Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - reshenie454_460_181019"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията за подготовката на община Първомай за работа при есеннозимни условия. Мотиви: Свеждане на информацията на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно-зимни условия. Присъствали: 16 Гласували: За 16

2 Р Е Ш Е Н И Е 455 Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2019 г. и трансформиране на бюджетен заем в размер на лв., предоставен с Решение 421 на Общински съвет Първомай, прието на год. по Протокол 47, на Медицински център I Първомай ЕООД гр. Първомай за съфинансиране на проект Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Медицински център I Първомай ЕООД гр. Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на дяловете. На основание Решение 452 / г. по Протокол 50 на Общински съвет гр. Първомай, чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 124 от Закона за публичните финанси; чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай, Общински съвет град Първомай Общински съвет град Първомай дава съгласието си за трансформиране на бюджетен заем в размер на лв., предоставен с Решение 421 на Общински съвет Първомай, прието на год. по Протокол 47, на Медицински център I Първомай ЕООД гр. Първомай за съфинансиране на проект Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Медицински център I Първомай ЕООД гр. Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на дяловете, което налага следните промени по бюджета на Община Първомай за 2019г.: 1. Изменя Решение 383 от г. на Общински съвет Първомай, изменено с решение 421 от година на Общински съвет Първомай, изменено с решение 433 от година на Общински съвет Първомай, както следва: 1.1 Запазва общата стойност на прихода на бюджета на Община Първомай за 2019г. като нанася промени единствено между параграфи съгласно Приложение 1 в т.ч. : - Възстановени суми по възмездна финансова помощ ( 72-02) става от 0 лева на лева - Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви ( 70-01) става от 0 лева на лева

3 Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 124 от Закона за публичните финанси; чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага във връзка с взето Решение 452, прието на г. по Протокол 50 на Общински съвет град Първомай. Гласували: За 17 Не участвал в гласуването 1

4 Р Е Ш Е Н И Е 456 Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ IX общински от кв.37а по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Първомай І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, както следва: 1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ IX общински в кв.37а по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със заповед 770/1963 г., при граници на имота: УПИ ХII - общински, УПИ Х общински, УПИ VIІІ общински, УПИ VІІ общински и улица. За имота е съставен Акт за ЧОС 583/ г., вписан в Службата по вписвания Първомай под 6, том ІV от дв.вх Одобрява пазарна оценка в размер на 1720 лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/ без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти Определя начална тръжна цена в размер на 1720 лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/ без ДДС. ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет. ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението. Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцел и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.

5 Гласували: За 18

6 Р Е Ш Е Н И Е 457 Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ VII - държавен от кв. 55 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Първомай I. Допълва приетата с Решение 382 от год. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Първомай през 2019 година, Раздел ІІІ, буква Б Имоти, които община Първомай има намерение да продаде с нова точка, а именно: т.42. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 365 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ VII - държавен в кв.55 по регулационния план на гр.първомай, общ. Първомай. IІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, както следва: 1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 365 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ VII - държавен в кв.55 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, одобрен със заповед РД /1994г., при граници на имота: УПИ VI държавен, улица, УПИ VIII 865 и УПИ Х За имота е съставен., Акт за ЧОС 1878/ г., вписан в Службата по вписвания Първомай под 50, том 5 от г., дв.вх Одобрява пазарна оценка в размер на 4 636,00 лв. /четири хиляди шестстотин тридесет и шест лева/ / без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти Определя начална тръжна цена в размер на 4 636,00 лв. /четири хиляди шестстотин тридесет и шест лева/ / без ДДС. III. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

7 Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай. Гласували: За 18

8 Р Е Ш Е Н И Е 458 Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ полски път в землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Първомай І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Първомай през 2019 година към Раздел ІІІ, т.б. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде с нова точка, а именно: - т , с площ 0,797 дка, с начин на трайно ползване полски път, находящ се в местността Пейово дере, землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив. ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: - Поземлeн имот , с площ 0,797 дка, с начин на трайно ползване полски път, находящ се в местността Пейово дере, землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: , овощна градина на Бул Ейпъл ООД; , овощна градина на Бул Ейпъл ООД; , овощна градина на Бул Ейпъл ООД; , овощна градина на Бул Ейпъл ООД; , полски път на Община Първомай; , овощна градина на Бул Ейпъл ООД; , овощна градина на Бул Ейпъл ООД; , овощна градина на Бул Ейпъл ООД. 1. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 2. Определя начална тръжна цена в размер 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева). ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

9 Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, с цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на общината. Гласували: За 18

10 Р Е Ш Е Н И Е 459 Относно: Предложение относно целево изразходване на средства от сметката за приходи от режийни вноски от правоимащи граждани. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 17, ал.2 и ал.3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Допълнителни разпоредби от ПП ЗУПГМЖСВ, във връзка с приключилото изплащане на жилищно спестовни влогове по чл. 7 от Правилника от г. до г. и приключване на мандата на Общински съвет гр. Първомай, Общински съвет гр. Първомай Дава съгласие : Р Е Ш И: 1. Да бъде изплатено възнаграждение на членовете на комисията както следва: Росица Тоскова Генова - Председател лв. Д-р Атанаска Стоянова Симеонова - Зам. председател лв. Веселина Колева Пашева - Секретар 432 лв. Маргарита Банова Давчева - член лв. Петър Запрянов Ганев - член лв. 2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение. Гласували: За 18

11 Р Е Ш Е Н И Е 460 Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай 1. Отпуска еднократна финансова помощ на: Александър Бобев, роден през.. г., от град в размер на /хиляда/ лв. Заявление вх / г. 2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение. Гласували: За 18

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно