MergedFile

Размер: px
Започни от страница:

Download "MergedFile"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен,,доктор по професионално направление 4.2.,,Химически науки, (Физикохимия) на тема:,, Моделиране на оксидни филми върху конструктивни материали във високотемпературни електролити Автор на дисертационния труд: инж. Аюб Алами, катедра,,физикохимия, ХТМУ научен ръководител: проф. дхн Мартин Божинов, катедра,,физикохимия, ХТМУ Рецензент : доц. д-р Ангелина Константинова Попова, катедра,,физикохимия, ХТМУ, член на научно жури със заповед на Ректора на ХТМУ от /р-ох Кратки биографични данни. Инж. Аюб Алами е роден на г. в гр. Казабланка, Кралство Мароко. Средното си образование завършва в Мароко, лицей,,улед Хриз, специалност- Математически науки. През 2007 г. постъпва като редовен студент в ХТМУ, специалност,,индустриална химия (с преподаване на френски език). Той е отличен студент. През 2011 г. завършва висшето си образование с образователно-квалификационна степен,,магистър и среден общ успех от курса на обучение Отличен (5.89). През 2012 г. е зачислен за редовна платена докторантура по научната специалност 4.2.Химически науки (Физикохимия) с научен ръководител проф. дхн Мартин Божинов (Заповед Р.ФХ- 68/ г.). Издържал е успешно изпитите по научната специалност на докторантурата, както и изпит по широкопрофилната дисциплина,, Съвременни методи в теоретичната химия, 1

2 специализиращата дисциплина,,процеси на междуфазовата граница метал/електролит и по френски език. Отчислен е с право на защита на г (със заповед на Ректора Р- ОХ-164/ г.). Дисертационния труд е обсъден на катедрен съвет на катедра,,физикохимия на г. и е взето решение за готовност за защита пред научно жури. Горе изложеното показва, че процедурата по обучение и провеждане на научното изследване са в съответствие с изискванията на нормативната база. В настоящия момент работи в агенция,,ембедком Инженеринг, където се занимава с моделиране на спирачни системи за авиацията и биомимикрия. Освен това е преподавал физикохимия и математика във Френския лицей,,виктор Юго в София. Бил и хоноруван преподавател в катедра,,физикохимия на студентите от френската специалност. 2. Актуалност на разработвания проблем. Корозията на металите е един от глобалните проблеми на човечеството. Огромни са загубите, които тя нанася върху икономиката на всяка страна. Загубите са преки (стойност на загубения вследствие корозията метал, стойност на заменяемите метални детайли, ремонти, разходи за защита от корозия и др.) и косвени (престои, аварии, нарушения на технологичния процес, в обема и качеството на продукцията). Съществени са и екологичните аспекти на проблема. Това определя голямото внимание, което се обръща на методите за борба с корозията, тяхното непрекъснато усъвършенстване и развитие. Особено значим проблем е корозията при експлоатацията на атомните електроцентрали. В тази връзка се извършват целенасочени усилия за оптимизиране в антикорозионно отношение както на химичния състав на топлоносителите, така и на използваните материали. В дисертацията са разгледани два вида реактори реактор с вода под налягане и реактор с кипящ слой. За първия вид реактори са характерни първи контур, втори контур и охлаждаща система (първи контур съдържа реактор, в който става изгаряне на радиоактивното вещество и получената топлина изпарява водата, получават се пари, които влизат във втория контур и задвижва намиращата се в него турбина, механичната енергия от турбината се конвертира в електрична посредством алтернатор; парите от втория контур постъпват за охлаждане в автономна охлаждаща система, често с речна вода). При реакторите с кипящ слой има само един контур и автономна охлаждаща 2

