Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc"

Препис

1 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 36: Правило 37 Преработка 3 Поправка 1 Допълнение 21 към серия поправки 03 Дата на влизане в сила: 4 декември 2001 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА НАЖЕЖАЕМИ ЛАМПИ ЗА УПОТРЕБА В ОДОБРЕНИ ТИПОВЕ ФАРОВЕ И СВЕТЛИНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА КЪМ ТЯХ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр. 2 Съдържание, приложения Приложение 1, прибавете в края на списъка нови листа, да се чете:. Листа WP21W (само за сигнални лампи) Приложение 1, листа P21W/1 и P21W/2 заменете с новите листа Р21W/1 и P21W/2; листа P21/5W/1 до P21/5W/3 заменете с новите листа P21/5W/1 до P21/5W/3; лист R10W/1 заменете с новия лист R10W/1; лист PY21W/1 заменете с новия лист PY21W/1; листа Н8/1 до Н8/4 заменете с новите листа Н8/1 до Н8/4; листа Н9/1 до Н9/4 заменете с новите листа Н9/1 до Н9/4; листа Н11/1 до Н11/4 заменете с новите листа Н11/1 до Н11/4; прибавете новите листа WP21W/1 и WP21W/2; да се чете както следва:

3 КАТЕГОРИЯ P21W Лист P21W/1 Стр. 3 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на лампите с нажежаема жичка. Условна оптическа равнина Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Стандартна нажежаема лампа min. nom. max. e 6 V, 12 V 31,8 3/ 31,8 ±0,3 24 V 30,8 31,8 32,8 f 12V 5,5 6,0 7,0 6,0 ± 0,5 6V 7,0 Странично 6, 12 V 3/ 0,3 отклонение 1/ 24 V 1,5 β ± 5 Цокъл BA15s съгласно публикация на IEC (лист A-9) 2/ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Обявени V W Напрежение на V 6,75 13,5 28,0 13,5 W ,5 29,7 26,5 Действителни Светлинен поток 460 ±15% Условен светлинен поток : 460 lm при приблизително 13,5 V 1/ Максимално странично отклонение на центъра на нажежаемата жичка в две взаимноперпендикулярни равнини и двете съдържащи условната ос, а едната съдържаща оста на щифтовете. 2/ Нажежаеми лампи с цокъл ВА15d могат да се използват за специални цели; те имат същите размери. 3/ Да се проверят с шаблона box, лист Р21W/2. 4/ При тази проекция, нажежаемата жичка за тип 24 V може да е права или V-образна. Това трябва да се посочи в молбата за одобряване. В случаите когато е права, важат изискванията за проекцията на екрана, лист P21W/2. Ако е V-образна, краищата на нажежаемата жичка трябва да са на същото разстояние в границите на ± 3 mm от условната равнина.

4 Стр. 4 КАТЕГОРИЯ P21W Лист P21W/2 Изисквания за проекцията на екрана Това изпитване се извършва, за да се определи дали нажежаемата лампа отговаря на изискванията чрез проверка дали нажежаемата жичка е разположена правилно спрямо условната оптическа ос и условната оптическа равнина и има ос перпендикулярна, в границите на ± 15, на равнината през централната линия на щифтовете (P21W), или на базиращия щифт (PY21W) и условната оптическа ос. Странична проекция Проекция отпред Процедури на изпитвания и изисквания: 1. Нажежаемата лампа се разполага във фасонка, която може да се върти около оста си и има или калибрирана скала или фиксиращи упори, съответстващи на допуските на ъгловото изместване. Фасонката се завърта така, че да се вижда цялостна проекция на нажежаемата жичка върху екрана, върху който има изображение на нажежаемата жичка. Проекцията на нажежаемата жичка може да има отместване не по-голямо от допустимото. 2. Странична проекция Нажежаемата лампа се разполага с цокъла надолу, с вертикална условна оптическа ос и нажежаемата жичка разположена напречно. Проекцията на нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в правоъгълник с височина a и ширина b, като центърът й лежи в теоретичния центъра на нажежаемата жичка. 3. Проекция отпред 31,8 mm до условната оптическа равнина Размер a b h k Стойност 3,5 3,0 9,0 1,0 Нажежаемата лампа се разполага с цокъла надолу, с вертикална условна оптическа ос, като лампата, се проектира под прав ъгъл спрямо оста на нажежаемата жичка: 3.1. проекцията на нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в правоъгълник с височина a и ширина h, като центърът й лежи в теоретичния център на нажежаемата жичка; и 3.2. центърът на нажежаемата жичка може да има отклонение от условната оптическа ос не по голямо от разстоянието к.

5 КАТЕГОРИЯ P21/5W Лист P21/5W/1 Стр. 5 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. а = голяма ( с висока мощност) нажежаема жичка b = малка ( с малка мощност) нажежаема жичка Условна оптическа равнина Базиращ щифт e Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство min. nom. max. Стандартна нажежаема лампа 6 V, 12 V 31,8 1/ 31,8 ±0,3 24 V 30,8 31,8 32,8 f 6, 12 V 7,0 7,0 + 0/- 2 Странично отклонение 2/ 6, 12 V 1/ 0,3 24 V 1,5 x, y 6, 12 V 1/ 2,8 ± 0,3 x 24 V 3/ 1,0 0 1,0 y 24 V 3/ 1,8 2,8 3,8 β ± 5 Цокъл BAY15d съгласно публикация на IEC (лист B-7) Обявени Напрежение на изпитване ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W /5 V 6,75 13,5 28,0 13,5 W 27,6 6,6 26, ,7 11,0 26,5 и 6,6 Действителни Светлинен поток ±% Условен светлинен поток : 440 and 35 lm при приблизително 13,5 V За забележките виж лист Р21/5W/2

6 Стр. 6 КАТЕГОРИЯ P21/5W Лист P21/5W/2 Забележки 1/ Тези размери се проверява с шаблона box. Виж листа Р21/5W/3. х и у се отнасят до голямата (с висока мощност) нажежаема жичка, а не за условната оптическа ос. 2/ Максималното странично отклонение на центъра на голямата (с висока мощност) нажежаема жичка в две взаимноперпендикулярни равнини, и двете съдържащи условната оптическа ос, и една съдържаща оста на базовия щифт. 3/ В тази проекция, нажежаемите жички за тип 24 V могат да са прави или V-образни Това трябва да е посочено в молбата за одобряване. В случаите когато нажежаемите жички са прави, важат изискванията за проекцията на екрана. Ако са V-образни, краищата на всяка нажежаема жичка трябва да са на същото разстояние в границите на ± 3 mm от условната оптическа ос. Изисквания за проекцията на екрана Това изпитване се извършва, за да се определи чрез проверка дали: а) голямата (с висока мощност) нажежаема жичка е поставено правилно по отношение на условната оптическа ос и на условната оптическа равнина и има ос, перпендикулярна в границите на ±15, на равнината през центровете на щифтовете и на условната оптическа ос: б) малката (с малка мощност) нажежаема жичка е правилно разположено спрямо голямата (с висока мощност) нажежаема жичка и така дали нажежаема лампа отговаря на изискванията. Процедури на изпитвания и изисквания. 1. Нажежаемата лампа се разполага във фасонка, която може да се върти около оста си и има или калибрирана скала или фиксиращи упори, съответстващи на допуските на ъгловото изместване (например ± 15 0 ). Фасонката се завърта така, че да се вижда цялостна проекция на нажежаемата жичка върху екрана, върху който има изображение на нажежаемата жичка. Проекцията на нажежаемата жичка може да има отместване не по-голямо от допустимото. 2. Странична проекция Нажежаемата лампа се разполага с цокъла надолу, с вертикална условна оптическа ос, базиращия шифт в дясно и голямата (с висока мощност) нажежаемата жичка разположено напречно: 2.1. проекцията на голямата (с висока мощност) нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в правоъгълник с височина a и ширина b, като центърът й лежи в теоретичния центъра на нажежаемата жичка; 2.2. проекцията на голямата (с висока мощност) нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло: в правоъгълник с ширина с и височина d, като центърът й е разположен на разстояние v в дясно и на разстояние u над теоретичния център на голямата нажежаема жичка над линията, допирателна до горния край на проекцията на голямата нажежаема жичка и издигаща се от ляво на дясно под ъгъл от 25 0, 3. Проекция отпред Нажежаемата лампа се разполага с цокъла надолу, с вертикална условна оптическа ос, като лампата, се проектира под прав ъгъл спрямо оста на нажежаемата жичка:

7 3.1. проекцията на голямата (с висока мощност) нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в правоъгълник с височина a и ширина h, като центърът й лежи в теоретичния център на нажежаемата жичка; 3.2. центърът на нажежаемата жичка може да има отклонение от условната оптическа ос не по-голямо от разстоянието к Центърът на оста на малката нажежаема жичка може да има отклонение от условната оптическа ос не по-голямо от ± 2 mm (± 0,4 mm за стандартните нажежаеми лампи) Стр. 7

8 Стр. 8 КАТЕГОРИЯ P21/5W Лист P21/5W/3 Размери в mm Странична проекция Малка (с малка мощност) нажежаема жичка Голяма (с висока мощност) нажежаема жичка 31,8 mm до условната оптическа равнина Размер a b c d u v Стойност 3,5 3,0 4,8 2,8 Проекция отпред 31,8 mm до условната оптическа равнина Размер a h k Стойност 3,5 9,0 1,0

9 КАТЕГОРИИ R10W и RY10W Стр. 9 Лист R10W/1 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. Базиращ щифт Условна оптическа равнина Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство min. nom. max. Стандартна нажежаема лампа e 17,5 19,0 20,5 19,0 ±0,3 Странично отклонение 2/ 1,5 0,3 β ± 5 Цокъл R10W : BA 15s съгласно публикация на IEC (лист A-9) 1/ RY10W: BAU 15s (лист ) Разчетни Напрежение на изпитване Действителни Светлинен поток Условен светлинен поток при приблизително 13,5 V: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W V 6,75 13, ,5 W R10W 125 ±20% RY10W 75 ± 20 % Прозрачна колба : 125 lm Колба с цвят на кехлибар : 75 lm 1/ Нажежаемите лампи R10W с цокъл ВА15d могат да се използват за специални цели; те имат същите размери. 2/ Максимално странично отклонение на центъра на нажежаемата жичка в две взаимноперпендикулярни равнини, и двете съдържащи условната оптическа ос и една, съдържаща оста на базиращия щифт. 3/ Светлината, излъчена от нажежаеми лампи, нормално производство да е бяла за категорията R10W и с цвят на кехлибар за категория RY10W. За стандартни нажежаеми лампи тя е бяла за категория R10W и бяла или с кехлибарен цвят за категория RY10W. За стандартни нажежаеми лампи с колби с цвят на кехлибар, промените на температурите на колбата да не оказват влияние на светлинния поток, което може да влоши фотометричните характеристики на сигналните устройства. Цветът да е в долната част на зоната на допустимото отклонение.

10 КАТЕГОРИЯ PY21W Лист PY21W /1 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. Базиращ щифт Стр. 10 Условна оптическа равнина e Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Стандартна нажежаема лампа min. nom. max. 4/ 12V 31,8 3/ 31,8 ±0,3 24 V 30,8 31,8 32,8 f 12V 7,0 7,0 +0/-2 Странично отклонение 1/ 12V 3/ 0,3 24 V 1,5 β ± 5 Цокъл BAU 15s съгласно публикация на IEC (лист ) Обявени Напрежение на изпитване Действителни Условен светлинен поток при приблизително 13,5 V: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W V 13,5 28,0 13,5 W 26,5 29,7 26,5 Светлинен поток 280 ±20 % Прозрачна колба : 460 lm Колба с цвят на кехлибар : 280 lm 1/ Максимално странично отклонение на центъра на нажежаемата жичка в две взаимноперпендикулярни равнини и двете съдържащи условната оптическа ос, а едната съдържаща оста на базиращия щифт. 2/ Светлината, излъчвана от произвежданите лампи да е с цвят на кехлибар. (Виж също забележка 4/).

11 Стр. 11 3/ Да се провери с шаблона box, лист P21W/2. 4/ Светлината, излъчена от стандартните нажежаеми лампи да е с цвят на кехлибар или бяла. За нажежаеми лампи с колби с цвят на кехлибар, промените на температурите на колбата да не оказват влияние на светлинния поток, което може да влоши фотометричните характеристики на сигналните устройства. Цветът да е в долната част на зоната на допустимото отклонение. 5/ В тази проекция, нажежаемите тела за тип 24 V могат да са прави или V-образни. Това да е посочено в молбата за одобряване. В случаите когато нажежаемите тела са прави, важат изискванаията за проекцията на екрана, лист P21W/2. Ако са V-образни, краищата на всяко нажежаема жичка трябва да са на същото разстояние в границите на ± 3mm от условната оптическа ос.

12 Стр. 12 КАТЕГОРИИ H8 и H8A Лист H8/1 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. Условна оптическа равнина 1/ 2/ Фиг. 1 Основен чертеж Условна оптическа равнина 1/ Условна оптическа равнина е определена от равнината, образувана от долната страна на скосения водещ фланец на цокъла. 2/ е перпендикулярна на условната оптическа равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm. 3/ Колбата и цокълът като цяло трябва да са не по-големи от обвиващия контур, показан на фиг. 2. Оста на контура съвпада с условната оптическа ос на лампата. 4/ Колбата да е безцветна или жълта. Фиг. 2 Обвиващ контур на лампата (максимални размери) 3/ 5/ Забележки относно диаметъра на нажежаемата жичка. - Не се налагат ограничения по отношение на реалния диаметър, но целта на бъдещите разработки е да има d max = 1.2 mm. - За един и същ производител, диаметърът на стандартната (еталонна) нажежаема лампа и на лампата серийно производство, да е еднакъв.

13 КАТЕГОРИИ H8 и H8A Лист H8/2 Стр. 13 6/ Стъклената колба на лампата да не създава оптични изкривявания, в ъглите γ 1 и γ 2. Това изискване е валидно за цялата колба в пространството, ограничено от ъглите γ 1 и γ 2. 7/ Затъмняващото покритие да е нанесено така, че най-малко да изпълва ъгъл γ 3 и да достига поне до цилиндричната част на колбата и да обхваща цялата й предна част. 8/ Вътрешната конструкция на лампата да е такава, че светлина от нагрети вътрешни електроди и отражения да има само над нажежаема жичка, гледано в хоризонтална посока (проекция А, както е показано на фиг.1 лист H8/1). Никакви други метални части освен витките на нажежаемата жичка да не има в затъмнената зона, показана на фиг. 4. 9/ Изместването на нажежаемата жичка по отношение на базовата ос се измерва само в направленията A и B, както е показано на фиг. 1 лист H8/1, в точките, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от базовата равнина пресичат оста на нажежаемата жичка. 10/ Изместването на нажежаемата жичка по отношение на оста на колбата, се измерва в две равнини, успоредни на базовата равнина, в точките, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от базовата равнина пресичат оста на нажежаемата жичка.

14 КАТЕГОРИИ H8 и H8A Лист H8/3 Стр. 14 Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Стандартна нажежаема лампа 12 V 12 V e 11/ 25,0 12/ 25,0 ± 0,1 f 11/ 3,7 12/ 3,7 ± 0,1 g 0,5 u.c. h1 0 12/ 0 ± 0,1 h2 0 12/ 0 ± 0,15 γ γ γ Цокъл H8: PGJ19-1 H8A: PGJX19-1 съгласно публикация на IEC (лист ) Обявени ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11/ Краищата на нажежаемата жичка са определени в точките, където при проекция в направление А, както е показано на фиг.1 лист H8/1, проекцията на външния край на крайната витка пресича оста на нажежаемата жичка. 12/ Да се провери с шаблона box лист H8/4. V W Напрежение на V изпитване W Действителни Светлинен поток 800±15% Условен светлинен поток : 600 lm при приблизително 12 V

15 КАТЕГОРИИ H8 и H8A Лист H8/4 Стр. 15 Изисквания за проекцията на екрана Това изпитване се извършва, за да се определи, дали една нажежаема лампа отговаря на изискванията, като се проверява дали нажежаемата жичка е разположено правилно спрямо базовата ос и базовата равнина. 25,0 mm до условната оптическа равнина a1 a2 b1 b2 с1 c2 12 V d + 0,50 d + 0,70 0,25 4,6 3,5 d = диаметър на нажежаемата жичка Положението на нажежаемата жичка се проверява единствено в направления А и В, както е показано на лист Н8/1, фиг.1. Нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в показаните граници. Краищата на нажежаемата жичка, както е определено в лист Н8/3, забележка 11/, трябва да лежат между линиите Z1и Z2 и между линиите Z3 и Z4.

16 Стр. 16 КАТЕГОРИИ H9 и H9A Лист H9/1 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. Условна оптическа равнина 1/ 2/ Условна оптическа равнина Фиг. 2 Обвиващ контур на лампата (максимални размери) 3/ 1/ Условната оптическа равнина е равнината, преминаваща през долната страна на скосения водещ фланец на цокъла. 2/ Условната оптическа ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm. 3/ Стъклената колба и цокълът като цяло да не са по-големи от обвиващия контур, показан на фиг. 2. Оста на контура съвпада с условната оптическаос на лампата. 4/ Забележки относно диаметъра на нажежаемата жичка. - Не се налагат ограничения по отношение на реалния диаметър, но целта на бъдещите разработки е да има максимален d max = 1,4 mm. - За един и същ производител, диаметърът на стандартната (еталонна) лампа с нажежаема жичка и на лампата серийно производство, да е еднакъв.

17 КАТЕГОРИИ H9 и H9A Лист H9/2 Стр. 17 5/ Стъклената колба на лампата да не създава оптични изкривявания, в ъглите γ 1 и γ 2. Това изискване е валидно за цялата колба в пространството, ограничено от ъглите γ 1 и γ 2. 6/ Вътрешната конструкция на лампата да е такава, че светлина от нагрети вътрешни електроди и отражения да има само над нажежаема жичка, гледано в хоризонтална посока (проекция А, както е показано на фиг.1 лист H9/1).Никакви други метални части освен витките на нажежаемата жичка да не има в затъмнената зона, показана на фиг. 4. 7/ Изместването на нажежаемата жичка по отношение на базовата ос се измерва само в направленията A и B, както е показано на фиг. 1 лист H9/1, в точките, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от условната оптическа равнина пресичат оста на нажежаемата жичка. 8/ Изместването на нажежаемата жичка по отношение на оста на колбата, се измерва в две равнини, успоредни на условната оптическа равнина, в точките, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от условната оптическа равнина пресичат оста на нажежаемата жичка.

18 КАТЕГОРИИ H9 и H9A Лист H9/3 Стр. 18 Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Допуск Стандартна нажежаема лампа 12 V 12 V e 9/ 10/ 25 11/ + 0,10 f 9/ 10/ 4,8 11/ + 0,10 g 9/ 0,7 + 0,5 + 0,30 h1 0 11/ + 0,10 12/ h2 0 11/ + 0,15 12/ γ γ Цокъл H9: PGJ19-5 H9A : PGJX19-5 съгласно публикация на IEC (лист ) Обявени ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W Напрежение на изпитване V Действителни W Светлинен поток 2100 ± 10% Условен светлинен поток : 1500 lm при приблизително 12 V 9/ Посоката на наблюдение е посока А, както е посочено на фиг.1, лист H9/1. 10/ Краищата на нажежаемата жичка са определени като точките, където при посока на наблюдение, както е дефинирано в забележка 9/, проекцията на външния край на последната витка пресича оста на нажежаемата жичка. 11/ Да се провери с шаблона box, лист H9/4. 12 Ексцентрицитетът се измерва само в направления A и B, както е показано на фигурата на лист H9/1. Точките в които се извършват измерванията са точките, в които проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от условната оптическа равнина пресичат оста на нажежаемата жичка.

19 Изисквания за проекцията на екрана КАТЕГОРИИ H9 и H9A Лист H9/4 Това изпитване се използва, за да се определи, дали една нажежаема лампа отговаря на изискванията като се проверява дали нажежаемата жичка е поставено правилно спрямо условната оптическа ос и условната оптическа равнина,. 25,0 mm до условната оптическа равнина Стр. 19 a1 a2 b1 b2 d c2 12V d + 0,4 d + 0,7 0,25 5,7 4,6 d = диаметър на нажежаемата жичка Положението на нажежаемата жичка се проверява само в направленията A и B, както е показано на лист H9/1, фиг. 1. Нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в показаните граници. Краищата на нажежаемата жичка както е определено в лист H9/3, забележка 10/, трябва да лежат между линиите Z1 и Z2 и между линиите Z3 и Z4.

20 КАТЕГОРИИ H11 и H11A Лист H11/1 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. Условна оптическа равнина 1/ Стр. 20 2/ Фиг. 1 Основен чертеж Условна оптическа равнина 1/ Условната оптическа равнина е равнината, преминаваща през долната страна на скосения водещ фланец на цокъла. 2/ Условната оптическа ос е перпендикулярна на условната оптическа равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm. 3/ Стъклената колба и цокълът като цяло да не са по-големи от обвиващия контур, показан на фиг. 2. Оста на контура съвпада с условната оптическа ос на лампата. 4/ Колбата трябва да бъде безцветна или жълта. Фиг. 2 Обвиващ контур на лампата (максимални размери) 3/ 5/ Забележки относно диаметъра на нажежаемата жичка. - Не се налагат ограничения по отношение на реалния диаметър, но целта на бъдещите разработки е да има максимален d max = 1,4 mm. - За един и същ производител, диаметърът на стандартната (еталонна) нажежаема лампа и на лампата серийно производство, да е еднакъв.

21 КАТЕГОРИИ H11 и H11A Лист H11/2 Стр. 21 6/ Стъклената колба на лампата да не създава оптични изкривявания, в ъглите γ 1 и γ 2. Това изискване е валидно за цялата колба в пространството, ограничено от ъглите γ 1 и γ 2. 7/ Затъмнението трябва да се простира най-малко до ъгъл γ 3 и трябва да обхваща поне цилиндричната част на колбата. 8/ Вътрешната конструкция на лампата да е такава, че светлина от нагрети вътрешни електроди и отражения да има само над нажежаема жичка, гледано в хоризонтална посока (проекция А, както е показано на фигура 1 лист H11/1). Никакви други метални части освен витките на нажежаемата жичка не трябва да има в затъмнената зона, показана на фиг. 4. 9/ Изместването на нажежаемата жичка по отношение на базовата ос се измерва само в направленията A и B, както е показано на фиг.1 лист H11/1, в точките, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от условната оптическа равнина пресичат оста на нажежаемата жичка. 10/ Ексцентрицитет на оста на колбата по отношение на оста на нажежаемата жичка, се измерва в две равнини, успоредни на условната оптическа равнина, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от условната оптическа равнина, пресичат оста на нажежаемата жичка.

22 КАТЕГОРИИ H11 и H11A Лист H11/3 Стр. 22 Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Стандартна нажежаема лампа 12 V 24 V 12 V e 11/ 25,0 12/ 25,0 ± 0,1 f 11/ 4, / 4,5 ± 0,1 g 0,5 u.c. h1 0 12/ 0 ± 0,1 h2 0 12/ 0 ± 0,15 γ γ γ Цокъл H11: PGJ19-2 H11A: PGJX19-2 съгласно публикация на IEC (лист ) ОБявени ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W Напрежение на изпитване V , Действителни W Светлинен поток 1350 ± 10% 1600 ± 10% Условен светлинен поток : 1000 lm при приблизително 12 V 11/ Краищата на нажежаемата жичка са определени като точките, които при посока на наблюдение А, както е показано на фиг.1 на лист Н11/1, проекцията на външните страни на крайните витки пресичат оста на нажежаемата жичка. 12/ Да се провери с шаблона box, лист H11/4.

23 КАТЕГОРИИ H11 и H11A Лист H11/4 Стр. 23 Изисквания за проекцията на екрана Това изпитване се използва за да определи чрез проверка, дали нажежаемата лампа отговаря на изискванията, като се проверява дали нажежаемата жичка е разположена правилно спрямо условната оптическа ос и условната оптическа равнина. 25,0 mm до условната оптическа равнина a1 a2 b1 b2 d c2 12V d + 0,3 d + 0,5 0,2 5,0 4,0 24 V d + 0,6 d + 1,0 0,25 6,3 4,6 d = диаметър на нажежаемата жичка Положението на нажежаемата жичка се проверява само в направления A и B, както е показано на лист H11/1, фигура 1. Нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в показаните граници. Краищата на нажежаемата жичка както е определено в лист H11/3, забележка 11/, трябва да лежат между линиите Z1 и Z2 и между линиите Z3 и Z4.

24 КАТЕГОРИИ WP21W и WPY21W Лист WP21W/1 Стр. 24 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на лампите с нажежаема жичка. Условна оптическа равнина Базиращ щифт Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Стандартна нажежаема лампа min nom. max. e. 27,9 3/ 27,9 ± 0,3 f 5,5 6,0 7,0 6,0 ± 0,5 Странично отклонение 2/ 3/ 0,0 ± 0,4 β 75 3/ / 90 ± 5 Цокъл WP21W:WY2,5x16d ( лист B-1) WPY21W: WZ 25x16d съгласно публикация на IEC ( лист C-1) Обявени ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W Напрежение на изпитване V 13,5 13,5 Действителни W 26,5 26,5 Светлинен поток Условен светлинен поток при приблизително 13,5 V WP21W 460 ±15% WPY21W 280 ± 20% Прозрачна колба : 460 lm Колба с цвят на кехлибар : 280 lm 1/ Условната оптическа равнина е равнината, преминаваща през долната страна на скосения водещ фланец на цокъла.

25 2/ Максимално странично отклонение на центъра на нажежаемата жичка в две взаимноперпендикулярни равнини и двете съдържащи условната оптическа ос, а едната съдържаща оста през базиращите щифтове на цокъла. 3/ Да се провери с шаблона box лист WP21W/2. 4/ Светлината, излъчена от нажежаемите лампи серийно производство, да е бяла за категория WP21W и с цвят на кехлибар за WPY21W. За стандартните нажежаеми лампи тя трябва да е бяла за категория WP21W и бяла или с цвят на кехлибар за категория WPY21W. За нажежаеми лампи с колби с цвят на кехлибар, промените на температурите на колбата да не оказват влияние на светлинния поток, което може да влоши фотометричните характеристики на сигналните устройства. Цветът да е в долната част на зоната на допустимото отклонение. Стр. 25

26 Стр. 26 КАТЕГОРИИ WP21W и WPY21W Лист WP21W/2 Изисквания за проекцията на екрана Това изпитване се извършва, за да определи, дали нажежаемата жичка е правилно разположена по отношение на базовата ос и базовата равнина и нейната ос е перпендикулярна, в границите на ± 15, към равнината, преминаваща през централната линия на базиращите елементи и базовата ос, и така дали нажежаемата лампа отговаря на изискванията. Странична проекция Проекция отпред Процедури на изпитвания и изисквания: 1. Нажежаемата лампа се разполага във фасонка, която може да се върти около оста си и има или калибрирана скала или фиксиращи упори, съответстващи на допуските на ъгловото изместване, например ± 15 0, Фасонката се завърта така, че да се вижда цялостна проекция на нажежаемата жичка върху екрана, върху който има изображение на нажежаемото тяло. Проекцията на нажежаемата жичка да има отместване не по-голямо от допустимите граници. 2. Странична проекция Нажежаемата лампа се разполага с цокъла надолу, с вертикална условна оптическа ос инажежаемата жичка е разположено напречно. Проекцията на нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в правоъгълник с височина a и ширина b, като центърът йлежи в теоретичния центъра на нажежаемата жичка. 3. Проекция отпред 27,9 mm до условната оптическа равнина Размер a b h k Стойност 3,5 3,0 9,0 1,0 Нажежаемата лампа се разполага с цокъла надолу, с вертикална условна оптическа ос, като лампата се проектира под прав ъгъл спрямо оста на нажежаемата жичка: 3.3. проекцията на нажежаемата жичка трябва да лежи изцяло в правоъгълник с височина a и ширина h, като центърът й лежи в теоретичния център на нажежаемата жичка; и 3.4. центърът на нажежаемата жичка не трябва да има отклонение от условната оптическа ос по-голямо от разстоянието к.

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од L 14/42 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc Стр. 84 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ Общи положения 1.1. Манекените, предписани за използване от това Правило, са описани в допълнения 1 до 3 към това правило и в техническите чертежи, разработени от холандския

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет 14.3.2014 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/29 Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно