reshenie_28_03_2013

Размер: px
Започни от страница:

Download "reshenie_28_03_2013"

Препис

1 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари отменя Наредба 8, приета с решение 15/117 по Протокол 15 от г. на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на територията на община Крушари. 2. Общинският съвет с. Крушари приема нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на територията на община Крушари. 3. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно закона действия.

2 ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно допълнение на Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 /39 I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение в Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари: 1. Създава се нов член 23а със следното съдържание: Чл.23а.(1) Лице, ползващо почасови социални услуги за лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности, предоставяни от Звеното за домашна помощ към Домашен социален патронаж, заплаща такса в размер на 0.20 лв. на час. (2) Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугата за съответния месец. (3) Таксата се начислява и събира от длъжностни лица и внася в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ ползването на услугите. II. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно закона действия.

3 ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Предложение относно продажба на поземлен имот овощна градина по КВС на с. Телериг. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал. 1 от Наредба 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот - частна общинска собственост с площ от 58,494 дка с начин на трайно ползване - овощна градина, VІ категория по КВС на с.телериг. 2. Общинският съвет приема пазарната оценка на имота от лв., изготвена от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег от г. издаден от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена от лв. 3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

4 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно обявяване на недвижими имоти, собственост на общината за публична общинска собственост. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6 ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 4 от Наредба 8 на ОбС, с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари обявява следните недвижимите имоти, собственост на общината за публична общинска собственост: Номер по ред Недвижим имот АОС и дата Номер на имота /квартал,парцел/ 1 Пасище,мера с.зимница 1301/ Пасище,мера с.зимница 1302/ Пасище,мера с.зимница 1303/ Пасище,мера с.зимница 1304/ Водоем с.зимница 1305/ Детска консултация с.крушари 1306/ Поликлиника с.крушари 1307/ Паметник с паметна плоча с.полк.дяково 1309/ кв.33 парцел IX 9 кв.33 парцел IX "За културен Паметна плоча с.полк.дяково 1310/ дом" 10 Паметник с паметна плоча с.александрия 1311/ кв.38 За Училище поз.имот Паметник с паметна плоча с.коритен 1312/ кв.19 "За културен дом" 12 Паметник с паметна плоча с.пор.кърджиево 1313/ кв.16 парцел II За читалище 13 Паметник с паметна плоча с.телериг 1314/ кв.24 парцел VI 14 Пасище,мера с.коритен 1315/ Пасище,мера с.коритен 1316/ Пасище,мера с.коритен 1317/

5 17 Пасище,мера с.коритен 1318/ Пасище,мера с.коритен 1319/ Пасище,мера с.коритен 1320/ Пасище,мера с.коритен 1321/ Пасище,мера с.коритен 1322/ Пасище,мера с.коритен 1323/ Пасище,мера с.коритен 1324/ Пасище,мера с.коритен 1325/ Пасище,мера с.коритен 1326/ Пасище,мера с.коритен 1327/ Пасище,мера с.коритен 1328/ Пасище,мера с.коритен 1329/ Пасище,мера с.коритен 1330/ Пасище,мера с.коритен 1331/ Пасище,мера с.коритен 1332/ Пасище,мера с.коритен 1333/ Пасище,мера с.коритен 1334/ Пасище,мера с.коритен 1335/ Пасище,мера с.коритен 1336/ Пасище,мера с.коритен 1337/ Пасище,мера с.коритен 1338/ Пасище,мера с.коритен 1339/ Пасище,мера с.коритен 1340/ Пасище,мера с.коритен 1341/ Пасище,мера с.коритен 1342/ Пасище,мера с.коритен 1343/ Пасище,мера с.коритен 1344/ Обществен терен с.коритен 1346/ Горско тр.насаждение с.коритен 1347/ Пасище,мера с.коритен 1348/ Пасище,мера с.коритен 1349/ Пасище,мера с.коритен 1350/ Пасище,мера с.коритен 1351/ Пасище,мера с.коритен 1352/ Пасище,мера с.коритен 1353/ Пасище,мера с.коритен 1354/ Пасище,мера с.коритен 1355/ Пасище,мера с.коритен 1356/ Пасище,мера с.коритен 1357/ Пасище,мера с.коритен 1358/ Пасище,мера с.коритен 1359/ Пасище,мера с.коритен 1361/ Пасище,мера с.коритен 1362/ Друга селскост.тер. с.коритен 1363/ Пасище,мера с.коритен 1364/ Пасище,мера с.коритен 1365/ Пасище,мера с.коритен 1366/ Водостопанско съоръжение с.коритен 1367/ Отводнителен канал с.коритен 1368/ Отводнителен канал с.коритен 1369/ Отводнителен канал 1370/

6 с.коритен 68 Отводнителен канал с.коритен 1371/ Отводнителен канал с.коритен 1372/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1374/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1375/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1376/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1377/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1378/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1380/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1381/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1382/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1383/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1384/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1385/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1386/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1387/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1388/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1389/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1390/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1391/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1392/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1393/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1394/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1395/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1396/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1397/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1398/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1399/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1400/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1401/ Трайно насаждение 1402/

7 с.кап.димитрово 98 Трайно насаждение с.кап.димитрово 1403/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1404/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1405/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1406/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1407/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1408/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1409/ Трайно насаждение с.кап.димитрово 1410/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1411/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1412/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1413/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1414/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1415/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1416/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1417/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1418/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1419/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1420/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1421/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1422/ Зем.земя с.кап.димитрово 1423/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1424/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1425/ Пасище,мера с.кап.димитрово 1426/ Водостопанско съоръжение с.кап.димитрово 1427/ Поземлен имот с.кап.димитрово 1428/ Поземлен имот - скала с.кап.димитрово 1429/ Отводнителен канал с.кап.димитрово 1434/ Отводнителен канал с.кап.димитрово 1435/ Пасище,мера с.ефр.бакалово 1438/ Пасище,мера с.огняново 1439/

8 129 Пасище,мера с.огняново 1440/ Пасище,мера с.огняново 1441/ Пасище,мера с.огняново 1442/ Пасище,мера с.огняново 1443/ Пасище,мера с.огняново 1444/ Пасище,мера с.огняново 1445/ Пасище,мера с.огняново 1446/ Пасище,мера с.огняново 1447/ Пасище,мера с.огняново 1449/ Пасище,мера с.огняново 1450/ Пасище,мера с.огняново 1452/ Пасище,мера с.огняново 1453/ Пасище,мера с.огняново 1454/ Пасище,мера с.огняново 1455/ Пасище,мера с.огняново 1456/ Жилищна територия с.огняново 1457/ Пасище,мера с.огняново 1458/ Пасище,мера с.огняново 1459/ Пасище,мера с.огняново 1460/ Пасище,мера с.огняново 1461/ Пасище,мера с.огняново 1462/ Пасище,мера с.огняново 1463/ Пасище,мера с.огняново 1464/ Горско тр.насаждение с.полк.дяково 1465/ Пасище,мера с.полк.дяково 1466/ Пасище,мера с.полк.дяково 1467/ Пасище,мера с.полк.дяково 468/ Пасище,мера с.полк.дяково 1469/ Пасище,мера с.полк.дяково 1470/ Пасище,мера с.полк.дяково 1471/ Пасище,мера с.полк.дяково 1472/ Пасище,мера с.полк.дяково 1473/ Пасище,мера с.полк.дяково 1474/ Пасище,мера с.полк.дяково 1475/ Пасище,мера с.полк.дяково 1476/ Пасище,мера с.полк.дяково 1477/ Пасище,мера с.полк.дяково 1478/ Пасище,мера с.полк.дяково 1479/ Пасище,мера с.полк.дяково 1480/ Пасище,мера с.полк.дяково 1481/ Пасище,мера с.полк.дяково 1482/ Пасище,мера с.полк.дяково 1483/ Пасище,мера с.полк.дяково 1484/ Пасище,мера с.полк.дяково 1485/ Пасище,мера с.полк.дяково 1486/ Пасище,мера с.полк.дяково 1487/ Пасище,мера с.полк.дяково 1488/ Пасище,мера с.полк.дяково 1489/ Пасище,мера с.полк.дяково 1490/ Пасище,мера с.полк.дяково 1491/ Пасище,мера с.полк.дяково 1492/ Пасище,мера с.полк.дяково 1493/

9 181 Пасище,мера с.полк.дяково 1494/ Пасище,мера с.полк.дяково 1495/ Пасище,мера с.полк.дяково 1496/ Водостопанско съоръжение с.полк.дяково 1497/ Електропровод с.полк.дяково 1498/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1515/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1516/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1517/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1518/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1519/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1520/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1521/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1522/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1523/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1524/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1525/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1526/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1527/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1528/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1529/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1530/ Горско тр.насаждение с.пор.кърджиево 1531/ Горско тр.насаждение с.пор.кърджиево 1532/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1533/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1534/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1535/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1536/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1537/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1538/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1539/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1540/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1541/

10 213 Пасище,мера с.пор.кърджиево 1542/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1543/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1544/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1545/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1546/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1547/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1548/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1549/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1550/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1551/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1552/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1553/ Пасище,мера с.пор.кърджиево 1554/ Водостопанско съоръжение с.пор.кърджиево 1555/ Поземлен имот с,пор.кърджиево 1556/ Канал с.крушари 1591/ Пасище,мера с.северняк 1650/ Пасище,мера с.северняк 1651/ Пасище,мера с.северняк 1652/ Пасище,мера с.северняк 1653/ Пасище,мера с.северняк 1654/ Пасище,мера с.северняк 1655/ Пасище,мера с.северняк 1656/ Пасище,мера с.северняк 1657/ Пасище,мера с.северняк 1658/ Пасище,мера с.северняк 1659/ Пасище,мера с.северняк 1660/ Пасище,мера с.северняк 1661/ Пасище,мера с.северняк 1662/ Пасище,мера с.северняк 1663/ Пасище,мера с.северняк 1664/ Пасище,мера с.северняк 1665/ Пасище,мера с.северняк 1666/ Пасище,мера с.северняк 1667/ Пасище,мера с.северняк 1668/ Пасище,мера с.северняк 1669/ Пасище,мера с.северняк 1670/ Пасище,мера с.северняк 16715/ Пасище,мера с.северняк 1672/ Пасище,мера с.северняк 1673/ Пасище,мера с.северняк 1674/ Пасище,мера с.северняк 1675/

11 255 Пасище,мера с.северняк 1676/ Пасище,мера с.северняк 1677/ Пасище,мера с.северняк 1678/ Пасище,мера с.северняк 1679/ Пасище,мера с.северняк 1680/ Пасище,мера с.северняк 1681/ Пасище,мера с.северняк 682/ Пасище,мера с.северняк 1683/ Пасище,мера с.северняк 1684/ Пасище,мера с.северняк 1685/ Отводнителен канал с.северняк 1686/ Отводнителен канал с.северняк 1687/ Пасище,мера с.северци 1696/ Пасище,мера с.северци 1697/ Пасище,мера с.северци 1698/ Пасище,мера с.северци 1699/ Пасище,мера с.северци 1700/ Пасище,мера с.северци 1701/ Пасище,мера с.северци 1702/ Пасище,мера с.северци 1703/ Пасище,мера с.северци 1704/ Пасище,мера с.северци 1705/ Пасище,мера с.северци 1706/ Пасище,мера с.северци 1707/ Пасище,мера с.северци 1708/ Пасище,мера с.северци 1709/ Пасище,мера с.северци 1710/ Пасище,мера с.северци 1711/ Пасище,мера с.северци 1712/ Водоем с.северци 1713/ Вътрешна река с.северци 1714/ Вътрешна река с.северци 1715/ Пасище,мера с.телериг 1720/ Пасище,мера с.телериг 1722/ Пасище,мера с.телериг 1723/ Пасище,мера с.телериг 1724/ Пасище,мера с.телериг 1725/ Пасище,мера с.телериг 1726/ Пасище,мера с.телериг 1728/ Пасище,мера с.телериг 1729/ Пасище,мера с.телериг 1730/ Пасище,мера с.телериг 1731/ Пасище,мера с.телериг 1733/ Пасище,мера с.телериг 1734/ Пасище,мера с.телериг 1735/ Пасище,мера с.телериг 1736/ Пасище,мера с.телериг 1737/ Пасище,мера с.телериг 1738/ Пасище,мера с.телериг 1739/ Пасище,мера с.телериг 1740/ Пасище,мера с.телериг 1741/ Пасище,мера с.телериг 1742/

12 307 Пасище,мера с.телериг 1743/ Пасище,мера с.телериг 1744/ Пасище,мера с.телериг 1745/ Пасище,мера с.телериг 1746/ Пасище,мера с.телериг 1747/ Пасище,мера с.телериг 1748/ Пасище,мера с.телериг 1749/ Пасище,мера с.телериг 1750/ Пасище,мера с.телериг 1752/ Пасище,мера с.телериг 1753/ Овощна градина с.телериг 1754/ Овощна градина с.телериг 1756/ Пасище,мера с.телериг 1757/ Пасище,мера с.телериг 1758/ Басейн,резервоар за вода с.телериг 1759/ Кариера-скала с.телериг 1760/ Торище с.телериг 1761/ Торище с.телериг 1762/ Торище с.телериг 1764/ Горско тр.насаждение с.телериг 1765/ Спортен терен с.телериг 1766/ Сметище с.телериг 1767/ Сметище с.телериг 1768/ Младежки дом с.крушари 1778/ Дом за стари хора с.добрин 1779/ кв.67 парцел III Общинският съвет възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи действия, съгласно разпоредбите на ЗОС.

13 ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие година. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 24 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23 т. 4 и във връзка с чл. 24 т.1 и т. 4 от Закона за регионалното развитие, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие г. период на отчитане 2012 г. и Приложение 1 към доклада.

14 ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Разглеждане на върнато за ново обсъждане решение от Областния управител на област Добрич. След направените изказвания и предложения на основание чл. 45 ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед АдК-04-8/ година на Областния управител на област Добрич, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари отменя Решение 2/31 по Протокол 2 от заседание на Общински съвет-крушари, проведено на година.

15 ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Доклад относно приемане на нова Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 40 ал. 5 от Закона за животните, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема нова Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Крушари.

16 ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Доклад относно приемане на Дългосрочна програма на община Крушари за възобновяеми енергийни източници и биогорива. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема Дългосрочна програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива година.

17 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Доклад относно приемане на Краткосрочна програма на община Крушари за възобновяеми енергийни източници и биогорива. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема Краткосрочна програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива година.

18 ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект Ремонт на сградата на Дом за стари хора в с. Добрин, община Крушари, област Добрич и благоустрояване на дворното пространство по Мярка Основни услуги на населението и икономиката в селските райони от Стратегията за местно развитие МИГ Тервел-Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да кандидатства с проект Ремонт на сградата на Дом за стари хора в с. Добрин, община Крушари, област Добрич и благоустрояване на дворното пространство по Мярка Основни услуги на населението и икономиката в селските райони от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.

19 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект Ремонт на сградата на Дом за стари хора в с. Добрин община Крушари, област Добрич и благоустрояване на дворното пространство с приоритетите на Общинския план за развитие г. на община Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект Ремонт на сградата на Дом за стари хора в с. Добрин община Крушари, област Добрич и благоустрояване на дворното пространство по Мярка към Стратегия за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари - Основни услуги на населението и икономиката в селските райони отговаря на Приоритет 1 Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване качествата на околната среда, Специфична цел 5 Създаване на условия за предоставяне на качествени социални услуги, даващи възможност за преодоляване на социалното изключване, социалната изолация и повишаване състоянието на уязвимите социални групи.

20 ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект Реконструкция в паркова среда в УПИ III, кв. 38 по плана на с. Крушари, община Крушари, област Добрич по Мярка Обновяване и развитие на населените места към Стратегията за местно развитие МИГ Тервел-Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа за, против няма и 1 въздържал се, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да кандидатства с проект Реконструкция в паркова среда в УПИ III, кв. 38 по плана на с. Крушари, община Крушари, област Добрич по Мярка Обновяване и развитие на населените места към Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.

21 ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно съответствие на проект Реконструкция в паркова среда в УПИ III, кв. 38 по плана на с. Крушари, община Крушари, област Добрич с приоритетите на Общинския план за развитие г. на община Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа за, против няма и 1 въздържал се, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари удостоверява, че проект Реконструкция в паркова среда в УПИ III, кв. 38 по плана на с. Крушари, община Крушари, област Добрич по Мярка Обновяване и развитие на населените места към Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари отговаря на Приоритет 5 Укрепване на човешкия капитал и подобряване качеството на живот, Специфична цел 4 Развитие на културата, спорта и младежките дейности, Мярка 3 Развитие на спорт и младежки дейности.

22 ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО:Информация за нивото на изпълнение на проекти на община Крушари. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за нивото на изпълнение на проекти на община Крушари.

23 ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план на трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа на склад в имот XIII Стопански двор в землището на с. Пор. Кърджиево. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.11 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на територията и Протокол 3 от година на Общинския експертен съвет по устройство на територията, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари одобрява ПУП-ПП на трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа на склад в имот XIII Стопански двор в землището на с. Поручик Кърджиево. Трасето преминава през ПИ пасище,мера; ПИ пасище,мера; ПИ полски пътища и прокари, до границата с ПИ Стопански двор.

24 ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на учебната 2012/2013 година. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2 т. 23 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за учебно-възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на учебната 2012/2013 година.

25 ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО:Докладна записка относно приемане на Годишен план за младежта за 2013 година. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 15 и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа за, против и въздържали се няма, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема Годишен план за младежта за 2013 година.

26 ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Отчет за дейността на футболен клуб Заря-2006 за спортносъстезателната година. След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа за, против няма и 1 въздържал се, Общинският съвет прие РЕШЕНИЕ 4 / Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на футболен клуб Заря-2006 за спортно-състезателната година.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно