Microsoft Word - E_Paspalanova

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - E_Paspalanova"

Препис

1 Вх. ЧР / г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева за участие в конкурс за ПРОФЕСОР по професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и творчеството). Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 37 от 4 май 2018г. За участие в този конкурс са постъпили документи на един кандидат: Катя Георгиева Стойчева, доцент в Департамент Психология в Институт за изследване на човека и населението при БАН. Участието на доц. Катя Стойчева в този конкурс е естествена, и напълно обоснована от научната й продукция, стъпка в професионалното й развитие като преподавател и изследовател. След придобиване на диплома за Кандидат на психологическите науки през 1993г. тя работи последователно като научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института по психология при БАН и през 2004г. се хабилитира. От тогава работи на щат като доцент в Института по психология при БАН до 2007 и в Институт за изследване на човека и населението (департамент Психология) при БАН от март 2018г. Същевременно Катя Стойчева работи и в областта на образованието: от 1984г. в средното образование като учител по психология и Психолог в лаборатория към Столичния съвет за народна просвета, а от 1992г. в сферата на висшето образование като хоноруван преподавател в Нов български университет. За целите на преподавателската работа тя е разработила 9 лекционни курсове на

2 български и английски език за бакалавърски и магистърски програми (5 от тях след 2004г.). Осъществява научно ръководство на дипломни работи и изследователски проекти на студентите като за тази си работа получава много високи оценки от тях и от колегите от Департамента по Когнитивна наука и психология при НБУ. От началото на своята професионална кариера до момента Катя Стойчева е участвала (като ръководител и член на екипит, като експерт или като консултант) в редица национални и международни програми и проекти центрирани тематично около проблема за креативността. Била е стипендиант на научната програма на НАТО, на фондация Йохан Якобс и на Холандския институт за академични изследвания. Резултатите от изследователската й работа са представени в 2 книги, 6 глави от книги, 1 студия, 6 методически пособия, 38 статии в списания и сборници както и в доклади на национални и международни конференции и конгреси. За участието си в този конкурс Катя Стойчева се представя с: 1 монография (издадена след заемането на длъжност доцент ); 1 методическо пособие; 6 статии в списания и сборници; 8 публикувани доклади в сборници с материали от научни конгреси и конференции; 11 доклади на български и английски език представени на национални и международни конференции и конгреси; редакторство на 2 публикации; 6 научно-популярни публикации. Продуктивните научни търсения на кандидатката са основно в две области - творчество (процес, мотивация и методология на изследване) и личност (главно характеристиката толерантност към неопределеност).

3 Теоретичното и емпирично изследване на едно сечение между тези области в крайна сметка води до няколко значими резултати. На първо място обогатява се познанието ни за участието на личностовите особености (толерантност към неопределеност, потребност от постижение, Аз-образ, равнище на самооценка) в процеса на творческата мотивация. Намерени са интересни нови емпирични факти относно участието на толерантността към неопределеност при творческото решаване на проблеми. Разширява се използването на концепта толерантност към неопределеност при анализа на поведението в работна среда. На второ място съществен принос в разработките на кандидатката представлява разкриването на взаимовръзките на тази личностова особеност със сродни личностови конструкти в контекста на спецификата на поведението на индивида в ситуации на неопределеност и несигурност. В мащабната емпирична изследователска работа, която Катя Стойчева извършва трябва да се отбележи и методологичната й прецизност всички изследвания са проведени с внимателно адаптирани и оригинално разработени и стандартизирани методики. Именно във връзка с това е и следващият принос от нейната работа - методологичен. Сега на разположение на изследователите у нас са 6 нови методики: Българска форма на скалата за творческа мотивация на Пол Торънс; Българска адаптация на въпросника за толерантност към неопределеност на Р. Нортън; Скала за оценка на нагласите към толерантно-нетолерантно поведение; Методика за оценка на предпочитанията към толерантнонетолерантно към неопределеност поведение на работното място; Нова форма на въпросник за изследване на личностовата ригидност; Метод за изследване на конструкта игрова нагласа.

4 Научната продукция на доц. Катя Стойчева несъмнено е много полезен източник на информация за работещите в тези области както и за студентите. Свидетелство за това са данните за библиографските цитирания на нейните публикации общо 110 цитирания (след 2004). Прави впечатление големият брой чуждестранни изследователи, които ползват нейните научни постижения представени в 12 от нейните публикации. Накрая на това становище за научната и преподавателска дейност на Катя Стойчева си позволявам да споделя личните си впечатления от нея като колега. Тя е ерудиран и съвестен в работата си професионалист, отзивчив и добронамерен колега. Смятам, че в нейно лице Институтът за изследване на човека и населението при БАН ще разшири състава си с един изключително надежден сътрудник. Въз основа на изложеното смятам, че научната продукция и преподавателската работа на кандидатката в този конкурс напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността професор. Предлагам на доц. Катя Георгиева Стойчева да се даде академичната длъжност ПРОФЕСОР като призовавам членовете на научното жури да подкрепят това предложение г. Доц. д-р Елена Паспаланова Чрез подписа си тук декларирам и че не съм свързано лице по смисъла на 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с кандидата за заемане на академична длъжност, както и че нямам частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на работата ми като член на журито.

5

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

Microsoft Word - R_Stamatov

Microsoft Word - R_Stamatov Вх. ЧР-01-299/05.09.2018 г. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в Института

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление 3.2. Психология върху научните трудове, представени

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63>

<4D F736F F D20D1F2E0EDEEE2E8F9E520C9EEEDEAE020C1E0EBF2E0E4E6E8E5E2E02E646F63> Становище на доц.д-р Михаил Николов Проданов Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Член на жури, съгласно заповед на Ректора на БСУ-Бургас, УМО- 64/05.12.17г. Конкурс за заемане на

Подробно

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев 1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по Нова и съвременна (Съвременна история) във СУ Свети Климент Охридски Исторически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа

СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа психология по конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранното детство/ обявен от СУ Св.Кл.Охридски с единствен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг върху научни трудове за участие в конкурс

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно