MergedFile

Размер: px
Започни от страница:

Download "MergedFile"

Препис

1 Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград

2 АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОВЕДЕНО В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2016 г. За посочения период са предоставени 1898 административни услуги, свързани с признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

3 ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО Да бъде установена доминиращата нагласа сред преките потребители по съществени въпроси, свързани с качеството на административните услуги ПРЕДМЕТ НА ПРОУЧВАНЕТО Установяване на преобладаващите мнения, оценки и удовлетвореност на ползващите административното обслужване в Регионално управление на образованието Благоевград

4 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОУЧВАНЕТО МЕТОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪРВИЧНАТА ЕМПИРИЧНА СОЦИОЛОГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - писмен, пряко анкетиране чрез индивидуална анкетна карта, доброволно попълвана от физически и юридически лица. ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА - 31 /тридесет и един/потребители, физически и юридически лица ползвали административните услуги на министерство на образованието и науката. ИЗСЛЕДВАНЕТО Е ОПИСАТЕЛНО - отразява състоянието на проучвания обект.

5 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪПРОСИТЕ В АНКЕТНАТА КАРТА СПОРЕД ФОРМУЛИРАНЕ НА ОТГОВОРИТЕ - открити. СПОРЕД ФОРМАТА - готови отговори. СПОРЕД МЯСТОТО ИМ ВЪВ ВЪПРОСНИКА - въвеждащи, основни и идентифициращи. СПОРЕД ВАРИАНТА НА ОТГОВОРА - три- и четири- степенна скала /форсирана/ и двустепенна скала /алтернативна/.

6 РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ

7 О Б Р А Б О Т Е Н И Д А Н Н И I. Общ брой участници: II. Пол:

8 Ill. Възраст: до 20 г. от г. от г. над 55 г.

9 IV. Образование:

10 V. Анкетираните са от група на: работодател и работещи безработни пенсионери учащи

11 VI. Ползвали ли сте досега административните услуги в РУО - Благоевград?

12 VII. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга? 3,23% 3,23% да не неотговори л

13 VIII. Откъде получихте първоначална информация за извършваните в РУО- Благоевград услуги: /в някои анкетни карти има повече от един отговор/

14 IX. Спазват ли се законовите срокове за административни услуги?

15 Х. Доволни ли сте от работното време на звеното за административно обслужване? да -100%

16 XI. Как бихте реагирали, ако сте свидетел или жертва на корупция? /в някои анкетни карти има повече от един отговор/

17 XII.Предоставената информация в листовки, формуляри, указания е: /в някои анкетни карти отговорът е само по един показател, поради което няма съответствие в статистическия сбор/ не мога да преценя не да достъпна изчерпателна разбираема

18 XIII. Информацията получена от служителите в Звеното за административно обслужване е: /в някои анкетни карти отговорът е само по един от трите показатели, поради което няма съответствие в статистическия сбор/ не мога да преценя не да

19 XIV. Отношението на служителите от Звеното за административно обслужване към Вас е: Статистическата обработка на анкетните резултати не следва номерацията на въпросите в Анкетната карта, а е съобразена с групирането им за аналитична обработка, изводи и предложения. 100% 90% 80% 70% 60% вежливо с отзивчивост 6,50% 3,25% 3,25% не мога да преценя не да 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93,50% 23,50%

20

21 АНАЛИЗ Основни изводи I. Идентификационна характеристика на участниците От участвалите в анкетното проучване две трети са жени и една трета мъже. Най-много са от третата възрастова група, между години - 11, следвани от възраст между години - 9 и на трета позиция са младежите до 20 години - 8. Това разпределение дава основание да направим извода, че анкетата е обхванала всички най-заинтересовани групи ползващи административното обслужване на Регионално управление на образованието - Благоевград и отговорите обхващат широкоспектрално ползвателите дали отговор за удовлетвореността си от услугите. Най-много са потребителите с висше образование, съставляващи две трети от анкетираните, следвани от хората със средно образование, които са останалата част и само един е посочил, че е с начално образование. Основателно е да твърдим, че потребителите на нашите административни услуги са хора с високо образование и ориентирани в изискванията, очакванията и претенциите си.

22 II. Информираност Най-много са представителите на работещите - почти 42%, следвани от работодателите - 22,58%, учащи - 19,36% и по-малко са безработните и пенсионерите. Определено нашите потребители са от активното население на обществото. Голяма част вече са ползвали административни услуги на РУО Благоевград - 74,20%, като тук преобладават юридическите лица, а по-малка част - 25,80% това им е за първи път и са по-често физически лица. Откриването на информация за интересуващата ги административна услуга определено не затруднява и 93,54% са посочили, че с лекота са се справили. Източниците представени в градация са: - чрез телефонен разговор със служител от МОН, - от нормативни документи, - от интернет страницата на МОН, - от информационното табло на МОН, - от роднини и приятели. Сочат се и други източници, като характерно е използването на информация от няколко източника за сигурност и точност.

23 Ill. Срок за изпълнение и отношение към корупционно поведение Относително висок процент 80% от потребителите фиксират, че сроковете за изпълнение на административните услуги се спазват. Пълно приемане и задоволство има от така определеното работно време на стаята за административно обслужване. Корупцията като явление и практика в административното обслужване на Регионалното управление на образованието - Благоевград не се констатира. При явно констатиране на корупционен модел обаче, клиентите ни ще проявят активност и биха реагирали чрез информиране на инспектората в МОН - 40,40%, медиите - 22,10%, сочат и други начини - 20,30%. Малка част - 14,30% заявяват безгрижие или безверие в справянето с корупцията и се спират на отговора - няма да реагирам.

24 IV. Удовлетвореност от служителите и обслужването Информацията от различните носители и получаваната от служителите Регионално управление на образованието Благоевград e определена във висока степен като достъпна, изчерпателна, разбираема и точна. С вежливост и отзивчивост е категоризирано отношението към потребителите. Преобладаващо позитивни са оценките на удовлетвореност от работата на служителите извършващи административно обслужване.

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА АНКЕТНО

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МОНТАНА ХАРТА НА КЛИЕНТА Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Х А Р Т А Н А К Л И Е Н Т А Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към Министъра на здравеопазването и осъществява своята

Подробно

Microsoft Word - consultation_mystery_client[1].doc

Microsoft Word - consultation_mystery_client[1].doc МЕТОД ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ТАЕН КЛИЕНТ Таен клиент е метод за мониторинг и външна оценка с доказан ефект в сферата на услугите. Прилага се от десетилетия и е широко застъпена в частния сектор. В момента

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ II 26.9.17 г. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1..17 г. АКУШЕРКА 1..17 г. 2

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно