doklad_plan 2016

Размер: px
Започни от страница:

Download "doklad_plan 2016"

Препис

1 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация, логопедична помощ, информиране и обучение, специализирани медицински грижи, психологична подкрепа, музикотерапия, социално включване. Седмична грижа. Консултиране, рехабилитация, логопедична помощ, през 2016 налична ДДД с. Васил Друмев, община налична ДДД Извършени са всички действия от страна на Община. а на заведението е увеличен от 10 на 25 места. 1

2 3 Дневен център за възрастни хора с 4 Дневен център за възрастни хора с 5 Дневен център за стари хора 6 Дневен център за възрастни хора с със информиране и обучение, специализирани медицински грижи. Дневна грижа, социална/медицинска рехабилитация, социално-правно консултиране, обучение в готварски умения и умения за независим живот, музико- и арттерапия, информиране и обучение, специализирани медицински грижи. Дневна грижа, индивидуални и групови консултации по медикосоциални проблеми, правно консултиране, здравна профилактика Седмична грижа. Консултиране, рехабилитация, логопедична помощ, през 2016 налична ДДД с. Друмево н с Решение 365 по протокол 20 от на ОбС с. Панайот Волов с. Васил Друмев, община н с Решение 387 по протокол 21 от на ОбС н предвидена за Извършени са всички действия от страна на Община. Не е осигурено финансиране от държавния бюджет за разкриване на та Извършени са всички действия от страна на Община. Не е осигурено финансиране от държавния бюджет за разкриване на та 20 0 ДДД Извършени са всички действия от страна на Община. Не е получена заповед от Изпълнителния директор на 2

3 през 2016 седмична грижа информиране и обучение, специализирани медицински грижи. разкриване в Стратегия за развитие на социалните услуги в Община за периода Агенцията за социално подпомагане за разкриване на та 7 Център за обществена подкрепа Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители; семейно планиране, подготовка за родителстване, работа на ниво родилен дом; превенция на изоставянето; консултиране и подкрепа Налична Увеличен капацитет с Решение 100 по протокол 8 от на ОбС ДДД Извършени са всички действия от страна на Община. Не е осигурено финансиране от държавния бюджет за увеличаване на капацитета 3

4 8 Център за обществена подкрепа 9 Център за работа с деца на улицата на деца с противообществени прояви, подготовка за изслушване на деца, участници в съдебни процедури, семейна медиация и семейно консултиране при кризи Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, ползващи услуги от резидентен тип и тяхната подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация, превенция свързана с отпадане на деца от училище и деца в риск Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца н с Решение 578 по протокол 31 от на ОбС през В рамките на единния стандарт Извършени са всички действия от страна на Община. Не е получена заповед от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за разкриване на та налична ДДД 4

5 10 Звено Майка и бебе 11 Център за социална рехабилитация и интеграция 12 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с физически Социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа; временен престой, подкрепа и грижа до 6 месеца. Осигуряване на психологическа и мотивационна подкрепа за преодоляване на социалната изолация на хората с ; подкрепа за социално и трудово включване; стимулиране на активност за жизнена адаптация и водене на самостоятелен начин на живот; подкрепа в изграждането на умения по комуникативност и мобилност; повишаване на информираността и компетентността; обучение в различни умения; социално-правни през 2016 налична 6 6 ДДД налична ДДД налична ДДД 13 Център за налична ДДД 5

6 през 2016 социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни 14 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от рискови групи 15 Домашен социален патронаж консултации; социална и медицинска рехабилитация; занимания по интереси в различни клубове. Превенция на социалното изключване на деца от рискови групи; осигуряване на достъп до социални ресурси; развиване на умения за живот и превенция на рисково поведение; подкрепа за развитие на личностово развитие и способности на децата; развитие на умения за самостоятелен живот; консултиране и подкрепа; мобилна работа в етнически обособени квартали Доставка на храна; обгрижване в дома, консултации, налична ДДД с. Царев брод/ община налична 400 От които 80 лица, 400 От които 80 лица, Местна дейност 6

7 през 2016 посредничество, помощ в домакинството и др. получаващи грижи за личната и жилищна хигиена получаващи грижи за личната и жилищна хигиена 16 Обществена трапезария Предоставяне на обедно хранене на лица, изпаднали в безпомощност, поради липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотни стари хора и инвалиди, получаващи минимални пенсии; скитащи и безпризорни лица налична Местна дейност, проект Обществени трапезарии от Фонд Социална закрила и по проект Осигуряване на топъл обяд в община финансиран от Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица по ОП за храни и/или основно материално подпомагане 7

8 през Семейноконсултативен център Мобилна работа с цел идентифициране на рискови семейства и деца; Превенция, социална подкрепа, посредничество, придружаване и консултиране; Здравни консултации, вкл. посредничество за допълване на пропуснати имунизации на децата; здравно и сексуално образние; Семейно планиране; Подкрепа за осигуряване на проследена бременност налична, за разкриване като държавноделегирана дейност по проект Семейство за всяко дете 18 Общностен център за деца и семейства Услуги за деца от 0 до 7 години и техните родители чрез Център за ранно детско развитие, формиране и развитие на родителски умения; Предлагани услуги: ранна интервенция на та и индивидуална педагогическа подкрепа. н 60 деца 50 родители 35 деца 25 родители по Проект за Ранно детско развитие по ОП Развитие на човешките ресурси Услугата Център за ранно детско развитие стартира на Има реално изпълнение за 1 месец. 8

9 19 Наблюдавано жилище 20 Защитено жилище за лица с психични разстройства 21 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 1 22 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 2 23 Център за временно настаняване Подкрепа след извеждане на младежи от СИ, както и за младежи в риск ; изграждане на умения за самостоятелен живот, кариерно консултиране и посредничество за намиране на работа. Предоставяне на подслон и ежедневни грижи за възрастни с психични разстройства в среда, близка до семейната Подслон и ежедневни грижи за деца и младежи, изведени от СИ или в риск Подслон и ежедневни грижи за деца и младежи, изведени от СИ или в риск Предоставяне на подслон и задоволяване на ежедневните потребности на потребителите за срок през 2016 налична 6 6 ДДД с. Царев брод налична 8 8 ДДД налична ДДД налична ДДД н с Решение 50 по протокол 15 0 ДДД Извършени са всички действия от страна на Община. Не е осигурено финансиране от държавния бюджет за разкриване на та 9

10 през Кризисен център за деца 25 Кризисен център за деца и жени, жертва на насилие не повече от 3 месеца в рамките на календарната година Комплекс от социални услуги за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца; оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социалнопсихологическа помощ; мобилна работа за кризисна интервенция Комплекс от социални услуги за деца и жени, пострадали от насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца; оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на 6 от налична ДДД н за планиране като ДДД 6 0 ДДД Предстои стартиране на дейностите по разкриване на та. 10

11 през Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 27 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 28 Дом за стари хора 29 Дом за възрастни хора с умствена ежедневните потребности и правно консултиране или социалнопсихологическа помощ; мобилна работа за кризисна интервенция Подслон и ежедневни грижи за деца и младежи с, изведени от СИ или в риск Подслон и ежедневни грижи за деца и младежи без, изведени от СИ или в риск Институционална грижа постоянно 24-часово обгрижване, подслон, задоволяване на ежедневните потребности, медицинско и социално обслужване Институционална грижа постоянно 24-часово налична 2 * 12 2 * 12+2 места за спешно настаняване на деца от общността налична места за спешно настаняване на деца от общността ДДД ДДД налична ДДД с. Лозево налична ДДД 11

12 през 2016 изостаналост 30 Дом за деца, лишени от родителски грижи Детелина 31 Реализиране на дейности по приемна грижа 32 Кандидатстване и реализиране на програми и проекти за обгрижване, подслон, задоволяване на ежедневните потребности, медицинско и социално обслужване Институционална грижа с постоянно 24-часово обгрижване, подслон, задоволяване на ежедневните потребности; образтелни услуги и подкрепа; Форми на дневна и седмична грижа Консултиране, обучение на кандидати за приемни родители; подкрепа на приемни семейства за развиване на родителски капацитет; информационни кампании Осигуряване на качествена грижа в домашна среда на лица с за постигане 28 0 Считано от ДДЛРГ Детелина е закрит със заповед на изпълнителния директор на АСП налична по проект Приеми ме 2015 по ОП РЧР община налична по проекти ОП РЧР в рамките на проекта Проект Подкрепа за независим живот, стартирал на Преизпълнение с 48 %. 12

13 през 2016 предоставяне на почасови грижи в семейна среда на социалната и здравната им адаптивност. Включват се три вида услуги: - личен асистент; - домашен помощник; -интегрирани услуги; 33 Развиване на целеви общински политики и мерки за социално включване на хората с 34 Обществени кампании за повишаване информираностт а, превенция на социалното изключване Съвместни дейности на общинска администрация и Дирекция Бюро по труда за реализиране на програми за заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за безработни лица и лица с Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреби и експлоатация налична по Национални и Оперативни програми; Бюро по труда; В процес на реализация Смесено финансиране, в рамките на утвърдения бюджет на структурите 35 Развитие на междусекторно Сътрудничество с общините Хитрино и налична Смесено финансиране, в рамките на утвърдения 13

14 през 2016 сътрудничество и междуобщински партньорства в социалните услуги Венец за предоставяне на социални услуги в общността Семейноконсултативен център. Организиране и провеждане на срещи и обменни посещения между съседни общини и социални структури за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи бюджет на структурите Изготвен от Екип от Дирекция Социална политика и здравеопазване при Община март

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

Folie 1

Folie 1 SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ Дом, семейство и бъдеще за всяко дете : Осигурява грижа в семеен тип среда за деца, които израстват извън родното семейство Подкрепя деца в риск и техните семейства Осъществява

Подробно