3 система (този контур се казва течност-пара, водата в него кипи вследствие на загряването; получената пара движи турбината). В първи контур и помощните вериги на ядрените реактори върху повърхностите, които са в контакт с топлоносителя се формират различни оксиди и се отделят течнофазни корозионни продукти. Те обуславят явления, които засягат работата и поддръжката на реактора. Първият проблем е следствие от отлагането на частици и блокиране на неутроноадсорбиращия бор върху горивото - това влияе върху неутронния поток и променя мощността на реактора. Вторият проблем касае активирането на корозионните продукти, които преминават през ядрото на реактора и водят до увеличаване на еквивалентната доза на йонизиращо излъчване на персонала. Трети проблем е опасността от корозионно напукване под напрежение това е вид локална корозия със сериозни щети, засягаща почти всички отрасли на тежката промишленост. Мониторинга на корозионното напукване под напрежение понякога изисква и допълнителни спирания на централата със съответните разходи. Оптимизирането на спиранията от своя страна предполага добро познаване на този корозионен проблем. Всичко това показва, че темата на дисертационния труд е с висока степен на актуалност както в научен, така и научно-приложен аспект. В тази връзка е поставената цел на дисертационния труд задълбочаване на познанията за механизмите, лежащи в основата на общата и локална корозия на конструктивните материали в атомните електроцентрали и усъвършенстване в количествено отношение на предвиждащата способност на процедурите за моделиране на реакциите в оксидните слоеве и на междуфазовите граници със субстрата и корозионната среда (охлаждаща течност). За постигането й се използва комбинация от подходящи in-situ и ex-situ техники за охарактеризиране. 3. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите. Дисертационният труд съдържа 114 страници основен текст и приложение от 7 страници с изнесен в края текст под фигурите, заглавие на таблиците, използвани съкращения и легенда със символите. Показани са 65 фигури и 18 таблици. Литературният обзор съдържа 101 източника. Техният обхват е предпоставка за успешно теоретично 3

4 проучване. Основните раздели са: увод, в който се поставя проблема и се аргументира неговата актуалност. Във вторият раздел е направен пространен и задълбочен анализ на литературните източници, касаещи тематиката. Той показва много добро познаване на състоянието на проблемите от корозионно естество в атомните електроцентрали. Това включва конструктивните материали в ядрените централи и конкретно неръждаемата сплав АISI 304, нейната структура, морфология и състав на оксидните филми върху повърхността й; характеризирането на този оксиден слой с различни техники. Разгледано е влиянието на състоянието на повърхността (в случай на електрополиране) върху скоростта на корозия. Обърнато е внимание на влиянието окислително-редукционната способност на корозионната среда чрез редокс потенциала върху дебелината на формираните оксидни слоеве и количеството на хром и никел в различните части на слоя. Разгледано е влиянието на проводимостта на топлоносителя. Обърнато е внимание на онечистванията от сулфати, нитрати, хромати, хлориди и др. в охлаждащата течност в първи и втори контур и тяхната роля в корозионния процес. Разгледани са девет съществуващи модела, описващи растежа на оксидните слоеве върху конструктивни материали и разтварянето на метала през слоя с акцент върху тяхната способност да прогнозират по количествен начин растежа и еволюцията на структурата на филмите. Всяка част от това задълбочено научно проучване завършва с изводи на базата на критичното интерпретиране на състоянието на проблемите. Това е доказателство за много добрата теоретична подготовка на докторанта и спосонбостта му да разкрива проблемни области. Изходната изследователска задача е изпълнена успешно. Оценявам положително дефинираната цел на дисертационния труд. За нейното реализиране е предвидено изпълнението на три ясно формулирани задачи. Към тяхното изпълнение се пристъпва в следващите части на дисертацият. Третият раздел на дисертацията описва подробно версията на модела на смесена проводимост преди настоящия труд и подобренията, внесени в модела в рамките на настоящия труд. Разработен е нов количествен подход към кинетиката на растеж на външния слой на оксида. Той е основан на предположението, че последния се формира при реакция на водата с катионите, пренасяни през междувъзловите места в кристалната решетка на вътрешния подслой. Друго, не по-малко съществено подобрение е 4

5 предлагането на процедура за оценка на състава и дебелината на преходния слой между границата сплав/вътрешен слой и обема на сплавта. Важен момент в потвърждаването на модела, описващ електрохимичния процес, е количественото сравняване на изведените уравнения, обобщени в трансфер функцията на системата сплав/оксид/електролит с експериментални данни, получени чрез независим метод на електрохимична импедансна спектроскопия. Това е направено и получените резултати са много добри, моделът адекватно и количествено описва предположените процеси. Четвъртият раздел сумира резултатите от изследването на чувствителността на кинетични и транспортни параметри на предложения модел, описващи състава на два типа оксидни слоя формирани върху две сплави 304 неръждаема стомана и 690 никелова сплав. Слоевете са формирани при висока температура в симулирани топлоносители на първи и втори контур. Направено е количествено сравняване на уравненията на модела с експериментално получени чрез независимо XPS изследване на профили на оксиди в дълбочина. Пети раздел разглежда влиянието на разтворения сулфат и водород (получен от разлагането на водороден пероксид и продухване на системата при т.нар. водороден водохимичен режим) върху състава, електричните и електрохимични свойства на оксиди върху неръждаема стомана в чиста вода при висока температура. Изпитана е способността на предложения в дисертацията усъвършенстван модел на смесена проводимост да описва количествено процесите на междуфазовите граници в оксидните филми и горе описаните системи при тези конкретни условия. Предвижданията на модела са сравнени с експериментални данни от независима електрохимична импедансна спектроскопия и това е дало възможност за оценяване на кинетични параметри в зависимост от времето на окисление в съответните елекртолити. Направено е и допълнително количествено сравняване на решенията на уравненията за растежа и състава на вътрешния и външния оксиден слой с експериментални резултати от ex-situ характеризиране с Auger електронна спектроскопия (AES) на профилите в дълбочина за оценка на дебелината и състава на оксидния филм. Този раздел решава и една от целите на дисертацията, а именно, че намерените корелации при горните условия на средата могат да се използват като индикатор за податлиостта на материала към локална корозия (корозионно напукване под напрежение). 5

6 Считам, че експерименталните резултати и симулации са представни и обсъдени коректно и компетентно. Дисертацията завършва с адекватни ясно формулирани изводи и основни приноси. Оценявам положително, че текстът в изложението доказва изпълнението на поставените изследователски цели и задачи. 4. Оценка на съответствието между автореферата и дисертационния труд. Авторефератът съответства по съдържание на дисертацията. В него липсва литературният обзор, но са дадени изводите от него. Това е обяснимо от гледна точка на изискванията за неговия обем. 5. Характеристика и оценка на приносите на дисертационния труд. Дисертационният труд представлява актуално, комплексно и завършено научно изследване, допринасящо за задълбочаване на познанията за механизмите, лежащи в основата на общата и локална корозии на конструктивните материали в атомните електроцентрали. Напълно съм съгласна с посочените от докторанта приноси. Достоверността им е безспорна. Приносите имат както научен, така и научно-приложен характер. В дисертацията са посочени четири приноса, които в голяма степен съответстват на получените резултати и могат да се класифицират като доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми и теории. Те обогатяват съществено научни познания в една много сложна област, а многофакторния анализ на корозионните процеси води до съществен приложен резултат. Накратко, бих обърнала специално внимание на следните от тях: Внесено е съществено подобрение в съществуващия модел за смесена проводимост с прилагане на нов, количествен подход към растежа на външния оксиден слой. Предложена е процедура за оценка на дифузионните коефициенти и дебелина на преходния слой в металния субстрат при растежа на оксида. Тази процедура е количествено проверена. Проведено е изследване на чувствителността на модела, което дава възможност за определяне на ключови за растежа на вътрешния слой параметри, 6

7 свързани с генериране и транспорт на хромени катионни ваканции и интензитет на електричното поле. Като особено значим принос с научно-приложен характер бих изтъкнала разработената на базата на усъвършенствания модел изчислителна процедура, възпроизвеждаща количествено както in-situ импедансни спектри на фазовите граници, така и ex-situ резултати за дебелината и състава на оксида от техники за повърхностен анализ (XPS и Auger спектроскопия). Това дава възможност моделът да се използва като електрохимичен модул, корелиращ податливостта на материала към корозионно напукване под напрежение както в ядрените реактори, така и в други сфери на тежката промишленост. Без съмнение, представените в дисертационния труд резултати и приноси са лично дело на докторанта, постигнати под компетентното ръководства на научния му ръководител. Считам, че представената разработката е от голяма значимост за науката и практиката. 6. Мнение за публикациите на докторанта по темата на дисертационния труд. Представен е списък от четири публикации по дисертацията. Той се състои от една излязла статия в Journal of Solid State Electrochemistry, с импакт фактор 2, 316 и една изпратена статия в Bulg. Chem. Comm. Освен това докторантът е участвал в една национална конференция и в научната постерна сесия за млади учени и студенти на ХТМУ. Статията в Journal of Solid State Electrochemistry е достатъчно красноречиво доказателство за научните постижения на дисертацията. Наукометричните показатели отговарят на изискванията на ЗРАС и съответния Правилник за приложението му на ХТМУ. 7. Критични бележки и коментари. Нямам критични бележки към дисертацията. Като препоръка смятам, че би било добре да се акцентира върху добрата възпроизводимост на резултатите, което е косвено маркирано в дисертацията. Интересна насока за бъдещи изследвания ще бъде приложението на усъвършенствания модел за други материали. Има пропуски в списъка с 7

8

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на тема Молекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуид, предст

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на тема Молекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуид, предст Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на тема Молекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуид, представен за присъждане на образователната и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно