SoftwareDoc.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "SoftwareDoc.docx"

Препис

1 Описание на програмата SwitchManager СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ... 2 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА... 3 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО... 6 WI-FI НАСТРОЙКИ РАБОТА В

2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Модулът Switch Manager е предназначен за програмиране и управление на интелигентен дистанционен превключвател с възможност за измерване на температура. Програмният модул предоставя унифицирана възможност за работа под Windows X и Android операционни системи. ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ Windows За да функционира програмния модул на дадено работно място е необходимо да се създаде папка по усмотрение на потребителя, в която се копира изпълнимия файл, предоставен от разработчика. За функционирането на програмата, работната станция трябва да бъде подключена към мрежа, в която се намират крайните устройства. Желателно е работната станция да притежава Wi-Fi мрежова карта, чрез която при първоначална активация на устройството да се закачи към АР на предоставеното устройство. Всички устройства при първоначално стартиране се активират като АР устройства със SSID във формат HM- XXXXXXXX, като XXXXXXXX е системния номер на наличното устройство. Android За да функционира програмния модул на дадено работно място е необходимо да се инсталира предоставения разработчика APK файл. 2

3 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА След стартиране на програмата се отваря прозорец, в който се визуализира списък с устройства, които потребителят ръчно е добавил за наблюдение. Ако няма добавени устройства, се показва следния прозорец: Бутон Add Device IP предоставя възможност за подключване на устройства, които са извън текущата мрежа. Тези устройства могат да бъдат достъпни и чрез Интернет. За целта трябва да се пренасочи порт 8899 към устройството, което искаме да управляваме. 3

4 Device name е названието на устройството, което искаме да наблюдаваме и управляваме. Позволява се единствено да се пише на латиница, защото това название автоматично се присвоява на устройството и то ще се представя с това име в текущата мрежа. IP address и Port са задължителни параметри. След натискане на бутон Save, потребителят записва твърдо това устройство и то се изобразява в списъка с устройства. След натискане на бутон Close, потребителят се връща в предходния прозорец без да има някаква промяна в списъка с наблюдавани устройства. След ръчното добавяне на външно устройство, то се показва в списъка с устройства. Пред всяко едно устройство, се показва неговия текущ статус, който може да бъде: Текущото устройство не е на линия. Осъществена е връзка с текущото устройство, но все още не са прочетени всички негови характеристики. Устройството е на линия и неговия контактор е изключен, в центъра на окръжността се изписва текущата температура. Устройството е на линия и неговия контактор е включен, в центъра на окръжността се изписва текущата температура. 4

5 Когато устройството не е на линия, след натискане на Бутон Edit, се предоставя възможност да се прередактират неговите характеристики Device name, IP address и Port. Бутон Delete изтрива текущо устройство от списъка с наблюдавани устройства. Бутон Refresh автоматично открива всички налични устройства в текущата мрежа. След идентифицирането им, те се показват във формата. Характеристиките, които се визуализират на откритите устройства са название на устройството, режим на работа, час на последната комуникация с тях. За устройства, които не са на линия и са добавени ръчно се визуализира название на устройството, IP address и Port, към който е закачено. Когато устройството е на линия и се натисне Бутон Edit, разположен вдясно, се стартира програмирането и управлението му. Всяко устройство поддържа 4 режима на автономна работа и следните глобални свойства: Реверсивен изход (Reversing switch) реверсира логическото състояние на изхода. Компенсация на температура +/- в градуси по Целзий Фактор на корекция на аналогоцифровия преобразувател използва се за вътрешна калибрация на отчитаната температура, стандартна стойност=50. 5

6 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО Manual (ръчен) режим ръчно управление на уреда. Осъществява се чрез превключвателя, разположен под изображението със статуса и текущата температура. 6

7 Support t C (поддържане на температура) режимът представлява поддържане на определено зададена температура от потребителя. Тази температура се въвежда в полето Support operating t C. 7

8 Table t C (таблица на поддържани температури за определени дни от седмицата) този режим предоставя възможност за седмично програмиране на поддържана температура. За всеки ден от седмицата могат да се задават до 2 различни правила: Use rule 1 и Use rule 2. За всяко едно правило се задава начален час и стойност на температурата, която трябва да се поддържа. Когато са деселектирани Use rule 1 и/или Use rule 2, правилата не функционират. 8

9 Time On/Off този режим предоставя до 3 правила за всеки един ден от седмицата за управление на ключа, като всяко едно правило има две свойства: час на логическото включване на контактора и час на логическото изключване на контактора. Когато са деселектирани Use rule 1, Use rule 2 и/или Use rule 3, правилата не функционират. Във всички режими на работа може да се използва превключвателя, разположен под изображението със статуса и текущата температура, с който може логически да се промени състоянието на изхода. Това състояние може да бъде променено автоматично в режими Support t C, Table t C и Time On/Off. Бутон Back връща потребителя в предходния прозорец, в който са видими всички устройства. Бутон Save записва в конкретното устройство направените промени от потребителя. След натискането му се отваря прозорец за потвърждение и при натискане Yes извършва препрограмиране на направените от потребителя промени, касаещи режимната функционалност на устройството. След успешен запис или отказ, се връщаме в предходния прозорец, в който са видими всички устройства. 9

10 Бутон Wifi Setup чрез този бутон се извършва препрограмиране на безжичните мрежови свойства на конкретното устройство. WI-FI НАСТРОЙКИ Устройството поддържа 2 основни режима на работа на безжичната мрежа: 1. AP SSID: HM-XXXXXXXX (Wireless Access Point) при избор на този режим от падащото меню се вижда SSID на AP, който е във формат HM-XXXXXXXX, като XXXXXXXX е системния номер на устройството. Единствено в този режим устройството може да се управлява и програмира чрез настоящата програма. За да се осъществи връзка след препрограмиране на устройството в AP режим е необходимо работната станция или телефон, да се закачат към конкретното AP и след това да използват функционалностите на настоящия софтуер. След натискане на бутон Save и потвърждаване, избраното устройство се препрограмира с новата мрежова функционалност. Възможно е устройството да излезе извън линия, ако сме се намирали в друг мрежови режим. 10

11 2. STA mode (station mode), клиент към безжична мрежа в този режим е необходимо да се попълнят две основни функционалности Wi-Fi мрежови клиентски настройки на устройството и начина на работа на устройството. Wi-Fi мрежови клиентски настройки (STA settings) В поле SSID connect се въвежда SSID на клетката, към която искаме да се присъедини устройството. В Encryption Method се избира криптиращия механизъм на SSID. В Encryption Type се избира типа на криптиращия механизъм. В поле Password се попълва паролата на SSID. В Obtain IP address се избира по какъв начин да придобием IP адреса на устройството. Ако изберем DHCP, устройството след закачане към Wi-Fi мрежата ще изиска получаване на автоматичен IP адрес, който трябва да бъде предоставен от наличен в мрежата DHCP сървър. Изборът на Static IP предоставя възможност на потребителя за статично задаване на IP адреса на устройството, мрежовата маска (Subnet mask) и Gateaway. Препоръчваме използването на този режим, ако желаем да достъпваме устройството през Интернет, като редиректнем IP адреса, който сме въвели и порт 8899 в наличния ни рутер. Device Setup устройството поддържа два режима на работа: SERVER и CLIENT. Режим SERVER в този режим устройството може да бъде препрограмирано и управлявано чрез настоящия софтуер. 11

12 Режим CLIENT в този режим устройството започва да работи с като всички функционалности за наблюдение и препрограмиране се извършват Ако желаем да използваме настоящия софтуер след програмиране на клиентския режим е необходимо да рестартираме устройството чрез задържане на бутона за включване и изключване за повече от 10 сек. Тогава устройството ще се рестартира и ще влезе в AP режим и ще се предостави възможност отново да имаме достъп от настоящия софтуер до него. Бутон Save записва направените мрежови промени, ако потребителят ги потвърди. След успешен запис, се връщаме в предходния прозорец, в който са видими всички устройства. Бутон Back връща в предходния прозорец, в който са видими всички устройства. 12

13 РАБОТА В Устройството се намира в Категория WiCo-Internet, с име HOME-10, където цифрата е номера на устройството. Името може да се смени от настройките на обекта. Категорията НЕ е желателно да се сменя. В десния прозорец се намират допълнителните свойства с параметрите на устройството. Когато устройството е в Ръчен режим, от бутона OFF / ON, може да се превключва консуматора. 13

14 Бутона Редакция включва основните настройки за Режим, Зададена температура /за режим подържане на температура/, Период данни - време на автоматично изпращане на дани за температурата, желателно е времето да не е по-малко от 5 мин. С бутона Потвърди се записват даните в устройството. Може да се откаже изпращането на даните към устройството с другия бутон. С бутона /стрелкичка/ в горния десен ъгъл, се отварят таблиците за режимите - седмичен график по време и температура. 14

15 С бутона Потвърди се записват даните в устройството. Може да се откаже изпращането на даните към устройството с другия бутон. Има възможност за запазване на настройките като шаблон и да се използват за други устройства. Зануляване се изпозва за нулиране на цялата таблица. За директна промяна на отделен параметър е дадена възможност от полетата за редактиране на свойствата. 15

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

1

1 1. Общи MPdemo е аудио плеър използващ BASS библиотеките. Той може да възпроизвежда широк набор от аудио файлове, аудио CD и интернет радио. Има три режима на работа: а) Възпроизвеждане на аудио файлове

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

MAXTRADE CTM v

MAXTRADE CTM v гр. Горна Оряховица 5140 ул. Патриарх Евтимий 27 http://www.avalonbg.com АВАЛОН ООД Тел: 0619/22218 факс: 0619/22218 mail: home@avalonbg.com Автор: Авалон ООД Дата: 15.01.2016 г. Версия: 1.0.0.1 MAXTRADE

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Индустриална мрежа "Esa-control net V2.02"

Индустриална мрежа Esa-control net V2.02 Индустриална мрежа за контрол на производствени процеси Esa-control net V2.02 Индустриалната мрежа за контрол на производствени процеси Esa-control net V2.02 работи със стандартен RS485 протокол и служи

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно