Title

Размер: px
Започни от страница:

Download "Title"

Препис

1 EN3854MFX BG ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

2 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ДЕЙСТВИЕ ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ИНСТАЛИРАНЕ ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време. Добре дошли в Electrolux. Посетете нашия уебсайт, за да: Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация: Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване: Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред: ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ Препоръчваме използването на оригинални резервни части. Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер. Информацията можете да намерите на табелката с данни. Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност Обща информация и съвети Информация за опазване на околната среда Запазваме си правото на изменения. 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно

3 инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки. 1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове. Не позволявайте на децата да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение. Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца. 1.2 Общи мерки за безопасност БЪЛГАРСКИ 3 Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения като: Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други работни места От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други места за живеене Не запушвайте вентилационните отвори от външната или вътрешната част на уреда. Не използвайте механични приспособления или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен препоръчаните от производителя. Не повреждайте хладилната верига. Не използвайте електрически уреди, различни от типовете, препоръчани от производителя, вътре в

4 4 отделенията за съхранение на хранителни продукти. Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара. Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети. Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като аерозолни флакони със запалимо гориво. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност. 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ 2.1 Монтаж ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът трябва да се инсталира само от квалифицирани лица. Отстранете всички опаковки Не инсталирайте и не използвайте повреден уред. Спазвайте иструкциите за инсталиране, приложени към уреда. Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги носете предпазни ръкавици. Уверете се, че въздухът може да циркулира около уреда. Изчакайте поне 4 часа преди за свържете уреда към електрозахранването. Това ще позволи на смазката да потече обратно в компресора. Не инсталирайте уреда близо до радиатори или печки, фурни или котлони. Задната част на уреда трябва да е до стената. Не инсталирайте уреда на места с пряка директна светлина. Не монтирайте този уред в зони, които са прекалено влажни или студени като строителни халета, гаражи или винарски изби. Когато местите корпуса, наклонете го на предния му ръб, за да избегнете надраскване на пода. 2.2 Свързване към електрическата мрежа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар и токов удар. Уредът трябва да е заземен. Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съответства на електрозахранването. В противен случай се свържете с електротехник. Винаги използвайте правилно инсталиран, защитен от удари контакт. Не използвайте разклонители и удължителни кабели. Уверете се, че не сте повредели електрическите компоненти (напр. щепсел, кабел, компресор). Свържете се с оторизираният сервизен център или електротехник, за да смени електрическите компоненти.

5 БЪЛГАРСКИ 5 Кабелът трябва да е под нивото на щепсела. Включете захранващия щепсел към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела. 2.3 Употреба ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или пожар. Не променяйте спецификациите на уреда. Не поставяйте електрически уреди (напр. машини за сладолед) в уреда, освен ако те са одобрени от производителя. Внимавайте да не причините повреда на хладилната верига. Той съдържа изобутан (R600a), природен газ с високо ниво на екологична съвместимост. Този газ е запалим. Случай на повреда в хладилната верига, уверете се, че няма пламъци и запалими източници в стаята. Проветрете стаята. Не позволявайте на горещи съдове да се допират до пластмасовите части на уреда. Не поставяйте газирани напитки във фризерното отделение. Това ще създаде натиск върху контейнерът за напитки. Не съхранявайте запалими газове или течности в уреда. Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него. Не докосвайте компресора или кондензатора. Те са горещи. Не премахвайте или докосвайте неща от фризерното отделение, ако ръцете Ви са мокри или влажни. Не замразявайте отново храна, която вече сте размразили. Спазвайте инструкциите за съхранение върху опаковката на замразената храна. 2.4 Грижи и почистване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване или повреда на уреда. Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа. Този уред съдържа въглеводороди в охлаждащия блок. Само квалифицирано лице може да поддържа и презарежда уреда. Редовно проверявайте канала за отцеждане на уреда и ако е необходимо, го почистете. Ако каналът за отцеждане се запуши, размразената вода ще се събере на дъното на уреда. 2.5 Изхвърляне ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване или задушаване. Изключете уреда от електрозахранването. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете. Отстранете вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда. Хладилната верига и изолационните материали на този уред са благоприятни за озона. Изолационната пяна съдържа възпламеним газ. Свържете се с общинските власти за информация за това как да изхвърлите уреда правилно. Не повреждайте частта на охлаждащия блок, който е близо до топлообменника.

6 ДЕЙСТВИЕ 3.1 Kомандно табло Температурна скала 2 икона EcoMode 3 икона FastFreeze 4 Бутон за температура и бутон ON/OFF 3.2 ВКЛ./ИЗКЛ. Включете уреда в захранващата мрежа. 1. За да включите уреда, докосвайте бутона ON/OFF, докато всички светодиоди, съответстващи на температурната скала, светнат. 2. Изключете уреда, като натиснете бутона ON/OFF за 3 секунди. Всички светодиоди се изключват. След като изключите уреда, температурата ще бъде зададена на настройките по подразбиране, които съответстват на EcoMode. 3.3 Регулиране на температурата За да работите с уреда, докоснете бутона за температурата докато съответстващият на желаната температура индикатор светне. Избирането е в последователност от 2 C до +8 C. С всяко натискане на бутона зададената температура се придвижва с 1 позиция. Съответният светодиод светва. Докосвайте бутона за температура до достигане на желаната температура. Настройката ще бъде фиксирана. Най-студена настройка: +2 C. Най-топла настройка: +8 C. На-подходяща е настройка, съответстваща на EcoMode. Точната настройка обаче трябва да се избере, като се има предвид, че температурата във вътрешността на уреда зависи от: стайната температура колко често се отваря вратата количеството на съхраняваните храни местоположението на уреда.

7 3.4 EcoMode За да активирате EcoMode, натиснете бутона за температура, докато LED до иконата EcoMode светне върху командното табло. Тази настройка гарантира минимален разход на енергия и характеристики за правилно съхранение на храната. 3.5 функция FastFreeze Ако е необходимо да поставите голямо количество продукти в хладилното отделение (например след пазаруване) или бързо да понижите температурата в отделението на фризера, за да замразите бързо пресни продукти, съветваме ви да активирате функцията FastFreeze за правилно съхранение на продуктите. Функцията FastFreeze може да се активира, като зададете температурата на 2 C. Можете да деактивирате функцията FastFreeze, като отново натиснете бутона за температура. Тази функция спира автоматично след 52 часа. 4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА 4.1 Замразяване на пресни хранителни продукти Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни хранителни продукти и дълготрайно съхранение на готови дълбоко замразени продукти. За да замразите пресни хранителни продукти, активирайте функцията FastFreeze най-малко 24 часа преди поставянето на хранителни продукти за замразяване във фризерното отделение. Поставете свежата храна, която искате да замразите във долното отделение. Тази функция съответства на отделението на хладилника и фризера. 3.6 Аларма за отворена врата Ако вратичката е оставена отворена за няколко минути се активира аларма. Условията на алармата за отворена врата, са оказани от премигващият LED индикатор на сегашната настроена температура. Когато се възстановят нормалните условия (вратата се затвори), алармата спира. 3.7 Аларма за висока температура БЪЛГАРСКИ 7 Повишаването на температурата във фризерното отделение (например поради предишно спиране на тока или отворена врата) се указва от премигващият LED индикатор на сегашната настроена температура. Индикаторът за аларма продължава да мига, докато не се възобновят нормалните условия. Максималното количество храна, което може да се замрази в рамките на 24 часа, е указано на табелката с данни, етикет, поставен във вътрешността на уреда. Процесът на замразяване отнема 24 часа: през този период не добавяйте други хранителни продукти за замразяване. Когато процесът на замразяване приключи, се върнете на необходимата температура (вж. "Функция FastFreeze").

8 8 При това положение температурата на хладилника може да падне до под 0 C. Ако това се случи, завъртете регулатора на температурата на повисока настройка. 4.2 Съхранение на замразени храни При първоначално пускане или след дълъг период, през който уредът не е използван, оставете го да работи поне 2 часа с включена функция FastFreeze, преди да поставите хранителните продукти в отделението. Ако трябва да се съхраняват големи количества храна, извадете всички чекмеджета от уреда и поставете храните върху стъклен рафт, за да получите максимално добри резултати. В случай на аварийно размразяване, например поради спиране на тока, ако уредът е бил изключен за по-дълго време, отколкото е посочено в таблицата с техническите спецификации срещу "Време на повишаване", замразената храна трябва се консумира бързо или да се сготви веднага и след това да се замрази отново (след охлаждане). 5. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 5.1 Почистване на вътрешността Преди да използвате уреда за първи път, трябва да почистите вътрешността и всички вътрешни принадлежности с хладка сапунена вода и малко неутрален сапун, за да 4.3 FREESTORE Функцията FREESTORE изстудява храната бързо и поддържа постоянна температурата в отделението. Препоръчва се да пуснете функцията FREESTORE, когато стайната температура надвишава 25 C. За да активирате устройството FREESTORE натиснете бутона върху него. Светва зелената лампичка. Когато изключите уредът, не забравяйте да изключите вентилатора, като натиснете бутона отново. Изгасва зелената лампичка. отстраните типичната за новите изделия миризма, а след това подсушете напълно. ВНИМАНИЕ! Не използвайте миялни препарати или абразивни прахове, тъй като това ще повреди покритието.

9 5.2 Периодично почистване ВНИМАНИЕ! Не дърпайте, не движете и не повреждайте тръбите и/или кабелите в корпуса. ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не повредите охлаждащата система. ВНИМАНИЕ! Когато местите корпуса, наклонете го на предния му ръб, за да избегнете надраскване на пода. Уредът трябва да се почиства редовно: 1. Почиствайте вътрешността и принадлежностите с хладка вода и малко неутрален сапун. 2. Редовно проверявайте уплътненията на вратата и ги забърсвайте, за да сте сигурни, че са чисти и без замърсявания. 3. Изплакнете и подсушете напълно. 4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора и компресора в задната част на уреда с четка. Тази операция ще подобри работата на уреда и ще реализира икономия на енергия. 5.3 Размразяване Вашият уред е без заскрежаване. Това означава, че не се образува скреж, когато той работи, нито по вътрешните стени, нито по хранителните продукти. Липсата на скреж се дължи на непрекъсната циркулация на студен въздух вътре в отделението, предизвикана от вентилатор с автоматично управление. Водата от размразяването се оттича по улей и се събира в специален контейнер, разположен в задната част на уреда, над електромотора на компресора, откъдето се изпарява. Важно е периодично да почиствате отвора за оттичане на размразената вода в средата на канала на хладилното отделение, за да предотвратите преливане на водата и отцеждането й върху храната вътре. 5.4 Периоди на бездействие Когато уредът не се използва за дълъг период от време, вземете следните предпазни мерки: 1. Изключете уреда от електрозахранването. 2. Извадете всичката храна. 3. Почистете уреда и всички принадлежности. 4. Оставете вратата/вратите отворена/ени, за да предотвратите появата на неприятни миризми. 6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 6.1 Как да постъпите, ако... Проблем Възможна причина Решение БЪЛГАРСКИ 9 Уредът е шумен. Уредът не е укрепен правилно. Проверете дали уредът стои стабилно.

10 10 Проблем Възможна причина Решение Звуковата или визуалната аларма е включена. На дисплея за температура се показва квадратен символ вместо цифри. Лампичката не свети. Уредът е включен неотдавна или температурата е още твърде висока. Температурата в уреда е твърде висока. Проблем в температурния сензор. Лампичката е в режим на изчакване. Вижте Аларма за отворена врата" или Аларма за висока температура". Вижте Аларма за отворена врата" или Аларма за висока температура". Свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център (охлаждащата система ще продължи да охлажда продуктите, но температурата няма да може да се регулира). Затворете и отворете вратата. Лампичката не свети. Лампичката е дефектна. Свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център. Компресорът работи непрекъснато. Компресорът не стартира незабавно след натискане на бутона FastFreeze или след смяна на температурата. В хладилника се стича вода. Температурата е зададена неправилно. Поставени са прекалено много хранителни продукти едновременно. Температурата в помещението е твърде висока. Хранителните продукти, поставени в уреда са твърде топли. Функцията FastFreeze е включена. Това е нормално, не е възникнала неизправност. Изходът за вода е запушен. Вижте глава "Действие". Изчакайте няколко часа и след това проверете температурата отново. Вижте таблицата за климатичен клас на табелката с данни. Оставете хранителните продукти да се охладят до стайна температура, преди да ги съхранявате. Вижте "Функция Fast Freeze". Компресорът се включва след известно време. Почистете изхода за вода.

11 БЪЛГАРСКИ 11 Проблем Възможна причина Решение Водата тече на пода. Не може да се задава температура. Температурата в уреда е твърде ниска/висока. Хранителните продукти предотвратяват изтичането на водата в съда за събиране. Изходящият маркуч за топяща се вода не е свързан към тавата на изпарителя над компресора. Функцията FastFreeze или ShoppingMode е включена. Регулаторът на температурата не е настроен правилно. Температурата на хранителните продукти е твърде висока. Прекалено много хранителни продукти се съхраняват едновременно. Функцията FastFreeze е включена. Уверете се, че хранителните продукти не се допират до задната стена. Свържете изходящия маркуч за топяща се вода към тавата на изпарителя. Изключете FastFreeze или ShoppingMode ръчно, или изчакайте, докато функцията се нулира автоматично, за да зададете температурата. Вижте "Функция FastFreeze или ShoppingMode". Задайте по-висока/пониска температура. Изчакайте температурата на хранителните продукти да спадне до температурата в помещението, преди съхранение. Съхранявайте едновременно по-малко хранителни продукти. Вижте "Функция Fast Freeze". В случай, че съветите не водят до постигане на желаните резултати, свържете се с найблизкият оторизиран сервизен център. Само сервизен персонал може да подменя осветителното тяло. Свържете се с оторизираният център за обслужване. 6.2 Смяна на крушката Уредът е снабден с интериорна светодиодна лампичка с дълъг живот.

12 * ИНСТАЛИРАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". 7.1 Разполагане Монтирайте този уред в сухо, добре проветриво помещение, където температурата в помещението отговаря на климатичния клас, посочен на табелката с данни на уреда: Климат ичен клас Околна температура SN +10 C до + 32 C N +16 C до + 32 C ST +16 C до + 38 C Т +16 C до + 43 C 7.2 Свързване към електрическата мрежа Преди включване към електрозахранващата мрежа проверете дали напрежението и честотата на табелката с данни 8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 8.1 Технически данни Височина Ширина Дълбочина Време на повишаване 2010 мм 595 мм 642 мм 18 ч отговарят на тези от домашната ви електрозахранваща мрежа. Уредът трябва да е заземен. За целта щепселът на захранващия кабел има специален контакт. Ако домашният контакт на електрозахранването не е заземен, свържете уреда към отделен заземяващ кабел в съответствие с действащите нормативни разпоредби след консултация с квалифициран техник. Производителят не носи отговорност, ако горепосочените мерки за безопасност не са спазени. Уредът съответства на Директивите на E.E.C. 7.3 Промяна на посоката на отваряне на вратата В случай, че желаете да промените посоката на отваряне на вратата, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център. Специалистът от оторизираният сервизен център ще извърши обръщането на вратата за Ваша сметка. Волтаж Честота 9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Рециклирайте материалите със символа. Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за V 50 Hz Техническите данни се намират на табелката с данни на външната или вътрешната страна на уреда и на етикета за енергийна категория. рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символаl, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

13 БЪЛГАРСКИ 13

14 14

15 БЪЛГАРСКИ 15

16 A

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Title

Title SCE81824TS BG Ръководство за употреба Хладилник-фризер USER MANUAL 2 www.aeg.com СЪДЪРЖАНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...2 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ... 4 3. ДЕЙСТВИЕ... 6 4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА...9

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Layout 1

Layout 1 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА A. Отделение на хладилника 1. Чекмедже за плодове и зеленчуци 2. Рафтове/Зона за рафтове 3. Комплект термостат с лампичка 4. Кутии на вратичката 5. Поставка за бутилки 6. Подвижен

Подробно

Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя Ръководство за потребителя РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ...................................... 2 Осветление на хладилника................................................... 2 Смяна на led крушката

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Microsoft Word - CI3 342

Microsoft Word - CI3 342 Инструкция за експлоатация и монтаж на хладилник CI3 342 1 Преди първоначалната употреба на уреда, прочетете внимателно ръководството с инструкции! Уважаеми, клиенти, Надяваме се, че този продукт произведен

Подробно

Упътване за потребителя Фризер Съдържание 1. Информация за безопасност Страници Общ преглед Страница 5 3. Смяна на посоката на отваряне на врат

Упътване за потребителя Фризер Съдържание 1. Информация за безопасност Страници Общ преглед Страница 5 3. Смяна на посоката на отваряне на врат Упътване за потребителя Фризер Съдържание 1. Информация за безопасност Страници 1-4 2. Общ преглед Страница 5 3. Смяна на посоката на отваряне на вратата Страница 6-8 4. Монтаж Страница 9-10 5. Ежедневна

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - GGv-Modelle_Gebrauchsanweisung_Gefrierschrank_bg

Microsoft Word - GGv-Modelle_Gebrauchsanweisung_Gefrierschrank_bg Указание за употреба Страница 2 BG Фризер Преди въвеждането в експлоатация прочетете указанието за употреба 7082 215-00 GGv 1010 Указания за изхвърляне на опаковката и предаването за рециклиране на излезлия

Подробно