни и спортни потребности на гражданите Осъвременяване на материалната база в средищата за духовно развитие и насърчаване на самодейността Проект 1: Разработване на проекти за домове на културата в населени места 2 проекта, 6000 МКТ, Проект 2: Изграждане на спортни центрове в населени места 3центъра, МКТ, Проект 3: Сформиране на самодейни колективи по интереси към всеки дом. 6 колектива, Читалища Проект 4: Установяване на партньорски отношения с община от съседна Румъния и осъществяване на културен обмен. 6 срещи, 300 участници 2006 Читалища

14 Частни ЦЕЛ 5: Постигане на хармонични отношения в съжителството с ромската общност в съответствие с изискванията на европейските политики Развитие на човешките ресурси сред ромската общност Проект 1: Разработване на стратегия за ограмотяване, квалификация и интеграция на ромската общност. 1 стратегия, 2349 роми до 2015 г Проект 2: Изграждане на дневен център за обучение и култура 1център, 2349 роми

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40; e_mail:bor

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40;   e_mail:bor изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG 000614856 ' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu 1 2 Име на проекта Оптимизирана система по

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат година Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съгражд

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат година Приоритетите ми за управление са: икономика, за моите съгражд ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат 2015 2019 година Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съграждани" и "инфраструктура и благоустрояване". Те ще бъдат

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно