Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc"

Препис

1 Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които се обучават в специалните училища за деца с увреден слух. В основата на обучението по музикални стимулациии е активирането на съхранените анализатори на децата с увреден слух и най-вече- на остатъчния слух и осезанието. Фокусът е насочен към музикалния ритъм и темп. Това е от изключително значение при децата със слухов дефицит, тъй като формираните умения, в рамките на този предмет, индиректно служат като база за усвояване на речевия ритъм,темп и интонация, които са сериозно предизвикателство при овладянето на словесната реч. Наред с това заложените умения, които се отработват, са пряко свързани с модулирането на гласа и изграждането на навици за правилно речево дишане. Това са основни раздели от работата върху произношението при слухов дефицит. Спецификата на предмета Музикални стимулации се интегрира с учебното съдържание и по други предмети.осъществяват се връзки по отношение на логическото мислене и аналитичните умения с предмета Математика, развитие и обогатяване на речта-с Български език и литература и Развитие на речта, запознаване с различни изразни средства на изкуствата-изобразително изкуство, обогатяване знанията на традициите на народа ни-околен свят, Човекът и обществото, развитие на двигателната култура - Фонетична ритмика и моторика, Физическо възпитание и спорт, възпитаване в толерантност като елемент от гражданското образование. В структурно отношение програмата е подчинена на концентричния метод, според който определени теми се повтарят през учебните години като тяхното съдържание се

2 разширява и усложнява. Наред с тях се добавят и нови, логически свързани с уменията и знанията, които децата следва да усвояват. Програмата предполага учениците да получат знания за : основни жанрови особености: песен /с мимика и жест/, танц, марш; елементите на музикалната изразност: ритъм, темпо, динамика, характер /запознаване чрез практически дейности/; възпроизвеждане на ритмични съпроводи; изпълнение и импровизация на танцови движения. Препоръчително разпределение на седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет по музикални стимулации е 2 и с не повече от 4 учебни часа седмично. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО формиране на интерес към музикалните занятия; създаване на умение за слушане, възприемане и усещане на музиката; формиране на умения за изпълнителска дейност; създаване на музикално-двигателни образи; формиране на умение за ориентирене в пространството и хармонично движение заедно с другите; изработване на умение за започване и завършване на движение; развитие на слуховата перцепция у учениците с увреден слух; формиране и развитие на метроритмично чувство; формиране и развитие на слушателски /според степента на слухозагубата/ и изпълнителски / с движения /умения; балансирано развитие на интелектуалния и емоционалния потенциал на слухоувредените ученици; формиране на умения за музикални метроритмични импровизации; ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО В ПЕРИОДА І - ІV клас обработване, съхраняване и използване постъпващата по слухово-зрителен и слухов път звукова информация;

3 развитие на наличния слухов потенциал; изграждане на умения за баланс, ритъм и координация; формиране на сензорни и моторни умения; стимулиране на умствените способности за запаметяване, внимание, вокален контрол; дискриминация на звукове, шум, говор; слухо-зрителна и слухова перцепция на темпо, метроритъм и динамика; относително точно възпроизвеждане на интонацията, метроритъма и установеното темпо; изразяване на отношение към характера на изпълняваните песни; разпознаване по слух и чрез тактилни усещания кратки и дълги тонови трайности и свързването им с графично изображение, съотнасянето им към съответни срички в кратки текстове; формиране на умения за естествена фонация; усвояване на умения за поемане на дъх преди започване на песента; правилно разпределение на издишната струя до края на музикалната фраза, на базата на по-дълга фаза на издишване; правилна артикулация на изпълнявания текст; синхронизиране на изговора на текста с другите участници при колективно изпълнение на песен; стимулиране желанието за пресъздаване на характера на изпълняваните песни с фациална мимика и соматични движения. Проверката и оценката на резултатите от обучението могат да се осъществяват по разнообразни начини: текуща проверка и оценка, която се извършва в процеса на ежедневната работа в хода на уроците по музикални стимулации като качествен показател; годишна проверка и оценка, чрез която се регистрират обемът и качеството на усвоените знания и умения се изразява чрез качествен показател за І клас и качествен и количествен показател за ІІ, ІІІ и ІV клас.

4 При оценяване на учениците да се взема под внимание развитието на способностите, интереса и мотивацията за участие в работата. Обучението по музикални стимулации се осъществява под формата на уроци. В рамките на урочната дейност могат да се прилагат разнообразни форми на работа: фронтална работа с малък учител, работа по групи, работа по двойки, самостоятелна работа. Чрез тях се реализират комуникативните модели- учител-ученик; ученик-ученик; учител-ученик-ученик, а също така чрез индивидуалната работа се повишава самостоятелността на учениците и се прилага диференцираният подход. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Възприемане на звук, шум, говор. 2. Идентифициране на звукове. - идентифициране на звук от музикални инструменти. - идентифициране на звук от немузикални инструменти. 3. Шумовете и звуците в заобикалящия ни свят начални знания и умения. 4. Реч и музика. 5. Стимулиране на възможности. 6. Усещане за поза и движение. 7. Ориентация и диференциране на ляво и дясно. 8. Двувременен метрум-марш-разпознаване. 9. Тривременен метрум-валс разпознаване. 10. Марш-валс: съпоставка на метрумите. 11. Кратки и дълги тонови трайности. 12. Наблюдение на различни тонови трайности. 13. Динамика на музикалната творба. 14. Темпо на музикалната творба. 15. Характер на музикалната творба. 16. Съпровод с детски музикални инструменти/. 17. Импровизиране на танцови движения. 18. Концерт от любими песни.

5 19. Музикални инструменти-пиано, акордеон. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ възпроизвеждане на задължителните изучени песни; отразяване чрез двигателни движения на метричната група; отразяване чрез движение на ръката височината на тоновете; разпознаване на различни танци /валс, марш, хора/; разпознаване тембъра на различни музикални инструменти /пиано, акордеон и др./; импровизиране на съпровод на песен с детски музикални инструменти. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ ЗА ВТОРИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Идентифициране на звуци. - идентифициране на звук от музикални инструменти. - идентифициране на звук от немузикални инструменти. 2. Шумовете и звуците в заобикалящия ни свят-съпоставяне, различаване. 3. Реч и музика. 4. Разпознавне на двуделен неравноделен метрум-размер5/8. 5. Разпознаване на триделен неравноделен метрум-размер7/8. 6. Двуделен и триделен неравноделен метрум съпоставка на метрумите. 7. Право хоро /разучаване/. Тонови трайности /графичен вариант. 8. Тонови трайности /графичен вариант/. 9. Динамика. 10. Темпо. 11. Характер на музикалната творба. 12. Съпровод с детски музикални инструменти. 13. Ръченица /разучаване/.

6 14. Съпровод с детски музикални и ударни инструменти/. 15. Импровизиране на танцови движения. 16. Музикални инструменти-видове добавени. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ възпроизвеждане на задължителните изучени песни; ориентиране в жанровото разнообразие на музикалните творби; отразяване чрез двигателни движения на метричната група; отразяване чрез движение на ръката височината на тоновете; импровизиране на съпровод на песен с детски музикални инструменти; осъзнаване и сравняване на темпото и динамиката на музикалните произведения. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ ЗА ТРЕТИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛНИЕ 1. Идентифициране на звукове. идентифициране на звук от музикални инструменти. - идентифициране на звук от немузикални инструменти. 2. Шумовете и звуците в заобикалящия ни свят дискриминация. 3. Реч и музика. 4. Песни с мимика и жест. 5. Ритмичен съпровод на песни. 6. Темпо, динамика, характер на музикална творба. 7. Еднаквост и различия в музикалната творба. 8. Равноделни метруми 2/4 и ¾ и 4/4-съпоставка. 9. Неравноделни метруми 5/8 и 7/8 съпоставка. 10. Такт и тактова черта. 11. Тонови трайности и графичното им изобразяване с ноти от първа октава/зрително възприемане, без вокално изпълнение/. 12. Български народни обичаи.

7 13. Коледарски и лазарски народни песни. 14. Ръченица. 15. Импровизиране на танцови движения. 16. Концерт от любими песни. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ възпроизвеждане на задължителните изучени песни; ориентиране в жанровото разнообразие на музикалните творби; определяне характера на музиката /весела, тъжна и т.н./; отразяване чрез двигателни движения на метричната група; отразяване чрез движение на ръката височината на тоновете; импровизиране на съпровод на песен с детски музикални инструменти; запознаване с различни народни обичаи /коледуване, лазаруване и т.н./. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Слушане на музика. 2. Музиката около нас. 3. Реч и музика. 4. Ритмичен съпровод с чинели. 5. Ритмичен съпровод с триангел. 6. Ритмичен съпровод с ксилофон. 7. Ритмичен съпровод с барабанче. 8. Ритмичен съпровод с кастанети изпълняване на детски музикални инструменти. 9. Песни с жестов съпровод. 10. Музикални инструменти. 11. Импровизиране на танцови движения. 12. Народна музика.

8 13. Звукоизобразителност в музиката. 14. Концерт от любими песни. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ възпроизвеждане на задължителните изучени песни; ориентиране в жанровото разнообразие на музикалните творби; определяне характера на музиката /весела, тъжна и т.н./; отразяване чрез двигателни движения на метричната група; отразяване чрез движение на ръката височината на тоновете; разпознаване тембъра на различни музикални инструменти /гайда, пиано и др./; импровизиране на съпровод на песен с детски музикални инструменти; осъзнаване и сравняване на темпото и динамиката на музикалните произведения.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - 3. MOTORIKA.doc

Microsoft Word - 3. MOTORIKA.doc Приложение 3 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МОТОРИКА ЗА ДЕЦА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от подготвителен до IV

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София 2 Доц. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, автор, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление, 2017 г

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Изграждане на основите на музикалното развитие на учениците

Подробно

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА ... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА Утвърждавам:... Директор: (име и фамилия) Уроци за

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Висша нервна дейност

Висша нервна дейност В нервната система непрекъснато постъпва поток от информация от външната среда и от тялото. В зависимост от това колко сложни са ответните реакции на постъпилите дразнения, обработването им става в различни

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/8.06.018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICAL-RISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO TRAINING Elizabet O. Ma

THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICAL-RISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO TRAINING Elizabet O. Ma THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICAL-RISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO TRAINING Elizabet O. Madzhayan ABSTRACT: The report examines problems concerning

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1447/ 18.09.2006 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура в XI и XII

Подробно

kniga_daskal_4klas_muzika.indd

kniga_daskal_4klas_muzika.indd МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Толедова Любомира Христова Пепа Запрянова МУЗИКА 4. КЛАС общообразователна подготовка КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Иванова Толедова

Подробно

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ

Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВ Приложение 4 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА XII КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте

РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І ІV клас за присъждане на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно