Microsoft Word - V.Vasilev

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - V.Vasilev"

Препис

1 Вх. ЧР / г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 3.2. Психология, по специалност Психология на личността и творчеството, обявен в ДВ бр. 37 от г. за нуждите на Института за изследване на населението и човека - БАН Рецензент: Проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» (проф. напр Психология, научна спец. Обща психология) Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН (ДВ, бр.37 от г. и на интернет-страницата на института за нуждите на секция Психология на личността и методология на психологичното измерване към Департамент Психология ). Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на БАН. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 1

2 1. Общо представяне на получените материали За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: Доц. д-р Катя Георгиева Стойчева от Департамент «Психология» на ИИНЧ БАН. За участие в конкурса кандидатът доц. д-р Катя Стойчева е представила списък от общо 18 заглавия, в т. ч. 16 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 монография (книга) и 1 учебно пособие. Приемат се за рецензиране всички тези научни трудове, тъй като са в тематичния обхват на конкурса. Не се рецензират две съвсем кратки резюмета, чието съдържание почти напълно съвпада с други публикации на авторката. 2. Данни за кандидата След завършването на висшето си образование в спец. Психология на СУ Св. Климент Охридски през 1984 г. Катя Стойчева последователно е работила като учител по психология, психолог в лаборатория за развитие на детски дарования, специалист-психолог в Център за надареност и творчество, специалист, а след това научен сътрудник в секция Когнитивна психологи на Института по психология БАН. През 1993 г. защитава дисертационен труд, а през 2004 г. се хабилитира. От 1992 г. е хоноруван преподавател в департамент Когнитивна наука и психология на Нов Български университет. Доц. д-р Катя Стойчева е натрупала богат и разнообразен професионален опит като изследовател, преподавател и психолог-практик. Успешните й изяви на всяко от тези разнообразни поприща я правят напълно подходящ кандидат в конкурса за академичната длъжност професор в 2

3 департамент Психология на ИИНЧ БАН, като професионалният й опит е адекватен на направлението и специалността на обявения конкурс. 3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата Доц. д-р Катя Стойчева участва в конкурса за професор с научна продукция, включваща общо 18 заглавия; от тях 1 книга (монография), 1 учебно пособие и 16 научни статии, от които 4 са публикувани на английски език 2 в чужбина и 2 в България. Ще прибавя за сведение като доказателство за научната активност на кандидатката и две заглавия резюмета на представени доклади на Международния конгрес по психология в Берлин (2008 г.). Това оценяване на заявената продукция напълно съвпада със самооценката на К. Стойчева, представена в изготвените от самата нея резюмета на основните й публикации. Ще обобщя, че през годините след първата й хабилитация доц. К. Стойчева е продължила изследователската си работа ритмично и последователно, участвала е активно в научния живот на психологическата общност у нас (участвала е във всички сериозни научни форуми на българските психолози), като е съчетавала научната си продуктивност с преподавателската си работа в НБУ (за други преподавателски изяви кандидатката не съобщава). В научната продукция на доц. д-р Катя Стойчева ясно се откроява предпочитана от нея тематична област, в която са диференцирани няколко тематични посоки, които тя разработва години наред. В тази тематика тя е позната като авторитетен, почти доминиращ автор. Това е областта на творчеството, творческото мислене и творческата мотивация, както и 3

4 свързаните с нея проблеми на толерантността/нетолерантността към неопределеност (неопределени ситуации) и личностната ригидност. Към основната тема се отнасят 6 от основните й публикации (включително монография) плюс един доклад от международен форум, на проблема за толерантност към неопределеност са посветени 6 основни публикации и един доклад на международен форум, на личностната ригидност 3 публикации. Известно тематично разнообразие на научната продукция на Катя Стойчева придават две интересни изследвания (и публикации) върху феномена и конструкт игрова нагласа, както и аналитичен коментар към статия на друг автор върху преживяванията при изпитване на болка при сексуален контакт. Всички изброени публикации без колебания следва да бъдат признати за сериозни академични постижения, тъй като напълно покриват съвременните изисквания за психологически изследвания посветени са на сериозни (значими) теми на психологическата наука и проблеми на социалната практика, съдържат добре замислени и умело изпълнени емпирични изследвания с качествени изследователски инструменти; част от разработките включително и обширно методическо пособие са посветени на валидизация, апробиране и усъвършенстване на самите инструменти за емпирични психологически изследания. 4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата Трудно мога да оценя учебно-педагогическата дейност на доц. Катя Стойчева, тъй като нямам поглед върху основната й съставка преподавателската работа; може косвено да се съди, че продължителното й сътрудничество с НБУ свидетелства за високо ниво на преподаване. Методическото пособие, изготвено от К. Стойчева в съавторство, е добър 4

5 образец за учебникарска разработка, тъй като, освен че запознава студентите със стойностна научна теория и свързания с нея изследователски инструмент, съдържа и полезен модел за работа със самия изследователски инструмент създаването му, адаптацията, валидизацията и оценката му, както и уменията при ползването му от младите изследователи или практици. 5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата Научните приноси и постижения на кандидата за академичната длъжност професор Катя Стойчева могат да се групират/организират в няколко тематични направления: - Творческата мотивация на личността: в тази проблематика кандидатът е публикувал 7 научни трудове, в това число книга/монография и методическо помагало. Както поддържаната от К. Стойчева теоретична позиция, така и прилагания в нейните изследвания инструментариум са в духа на теоретичния модел на Пол Торанс. Този модел е представен, популяризиран, теоретично интерпретиран и емпирично верифициран в редица собствени и колективни публикации, в повечето от които К. Стойчева е водещият автор. Тя е разработила (в екип) и българска форма на скалата за творческа мотивация на П. Торанс. Към това тематично направление ще отнесем и емпиричното изследване на връзката на творческата мотивация с толерантността към неопределеност. В тази проблематика Стойчева разкрива някои нови страни и детайли на изследваните феномени; - Личността в неопределени ситуации е темата на 6 от научните публикации на кандидата. Приносните моменти в тях са получените нови факти, потвърждаването на факти, установяването на връзки между изследваните феномени и конструкти. Косвено свидетелство за интереса към тях са 70 цитирания на публикациите на кандидата в тази тематична област. 5

6 Тези два феномена поведението на личността в неопределени ситуации и творческите й нагласи и мотивация са изследвани и съотнесени в условията на поведението в работна среда, като за целта е конструирана и оригинална оценъчна методика, която е приложена под ръководството на К. Стойчева в дипломна разработка (бакалавърска теза) в НБУ; - На темата за игровата нагласа на личността, съотнесена с творчеството, са посветени две разработки, в които са извлечени личностните дескриптори на феномена игрова нагласа и са приложени авторски методики за измерване на индивидуалните и възрастови различия в склонността към игра; - В монографията на К. Стойчева се прилага концепцията на Пол Торанс за творческото мислене като инструмент за психологически анализ на литературно произведение (популярен разказ на Дж. Селинджър). Систематизирано са представени основните моменти в тази концепция, както и различни творчески задачи към тях и така книгата може да служи за образец-модел за прилагане на уменията за творческо мислене в различни сфери на образователната и културната (социалната) практика. Като цяло претенциите за приноси на кандидата за хабилитация са основателни и рецензентът ги приема. 6. Оценка на личния принос на кандидата Няма причини да се съмнявам в личния принос на кандидата в представената продукция, той е зафиксиран в представените декларации, където тя е водещият автор. Катя Стойчева умее да работи в екип и да бъде лидер на авторски екипи. 6

7 7. Бележки и препоръки Нямам критични бележки и препоръки към представените работи, моите препоръки към авторката са да реализира още по-пълно своя професионален потенциал чрез активизиране на публикационната активност, разширяването на тематичния й обхват и предаването на своя изследователски опит на младите чрез подготовка на докторанти. 8. Лични впечатления Нямам многобройни лични контакти с кандидата, впечатленията ми от Катя Стойчева са от нейните изяви в научния печат и инцидентни контакти на научни форуми; тези впечатления като цяло са положителни. ЗАКЛЮЧЕНИЕ След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научноприложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при Института за изследване на населението и човека - БАН да избере доц. д-р Катя Георгиева Стойчева да заеме академичната длъжност професор в професионално направление 3.2. Психология, по специалност Психология на личността и творчеството г. Рецензент:... (Проф. д.пс.н. Веселин Василев) 7

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Microsoft Word - R_Stamatov

Microsoft Word - R_Stamatov Вх. ЧР-01-299/05.09.2018 г. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в Института

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранното детство/ обявен от СУ Св.Кл.Охридски с единствен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева, АМТИИ Пловдив, професор в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа

СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа психология по конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc Рецензия на представените материали от доц. д-р Николай Стоянов Колев за участие в обявен от Бургаския свободен университет конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 05.02. 07.

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно